Výzkumní pracovníci - D2: RNDr. Milena Vaňurová, CSc.


D2

RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Didaktika matematiky

Specializace:

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; vzdělávání nadaných žáků; vzdělávání žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • VAŇUROVÁ, M. Pohled žáků na matematiku a jeho změna. In Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2006. od s. 287-290, 4 s. ISBN 80-244-13

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K. VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4. ročník, 1.- 3. díl. Všeň : Alter, 2006. 186 s. ISBN 80-85775-98-0

 • VAŇUROVÁ, M. Několik poznámek k úspěšnosti rómských dětí v matematice,. In Priprava ucitelov elementaristov a europsky multikulturny priestor. Prešov: Pedagogická fakulta PU, 2005. s. 547-550. ISBN 80-8068-372-7

 • OSECKÁ, T., PILÁT, M., VAŇUROVÁ, M., PAVLOVSKÁ, M., BALAŠTÍKOVÁ, V. Školní úspěšnost žáků ZVŠ zařazených v programu step by step. 2005 sbornik abstraktů z konference (.pdf)

 • VAŇUROVÁ, M. Jak hodnotí žáci matematiku-námět pro učitele. In Oborové didaktiky v pregraduálním studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. od s. 120-124, 4 s. ISBN 80-86633-25-X

 • VAŇUROVÁ, M. Názornost názoru. In Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. od s. 285-287, 3 s. ISBN 80-244-0818-X

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Vyučování matematice z pohledu žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání – konference s mezinárodní účastí, Západočeská univerzita, Srní 18.-20.4. 2007.

 • Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole – konference s mezinárodní účastí, Pedagogická fakulta MU, Brno 12.9.2007

 • Dimenze pedagogické práace s nadanými žáky – mezinárodní vědecký seminář; Pedagogická fakulta MU, Brno 15.11.2007

Organizace konferencí/workshopů

 • Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 12.9.2007 - organizace workshopu Dyskalkulie a její reedukace

Publikační činnost

 • VAŇUROVÁ, M. Znát kompetence nestačí. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 191-194, ISBN 978-80-7043-548-9.

 • VAŇUROVÁ, M. Problémy s řešením slovních úloh. In. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. CD ROM. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • VAŇUROVÁ, M. Příprava studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na práci s nadanými dětmi v matematice. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník studií z mezinárodního vědeckého semináře, CD ROM. Brno: MSD, 2007, ISBN 978-80-7392-006-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2007. ISBN 80-85931-89-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4. II. díl, Praha: Alter, 2007. ISBN 80-7245-091-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: Mezinárodní konference Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci, 23.- 25. 4. 2008 Příspěvek na téma:
  Problematika matematicky nadaných dětí v přípravě učitelů na prvním stupni ZŠ.(publikováno ve sborníku)

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu Pedagogická fakulta MU, 17.9.2008 Příspěvek na téma:
  Komunikace student(učitel) – žák při řešení úloh.

 • Brno: Setkání učitelů matematiky Vzdělávání žáků se specifickými potřebami Pedagogická fakulta MU, 24.9.2008. Příspěvky na téma:
  Problémy se znázorňováním úloh na 1. stupni ZŠ. (publikováno ve sborníku).
  Specifický přístup nadaného žáka k řešení úloh.

 • Brno: Seminář s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Učitel a nadaný žák, Pedagogická fakulta MU, 20.11.2008, Příspěvek na téma:
  Objevováním známého učíme objevovat neznámé (publikováno ve sborníku).

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: workshop v rámci konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu s názvem Rozvoj komunikativních dovedností při vytváření matematických pojmů a vztahů, Pedagogická fakulta MU, 17.9.2008.

 • Brno: Setkání učitelů matematiky Vzdělávání žáků se specifickými potřebami, Pedagogická fakulta, MU, 24.9.2008
  sekce: Matematika na 1. stupni ZŠ

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Gift for Mathematics and care of the talents. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Education and talent 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 48-60. ISBN 978-80-7392-033–3. Kapitola v monografii

 • BLAŽKOVÁ, R., SYTAŘOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Matematické nadání a péče o talenty. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Výchova a nadání 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 45-56. ISBN 978-80-7392-024-1. Kapitola v monografii.

 • VAŇUROVÁ, M. Problematika matematicky nadaných dětí v přípravě učitelů na prvním stupni ZŠ. In UHLÍŘOVÁ (ed.) Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 280-284. ISBN 978-80-7043-548-9, ISBN 978-80-244-1963-3

 • VAŇUROVÁ, M. Mathematically gifted children and preparation of teachers for develop their talents. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teachers´s view. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. od s. 71. ISBN 978-80-244-1965-7.

 • VAŇUROVÁ, M. Problémy se znázorňováním úloh na 1. stupni ZŠ. In SYTAŘOVÁ, I. (ed.) Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - setkání učitelů matematiky. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s.39 – 46. ISBN 978-80-210-4675

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M: Objevováním známého učíme objevovat neznámé. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds.) Učitel a nadaný žák. Brno : MSD, s r.o. Brno, 2008, s. 10, ISBN 978-80-7392-054-8

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 3.r. 1.-3. díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 80-85775-35-2

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika pro 4.r. 1.-2. díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 978-80-7245-145-6

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 3. 1.díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 80-7245-087-5

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Pracovní sešit k učebnici Matematika 4., I.díl. Praha: Alter, 2008. ISBN 80-7245-090-5

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference Setkání učitelů matematiky II - Matematika a hry. Pedagogická fakulta MU, 21.10.2009. Příspěvek na téma
  VAŇUROVÁ, M. Námět k rozvoji tvořivosti a prostorové představivosti.

Zahraničí

 • Slovenská republika: Konference s mezinárodní účastí. Matematika z pohĺadu primárného vzdelávania. Banská Bystrica, 22.4.–24.4. 2009, Tále. Vystoupení v plénu:
  VAŇUROVÁ, M. Několik úloh pro práci s nadanými žáky v matematice.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Setkání učitelů matematiky II. Matematika a hry – problematika 1. stupně ZŠ. workshop, Pedagogická fakulta MU, 3.11.2009.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Několik úloh pro práci s nadanými žáky v matematice. Some tasks for work with pupils talented in mathematics. In HANZEL, P. (ed.) Matematika z pohľadu primárneho vzdelavania. Mathematics from Primary Education View. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 25 – 30. ISBN 978-80-8083-742-6, ISBN 978-80-8083-743-3.

 • BLAŽKOVÁ, R., BUDÍNOVÁ, I., VAŇUROVÁ, M. Kultivace funkčního myšlení na 1. stupni ZŠ. In HANZEL, P. (ed.) Matematika z pohľadu primárneho vzdelavania. Mathematics from Primary Education View. Bánská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 19 - 24. ISBN 978-80-8083-742-6. ISBN 978-80-8083-743-3.

 • VAŇUROVÁ,M. Námět k rozvoji tvořivosti a prostorové představivosti. In BUDÍNOVÁ, I. (ed.) Setkání učitelů matematiky II - Matematika a hry. vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 121-126, 7 s. ISBN 978-80-210-4969-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Matematika 4., učebnice, 164 s., Praha: Alter, 2009. ISBN 978-80-7245-145-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: mezinárodní konference Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 28.- 30. 4. 2010. Příspěvek na téma: VAŇUROVÁ, M. Charakteristika nadaného žáka s poruchou učení z hlediska matematických úloh.

 • Brno: mezinárodní konference Talent a nadání ve vzdělávání/Talent and Gift in Education. Pedagogická fakulta MU, Brno, 7.9.2010. Příspěvek na téma:
  VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu Žák s narušenou komunikační schopností na začátku povinné školní docházky. Příspěvek
  VAŇUROVÁ, M. Specifické přístupy nadaného žáka s poruchou učení k řešení matematických úloh.

 • Brno: konference s mezinárodní účastí - Setkání učitelů matematiky III – Geometrie na základní škole, Pedagogická fakulta MU, Brno, 3.11.2010. Příspěvek na téma:
  VAŇUROVÁ, M. Náměty úloh k rozvíjení představ geometrických útvarů v rovině.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Inkluzívní vzdělávání v primární škole. Matematika a její aplikace. workshop, Pedagogická fakulta MU, 7.9.2010.

 • Brno: Setkání učitelů matematiky III. Geometrie na základní škole – problematika 1. stupně ZŠ. workshop, Pedagogická fakulta MU, 3.11.2010.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozbory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 93-113, 21 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Nápadné výkonové rozpory při řešení matematických úloh u nadaného žáka se souběžnou dyslexií. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 9. ISBN 978-80-210-5274-1.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Ukázky řešení matematických úloh nadaným žákem s poruchou učení. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: MU, 2010, s. 28-39, 12 s. ISBN 978-80-210-5330-4.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Charakteristika nadaného žáka s poruchou učení z hlediska matematických úloh. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. od s. 57-61, 5 s. ISBN 978-80-244-2511-5.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Characterization of gifted pupil with specific learning disability from mathematical tasks point of view. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School (The Conference Proceeding Abstracts). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2512-2.

 • BLAŽKOVÁ, R., PORTEŠOVÁ, Š., VAŇUROVÁ, M. Apparent performance discrepancies in solving mathematical tasks in a gifted pupil with concurrent dyslexia. In ŠIMONÍK, O.(ed.). School and talented Pupil. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s.70-90, ISBN 978-80-210-5350-2. Kapitola v odborné knize.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Náměty úloh k rozvíjení představ geometrických útvarů v rovině. In BUDÍNOVÁ,I. (ed.) Setkání učitelů matematiky III - Geometrie na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2010. od s. 43-52, ISBN 978-80-210-5298-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k pracovnímu sešitu k učebnici Matematika 3, 1. a 2. díl., první vydání, Praha: Alter, 2010. 47 s. učebnice. ISBN 978-80-7245-221-7.

 • BLAŽKOVÁ, R., MATOUŠKOVÁ, K., VAŇUROVÁ, M. Klíč k učebnici Matematika 3. první vydání, Praha: Alter, 2010. 96 s. učebnice. ISBN 978-80-7245-211-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Plzeň: Konference s mezinárodní účastí. Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Západočeská univerzita v Plzni, 30.3. – 2.4.2011. Vystoupení v pracovní sekci.
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh.

 • Brno: Vědecký seminář brněnské pobočky JČMF. K vybraným partiím matematiky a didaktiky matematiky. Pedagogická fakulta MU, 18.5.2011. Přednáška.
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Specifické vzdělávací potřeby v matematice – výsledky výzkumu.

 • Brno: Mezinárodní konference. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících: Výzkum, prevence a školní poradenství. Fakulta sociálních studií MU Brno. 29.6.-1.7.2011. Vystoupení v sekci.
  BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Diagnostika matematicky nadaného žáka z pohledu učitele.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ , R., VAŇUROVÁ, M. Tvořivost žáků při tvorbě a řešení nestandardních úloh. In PĚCHOUČKOVÁ, Š. Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011., s. 50 – 54. ISBN 978-80-7043-992-0.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Developing mathematical talent by problem solving. In ŠIMONÍK, O. et al. Talented learner. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2011 , s. 125-132. ISBN 978-80-210-5701-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Pedagogická fakulta MU, Brno. 18.6.2012.
  BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Motivace žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím kombinatorických úloh.

 • Olomouc: Konference s mezinárodní účastí. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. Pedagogická fakulta UP, 25.-27.4.2012.
  BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Kompetence k řešení problémů - zkušenosti z testování.

 • Brno: konference s mezinárodní účastí. Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Pedagogická fakulta MU. 11.6.2012.
  BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Náš pohled na testování matematických dovedností žáků.

 • Brno: mezinárodní virtuální workshop. Nadaný žák ve škole 4. Brno, 4.12.2012.
  BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Intuice a vhled při řešení úloh matematicky nadanými žáky.

 • Brno: celostátní konference. Setkání učitelů matematiky a studentů V. Pedagogická fakulta MU. 5.12.2012.
  VAŇUROVÁ, M. Problémy v komunikaci student/učitel – žák při řešení slovních úloh na 1. stupni ZŠ.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Kompetence k řešení problémů – zkušenosti z testování. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 5. Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 41 – 45. ISBN 978-80-244-3048-5.

 • BLAŽKOVÁ, R. VAŇUROVÁ, M. Motivace žáků v matematice prostřednictvím kombinatorických úloh. In NOVOTNÁ, J. (ed.) Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 23 – 28. ISBN 978-80-210-5886-6.

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Náš pohled na testování matematických dovedností žáků. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. (eds.) Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita. s. 81-88. ISBN 978-80-210-5876-7

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ,, M. Motivace žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím kombinatorických úloh. In NOVOTNÁ (ed.), J. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5884-2

 • BLAŽKOVÁ, R., VAŇUROVÁ, M. Náš pohled na testování matematických dovedností žáků. In KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. (eds.) Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5876-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education