ZZ - Okruhy Logopedie - CŽV rozšiřující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Logopedie

 1. Logopedie - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům
 2. Historický vývoj péče o osoby s narušenou komunikační schopností. Osobnosti logopedie.
 3. Logoped, logopedický asistent - kvalifikační i osobnostní předpoklady.
 4. Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Etapy komunikačního procesu.
 5. Narušená komunikační schopnost - definice, různá dělení a klasifikace.
 6. Systém péče o osoby s narušenou komunikační schopností v České republice. Platná legislativa v poskytování logopedické intervence.
 7. Logopedická prevence – primární, sekundární, terciární.
 8. Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči - předřečové období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči.
 9. Jazykové roviny v ontogenezi řeči.
 10. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek.
 11. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů - ústrojí respirační, fonační, artikulační.
 12. Speciálněpedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického vyšetření.
 13. Narušený vývoj řeči, klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči.
 14. Dyslalie - etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické terapie. Metodika navození hlásek.
 15. Vývojová dysfázie - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence u dětí s vývojovou dysfázií. Možnosti zařazení dětí s vývojovou dysfázií do logopedické intervence.
 16. Mutismus - etiologie, komplexní péče o osoby s mutismem.
 17. Tumultus sermonis - etiologie, symptomatologie, logopedická intervence.
 18. Balbuties, etiologie, symptomatologie, komplexní péče o osoby s balbuties.
 19. Rhinolalie - etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická intervence.
 20. Palatolalie - etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní péče o osoby s palatolalií.
 21. Afázie - etiologie, klasifikace, komplexní péče o osoby s afázií.
 22. Dysartrie – vývojová, získaná. Etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence.
 23. Poruchy hlasu - etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob.
 24. Specifický logopedický nález, etiologie. Logopedická intervence.
 25. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, rozvoj komunikačních schopností u osob se symptomatickými poruchami řeči.
 26. Symptomatické poruchy řeči u osob s mentálním postižením. Logopedická intervence u dětí s mentálním postižením.
 27. Symptomatické poruchy řeči u dětí s tělesným postižením.
 28. Specifika logopedické intervence u dětí s těžkým zrakovým postižením.
 29. Alternativní a augmentativní komunikace - základní pojmy, komunikační systémy užívané v naší praxi.
 30. Poradenský systém ve školství, SPC pro děti/žáky s vadami řeči, úkoly a činnost SPC.

Literatura povinná

 • ALLEN, K.E., MAROTZ, L.R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí v předškolním věku. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4454-8.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica, 1998.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
Literatura doporučená

 • GANGALE, D.C. Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0534-6.
 • JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU, 2003. ISBN 80-210-3204-9.
 • KÁBELE, F. Rozvíjení řeči u dětí s DMO. In: STEHLÍK, A. Dítě s DMO v rodině. Praha: 1977.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-619-6.
 • KLENKOVÁ, J. a kol. Terapie v logopedii. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-210-4463-0.
 • KLENKOVÁ, J. Symptomatické poruchy řeči. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido 1998, s. 45-57. ISBN 80-85931-51-6.
 • KLENKOVÁ, J. Augmentativní a alternativní komunikace. In: VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 58-62. ISBN 80-85931-51-6.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5
 • KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1018-8.
 • LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003.
 • LECHTA, V. Koktavost. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-867-8.
 • LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-961-5.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
 • LECHTA, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: 1990. ISBN 80-08-00447-9.
 • MIKULAJOVÁ, M., RAFAJDUSOVÁ, I. Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava: 1993. ISBN 80-900445-0-6.
 • VATERA, W., BOUDZIO, M. Od prvního hlasu k prvním slovům. Metodická příručka. Praha: Tech-Market, 1996. ISBN 80-902134-0-5.
 • VOHRADNÍK, M. Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium, 2001. ISBN 80-86197-24-7.
 • VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Včasná diagnóza a terapie. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85424-98-3.
 • VOJTA, V. PETERS, A. Vojtův princip. Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-004-X.


Verze pro tisk
© 2010-2018