Galerie publikací katedry - rok 2006

2006

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. 302 s. 2. rozšířené a přepracované vydání. ISBN 80-7315-134-0.

Klíčová slova: somatopedie, dětí/žák s tělesným postižením, integrativní/inkluzivní vzdělávání, terapie, profesní uplatnění.

Anotace: Odborná kniha je výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autorky o edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami., s postupným zaměřením na všechny věkové skupiny.

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada. 2006, s. 228. 1. vyd. ISBN 80-247-1110-9

Klíčová slova: logopedie, komunikace, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, symptomatické poruchy řeči, alternativní komunikace, logopedická diagnostika, logopedická terapie.

Anotace: Učební text poskytuje základní poznatky z oblasti logopedie. Autorka textu analyzuje příčiny vzniku a hlavní příznaky jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti. V textu jsou stručně rozpracovaná jednotlivá narušení, jejich etiologie a hlavní příznaky. U jednotlivých kategorií jsou uvedeny diagnostické a terapeutické postupy. Publikace uvádí i pohled do historie logopedie, nalezneme v ní systém poskytování logopedické intervence v České republice. Součástí publikace jsou příklady z logopedické praxe.

MÜHLPACHR, P. Sociální práce jako životní pomoc. Brno: MSD, 2006. s. 228. 300 výtisků. ISBN 80-86633-62-4

Klíčová slova: sociální práce, podpůrná péče o nemocného, onkologie, tlumočení pro sluchově postižené, sociální a zdravotní pomoc seniorům, paliativní péče.

Anotace: Odborná publikace je věnovaná problematice sociální práce u různých skupin uživatelů. V užším slova smyslu je charakterizována přímým, záměrným a připraveným kontaktem sociálního pracovníka s klientem. Publikace vyšla jako výsledek grantového projektu GA ČR č. 406/0398 Kvalita života – axiologická kategorie speciální pedagogiky.

PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD, 2006. s. 208. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 80-86633-40-3.

Klíčová slova: mentální postižení, osoby s mentálním postižením, edukace, poradenské služby, zaměstnávání, trh práce.

Anotace: Odborná publikace je průběžně provázena výsledky výzkumů v oblasti přístupů k osobám s mentálním postižením, které autorka realizovala v období 1988-2006. Výsledky výzkumů dokumentují závěry vyvozené autorkou v oblasti speciálně pedagogické teorie a praxe pro edukaci a další život osob s mentálním postižením.

VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii. Brno: MSD. 2006. s. 148. 200 výtisků. ISBN 80-86633-60-8.

Klíčová slova: chronické onemocnění, onkologické onemocnění, kvalita života, medicínský přístup ke kvalitě života, měření kvality života o onkologicky nemocných.

Anotace: Monografie vyšla jako výsledek grantového projektu GA ČR č. 406/0398 Kvalita života – axiologická kategorie speciální pedagogiky. Publikace se zabývá problematikou kvality života onkologicky nemocných.

OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko - psychologické poradenství a intervence v předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, s. 292. 2006. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 80-210-3977-9

Klíčová slova: novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, psychický vývoj, genotyp, fenotyp, zrání, učení, vlivy prostředí, rodina, zákonitosti psychického vývoje, pohybové vady, náhlé příhody, úrazy, poruchy růstu, dětská mozková obrna, zdravotní znevýhodnění, raná intervence, poradenství, předškolní vzdělávání, diagnostika, hra, kresba, řeč, oftalmopedie, zrakové postižení, surdopedie, sluchové a duální postižení.

Anotace: Učební text je zaměřen na psychologickou a speciálněpedagogickou problematiku raného a předškolního věku u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením na okruh jedinců se zdravotním postižením.

BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2006. s. 152. 1. dotisk 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 80-210-3822-5

Klíčová slova: žáci se specifickými poruchami učení, reedukace, metody reedukace, reedukační techniky, pedagog.

Anotace: Učební text je na problematiku reedukace žáků se specifickými poruchami učení. Obsah specifikuje jednotlivé přístupy, metody práce s akcentem na reedukaci a specifiku pomůcek při reedukační péči.

PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. s. 404. 2. rozšířené a přepracované vyd. ISBN 80-7315-120-0.

Klíčová slova: speciální pedagogika, inkluzivní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, rodina, speciálně pedagogická diagnostika, pedagogicko-psychologické poradenské služby, logopedie, surdopedie, SPU, somatopedie, psychopedie, oftalmopeide, etopedie.

Anotace: Učební text byl poprvé vydaný v roce 1998 v rámci řešení projektu Open Sociaty Fund. Jeho úkolem je seznámit studenty učitelství se základní problematikou speciální pedagogika. Text je rozdělen do dvou částí: obecné a speciálně pedagogické.
PANČOCHA, K. Sociálně pedagogická dimenze závislostního chování. Brno: MSD, 2006. s.167. 1. vyd. 200 výtisků. ISBN 80-86633-61-6.

Klíčová slova: závislostní chování, sociální deviace, osoby s postižením, s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, s ADHD, kvalita života.

Anotace: Monografie vyšla jako výsledek grantového projektu GA ČR č. 406/0398 Kvalita života – axiologická kategorie speciální pedagogiky. Publikace se zabývá problematikou měření kvality života u osob zneužívajících návykové látky.
BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v další vybraných zemích. Brno: MU, 2006. s. 188. 1. vyd. 300 výtisků. ISBN 80-210-3971-X

Klíčová slova: integrace, inkluze, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, školy hlavního vzdělávacího proudu, speciální školství, postižení.

Anotace: Kniha je zaměřena na systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v jednotlivých zemích Evropské unie a v dalších zemích patřících do European Agency for Development in Special Needs Education (Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání). Část publikace vznikla právě díky překladu materiálů této agentury. Navíc jsou v knize zařazeny země jako USA, Japonsko, Austrálie, Malajsie, jihoafrické země a asijské země.


Verze pro tisk

© 2010-2018