Participující školy - Základní škola Praktická a Základní škola spciální Kroměříž

Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž


Adresa: 1.máje 209, Kroměříž, 767 01

Ředitelka: PaedDr. Kirilenková Marie

Praxi studentů zajišťuje: Mgr.Milada Justinová

Telefon: 573 338 882

www stránky: www.zs1majekromeriz.4fan.cz

e-mail: zvs.km@volny.cz


Škola je samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením.Vzdělává žáky s mentálním postižením všech stupňů a žáky s více vadami v kombinaci s mentálním postižením.
Žáci se vzdělávají ve třídách Základní školy praktické na 2 pracovištích v Kroměříži a Základní školy speciální na 3 pracovištích – na Chvalčově a v Kvasicích.
Výchovně vzdělávací práce ZŠ praktické je zaměřena na rozvoj dovedností a vědomostí potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvoj osobnosti žáků.Cílem je kvalitně připravit žáky na vstup do odborných učilišť.
Výchovně vzdělávací práce ZŠ speciální je zaměřena na rozvíjení psychických i fyzických schopností dle jejich individuálních možností.Cílem je vybavit je takovými vědomostmi,dovednostmi a návyky,aby se v co nejvyšší míře zapojili do společenského života a po ukončení školy nastoupili do praktické školy.


Žáci jsou vzděláváni dle následujících vzdělávacích programů:
22 980/97-22 Zvláštní škola ,24 035/97-22 Pomocná škola
a ŠVP ZV- LMP „Barevný svět“s přílohou ŠVP pro zájmové vzdělávání.


V letošním školním roce na škole pracuje v části ZŠ praktické 17 pedagogických pracovníků, 1 vychovatelka ŠD,1 asistentka pedagoga k autistickému žákovi.Školu navštěvuje 95 žáků. V ZŠ speciální 9 pedagogických pracovnic a 4 asistentky pedagoga.Tuto část školy navštěvuje 26 žáků.


Pro žáky jsou zajišťovány různé aktivity mimo vyučování.
Dlouhodobou tradici má kroužek keramický.Výrobky žáků úspěšně reprezentují školu na veřejnosti,jsou zasílány do různých soutěží, kde pravidelně získávají pěkná ocenění. Mnoho chlapců se zapojuje do tzv.netradičních sportů,např.skok z místa, soutěž v páce, slalom v jízdě na kole apod.Žáci školy se pravidelně účastní okresního kola v lehkoatletickém dvojboji a minikopané. Dále pracuje na škole kroužek výtvarné činnosti a dramatická výchova.
Škola organizuje matematickou soutěž.V letošním roce byla zahájena na ZŠ speciální i canisterapie.
Žáci absolvují plavecký a bruslařský výcvik, získávají dovednosti cyklisty na dopravním hřišti, dále navštěvují knihovnu, muzeum, různé koncerty, divadelní a filmová představení.Verze pro tisk

© 2010-2018