Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.


D2

PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra české literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Literatura a didaktika literární výchovy

Specializace:

Česká a světová literatura pro mládež, teorie literatury a didaktika literární výchovy

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ŠUBRTOVÁ, M. Obraz handicapovaného hrdiny v současné české literatuře pro děti a mládež. Školní vzdělávací programy (internetový portál), Brno : PdF MU. 2006.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Mentální anorexie a její obraz v literatuře pro děti a mládež. In 4. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Nespolehlivý vypravěč v autorské pohádce. In Teória umeleckého diela 3. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. od s. 55-60, 6 s. ISBN 978-80-8068-742-7.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 127 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 104. ISBN 978-80-210-4413-5.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Fenomén outsiderství v próze pro děti a mládež. In URBANOVÁ, S. a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež v 90. letech XX. století. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 2004. od s. 123-131, 9 s. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Obraz handicapovaného hrdiny v české literatuře pro děti a mládež 90. let. In URBANOVÁ, S. a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež v 90. letech XX. století. 1. vyd. Olomouc : Votobia, 2004. od s. 132-144, 13 s. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Konference s mezinárodní účastí Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, sekce Český jazyk a literatura v procesu komunikace,
  vystoupení s příspěvkem Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí (Nad prozaickou tvorbou Jiřího Šedého. PdF MU, Brno, září 2007.

Zahraničí

 • Francie: Mezinárodní konference Littérature de jeunesse et handicap. Institut national supérieur de formation et de recherche pour l´éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptér, Paris – Suresnes, prosinec 2007.
  vystoupení v plénu s příspěvkem L´image du héros handicapé dans la littérature contemporaine tchèque pour enfants et adolescents.

Publikační činnost

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí (Nad prozaickou tvorbou Jiřího Šedého). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí (Nad prozaickou tvorbou Jiřího Šedého). Art Literature in Relation to Inclusion of Children with Disabilities (About the Prosaic Work of Jiří Šedý). In VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. od s. 203-208. ISBN 978-80-7315-163-8.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Mezi autopsií a literaturou. In Ladění, 2007, č. 4, s. 9-10. ISSN 1211-3484.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu s názvem Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností PdF MU, konaná dne 17. žáří 2008
  Příspěvek na konferenci: Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Brno: Mezinárodním kolokviu Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire pořádané Katedrou francouzského jazyka PdF MU a Univerzitou Julese Verna v Amiens ve dnech 18.-20. 12. 2008 příspěvek
  L´oeuvre littéraire de Lída Durdíková – Faucher et les débuts de la collection Albums du Père Castor.

Publikační činnost

 • ŠUBRTOVÁ, M. Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno : Paido - Masarykova univerzita, 2008. od s. 261-278, 18 s. 278. ISBN 978-80-210-4708-2.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Komunikace v próze pro mládež s nekompetentním vypravěčem. In ZÍTKOVÁ, J. Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2008. od s. 44-49. ISBN 978-80-210-4533-0.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Lída Durdíková a počátky novátorské knižní edice pro děti. Přijato do tisku. Komenský, č. 2, 2008/09.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU16.9. - 17.9. 2009. Vystoupení v pracovní sekci VT 7.
  ŠUBRTOVÁ, M. Specializované edice literatury pro děti a mládež zohledňující potřeby dyslektických žáků

Publikační činnost

 • ŠUBRTOVÁ, M. Specializované edice literatury pro děti a mládež zohledňující potřeby dyslektických žáků. Specialized Editions of Children and Youth Literature Tailored to Needs of Dyslexic Pupils. In VÍTKOVÁ. M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 132-132, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura pro děti a mládež s romskou tematikou jako jeden z prostředků multikulturní výchovy při edukaci a integraci romských žáků. Children and Youth Literature Reflecting the Topic of Roma People as a Means of Multi-cultural Education in Roma Pupils Education and Integration. In VÍTKOVÁ. M., VOJTOVÁ, V. (eds.), Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 88-88, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠUBRTOVÁ, M. Umělecká literatura pro děti a mládež s romskou tematikou jako jeden z prostředků multikulturní výchovy při edukaci a integraci romských žáků. Children and Youth Literature Reflecting the Topic of Roma People as a Means of Multi-Cultural Education in Roma Pupils Education and Integration In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 147-154. 8 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • ŠUBRTOVÁ, M. Specifika literatury pro děti a mládež ve vztahu k dyslektickým čtenářům. Special Characteristics of Literature for Children and Youth in Relation to Dyslexic Readers. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 261-273. 13 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • ŠUBRTOVÁ, M. L´image du héros handicapé dans la littérature contemporaine tchèque pour enfants et adolescents. In Littérature, jeunesse et handicap: questions d´accès, questions de construction. Paris-Suresnes: Éditions de l´INS HEA, 2009, s. 133-140, ISBN 978-2-912489-85-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině Jazyk a literatura v procesu komunikace IV.
  ŠUBRTOVÁ, M. Specifičnost dětského vnímání při recepci literárního textu – rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  ŠUBRTOVÁ, M. Předčtenářské období "spojující" a "rozdělující"

Publikační činnost

 • ŠUBRTOVÁ, M. Předčtenářské období "spojující" a "rozdělující." Pre-reading "Connecting" and "Dividing" Period. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 11. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠUBRTOVÁ, M. Specifičnost dětského vnímání při recepci literárního textu - rozvíjení předčtenářské gramotnosti u žáků se spciálními vzdělávacími potřebami. Specificity of Child´s Perception in Reception of Literaty Texts - Developing Pre-readers´ Literacy in Pupils with Special Educational Needs. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 6. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • ŠUBRTOVÁ, M. Výběr četby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v předčtenářském období. Reading Material for Preschool Children with Special Educational Needs. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 169-179, 11 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • ŠUBRTOVÁ, M. Práce s uměleckou literaturou v mateřské škole speciální. Working with Literature in Special Nursery Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 165-174, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • ŠUBRTOVÁ, M. L´oeuvre littéraire de Lída Durdíková - Faucher et les débuts de la collection Albums du Pere Castor. In NOVOTNÁ, M., GAUTHIER, C. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. Brno : Masarykova univerzita, 2010. od s. 190-197, 8 s. ISBN 978-80-210-5209-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: 5. konference VZ s mezinárodní účastí. Organizace workshopu Jazyk a literatura v komunikaci V. 7. září 2011, PdF MU, pořadatelky workshopu Milena Šubrtová a Eva Minářová.

Publikační činnost

 • ŠUBRTOVÁ, M. František Bakule jako průkopník integrativní pedagogiky a obraz jeho pedagogického působení v literární tvorbě Ludmily Durdíkové. František Bakule as a Pioneer of Integrative Pedagogy and an Image of his Pedagogical Activities in the Literary Work of Ludmila Durdikova. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 193-201, 9 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • ŠUBRTOVÁ, M. František Bakule a jeho metody práce s handicapovanými dětmi ve svědectví bývalých žáků a spolupracovníků. František Bakule and his Methods of Work with Handicapped Children as Witnessed by his Former Students and Fellows. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 71. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • ŠUBRTOVÁ, M. František Bakule a jeho metody práce s handicapovanými dětmi ve svědectví bývalých žáků a spolupracovníků. František Bakule and his Methods of Work with Handicapped Children as Witnessed by his Former Students and Fellows. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 540-549, 10 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Publikační činnost

 • ŠUBRTOVÁ, M. Tematika handicapu v české literatuře pro děti a mládež první poloviny 20. století. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 129-138. ISBN 978-80-210-6053-1.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Handicap a jeho zobrazení v literatuře pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 139-154. ISBN 978-80-210-6053-1.

 • ŠUBRTOVÁ, M. Domov pro Marťany (recenze). Iliteratura.cz, 3. 6. 2012, ISSN 1214-309X, přístupné z http://www.iliteratura.cz/Clanek/30129/drijverova-martina-domov-pro-martany.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk
© 2010-2018