Participující školy - Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo


Ředitel školy: PaedDr. Ivan Pospíchal

Zástupkyně ředitele a zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Jitka Dvořáková

Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Falcová

Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Jaroslava Nešetřilová

www stránky: www.specialniskolyznojmo.cz

PowerPoint: Prezentace školy (.ppt)


Základní informace

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 je úplná škola, která zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.
Naše škola poskytuje vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žákům s více vadami (imobilní žáci, žáci s poruchou autistického spektra, žáci se zrakovým postižením). Škola má celkem 14 odloučených pracovišť. Součástí školy je internát, školní družina, školní klub, školní jídelna. V letošním školním roce navštěvuje naší školu 307 žáků. Zajišťujeme také kurzy na doplnění základního vzdělání a doplnění základů vzdělání. Škola zajišťuje pro žáky rehabilitaci, hipoterapii, logopedii a canisterapii.


Vzdělávání žáků probíhá podle vzdělávacích programů:

 • ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
  „Spolu se měníme k lepšímu“, 79-01-C, 01 Základní škola
 • Vzdělávací program Pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy č. j. 24 035/97-22
 • Rehabilitační vzdělávací program č. j. 15 988/2003-24
 • Vzdělávací program Praktická škola č. j. 16 735/93-24
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Vedení školy usiluje o rovnoměrné rozvíjení všech součástí školy. Pozornost věnuje materiálnímu rozvoji, zkvalitňování vyučovacích metod, individuálnímu přístupu k žákům, spolupráci s podpůrnými institucemi, realizaci legislativních změn, tvorbě školního vzdělávacího programu, rozvoji péče o děti s více vadami.

Pedagogický sbor má vysokou kvalifikaci, kterou doplňuje samostudiem, práci metodických sdružení, dalším vysokoškolským vzděláním i účastí na různých kurzech a seminářích. Učitelský tým tvoří celkem 48 učitelů, 19 vychovatelů a 8 asistentů pedagoga, kteří vzájemně spolupracují. Jsou tvůrčí, iniciativní, rozvíjejí školu po stránce materiální i vzdělávací. Celý učitelský sbor a vedení školy spolupracuje s institucemi: Policií ČR, Městskou policií, SPC pro mentálně, tělesně, sluchově a zrakově postižené, PPP Znojmo.


Koncepce rozvoje školy (výchova a vzdělání)

 • Mateřská škola při Nemocnici Znojmo poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením.
 • Mateřská škola Svatopluka Čecha
 • Mateřská škola speciální při Dětském centru, ul. Mládeže 10
 • Základní škola při Nemocnici Znojmo poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením.
 • Základní škola praktická poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením.
 • Základní škola speciální poskytuje vzdělání žáků se středně těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem, žáků se zdravotním znevýhodněním.
 • Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání žákům se zdravotním postižením, především mentálním postižením.
 • Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým mentálním postižením.
 • Kurz pro doplnění základního vzdělání při výchovném ústavu Višňové
 • Kurz pro doplnění základů vzdělání při Oblastní Charitě Znojmo

Zabezpečení výuky

Škola je otevřená i žákům s jiným zdravotním postižením. Ve škole pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, třídu pro zrakově postižené žáky vede kvalifikovaný tyfloped, třídu pro tělesně postižené žáky kvalifikovaný somatoped. Ve třídě pro žáky s poruchou autistického spektra pracují pedagogové vyškolení SPC Brno formou přednášek a praxe. Kromě pravidelných kazuistických a metodických seminářů se zúčastnili i celostátního sjezdu k otázkám autismu. Pro vzdělávání těchto žáků škola zajišťuje speciální materiálně technické vybavení a asistenty pedagoga. Samozřejmostí je i snížený počet žáků ve třídách a individuální vzdělávací plány vycházející z potřeb a možností každého jednotlivého žáka.

Péče o žáky se specifickými poruchami učení je realizována v rámci hodin individuální logopedické péče a hodin českého jazyka. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je podporováno nákupem speciálních didaktických pomůcek i celkovým rozvojem vybavenosti školy.


Aktivity

 • Výuka cizích jazyků
  • anglický jazyk
  • německý jazyk jako nepovinný předmět
 • Individuální logopedická péče
 • Rehabilitační péče poskytovaná zdravotníky Dětského centra v zařízení školy
 • Hipoterapie
 • Canisterapie
 • Muzikoterapie
 • Náboženství
 • Zájmové kroužky
  • Sportovní
  • Počítačový
  • Kroužek stolního tenisu
  • Hudební
  • Aerobic

Tradiční akce školy

 • Den otevřených dveří
 • Pedagogický den
 • Školní akademie
 • Sportovní akce (SHM, vytrvalostní běh, lyžařský výcvikový kurz, turnaj ve florbalu a basketbalu…)
 • Výtvarné soutěže
 • Jarní drozd a zpívání
 • Projektové dny
 • Plavání


Verze pro tisk

© 2010-2018