Participující školy - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695

Historie školy

V září 1960 se v malé vilce v ulici Hluboká začal naplňovat nový školský zákon č. 186/1960. Začala zde pracovat pomocná škola. Vlastně opět začala pracovat, protože úplné počátky speciálního školství a pomocné školy se datují do roku 1930. Tehdy byly zřizovány pomocné třídy v obecných školách. Podle tohoto zákona měla škola hlavně diagnostický úkol. Měla rozhodnout o vzdělanosti dětí a to nejdéle do 2 let od nástupu do školy. Počítalo se s tím, že zde budou děti šesti až devítileté.

V prvním roce bylo do školy zařazeno 25 žáků. Již tehdy byl součástí školy internát přímo v budově. Proto zde byly umístěny děti s nařízenou ústavní výchovou. V praxi se stávalo, že děti setrvávaly ve škole déle, často až do 15 let. Proto škola přivítala novou koncepci a od roku 1978 byla pomocná škola určena dětem, které se pro své postižení nemohou vzdělávat ani ve zvláštní škole. Vzdělávací proces byl rozdělen do nižšího, středního a vyššího stupně a byl osmiletý. Další novelou zákona v r. 1990 se školní docházka prodloužila o pracovní stupeň, tedy na 10 let. Tímto se legislativně upravila zkušenost pedagogů, že žáci se středním a těžším mentálním postižením potřebují vzdělávání dlouhodobé. S rostoucí potřebou míst se pomocná škola rozšířila v roce 1985 o pracoviště ve Lhotě u Malenovic. Zde dojížděly děti ze Zlína, Otrokovic a blízkého okolí na denní docházku. Zároveň se přemístila do bývalého dětského domova na Pasekách a škola na Hluboké prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

V roce 1986 vzniklo další odloučené pracoviště na Svárově u Březolup s týdenním pobytem pro žáky z okresu Uherské Hradiště. Po dokončení opravy původní budovy na Hluboké ul. se škola rozdělila. Na Pasekách zůstaly děti s ústavní výchovou a s dlouhodobým pobytem, na Hluboké byl týdenní pobyt. V roce 1989 jsme působili ve 4 budovách ve dvou okresech s kapacitou 70 žáků.

Velké změny nastaly po roce 1989. Mladý pedagogický sbor využil všech příležitostí k pozvolným změnám v oblasti vzdělávání i společenského života. Přínosem pro rozvoj školy se stalo přestěhování do společné budovy. Od roku 1993 tedy sídlíme na Lazech v krásném prostředí, máme velkou zahradu v blízkosti lesa a do města také není daleko. Od roku 1992 jsme se připojili k experimentálnímu zřízení speciálně pedagogického centra, přípravného stupně, praktické školy. Později byly ministerstvem školství tyto součásti uznány jako právoplatná školská zařízení. V souladu se zákonem č. 109/2002/Sb. vzniká v instituci samostatné školské zařízení - dětský domov. Od roku 1998 tak poskytujeme komplexní školské služby žákům přípravného stupně, základní školy speciální a jednoleté praktické školy. V roce 2001 byl přistaven výtah. Škola se stala bezbarierovou. K velké radosti dětí byla v roce 2003 dokončena první část úpravy zahrady s venkovním bazénem. Transformací k 1.7. 2004 byl pozměněn původní název školy na Dětský domov a Speciální školy Zlín.

K 1. 4. 2006 legislativně pozměňujeme název instituce na Základní školu speciální a Praktickou školu při dětském domově Zlín, Lazy. Od roku 2008 pozměňujeme název na Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín. Od roku 2007 přibyla v rejstříku možnost vzdělávat i žáky základní školy praktické.

Součástmi instituce jsou školská zařízení: internát, dětský domov pro děti s nařízenou ústavní výchovou, školní družina, školní jídelna a speciálně pedagogické centrum. Velký krok jsme udělali v propagaci speciálního školství mezi veřejností nejen ve Zlíně. Těší nás, že s námi mnoho mladých lidí i institucí spolupracuje pravidelně. Dětem s postižením se tím otevírají dveře mezi ostatními občany naší země.

Zařízení slouží dětem a mládeži se středně těžším a těžkým mentálním postižením. Poskytuje ucelenou nabídku vzdělávání, výchovy a poradenství. Jeho součásti jsou:

 • Základní škola praktická – v současné době navštěvují školu tři žáci s lehkým mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „ Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Jeden žák je v prvním ročníku a dva ve druhém.
  Základní škola speciální – kapacita školy je 70 žáků. Docházka do speciální školy je desetiletá. Výuka směřuje k osvojení elementárních vědomostí,dovedností, návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a na rozvíjení duševních i tělesných schopností žáků,založeném na důsledném respektování jejich individuálních zvláštností. Těžiště práce je orientováno na získávání sociálních a pracovních vědomostí, dovedností a schopností, které dětem pomohou v co nejvyšší míře se začlenit do společnosti. Podstatou je vybavit žáky triviem základních vědomostí a dovedností- základy čtení, psaní a počítání. Velká část programu je dále věnována rozumové, smyslové a také řečové výchově. Pro žáky má velký význam i zdravotní tělesná výchova, která pomáhá rozvíjet jejich motoriku a pohybové dovednosti. Jedním z úkolů školy je také rozvíjet estetické cítění a to prostřednictvím výchovy hudební a výtvarné, přičemž je zde ve velké míře využívána arteterapie společně s muzikoterapií. Již několik let zahrnujeme do výuky canisterapii a hipoterapii.  Žáci s těžkým mentálním postižením se vzdělávají podle Rehabilitačního vzdělávacího programu. Variabilita vzdělávacího programu umožňuje pedagogům v maximální míře respektovat individuální potřeby a schopnosti žáků. Mezi hlavní cíle vzdělávací a výchovné činnosti patří rozvoj a podpora komunikačních dovedností, pohyblivosti, sebeobsluhy, pracovních návyků, prohlubování výtvarných i hudebních schopností. V současné době se podle tohoto programu vzdělává 17 žáků ve třech třídách.

 • Přípravný stupeň ZŠ speciální – je předřazen před základní školu speciální a připravuje děti hravým způsobem na povinnou školní docházku. Vzdělávací program je koncipován na období jednoho až tří let. Žák má možnost po splnění kritérií v každém ročníku přejít do prvního stupně základní školy speciální.

 • Internát školy – nabídka týdenního pobytu slouží dětem ze vzdálenějších míst Zlínského kraje.Kapacita internátu je 16 ubytovacích míst.Děti jsou podle věku rozděleny do dvou výchovných skupin.Děti mohou navštěvovat různé zájmové kroužky. Mezi zájmové aktivity patří canisterapie, muzikoterapie, arteterapie,dramaterapie, kroužek tvořivé ruce a sportovní činnosti. • Dětský domov – zde žijí děti, o které se rodiče z různých důvodů nemohou starat. Je určen pro děti s nařízenou ústavní výchovou ve věku 6 až 19 let.S těmito dětmi tráví pedagogové –„ tety i strejdové“ všechen jejich volný čas, svátky, vánoce, prázdninové pobyty. Velmi důležitým úkolem pracovníků dětského domova je co nejvíce dětem přiblížit život běžné rodiny.Organizačně je tento provoz velmi náročný. Pracovníci však k těmto dětem přistupují s velkou láskou a obětavostí. Pro 16 dětí rozdělených do dvou rodinných skupin , se 2. listopadu 2009 otvírá nový dětský domov, který vznikl rekonstrukcí budovy v zahradě školy.Všechny děti si mohou vybrat v široké nabídce pravidelných sportovních či uměleckých kroužků. Nejvíce času tráví děti venku na dětském hřišti s umělým povrchem, v létě využívají venkovní bazén nebo večerní posezení u táboráku. • Školní družina – ranní a odpolední služba pro žáky z regionu Zlín. Pracují dvě výchovná oddělení s kapacitou 30 dětí.

 • Speciálně pedagogické centrum Duha – poradenské pracoviště pro rodiče, zástupce dětí, odbornou i laickou veřejnost. Garantuje integraci dětí s MP do běžných mateřských i základních škol.Provádí stimulaci dětí osvobozených od povinnosti vzdělávat se.Vzdělává dospělé osoby s mentálním postižením, vykonává diagnostickou, psychologickou a speciálně pedagogickou činnost. Novinkou je raná péče – stimulace postižených dětí již od narození. • Praktická škola jednoletá – praktická škola jednoletá je typem střední speciální školy, která existuje v našem zařízení již desátým rokem. Je určena absolventům Základních škol speciálních a Základních škol Praktických. Ve třídě pracuje speciální pedagog se 6-10 žáky. Cílem přípravy je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického a praktického vzdělání,dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech dle zaměření přípravy.Menší počet hodin žáci věnují prohlubování vědomostí a opakování si všeobecně vzdělávacích předmětů jako čtení, psaní, počty, občanská výchova a jednotlivé výchovy. Větší prostor je věnován odborným předmětům: rodinná výchova, ruční práce, praktická cvičení. Rodinná výchova připravuje studenty na samostatný život v rodině a chráněném bydlení, rozvíjí jejich soběstačnosti, snižuje závislosti na pomoci ostatních, urychluje plnou integraci do intaktní společnosti. Ruční a dílenské práce učí studenty různým druhům rukodělných činností, rozvíjí vlastní zručnosti, zájem o daný druh prací. Získané dovednosti vedou žáky k širším možnostem seberealizace a pracovního uplatnění. • Volný čas dětí a mládeže - v současné době slyšíme hodně o tom, jak by se měli lidé s různým postižením integrovat do běžné, tzv. zdravé společnosti. U dětí a mládeže s MP je přirozená integrace formou kultury a sportu. Právě v těchto oblastech se mohou lidé s postižením ostatním vyrovnat, mnohdy je i předstihnout.Odpolední zájmová činnost školy,internátu a domova je organizována v kroužcích, které vedou odborníci v daných uměleckých a sportovních oborech. Děti prezentují své úspěchy při různých společenských akcích, soutěžích. Sportovní klub Duha je členem Českého hnutí speciálních olympiád. V rámci hnutí probíhá pravidelná tréninková činnost v oblastech atletika, plavání, fotbal, stolní tenis. Děti reprezentují svůj region, ale i ČR v celostátních a mezinárodních kláních. • Sdružení přátel DD a speciálních škol – naše občanské sdružení vzniklo před několika lety. Cílem bylo dát formu a řád činnostem, které se našeho zařízení nějak dotýkají, ale nesouvisejí přímo se školním vzděláváním.Organizuje aktivity pro všechny žáky školy, přispívá na divadelní představení, školní výlet, školu v přírodě či zájmové kroužky. Významně pak pomáhá financovat prázdninové rekreace a pobyty dětí s nařízenou ústavní výchovou.


Více na www.ddskolyzlin.cz


Verze pro tisk

© 2010-2018