Publikační činnost pracovníků VZ - D2: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.


D2

PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rok 2007

Kapitola v odborné knize:

 • HORÁKOVÁ, R. Problematika tlumočení pro neslyšící. In MÜHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007, s. 245-252, ISBN 978-80-7392-012-8.

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání. In Vítková, Marie et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. / Education of Pupils with Special Needs I. VZ MSM0021622443. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 115-124. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163.8.

Článek v recenzovaném sborníku:

 • HORÁKOVÁ, R. Speciálně pedagogická terminologie ve znakovém jazyce. In VALENTA, M., POLÍNEK, M., D. Sborník ze VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1652-6.

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí s CD ROM s příspěvky v plném znění. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočnické služby poskytované sluchově postiženým v České republice a analýza jejich využívání. In PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. Aktuální směry ve speciální pedagogice. Brno: MSD, 2007, s. 82 - 90. ISBN 978-80-86633-92-3.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. VZ MSM0021622443. Brno: Paido, 2007, s. 89. ISBN 978-80-7315-150-8.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • HORÁKOVÁ, R. DVD Komunikační techniky sluchově postižených – studijní opora byla vytvořena v rámci fakultního projektu Komunikační techniky.

 • HORÁKOVÁ, R., DOLEŽALOVÁ, L. DVD Logopedická péče u dětí s kochleárními implantátem – studijní opora byla vytvořena v rámci fakultního projektu Komunikační techniky.

 • HORÁKOVÁ, R. Vybudování funkčního komunikačního prostředku u sluchově postiženého dítěte a jeho vliv na další vzdělávání. In http://svp.muni.cz/dokumenty.php?klic=1.5.1.  - Portál podpory tvorby školních vzdělávacích programů základních a středních škol.

Rok 2008

Odborná kniha:

 • HORÁKOVÁ, R., SOURALOVÁ, E. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-34-5

 • DINGOVÁ, N., HORÁKOVÁ, R., ZÁHUMENSKÁ J. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-56-7

Kapitola v odborné knize:

 • HORÁKOVÁ, R. Možnosti integrace a socializace jedinců s postižením sluchu s ohledem na úroveň jejich komunikačních dovedností a na kulturu neslyšících, in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3

 • HORÁKOVÁ, R. Připravenost pedagogů na integraci žáků s postižením sluchu na 1. stupeň běžných základních škol v Jihomoravském kraji, in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3

 • BOČKOVÁ B., BYTEŚNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol, in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • HORÁKOVÁ, R. Use of different kinds of existing technologies by the deaf and in Deaf Education. Kapitola v e-learningovém kurzu vytvořeném v rámci projektu Teachers ICT Competences (Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties). In http://tictc.cti.gr/mtictc/

Popularizace časopisecká, televizní a rozhlasová:

 • HORÁKOVÁ, R. Slyšící děti neslyšících rodičů – CODA organizace. Info Zpravodaj – Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, č. 3/2008, 16. ročník, s. 12 – 13

Rok 2009

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

 • HORÁKOVÁ, R. Rady a doporučení pro učitele žáků se sluchovým postižením. Kapitola v e-learningovém kurzu vytvořeném v rámci projektu Teachers ICT Competences (Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties). In http://tictc.cti.gr/mtictc/

Rok 2010

Kapitola v odborné knize:

 • HORÁKOVÁ, R. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 141-156, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • HORÁKOVÁ, R. Informovanost pedagogů o integraci žáků se sluchovým postižením jako významný činitel psychosociálního vývoje. In POTMĚŠIL, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 155–173, 18 s. ISBN 978-80-210-5184-3

Ostatní původní práce a překlady původních prací:

 • LANGER, J., SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R. Taktilní znakový jazyk. Manuál k výuce a studiu. Praha: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010, 33 s. ISBN 978-80-254-8457-9

Rok 2011

Učebnice s ISBN:

 • HORÁKOVÁ, R. Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011, 126 s. ISBN 978-80-7315-225-3

Rok 2012

Odborná kniha:

 • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012, 160 s. ISBN 987-80-262-0084-0Verze pro tisk

© 2010-2018