ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


 


Číslo projektu: I/50

Název projektu: Inovace studijního programu speciální pedagogiky - psychopedie

Řešitel:  Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001: 111 000,-Kč

Výchozí stav – záměr projektu:
V řešeném projektu se vycházelo z koncipovaného programu pro studium specializace psychopedie, zařazené do programu studia speciální pedagogiky v prezenční i kombinované formě. V současné době se hovoří o „učící se společnosti“, o celoživotním vzdělávání všech osob v produktivním věku. Tato problematika se týká i osob se zdravotním znevýhodněním, v našem případě osob s mentální retardací. Speciální pedagogika osob s mentální retardací – psychopedie se velmi podrobně zabývá oblastí rané péče, obdobím povinného vzdělávání a obdobím adolescence, ale poněkud už méně obdobím dospělosti. Andragogiku jako jeden z rozvíjejících se oborů pedagogiky je potřeba aplikovat do problematiky osob se zdravotním znevýhodněním. Vzhledem k potřebám praxe je snaha o rozšíření oboru psychopedie o koncipování nového bloku učiva „andragogiky mentálně retardovaných“ s cílem zvýšit kompetence studentů a rozšířit jejich uplatnění i ve sféře sociálních a zdravotních institucí pečujících o dospělé mentálně retardované.

Průběh realizace:
Do programu studia specializace psychopedie byly implementovány prvky andragogiky mentálně retardovaných na podkladě studia z naší i zahraniční literatury. Byly zpracovány návrhy  sylabů pro tento blok výuky a budou v dalším akademickém roku ověřovány a upravovány. Dále jsou připraveny podklady pro vydání učebním texty pro vnitřní potřebu katedry speciální pedagogiky v této oblasti.

Výsledky řešení v roce 2001:
Zpracováním grantového projektu z oblasti andragogiky mentálně retardovaných byly zvýšeny kompetence studentů, kteří si zvolili specializaci psychopedii v oblasti péče o dospělé o dospělé mentálně retardované se všemi zvláštnostmi, které tato problematika provází. Zařazením tohoto bloku nového učiva se rozšiřují možnosti uplatnění studentů i v zařízeních pro dospělé mentálně retardované. V prezenční formě studia prošlo předmětem specializace psychopedie s doplněným sylabem o andragogiku mentálně retardovaných 21 studentů 4. a 5. ročníku oborového studia speciální pedagogiky, v kombinované formě studia speciální pedagogiky 42 studentů.

Perspektiva projektu (pokračování/závěr):
Perspektivy v pokračování tohoto projektu můžeme hledat v rozšíření problematiky andragogiky mentálně retardovaných do oblasti terapií, které je nutno začít používat v péči u dospělých osob s mentální retardací a to nás vede k úvaze o přípravě vhodně vzdělaných osob pro tuto problematiku. Další možnosti jsou ve specifikaci péče o osoby s vrozenou mentální retardací  nebo o osoby se získanou mentální retardací – demencí v období dospělosti.

Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.
 

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF