Publikační činnost pracovníků VZ - D2: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.


D2

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • NĚMEC, J. Klasy przygotowawcze dla dzieci ze srodowisk trudnych w Republike Czeskiej. In PIWOWARCZYK, M. Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. wydanie I. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Karków, 2007. od s. 55-64, 10 s. ISBN 978-83-7308-987-7.

 • NĚMEC, J. Možnosti a limity výchovy ve volném čase. In ČECH, T. Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno : MSD, 2007. od s. 11-17, 7 s. 1. vyd. ISBN 978-80-86633-97-8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NĚMEC, J. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice : Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7040-991-6.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. s. 127-142. ISBN 978-80-7315-163-8.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • NĚMEC, J. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. 2007. s. 96-96. ISBN 978-80-7040-987-9.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., GULOVÁ, L. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. s. 80-89. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • NĚMEC, J., TRNA, J. Edutainment or Entertainment. Education Possibilities of Didactic Games in Science Education. In NĚMEC, J. (ed.) THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. Brno : Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2007. od s. 55-64, ISBN 978-80-210-4666-5.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • VACULÍK, J., NĚMEC, J. Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. In (ed.) Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 1. vyd. Brno : MSD, 2006. 212 s. ISBN 80-86633-74-8.

Rok 2008

Kapitola v odborné knize:

 • NĚMEC, J. Edukace romských žáků. Změnit přístup v edukaci nebo změnit Romy? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikuturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 83-92, 10 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • NĚMEC, J. Jaké postoje zaujmout a jaké předsudky odstranit, aby naše společnost mohla být nahlížena jako multikulturní? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 63-68, 6 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.

 • NĚMEC, J. Kdo je pedagog volného času? In GULOVÁ, L. et al. Sociální pedagogika a multikuturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 35-44, 10 s. ISBN 978-80-210-4724-2.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno : Paido, 2008. od s. 245-264, 19 s. ISBN 978-80-7315-170-6.

 • NĚMEC, J. Edutainment - trendy v oblasti volného času. In SÝKOROVÁ, J. (ed.) Výchova a volný čas 3. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. od s. 59-66, 8 s. ISBN 978-80-7041-730-0.

 • NĚMEC, J. Reflexe oboru Sociální pedagogika - brněnská škola na PdF MU. In KLAPKO, D. (ed.) Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 20-37, 18 s. ISBN 978-80-210-4676-4.

 • NĚMEC, J. Volný čas dětí a mládeže - Zábava nebo výchova? In Pedagogika volného času, teória a prax. 1. vyd. Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. od s. 75-82, 8 s. ISBN 978-80-8082-171-5.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • NĚMEC, J. ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnsnkých základních škol. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2008. sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • NĚMEC, J. THE EVOLUTION OF CHILDRENS PLAY. In THE EVOLUTION OF CHILDRENS PLAY - 24th world play conference. Brno : Masyryk University, 2008. ISBN 978-80-210-4666-5.

Rok 2009

Odborná kniha:

 • NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

Kapitola v odborné knize:

 • NĚMEC, J. Integration of Pupils with Low Social Status in the Cech Republic. In Education and Integrative Process. Historical and Present Contexts. 1. vyd. Wroclaw : Atut Oficyna Wydawnicza, 2009. s. 111 -211. Instytut Pedagogiki UW, ISBN 978-83-7432-572-1.

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Pupils with Social Disadvantages. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 21-37. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. Teacher Assistants´ Interaction in the Framework of the Transaction Analysis. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 381. s. 211-227. 17 s. ISBN 978-80-7315-191-1 (Paido), ISBN 978-80-210-5033-4 (MU)

 • NĚMEC, J. Asistenti pedagogů. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. s. 424-429. ISBN 978-80-7367-546-2

 • NĚMEC, J. Edutainmemnt - fenomén mimoškolní edukace. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. s. 498 -502 ISBN 978-80-7367-546-2.

 • NĚMEC, J. Mládež a volný čas. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. s. 379-384. ISBN 978-80-7367-546-2.

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inclusive Education as a Factor of Socialization of the Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Perspective. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. Vyd. 1. Brno : MUNI Press, 2009. 15-28, 13 s. ISBN 978-80-210-5106-5.

 • NĚMEC, J. Spontánní aktivity mládeže ve volném čase. In ČINČERA, J., KAPLÁNEK, M., SÝKORA, J. Tři cesty k pedagogice volného času. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2009. s. 88-93. ISBN 978-80-7399-611-6.

Článek v recenzovaném časopise:

 • NĚMEC, J. Focus Group in the Frameworks of the Social Support Context. Czech -polish historical and pedagogical journal. Brno, Masaryk Univesity, Faculty of Education. 2009, vol. 1, no. 1, s. 77-86. ISSN 1803-6546

Článek v recenzovaném sborníku:

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Interakce pedagogických asistentů v kontextu transakční analýzy. Teacher Assistants´ Interaction in the Framework of Transaction Analysis. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 71-71, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. Inclusive Education as a Factor of Socialisation of Pupils with Social Disadvantage. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 72-72, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • NĚMEC, J. Role pedagogických asistentů v edukaci sociálně znevýhodněných žáků. In FRANIOK, P., KNOTOVÁ, D. Učitel a žák v současné škole. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 383-393. ISBN 978-80-210-4752-5.

 • NĚMEC, J. Virtuální JÁ aneb Klasické utváření identity postmoderními prostředky. In Internet - rizikový faktor dětského vývoje. 1. vyd. Brno : Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s., 2009. s. 11-18. ISBN 978-80-254-6252-2.

 • NĚMEC, J. Vztah romské rodiny ke škole a vzdělání v zrcadle konceptu odloučení a spojení. In RYBIČKOVÁ, M., HLADÍK, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 417-428. ISBN 978-80-7318-904-4.

   

Rok 2010

Odborná kniha:

 • NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 134. ISBN 978-80-210-5148-5.

Kapitola v odborné knize:

 • NĚMEC, J. Edukace romských aktivistů a studentů v kontextu jejich místa kontroly. Education of Roma Activists and Students in Context of their Place of Control. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 307-316, 10 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • NĚMEC, J. Sociální a kulturní determinanty edukace romských žáků. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 12-22, 10 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • GULOVÁ, L., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Rodina a romská žena jako kontext porozumění. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 23-42, 19 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E., PAVLÍČKOVÁ, R. Edukace romských dětí očima studnetů - domácích učitelů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 43-58, 16 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • BUCHTOVÁ, Z., NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Edukace romských žáků očima pedagogikých asistentů. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 59-80, 21 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J., ŠTĚPAŘOVÁ, E. Asistent pedagoga, k analýze komunikačních sdělení. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 81-94, 14 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

 • NĚMEC, J. Strategie edukace romských žáků. In NĚMEC, J. a kol. Edukace romských žáků v zrcadle výzkumných šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 107-113, 7 s. ISBN 978-80-210-5148-5.

Článek v recenzovaném časopise:

 • NĚMEC, J. View of Romany Activists and Students on Education through Locus of Control Concept. In Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2/2010, 2, od s. 93-103, 11 s. ISSN 1803-6546.Verze pro tisk

© 2010-2018