Galerie publikací katedry - rok 2012

2012

VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educationa Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Brno : MU, 2012. 607 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

Klíčová slova: edukace, profesní orientace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: Sborník je souhrnem příspěvků 6. konference s mezinárodní účastí, pořádané na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dne 12. září 2012, která je jednou z aktivit Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Příspěvky jsou členěné do dvou tematických celků. První je zaměřen na profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a obsahuje 11 článků, druhý na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a obsahuje 27 článků. Příspěvky prezentují teoretické koncepty, výsledky dílčích výzkumných projektů a dokládají nové možnosti intervenčních strategií pro inkluzi všech jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educationa Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : Paido, 2012. 78 s. ISBN 978-80-7315-231-4.

Klíčová slova:

Anotace:
BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. 1. vyd. Brno : Paido, MU. 2012. s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), školní vzdělávací program (ŠVP), inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, výzkumné týmy výzkumného záměru

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum výzkumných týmů výzkumného záměru za šestý rok jejich činnosti. Jsou zpracovány obecné otázky sociálních determinant inkluzivního vzdělávání se zaměřením na inkluzivní kulturu školy v kontextu vzdělávání žáků se SVP na střední odborné škole. Pozornost byla zejména věnovaná utváření podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Výzkumná šetření byla orientovaná na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, se sluchovým a mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, na intervenci žáků s poruchami chování a protidrogovou prevenci. Dalšími tématy výzkumu byla specifika výuky české literatury u žáků se SVP a na výuku cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení.
FRIEDMANN, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities 1. vyd. Brno : Paido, 2012. 232 s. ISBN 978-80-7315-236-9.

Klíčová slova: žák, speciálně vzdělávací potřeby, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), předprofesní a profesní příprava, pracovní uplatnění, trh práce

Anotace: V odborné knize je prezentován výzkum se zaměřením na problematiku předprofesní a profesní přípravy a pracovního uplatnění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Monografie je členěna do čtyř tematických celků s úvodní kapitolou, ve které je prezentována činnost šestého roku realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Prezentované kvantitativní a kvalitativní výzkumy byly zaměřeny na podporu školy pro proces přípravy na volbu povolání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při ukončování základního vzdělávání. Pozornost byla věnována žákům základních škol, základních škol praktických, středních škol a středních odborných učilišť, jejich učitelům, výchovným poradcům, ředitelům škol a rodičům.
BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 272 s. ISBN 978-80-210-6044-9.

Klíčová slova: předškolní věk, předškolní vzdělávání, mateřská škola, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání, speciálněpedagogická diagnostika, speciálněpedagogická podpora

Anotace: Odborná kniha pojednává o problematice edukačního procesu, přístupech a strategiích užívaných u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku. V publikaci je specifikováno pojetí speciální pedagogiky vzhledem k jednotlivým speciálněpedagogickým disciplínám s akcentem na úrovně realizace inkluzivního vzdělávání, cíle současného školství ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a postavení institucionální předškolní výchovy v systému vzdělávání. Pro ucelenost dané problematiky je zde zařazena speciálněpedagogická diagnostika dětí v období předškolního věku.
BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 278 s. ISBN 978-80-210-5930-6.

Klíčová slova: porucha autistického spektra, autismus, psychopedie, mentální postižení, diagnostika, edukace, inkluze, intervence, Česká republika, zahraničí

Anotace: Publikace shrnuje dostupné informace z české a zahraniční literatury a z výzkumu z oblasti problematiky poruch autistického spektra, které jsou zpracovány v kontextu současné české psychopedie. Cílem knihy je podat ucelené informace o problematice PAS, aby si čtenář sám mohl zodpovědět otázku, v jakém rozsahu by měla být problematika vnímána v kontextu psychopedie. Knihu využijí rodiče dětí s PAS, pedagogové, odborníci z nejrůznějších oborů, studenti speciální, sociální pedagogiky a psychologie. Publikace je rozčleněna do čtyř kapitol, ve kterých jsou teoretické poznatky proloženy výsledky výzkumných šetření.
OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 3218 s. ISBN 978-80-210-5880-4.

Klíčová slova: raná intervence, dítě se zdravotním postižením, rodina, podpora, sociální služba

Anotace: Odborná publikace Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením je doplňujícím výstupem šestého roku intenzivní činnosti výzkumných pracovníků Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na realizaci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443), jehož řešitelem je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Téma odborné publikace doplňuje ucelenou problematiku osob se zdravotním postižením a je členěna do šestnácti tematických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku raného věku u dětí s postižením.
PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 116 s. ISBN 978-80-210-5848-4.

Klíčová slova: speciální pedagogika, odborné školství, sociální participace, inkluze, zaměstnávání

Anotace: Odborná kniha se zabývá současnými trendy ve speciální pedagogice, které mnohdy překračují hranice školního vzdělávání. Soustředí se na oblasti specifických poruch učení, odborného školství se zřetelem na studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i širších konceptů např. sociální participace osob se zdravotním postižením, které jsou středem pozornosti současné odborné komunity. Autory publikace jsou mezinárodně uznávaní odborníci z Velké Británie, Skandinávie, České republiky a německy mluvících zemí.
PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 172 s. ISBN 978-80-210-6107-1.

Klíčová slova: vzdělávání, podpora, jedinci s postižením, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze, pracovní a sociální kompetence, mentální postižení, poradenství

Anotace: Monografie je zaměřena na podporu žáků se speciálními potřebami a mladých lidí s postižením při vzdělávání, začleňování do pracovního procesu a do společnosti. Jednotlivé kapitoly se dotýkají vzdělávání a podpory jedinců od školního věku až po ranou dospělost a prezentují výsledky dílčích výzkumů ze tří zemí. Pozornost je věnována vzdělávání, podpoře při volbě profese a profesnímu vzdělávání, dále důležitosti osvojování kompetencí a příkladům z praxe, kde k tomu dochází, a oblasti profesního poradenství a podpoře při začleňování na trh práce.
VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educationa Needs of Cildren at Risk and with Behavioural Disorders. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7.

Klíčová slova: porucha chování, problémové chování, dítě v riziku, podpora, posilování, informovaná intervence, výzkum, potřeba, inkluze, učení, vzdělávání, výchova

Anotace: Monografie prezentuje vybrané výstupy výzkumů realizovaných ve VZ „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ (MSM0021622443). Základním cílem bylo analyzovat specifika edukačních potřeb dětí/žáků v riziku problémů/poruch chování a vymezit základní strategie podpory/intervence. Specifika edukačních strategií v rámci teorie intervenčních strategií 3P (Vojtová, Červenka 2011) reflektují témata kapitol: 1) specifické potřeby edukace/podpory/intervence, 2) interpretace teoretických konceptů inkluzi podporujících edukačních strategií, 3) specifika potřeb v edukaci/intervenci ve školním/školském prostředí. Kapitoly spojuje inkluzivní/podporující přístup autorů, zaměření na procesy prevence/posilování/zvládání problematických projevů v chování dětí.
BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie III. Vliv dyskalkulie na profesní zařazení jedinců v dospělosti 1. vyd. Brno : MU, 2012. .... s. ISBN 978-80-210-6142-2.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, vztah k matematice, výzkumné šetření, dyskalkulie dospělých, matematická gramotnost, finanční gramotnost, profesní orientace

Anotace: Dyskalkulie jako specifická porucha učení zpravidla přetrvává do dospělosti. Jsou uvedeny možnosti a limity zařazení žáků se specifickými poruchami učení do vyššího sekundárního vzdělávání a do pracovního procesu. Jsou uvedeny výsledky dvou výzkumných šetření. Kvantitativní výzkum se týkal vztahu dospělých k matematice, kvalitativní šetření uvádí případové studie dospělých, u kterých se ve školním věku projevovaly poruchy učení v matematice a vliv těchto poruch na jejich profesní orientaci. Úspěšnost dospělých závisí, mimo jiné, na úrovni jejich matematické a finanční gramotnosti.
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1.

Klíčová slova: výuka cizího jazyka, speciální vzdělávací potřeby, výzkum, žák, učitel, inkluze, vzdělávání

Anotace: Monografie se zaměřuje na výuku cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluzívní politika přináší potřebu zaměřit se na speciální vzdělávací potřeby ve výzkumu a rozvíjet účinné výukové metody a techniky. Nevyhnutelné změny budou muset být provedeny také ve vzdělávání učitelů jak na pregraduální a postgraduální úrovni tak, aby byli učitelé vybaveni potřebnými znalostmi a dovednosti pro výuku v inkluzivní třídě. Monografie představuje jeden z výstupů činnosti výzkumných pracovníků pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v 6. roce realizace výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443).
KACHLÍK, P. (ed.) Kalokagathie: Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Sborník příspěvků. CD-ROM. Brno : MU, 2012. ... s. ISBN 978-80-210-5800-2.

Klíčová slova: dítě, podpora, prevence, program, riziko, škola, výchova, zdraví, žák, životní styl

Anotace: Sborník ze 14. celorepublikové konference Kalokagathie-Fórum výchovy ke zdraví, která se konala v dubnu r. 2011 v Benešově u Prahy, se zabývá problematikou zdraví dětí a mládeže, jeho stavem, rizikovými faktory, podporou a preventivním působením na dětskou populaci. Byly prezentovány výsledky výzkumu různých segmentů životního stylu i projekty primární prevence úspěšně aplikované na školách a zaměřené na zubní zdraví, patologické závislosti, výživové chování, formování žádoucích postojů ke zdravému způsobu života. Rovněž zazněly informace o programech WHO. Výstupy z konference souvisejí s plněním výzkumného záměru MŠMT ČR „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, evid. č. MSM0021622443, vedoucí řešitelky prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.
OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. I. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 298 s. ISBN 978-80-210-5995-5.

Klíčová slova: speciální pedagogika, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, inkluze, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, základní škola, inkluzivní škola

Anotace: Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. díl je jedním z výstupů projektu Podpora grantových projektů specifického výzkumu, řešeného v rámci podpory studentských projektů Pedagogickou fakultou MU, katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání v roce 2012. Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má dva díly. Každý díl je členěn do pěti tematických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu a vycházejí z výzkumného zaměření akademických pracovníků i disertačních prací doktorandů. Úvodní blok Inkluzivní vzdělávání prvního dílu obsahuje čtyři kapitoly zaměřené na problematiku inkluze. Druhý blok specifikuje Indikátory ovlivňující inkluzivní vzdělávání. Blok třetí je věnován problematice Edukace žáků s těžkým zdravotním postižením. Inkluzivní přístupy k osobám se zrakovým postižením jsou řešeny ve čtvrtém bloku. Blok pátý je věnován problematice Vzdělávání žáků s autismem.
OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs. II. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 266 s. ISBN 978-80-210-5996-2.

Klíčová slova: speciální pedagogika, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, integrace, inkluze, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, základní škola, inkluzivní škola

Anotace: Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. díl je jedním z výstupů projektu Podpora grantových projektů specifického výzkumu, řešeného v rámci podpory studentských projektů Pedagogickou fakultou MU, katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání v roce 2012. Monografie Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má dva díly. Každý díl je členěn do pěti tematických okruhů, které vycházejí z parciálních oblastí výzkumu a vycházejí z výzkumného zaměření akademických pracovníků i disertačních prací doktorandů. Ve druhém díle se věnujeme v prvním bloku problematice Vzděláváním žáků se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. Druhý blok je věnován Inkluzivním přístupům k osobám se sluchovým postižením. Problematice Inkluzivního vzdělávání žáků/studentů se zaměřením na žáky s poruchami chování je věnován třetí blok. Okruh problémů andragogiky je řešen v bloku čtvrtém. Poslední pátý blok druhého dílu je věnován Informačním a komunikačním technologiím v praxi.
PANČOCHA, K. a kolektiv. Celoživotní inkluzivní vzdělávání: možnosti a perspektivy. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 276 s. ISBN 978-80-210-6101-9.

Klíčová slova: inkluzivní vzdělávání, sociální inkluze, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění

Anotace: Odborná kniha s názvem Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy prezentuje průřez vědeckovýzkumné činnosti reflektující aktuální problémy speciální pedagogiky. Výzkumy autorů jednotlivých kapitol prezentovaných v této stati pokrývají oblast péče o děti v raném věku, problematiku plnění povinné školní docházky a dalšího vzdělávání osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, a stejně tak i problematiku sociální inkluze těchto osob v dospělém věku.
DOLEŽALOVÁ, L. Terciální vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 199 s. + 1CD-ROM. ISBN 978-80-210-5993-1.

Klíčová slova: jedinec se sluchovým postižením, neslyšící, komunikace osob se sluchovým postižením, odezírání, český znakový jazyk, tlumočník znakového jazyka, vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice, terciární vzdělávání, poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami

Anotace: Publikace se zabývá problematikou sluchového postižení, především oblastí komunikačních možností jedinců se sluchovým postižením, kteří se v důsledku komunikační bariéry, vzniklé z nedostatku nebo nepřítomnosti akustické zpětné vazby, setkávají s překážkami v komunikaci ve všech oblastech života. Jednou z hlavních oblastí, které je publikace věnována, je terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením, jeho specifika, komunikační techniky užívané mezi vyučujícími na vysoké škole a studenty se sluchovým postižením. Monografie je členěná do pěti kapitol a obsahuje část teoretickou a empirickou. Empirickou část tvoří čtvrtá a pátá kapitola. Dominantním cílem provedeného výzkumu bylo analyzovat postoje vysokoškolských učitelů na všech fakultách Masarykovy univerzity k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením a vytvoření manuálu základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole. Dále jsou uvedeny případové studie osob se sluchovým postižením. Nedílnou součástí monografie je Manuál základních postupů jednání se studentem se sluchovým postižením na vysoké škole, uvedený na CD ROM v příloze.
FRANKOVÁ, A. Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 197 s. ISBN 978-80-210-6022-7.

Klíčová slova: inkluzívne vzdelávanie, vývinové poruchy učenia, štandardy špeciálno-pedagogickej podpory, individuálna podpora, legislatívny rámec, vzdelávacie programy, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mobilné špeciálno-pedagogické služby

Anotace: Monografia je venovaná analýze problematiky vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. Vo svojej teoretickej časti sa zameriava na okruh žiakov s vývinovými poruchami učenia, charakteristikou vývinových porúch učenia, štandardom špeciálno-pedagogickej podpory a procesom inkluzívneho vzdelávania v systéme platných legislatívnych noriem. Zároveň sa zaoberá možnosťou poskytovania pedagogicko-psychologických poradenských služieb pre uvedenú skupinu žiakov. Empirická časť monografie je zameraná na analýzu činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasti možnosti poskytovania služieb v rámci ich pôsobnosti, spolupráce so základnými školami a spolupráce s rodinou.
SYCHROVÁ, P. Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. 1. vyd. Brno : MU, 2012. 185 s. ISBN 978-80-210-5860-6.

Klíčová slova: žák s narušenou komunikační schopností, integrace, podpůrná opatření, poradenské služby, základní škola

Anotace: Monografie se zaměřuje na vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Shrnuje teoretická východiska vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, speciálně pedagogický a legislativní rámec integrace těchto žáků a jejich komunikační kompetence. Předmětem hlavního výzkumného šetření uvedeného v publikaci je analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro integrované žáky s narušenou komunikační schopností v běžných základních školách, které se nacházejí v pěti vybraných krajích České republiky. Hlavní výzkumný projekt byl také doplněn o komplementární výzkumné šetření zaměřené na podporu žáků v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Výzkumná šetření blíže specifikují poradenské služby poskytované poradenskými pracovišti i externími odborníky, využívání podpůrných opatření ve formě pomůcek, speciálních metod a forem práce a také způsoby podpory rozvoje komunikačních kompetencí ve výuce.


Verze pro tisk

© 2010-2018