ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
řešeného v rámci programu
Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Číslo projektu: I/18/2001 - Podpora rozvoje učitelských programů

Název projektu: Andragogika v kontextu studijního oboru speciální pedagogika

Řešitel:  PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Celková částka přidělených finančních prostředků na rok 2001: 150 000,-Kč

Výchozí stav – záměr projektu:

Výchozí stav pramení z pojetí speciální pedagogiky dominantně orientované na kategorii dětí a mládeže. Nutno ji postupně rozšiřovat na populaci dospělých a seniorů.
Záměrem projektu bylo rozšířit akční pole speciální pedagogiky o dané věkové kategorie. Cílem bylo rozšířit výuku o předměty Geragogika, Andragogika, Speciální pedagogika dospělých a seniorů, a to jak v prezenční, tak kombinované formě.

Průběh realizace:

Výsledky řešení v roce 2001:


Perspektiva projektu: (pokračování/závěr)
Vzhledem k úspěšnému průběhu řešení grantového úkolu bylo požádáno o projekt pokračovací na rok 2002.

 
Přidělené finanční prostředky byly využity k ekonomickému zabezpečení přípravy a realizace uvedeného projektu v souladu se záměry autorů projektu, školy, na jejíž půdě je projekt realizován, a dle pokynů MŠMT.

V Brně dne 14. prosince 2001   ……………………………………………
                                                                  řešitel projektu
 

…………………………………               …………………………………
ing. Radovan Pospíchal,                               doc.PaedDr.Vladislav Mužík,CSc.,
tajemník PdF MU v Brně                             děkan PdF MU v Brně

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF