Galerie publikací katedry - rok 2004

2004

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. 463 s. 2. rozšířené a přepracované vydání. ISBN 80-7315-071-9.

Klíčová slova: integrace, speciální pedagogika, děti/žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Anotace: Řešený projekt Škola pro všechny (1999, 1. vyd.) a předložená odborná kniha reflektuje potřebu studentů oboru speciální pedagogika i oborů příbuzných, pedagogika, sociální pedagogika, psychologie, sociologie a řeší téma integrace/inkluze dětí/žáků se speciálními potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu. Zastoupeno je 35 studií.

SASSE, A., STÖRMER, N., VÍTKOVÁ, M. (Hrsg.) Integrations- uns Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. Bad Heilbrunn/Obb.: Verlag Julius Klinkhard, 2004. 384 s. ISBN 3-7815-1342-4.

Klíčová slova: integrace, speciální pedagogika, Evropa.

Anotace: Odborná publikace obsahuje příspěvky z 39. pracovního setkání docentů pro speciální pedagogiku v německy mluvících zemích, které se konalo v roce 2002 v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jako hostující zemi. Příspěvky jsou rozděleny do šesti tematických oblastí: Evropský kontext, sociální kontext, teoretický kontext, profesionalita, praxe, školní a profesní integrace.

VÍTKOVÁ, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004. 2. vydání. s. 261. ISBN 80-86633-23-3

Anotace: Odborná pedagogická publikace vznikla pro potřeby odborných poradců zapojených do projektu Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (evropská iniciativa EQUAL 2002-2005).

VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2004, s. 204-218. 2. vydání. ISBN 80-86633-22-5.

Klíčová slova: rámcové podmínky integrace/inkluze u nás a v zahraničí, žák se SVP, speciálně pedagogická podpora.

Anotace:
Odborná pedagogická publikace vznikla pro potřeby odborných poradců zapojených do projektu Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (evropská iniciativa EQUAL 2002-2005). Reflektuje podmínky integrativního/inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno: MU, 2004, 203 s. 1. Vydání, 300 výtisků. ISBN 80-210-3345-2.

Klíčová slova: stárnutí, stáří, umírání, smrt.

Anotace:
Na začátku třetího tisíciletí opouští pedagogika koncepci vyhraněného zaměření na dětskou populaci a orientuje se též na populaci dospělých v produktivním věku a na populaci seniorů. Odborná publikace se zabývá problematikou seniorů, autor v ní zpracovává témata: stáří jako společenský fenomén, syndrom demence, senioři z pohledu sociální patologie, ústavní péče jako forma socioedukativní pomoci, vzdělávání seniorů jako forma socioedukativní intervence, tabu v seniorské populaci.

PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (Hrsg.) Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. Brno: MSD, 2004. 1. vydání 300 výtisků. s. 271. ISBN 80-86633-17-9.

Klíčová slova: osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním, přechod škola - povolání, trh práce.

Anotace: Odborná kniha je jedním z výstupů řešeného projektu Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce (evropská iniciativa EQUAL 2002-2005) a završuje činnost českého partnerství v TCA Transition from School to Work.. Je členěna na tři části: první část tvoří příspěvky pojednávající o činnosti transnacionálních partnerů, druhou část tvoří statě na téma přechod škola - povolání, třetí část příspěvky odborníků z praxe (Německo, Rakousko, Česká republika. Publikace je vydaná německy.

BARTOŇOVÁ, M., JANÍKOVÁ, V. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2004, s. 120. 1. rozšířené vydání, 1. dotisk. 120 výtisků. ISBN 80-210-3135-2.

Klíčová slova: německý jazyk, specifické poruchy učení, edukace, metody výuky, reedukace, individuálně vzdělávací plán.

Anotace: Učební text je zaměřen na vymezení základní problematiky výuky německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahuje témata: Metody výuky německého jazyka, specifika výuky vzhledem k žákům se specifickými poruchami učení, hodnocení, klasifikace, podmínky vzdělávání.

BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. s. 128. 1. vyd. 500 výtisků. ISBN 80-210-3613-3.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, edukace, poradenský systém, reedukace, individuálně vzdělávací plán.

Anotace: Učební text je zaměřen na vymezení základní problematiky specifikující oblast specifických poruch učení. Obsahuje témata: základní terminologie, edukace žáků s SPU, poradenský systém, obecné zásady reedukace.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education