ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Číslo projektu: R/38

Název projektu:     Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro potřeby
                                Jihomoravského regionu

Řešitel: PaedDr. Marie Procházková, Ph.D.

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001:  132.000,- Kč

Výchozí stav – záměr projektu:
Jedná se o pokračující projekt z roku 2000, jehož cílem bylo realizovat v rámci kombinovaného studia bakalářské vzdělání v oboru speciální pedagogika pro absolventy středních  škol, pracující  na místech speciálních pedagogů v jihomoravském regionu bez potřebné kvalifikace.

Průběh realizace:
Ve šk.r. 2001/2002 pokračuje pro 30 studentů 2. ročník sedmisemestrového kombinovaného studia speciální pedagogiky. Výukový program probíhá dle schváleného plánu z počátku projektu v r. 2000 bez problémů. Využity byly metodické materiály získané na odborných pracovištích a během pracovních návštěv na Slovensku a v Rakousku.

Výsledky řešení v roce 2001:
Probíhající projekt alespoň zčásti uspokojuje požadavky terénu na potřebnou kvalifikaci pracovníků,  které  PdF nemůže z kapacitních důvodů zabezpečit.

Přidělené finanční prostředky jsou využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.

Perspektiva projektu: (pokračování/závěr)
Konec projektu je plánován  na leden 2004, kdy bude studium zakončeno státními zkouškami. Od jarního semestru r. 2002 se počítá s navýšením finančních nákladů na dohody o provedení práce, neboť začne výuka specializací, která vyžaduje malé skupiny studentů a zvýšený počet specialistů – odborníků z praxe, kteří vyučují přímo na specializovaných pracovištích.

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF