Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Katedra speciální pedagogiky

a

Evropská iniciativa EQUAL

pořádají
 

8. září 2004
 

mezinárodní konferenci na téma
 

Profesní poradenství ve speciálně pedagogické teorii a praxi 
 

Program konference:
8.00 - 9.00 hod. Prezentace účastníků
9.30 hod. Zahájení konference, přivítání účastníků
9.40 hod. Úvodní referát (prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.)
10.00 - 11.00 hod.

Eleonore Frölich (Heidelberg)
 
 

Dr. hab. Stanislawa Mihilewicz (Wroclaw)

První část plenárního zasedání

Nové trendy ve vzdělávání mentálně postižených
v Badensku-Württembersku

Problémy poradenství v dimenzi pedagogické
a psychologické 

11.00 - 11.30 hod. Přestávka
11.30 - 12.30 hod.

Eckhard Schreiber (Stuttgart)
 

Doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. (Praha)


Druhá část plenárního zasedání

Profesní příprava mentálně postižených
v Badensku-Württembersku

Speciálně pedagogická pomoc v procesu sociální integrace mládeže

12.30 - 14.00 hod. Polední přestávka
14.00 - 15.30 hod. Jednání v sekcích - první část
15.30 - 16.00 hod. Přestávka
16.00 - 17.30 hod.  Jednání v sekcích - druhá část
17.30 hod. Závěr konference

 
Tématická nabídka sekcí:
Odborný garant konference:

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Katedra spec. ped. PdF MU Brno
 
 

Organizační výbor konference:

doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
 
 

Místo konání konference:

Plenární zasedání - posluchárna č. 50. PdF MU Brno, Poříčí 9

Jednání v sekcích - posluchárny: 51,52,53,C – 1. a 2. patro Poříčí 9
 
 

Konferenční poplatek:

100,- Kč (platba v hotovosti na místě)
 
 

Příspěvek do sborníku:

Příspěvek do sborníku, který bude vydán v elektronické podobě zasílejte do 20. srpna 2004 (1x disketa + 1x tištěná podoba) na adresu Pavel Mühlpachr, KSpP, Poříčí 9, 603 00 Brno (velikost písma 12, písmo Times New Roman, řádkování 1,5)
 
 

Přihláška na konferenci:

Přihlášku na konferenci zašlete do 20. srpna 2004 na adresu muhlpachr@jumbo.ped.muni.cz s uvedením tématu Vašeho vystoupení (včetně Vámi vybrané sekce) a požadavkem na technické vybavení (délka příspěvku cca 10 až 15 minut)
 
 

Doprava na místo konání konference:

od hlavního nádraží ČD tramvají č. 2 směr Modřice - 4. zastávka

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF