Participující školy - Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace


Adresa: Březinova 31, Jihlava, 586 06

Ředitelka: Mgr. Zuzana Šimková

Telefon: 567 333 644

Mobil: 777 813 879

www stránky: www.pomskola.cz

e-mail: reditelstvi@pomskola.cz


Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Miroslava Prchalová

e-mail: prchalova@pomskola.cz

Telefon: 567 333 644

Mobil: 723 252 841


Koncepce školy:

Výchova a vzdělávání probíhá ve školním roce 2009/2010 podle Školního vzdělávacího programu Základní škola speciální – Škola dobrého startu, pod číslem jednacím 22 931/2008-61.
Podle Školního vzdělávacího programu probíhá v tomto školním roce druhý rok pilotního ověřování výuky.
Základním cílem je rozvinout u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků usilujeme o zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti.

Základní škola speciální Jihlava vzdělává žáky se středním mentálním postižením, s těžkým mentálním postižením s a žáky s kombinovaným postižením. Povinná školní docházka trvá 9 let, žák může navštěvovat školu 10 let. V současnosti školu navštěvuje 61 žáků, kteří jsou rozděleni do 8 tříd ( 6 tříd pro žáky s kombinovaným postižením a 2 třídy pro žáky s lékařskou diagnózou autismus). V každé třídě pracuje třídní učitel, vychovatel a asistent pedagoga.

Žákům je v rámci výuky poskytována individuální logopedická péče plně kvalifikovanou speciální pedagožkou (logopedie – surdopedie), která zahrnuje jak nácvik komunikačních dovedností a vytvoření vlastních komunikačních systémů u žáků, kteří nemohou mluvit, tak nápravu vadné výslovnosti. Pro každé dítě je zpracován individuální logopedický program s hlavními oblastmi rozvoje nebo nápravy řeči, metodami a formami práce.

Ve třídách pro žáky s lékařskou diagnózou autismus pracují vyučující podle zásad strukturovaného vyučování – struktura v čase, v prostoru, v činnostech; žák musí vědět, co bude dělat, jak dlouho, proč a s kým. Vzdělávací proces je důsledně vizualizován. Prioritou při vzdělávání dětí s autismem je rozvoj komunikačních dovedností, zvládání problematického chování a sociální učení. Vyučující využívají metodu sloužící k eliminaci poruch chování u dětí s autismem – „Aplikovanou behaviorální analýzu“ (ABA), prostřednictvím které se snaží odbourávat nežádoucí chování a vytvářet správné návyky a schopnost sebekontroly pomocí vypracovaného systému odměn. Ve spolupráci s odborníky z Asociace pro pomoc lidem s autismem (APLA Praha) probíhají pravidelné supervize u potřebných žáků. V komunikační terapii používají pedagogové trojrozměrné předměty, dvojrozměrné ilustrace (obrázky, fotografie, kresby), psané, tištěné slovo, komunikační systém VOKS (viz používané terapie), herní a interakční terapie. Žáci mají pro vzdělávání vytvořené vyhovující materiální podmínky: místo pro individuální a samostatnou práci (pracovní boxy), místo pro nácvik komunikace (kulatý stůl), místo pro relaxaci a odpočinek, kde má dítě pocit soukromí (zastíněné místo – žíněnka, rehabilitační pytel, závěsné křeslo, stan…).

Ve třídách pro žáky s kombinovaným postižením je kladen důraz na speciální metody vedoucí k rehabilitaci a kompenzaci postižení a na rozvoj komunikačních dovedností. Vyučující využívají alternativní a augmentativní formy komunikace: znak do řeči, znakovou řeč, piktogramy, předmětovou a obrázkovou komunikaci, globální čtení, sociální čtení, komunikační systém VOKS (viz speciální terapie), komunikátory s hlasovým výstupem, speciální počítačové programy. Při práci na PC používají žáci dotekovou obrazovku, senzorová tlačítka a klávesnice, speciální myš, technickou podporu paže, kurzor mohou ovládat i pomocí kamerového systému SmartNav3–AT.
Pro vzdělávání mají žáci vytvořené vyhovující materiální podmínky: přístupnost učebny, dostatek prostoru pro vozíky, individuální pracovní místo (speciální židle, pracovní plocha), místo k odpočinku (lůžko, rehabilitační pytel, závěsné křeslo…), rehabilitační a kompenzační pomůcky, účelné prostorové uspořádání, nezbytný fyzický přístup.
Všichni žáci mají možnost využívat ve výuce speciální softwarové programy.
Ke zvýšení pohyblivosti tělesně postiženého dítěte používají učitelé specializované pomůcky stimulující a umožňující pohyb v různých polohách: stabiflex, motomed, zvedáky, polohovací lůžka, chodítka. Pravidelně provádí speciální terapie: canisterapii, muzikoterapii, bazální stimulaci, orofaciální stimulaci, nově začali používat metodu rozvíjející nervosvalovou koordinaci "trampolining".

Žáci se smyslovým postižením provádí pod odborným vedením pedagogů cílené stimulace dle konkrétního druhu postižení:
Vestibulární stimulace – vodní lůžko, terapeutický válec, rehabilitační míče, balanční deska, trampolína.
Zraková stimulace – optické válce, projektová technika, světelné zdroje, světelný panel, speciální počítačové programy, čtecí lupa, podsvícená pracovní plocha – lichtbox: vnímání světelného zdroje (určení, sledování), vnímání předmětů (lokalizace, sledování), koordinace oko – ruka, rozpoznávání barev, figur, tvarů, možnost samostatné hry.
Hmatová stimulace – hmatové dlaně, povrchy, theraflex, šestibod, Braillovo písmo.
Sluchová stimulace – ozvučené hračky, míčky, elektronické hry, hudební nástroje, speciální počítačové programy.


Speciální terapie používané ve výuce:

Arteterapie je léčba pomocí výtvarných prostředků, např. kresba, malba, ale také výtvarná práce s jinými materiály, zejména pak s keramickou hlínou, která je vhodná především pro práci dětí trpících DMO (uvolňování spasticity, procvičování jemné motoriky). Dále je možné využít např. dřevo, kámen, kov, případně plasty a další materiály. V rámci arteterapie žáci pracují s keramickou hlínou a využívají metody malování barvami na velké plochy. Malují obrazy ve vertikální poloze, využívají techniku překrývání barevných vrstev a vytváření stop pomocí nejrůznějších pomůcek (špachtle, hřebeny, houbičky..)

Ergoterapie je léčba prací a hrou zaměřená na získání co nejvyšší míry samostatnosti dítěte. Zaměřuje se na nácvik samostatnosti a soběstačnosti v denních úkonech k čemuž využívá mnoho speciálních kompenzačních pomůcek. Vede k rozvoji dovedností, zájmů, osobnosti a zahrnuje také přípravu na budoucí povolání a na praktický, pokud možno co nejsamostatnější, život. Při ergoterapii jsou využívány rozmanité hry a řemeslné činnosti při nichž se cvičí jemná motorika, úchop, obratnost, cílené pohyby a koordinace.V rámci ergoterapie žáci pracují ve cvičné kuchyňce a keramické dílně. Ve třídách pak probíhá nácvik sebeobslužných činností, cvičení na rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické koordinace.

Muzikoterapie je léčba pomocí hudby a má podobný efekt jako artetrapie. Pomocí muzikoterapie jde ovlivnit disharmonie, lze navodit vnitřní soulad. Naladěný organismus je daleko odolnější a silnější. Zejména u dětí s DMO lze spatřovat hlavní přínos v uvolnění, snížení spasticity a celkové harmonizaci organismu. Aktivní zapojení do hudební produkce se pozitivně projeví ve zvýšeném smyslu pro rytmus, zlepšení jemné motoriky, koncentrace a lepšího stereotypu dýchání. A stejně jako u arteterapie vede tato metoda ke zvýšení sebevědomí. Ve škole je realizována celoročně v rámci hodin hudební výchovy buď individuálně ve třídách nebo formou společného zpívání a muzicírování.

Trampolining je moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Jde o získávání takových dovedností, schopností a kompetencí pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince i společnosti. Jde zejména o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání.

Bazální stimulace zahrnuje somatické, taktilně-haptické, vestibulární, vibrační, orální, optické, olfaktorické a auditivní stimulace, které podporují pedagogické působení na žáky v aktivitách všedního dne. Je určena zejména pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením a těžkými kombinovanými vadami. Podporuje vnímání vlastní identity, orientaci v prostoru a čase, zlepšuje funkce organismu, je to pro dítě prostředek k navázání komunikace se svým okolím.

Orofaciální stimulace představuje soubor pohybů a úkonů jejichž pomocí dospělý stimuluje u dítěte neuromotoriku obličeje, tváří, rtů, jazyk, patra a hltanu. Cílem je také pozitivně ovlivnit dýchání, sání, žvýkání, kousání, polykání, pití a sekundárně i pokroky v řeči. Při stimulacích se používá dlaně a hřbetu ruky, prstů, špachtlí, lžiček, ale i vhodných potravin jako je čokoláda, med, voda. K používání této metody absolvovali všichni pedagogové speciální kurz .

Polohování je u těžce tělesně postižených dětí jednou z nejdůležitějších edukačních forem práce. Ve škole se pedagogové zaměřují především na polohy preventivní, jež mohou zabraňovat vzniku kontraktur, deformit a proleženin. Pro každé tělesně postižené dítě se hledá několik individuálně vhodně volených poloh. K polohování se využívá různých pomůcek, např. molitanové podkovy, nafukovací dlahy, polštářky, klíny, karimatky a jiné. Polohuje se také na velkých gymnastických míčích.

Plavání z tělovýchovného hlediska znamená zlepšení osobní kondice a napomáhá psychické relaxaci. Pobyt ve vodě umožňuje volnost pohybu ve volném prostoru jak mobilním, tak i těžce tělesně postiženým žákům, nemusí být nutná dopomoc další osoby, bez které se dítě v osobním životě mnohdy neobejde. Vodní prostředí působí na dítě v oblasti zvětšování kloubního rozsahu, snižování svalového tonusu, posilování oslabených či atrofovaných svalů a další.

Relaxace je navozování stavu tělesného a psychického uvolnění. Tato metoda prolíná celým edukačním procesem, zejména pak po činnostech, které vyžadují soustředěnou pozornost a činnost dítěte. Škola disponuje místností, která je určena pro relaxační chvilky, je vybavena lůžkem, relaxačními vaky apod. Relaxaci a polohování může doprovázet relaxační hudba, ztlumená světla, puštěné světelné válce a další podobné prostředky, které umožňují naprosté uvolnění, zklidnění a odpočinek dítěte.

Canisterapie je terapie pomocí speciálně vycvičených psů), kterou zajišťují pro školu bezplatně rodiče prostřednictvím OS Kamínek) probíhá jednak individuální formou – pro děti s tělesným postižením – polohování, uvolňování spasticity, rozvoj komunikačních schopností, pozitivní emocionální ladění a jednak formou skupinovou – rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybů, rovnováhy, sociální učení, rozvoj emocionality dětí.

Komunikační systém VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) je ucelený návod, který umožňuje komunikaci dětem s těžkým postižením, s lékařskou diagnostikou autismus, Downovým syndromem, těžšími formami mentální retardace a jinými vývojovými vadami, které omezují porozumění a užívání mluvené řeči. Cílem je rychlé nabytí komunikačních dovedností v rámci běžných životních situacích. Žák sám komunikaci vyhledává, navazuje kontakt a stává se iniciátorem komunikace.


Při škole funguje Občanské sdružení Kamínek, které sdružuje rodiče postižených dětí a pedagogy. Jedním z jeho hlavních cílů je podpora individuálních a skupinových zájmů postižených dětí v jihlavské speciální škole. K jeho náplni dále patří podpora mimoškolních, zájmových a rekreačních aktivit žáků, rozvoj motorických schopností a dovedností u multihandicapovaných osob, integrace dětí s postižením v rámci sportu, reprezentace obce v národních i nadnárodních soutěžích, protidrogová prevence prostřednictvím sportu.
Práce ve sdružení je dobrovolná. Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a granty. Kromě zajišťování finančních prostředků pro potřeby dětí, působí Kamínek jako organizátor celoročních aktivit pro děti, např. canisterapie, rehabilitačního plavání, práce ve sportovních kroužcích. Ve sportovním klubu Kamínek, který je členem Českého hnutí speciálních olympiád, trénují žáci gymnastiku, stolní tenis, přizpůsobené sporty, hru boccia (obdoba petangue), cyklistiku a plavání. Pod vedením speciálně vyškolených trenérů dosahují vynikajících výsledků.
Dále o. s. Kamínek realizuje rekondiční pobyty dětí s rodinami u moře, na horách, víkendová sportovní soustředění i celodenní výlety. Zajišťuje účast na hudebních festivalech, sportovních soutěžích i mezinárodních speciálních olympiádách, pořádá výstavy obrazů a keramiky.


Verze pro tisk

© 2010-2018