Sociálně pedagogická pomoc při výchově jako příspěvek veřejné pomoci mládeži v Německu k profesní podpoře a integraci psychosociálně znevýhodněné mládeže
Günter Osterer

Za pomoci tří exemplárních forem pomoci při výchově na základě Osmé knihy Sociálního zákoníku (SGB VIII) by měly být znázorněny možnosti veřejné pomoci mládeži k profesní a psychosociální podpoře mladistvých.

Tyto formy pomoci při výchově budou nejprve na základě konkrétních příkladů ze sociálně-pedagogické praxe veřejné pomoci mládeži naznačeny a názorně ukázány a poté analyzovány podle sociálně-pedagogických obsahů a cílů.

Následující způsoby pomoci by měly být představeny :

  1. Sociálně-pedagogická pomoc rodině
  2. Intenzivní sociálně-pedagogická péče o jednotlivce
  3. Sociálně-pedagogické chráněné bydlení pro mladé
Ad 1)    Krátký popis sociálně-pedagogické pomoci rodině
Sociálně-pedagogická pomoc rodině podle § 31 SGB VIII je relativně intenzivní, dlouhodobá a rozsáhlá forma ambulantní pomoci při výchově.

V úzké spolupráci s rodinným systémem sociálně-pedagogičtí odborní pracovníci postupně zpracují a zmodifikují v rámci třístupňového fázového modelu problémové situace při výchově, komplexy problémů rodinných členů při každodenním překonávaní životních situací, problémy při jednání s úřady a konfliktní vztahy uvnitř rodiny.
Sociálně-pedagogická pomoc rodině se řídí principem “pomoc ke svépomoci”, aktivuje zdroje, potenciály svépomoci a ochranné faktory uvnitř rodinného systému a jeho sociálním prostředí.

Ad 2)    Krátký popis intenzivní sociálně-pedagogické péče o jednotlivce
Intenzivní sociálně-pedagogická péče o jednotlivce podle § 35 SGB VIII je flexibilní pomocí při výchově s intenzivní mírou péče pro mladé lidi, kteří na základě zvláštních psychosociálních problémů potřebují dlouhodobou a intenzivní sociálně-pedagogickou péči k překonání většinou krizových životních situací.

Celý způsob péče stejně jako sociálně-pedagogické obsahy péče a metodika se přizpůsobí individuálním nutnostem a předpokladům klienta v jeho současné situaci a vyznačují se vysokou mírou flexibility.

Intenzivní sociálně-pedagogická péče o jednotlivce se opírá o individuální silné stránky a zdroje klienta, dlouhodobým cílem je sociální integrace, samostatné a zodpovědné vedení života, psychosociální stabilizace a rozvoj profesních perspektiv mladých lidí.

Těchto cílů lze zpravidla dosáhnout jen krok za krokem a díky modifikacím obsahů péče a metodik v průběhu rozvoje a péče.

V mnoha případech přichází intenzivní sociálně-pedagogická péče o jednotlivce do úvahy ve spojení s pomocí při začlenění pro duševně postižené a duševním postižením ohrožené mladé lidi, protože vzhledem k intenzitě péče a flexibilním metodám představuje také vhodnou formu pomoci pro tuto cílovou skupinu.

Jako speciální metoda intenzivní sociálně-pedagogické péče o jednotlivce by se měla zmínit i individuálně-pedagogická intenzivní péče pro mladistvé v zahraničí.

Ad 3)    Krátký popis sociálně-pedagogického chráněného bydlení pro mladé
Jedním druhem klasické výchovy v domově je sociálně-pedagogické chráněné bydlení podle § 34 SGB VIII.

Toto plně stacionární opatření pomoci pro mládež je koncipováno pro mládež a mladé dospělé, kteří již v rámci skupinové pedagogiky nespadají do péče plně stacionárních zařízení, nýbrž bydlí ve vlastním bytě, který pronajal provozovatel volné pomoci mládeži, kteří však ještě potřebují sociálně-pedagogickou podporu při rozvíjení své osobnosti a budování samostatného života.

Tato forma pomoci při výchově má podporovat proces psychosociálního a profesního osamostatnění mladých lidí, toto osamostatnění připravovat a přivést mladé lidi ke schopnosti vést samostatný a zodpovědný život.

Průběhy, intenzita a obsahy péče, perspektivní stanovení cílů a metod se řídí podle individuálních potřeb, psychosociální situace a úrovně samostatnosti mladého člověka.

back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF