prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: +420/ 549 49 7470
e-mail: vaculik@ped.muni.cz

Konzultační hodiny:
PO 8:15 – 10:15

Specializace:
pedagogická: obecné dějiny novověku
vědecká: dějiny zahraničních Čechů

Charakteristika:
1965-1970 studium na Univerzitě Palackého v Olomouci - obor dějepis-ruský jazyk
1976 PhDr. (FF MU, katedra historie) rigorózní práce: "Reemigrace a usídlování volyňských Čechů na severní Moravě 1945-1948"
1984 CSc. (FFMU v Brně, katedra historie) kandidátská disertace: "Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v pohraničí českých zemí v letech 1945-1948"
1986 Doc. (FF MU, katedra historie) pro obor československé dějiny
2002 Doc. (FF MU, HÚ). Habilitační práce"Reemigrace a usídlování zahraničních krajanů a jejich začleňování do hospodářského života v letech 1945-1950". Obor české dějiny
2008 Prof. (FF UP Olomouc)
Odborná praxe:
1970-1973 Učitel ZŠ
1973-1986 Odborný asistent
1986-2008 Docent
2008-dosud Profesor
Publikační činnost:
Monografie
1. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1948. 1. vyd. Brno, UJEP 1984. 223 s. 2. vyd. 1987.
2. Volyňští Češi v protifašistickém zápase. Praha, ÚV ČSPB 1987. 90 s.
3. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Brno, MU 1993. 158 s.
4. Hledali svou vlast. Praha, Česká expedice 1995. 40 s.
5. SSSR (sovětské Rusko) mezi dvěma světovými válkami. Brno, CERM 1996. 14 s.
6. Dějiny volyňských Čechů I. (1868-1914). Praha, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 1997. 211 s.
7. Dějiny volyňských Čechů II. (1914-1945). Praha, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 1998. 191 s.
8. Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. Praha, Český svaz bojovníků za svobodu 1999. 320 s. (s J. Hofmanem a V. Šircem). 2. vyd. 2004.
9. Kyjev – město památné pro československý odboj. Praha, ČOL 2000. 32 s. (s J. Sýkorou).
10. Dějiny volyňských Čechů III. (1945-1948) Brno, MU 2001. 218 s.
11. Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950. Praha, NÚ 2001. 85 s.
12. Mládež a dějiny. Brno, MU 2001. 200 s. (s B. Klímou a kol.).
13. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno, MU 2002. 229 s.
14. Češi v cizině – emigrace a návrat do vlasti. Brno, MU 2002. 74 s.
15. Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob. Brno, MU 2004. 91 s.
16. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno, Akademické nakladatelství 2005. 359 s. (s F. Čapkou a L. Slezákem).
17. Rodinná kronika volyňských Čechů. Brno, MU 2006. 144 s. (s D. Kšicovou). 2. vyd. 2007.
18. Češi v cizině 1850-1938. Brno: MU, 2007. 210 s. 2 vyd. 2009.
19. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. 320 s.
20. Nástin českých a slovenských přeshraničních migrací v meziválečném období. Brno: MU, 2010. 116 s.
21. Istorija volynskych Čechiv. Praga: Tovarystvo Čechiv z Volyni ta jich druziv, 2013. 306 s.
22. Slovenské a české krajanské hnutie v USA (do roku 1918). Prešov: Universum, 2014. 139 s. (ed. s Š. Kucíkem).
23. Istorija Čechiv v Ukrajini. Kyjiv: NAU, 2013. 600 s. (s L. Muchinou)
24. Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. Brno: MU, 2014. 116 s.

Učební texty
1. Světové dějiny 20. století. Praha, SPN 1989. 238 s. (s O. Zwettlerem)
2. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače občanské výchovy I. Brno, MU 1991 (s F. Čapkou a M. Dokulilem). 258 s. Dotisk 1992.
3. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače občanské výchovy II. Brno, MU 1993. 127 s. (s M. Dokulilem a F. Čapkou). Dotisky 1995, 1996.
4. Čítanka ke světovým dějinám 1914-1945. Brno, MU 1994. 122 s.
5. Úvod do studia dějepisu. Brno, MC nakladatelství 1994. (s O. Zwettlerem a F. Čapkou)
6. Politické myšlení Čechů a Slováků v letech 1948-1989 ve vybraných dokumentech. Brno, MU 1994. 130 s. (s O. Zwettlerem).
7. Obecné dějiny novověku V/1 (1917-1945). Brno, Masarykova univerzita 1995. 150 s.
8. Texty ke studiu soudobých světových dějin (1945-1994). Brno, MU 1996. 114 s.
9. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Brno, MU 1996. 120 s. (s O. Zwettlerem a F. Čapkou)
10. Nástin českých dějin 20. století. Brno, MU 1999. 234 s. (s F. Čapkou). 2. vyd. 2005.
11. Přehled českých dějin 1867-1989. Brno, Vojenská akademie 1999. 250 s. (s F. Čapkou). Dotisk 2004.
12. Obecné dějiny novověku IV. (1789-1918). Brno, MU 1999. 174 s. 1. dotisk 2003. 2. dotisk 2007. 2. vyd. 2013.
13. Obecné dějiny novověku II.-III. (17.-18.století). Brno, MU 2000. 81 s. (s K. Štěpánkem). Dotisk 2004. 3. vyd. 2017.
14. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. Brno, MU 2000. 119 s. (s F. Čapkou). 2. vyd. 2004. 3. vyd. 2011.
15. Obecné dějiny novověku V/2 (1945-1990). Brno, MU 2001. 89 s. 2. vyd. 2013.
16. Přehled světových dějin v letech 1917-1945. Brno, MU 2002. 177 s. 2. vyd. 2011.
17. Příručka k moderním českým politickým dějinám pro posluchače občanské výchovy. Brno, MU 2002. 89 s. 2 vyd. 2010.
18. Dokumenty k úsilí o budování občanské společnosti v Československu v letech 1945-1989. Brno, MU 2003. 183 s.
19. Obecné dějiny novověku II. - III. (17. – 18.století). Brno, MU 2000. 81 s. (s K. Štěpánkem). Dotisk 2004. 2 vyd. 2007. Dotisk 2011. 3. vydání 2017.

Studie a články
1. K reemigraci volyňských Čechů na jižní Moravu v letech 1945-1947. Vlastivědný věstník moravský, 27, 1975, č. 2, s. 129-134.
2. Několik poznámek k reemigraci volyňských Čechů na severní Moravu a jejich usídlování v letech 1945-1947. Vlastivědný věstník moravský, 28, 1976, č. 2,s. 139-143.
3. Rusko a časopis Sociální demokrat 1919-1920. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 7, 1976, s. 59-69.
4. Der Kampf für die Konsequente durchführung der Bodenreform. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der PH Magdeburg, 14, 1977, č. 1, s. 87-105.
5. Die Freundschaftbezienhungen der Stadt Brno. Wissenschaftliche Zeitschrift dr PH K. F. Wander Dresden, 1977, č. 3, s. 43-47.
6. Reemigrace volyňských Čechů na jižní Moravu v letech 1945-1947. In: Osvobození a nové osídlení jižní Moravy 1945. Mikulov 1977, s. 186-196.
7. Reemigrace volyňských Čechů na severní Moravu a jejich usídlování v letech 1945-1947. Severní Morava, sv. 35, 1978, s. 13-22.
8. Česká ilegální protifašistická organizace na Volyni a reemigrace volyňských Čechů v letech 1945-1947. Časopis Matice moravské, 97, 1978, č. 1-2, s. 51-62.
9. Kolektivizace a volyňští Češi. In: IX. mikulovské sympozium 1979. Praha 1980, s. 215-216.
10. Poznámky k historii české minority na Volyni 1868-1945. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 9, 1980, s. 25-49.
11. Kolektivizace zemědělství a volyňští Češi 1949-1952. Vlastivědný věstník moravský, 32, 1980, č. 2, s. 138-143.
12. Československá KS na Rusi a volyňští Češi. In: X. mikulovské sympozium 1980. Praha 1981 s. 143-145.
13. Obnovení mládežnické organizace na PdF v roce 1970. Sborník prací PdF, řada společenských věd, č. 10, 1981, s. 7-17.
14. Říjnová revoluce a česká menšina na Volyni. In: VII. mikulovské sympozium. Praha 1981, s. 145-147.
15. Ke vztahu volyňských Čechů k politice RKS(b). Časopis Matice moravské, 100, 1981, č. 1-2, s. 25-30.
16. České menšinové školství na Volyni v letech 1870-1917. In: Pokrokové proudy ve výchově a vzdělávání na jižní Moravě v uplynulých 350 letech. Praha 1982, s. 236-238.
17. Česká minorita na Volyni v událostech let 1917-1919. In: 60 let SSSR. Brno 1982, s. 111-124.
18. Podíl volyňských Čechů na národně osvobozeneckém boji. Společenské vědy ve škole, 1982-1983, č. 9, s. 265-267.
19. Bojovali za naši svobodu. Komenský, 107, 1982-1983, č. 9, s. 513-519.
20. Školství a kultura české minority na Volyni (1870-1939). Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 1-2, s. 27-42.
21. K průběhu asimilace volyňských Čechů v letech 1949-1952. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 5. Praha 1983, s. 3-9.
22. Bulharští Češi a jejich reemigrace v letech 1949-1950. Český lid, 70, 1983, s. 82-85.
23. Reemigrace bulharských Čechů a Slováků na jižní Moravu v letech 1949-1950. In: 1100 roků československo-bulharských vztahů. Praha 1983, s. 177-180.
24. K přípravě a průběhu majetkoprávního vyrovnání s reemigranty z Volyně v letech 1949-1958. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 6.Praha 1983, s. 2-8.
25. Několik poznámek k učebnicím dějepisu pro 5.-7. ročník základní školy. In: Podíl vyučovacích pomůcek na modernizaci výuky dějepisu. Brno 1983, s. 205-207.
26. Zu den freundschaftlichen Beziehungen zwischen Brno und Voroněž. In: Protokoll des 4. internacionalen Forschungskolloqiums 1983, Heft 3, Dresden 1983, s. 85-88.
27. Volyňští Češi v boji proti fašismu, Universitas, 16, 1983, č. 4, s. 3-9.
28. Volyňský Blaník. Hlas revoluce, 1983, č. 45, s. 7.
29. Školská politika sociálnědemokratické strany. Komenský, 108, 1983-1984, č. 8, s. 456-458.
30. Reemigranti z Volyně v jihomoravském zemědělství 1949-1953. In: Zemědělská politika v Československu, sv. 2. Brno 1984, s. 13-20.
31. Podíl Čechů na industrializaci Volyně v letech 1870-1939. In: Dějiny řemesel a průmyslu na jižní Moravě. Praha 1984, s. 308-311.
32. Snahy o reemigraci zahraničních Čechů po vzniku ČSR. In: Sborník příspěvků o vzniku ČSR. Brno 1984, s. 53-57.
33. Počátky asimilace a integrace volyňských reemigrantů. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 7. Praha 1984, s. 3-19.
34. K reemigraci a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1947. Český lid, 71, 1984, č. 3, s. 167-177.
35. Češi a Slováci v Bulharsku 1944-1951. In: Jiří Dimitrov 1882-1949-1982. Brno 1984, s. 201-204.
36. Reemigranti z Volyne v procese prestavby polnohospodárstva v pohraničí českých krajín v rokoch 1949-1954. In: Ke vzniku a začiatkom JRD v ČSSR. Bratislava 1985, s. 390-417.
37. Vstup volyňských Čechů do 1. československého armádního sboru v SSSR v roce 1944. In: Sborník příspěvků z konference ke 40. výročí osvobození Československa. Brno 1985, s. 105-115.
38. Účast příslušníků české menšiny na ukrajinské Volyni ve Slovenském národním povstání a v osvobozovacích bojích na Slovensku. Zborník z teoretického seminára ke 40. výročiu SNP. BanskáBystrica 1985, s. 243-246.
39. K sociálně ekonomickému a politickému vývoji české menšiny v polské části Volyně v letech 1921-1939. Časopis Matice moravské, 104, 1985, č. 3-4, s. 22-32.
40. Příprava učitelů dějepisu na pedagogické fakultě v Brně v letech 1946-1981. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 11. Brno 1985, s. 7-29.
41. Volyňští Češi 1868-1920. Život (Kraków), 1986, č. 5, s. 6.
42. Volyňští Češi 1921-1945. Život (Kraków), 1986, č. 6, s. 8.
43. Úloha státu při reemigraci zahraničních Čechů po první a druhé světové válce. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí,
sv. 9. Praha 1986, s. 1-14.
44. Reemigrace maďarských Slováků a jejich usídlování v pohraničí českých zemí v letech 1945-1948. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 9. Praha 1986, s. 111-134.
45. Reemigranti z Volyně a československé zemědělství 1949-1953. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, G 29, Brno 1986, s. 127-138.
46. K reemigraci zahraničních Čechů a Slováků a jejich usídlování v moravskoslezském pohraničí v letech 1945-1950. In: Bulletin z výsledků vědeckovýzkumné činnosti oddělení dějin I. Brno 1986, s.72-81.
47. Archivní materiály centrální provenience k problematice reemigrace a usídlování zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. In: Archivy v socialistické společnosti. Praha 1986, s. 145-147.
48. Reemigrace Čechů a Slováků z balkánských zemí v letech 1945-1950. In: Studia balkanica bohemoslovaca III. Brno 1987, s. 174-180.
49. Právní a organizační zabezpečení reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. In: Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945, sv. 2. Praha 1987, s. 175-187.
50. Počátky českého vystěhovalectví na Volyň. Český lid, 74, 1987, č. 4, s. 220-228.
51. Sídlištní struktura, sídliště a obydlí Čechů na ukrajinské Volyni před sto lety. In: Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě. Praha 1987, s. 429-433.
52. Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie a jejich usídlování v pohraničí českých zemí v letech 1945-1950. In: Bulletin z výsledků vědeckovýzkumné činnosti oddělení dějin II. Brno 1987, s. 81-91.
53. K reemigraci a usídlování Slováků z Rumunska v pohraničí českých zemí v letech 1946-1949. In: Slováci v zahraničí, sv. 13. Martin 1987, s. 92-109.
54. Reemigrace Čechů z Volyně. Hlas pravoslaví, 42, 1987, č. 3, s. 64-68.
55. Pojem metodologie historiografie a jeho aplikace ve vysokoškolské výuce dějepisu. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 12, Brno 1988, s. 105-116.
56. Přesídlení Ukrajinců z Československa do SSSR v roce 1947. In: Materiály k problematice etnických skupin na území Československa, sv. 7. Praha 1988, s. 194-200.
57. Česká minorita na Volyni ve světle prvního ruského sčítání lidu roku 1897. In: Struktura společnosti na území Československa a Polska v 19. století do roku 1918. Praha 1988, s. 282-284.
58. Česko-slovenský poměr a poválečná sociální demokracie. In: Češi na Slovensku II. Praha 1988, s. 77-87.
59. Vznik Československa a reemigrace zahraničních Čechů. In: Československý svět, 44, 1989, č. 4, příloha s. 3-4.
60. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků po první a druhé světové válce. In: Od vzniku Československa k dnešku. Zborník príspevkov z XIX. zasadania komisie historikov Československa a ZSSR v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 1989, s. 288-294.
61. Česká minorita na Volyni v době nacistické okupace 1941-1944. Sborník z vědeckého kolokvia k 15. 3. 1939. Brno 1989, s. 39-44.
62. Reemigranti jako jeden ze zdrojů nových pracovních sil v letech 1945-1950. In: Sborník příspěvků z konference. Brno 1989, s. 50-52.
63. Z kulturního života Čechů v Polsku ve třicátých letech. In: Bulletin z vědeckovýzkumné činnosti oddělení dějin III. Brno 1989, s. 57-68.
64. Vznik Československa a reemigrace zahraničních Čechů. In: Češi v cizině, sv. 4. Praha 1989, s. 110-119.
65. Archivní prameny k problematice českého vystěhovalectví do Ruska a SSSR. In: Z regionální historie a archivnictví. Brno-Mikulov-Olomouc 1990, s. 251-255.
66. K situaci českého školství na západní Volyni ve třicátých letech. Český lid, 78, 1991, č. 1, s. 45-50.
67. K usídlování reemigrantů z Rumunska v moravskoslezském pohraničí v letech 1946-1949. Vlastivědný věstník moravský, 43, 1991, č. 2, s. 204-210.
68. Reemigrace rakouských Čechů a Slováků v letech 1945-1949. Historický obzor, 3, 1992, č. 5, s. 152-156.
69. Postavení Čechů na Ukrajině ve 20. a 30. letech. In: Češi v cizině, sv. 6. Praha 1992, s. 72-84.
70. Komenský a české minoritní školy v zahraničí. Pedagogická orientace, 1993, č. 2, s. 26-28.
71. Reemigrace rakouských Čechů v letech 1945-1948. In: Jižní Morava, sv. 32, 1993, s. 137-145.
72. Reemigrace a usídlování Čechů z Polska v letech 1945-1948. In: Stránkami soudobých dějin. Praha 1993, s. 272-286.
73. Svaz Čechů z Volyně 1946-1957. In: Politické strany a spolky na jižní Moravě. Mikulov-Brno 1993, s. 177-184.
74. Sedmdesát let České matice školské v Lucku na Volyni. In: Zpravodaj SČzV, 3, 1993, č. 9, s. 5.
75. Vnitropolitický vývoj ČSR v kontextu středoevropského vývoje po druhé světové válce – úvod. In: Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C, 1993 mimořádné číslo, s. 191-194.
76. Reemigrace Čechů z Polska v letech 1945-1948. In: Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C, 1993 mimořádné číslo, s. 277-285.
77. Reemigrace německých Čechů v letech 1945-1947. In: Čechy a Sasko v proměnách dějin. Ústí nad Labem 1993, s. 281-287.
78. Die Tschechen in Niederösterreich in den Jahren 1880 bis 1921. In: Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Horn-Waidhofen an der Thaya 1993, s. 325-336.
79. K průběhu opce pro československé státní občanství na Podkarpatské Rusi v letech 1945-1948. In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C, mimořádné číslo. Brno 1994, s. 323-332.
80. Balkánští Češi a Slováci a jejich poválečná reemigrace. In: Slovanské historické studie XX. Praha 1994, s. 112-134.
81. Participace zahraničních Čechů na československé pozemkové reformě ve dvacátých letech. In: Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti. Uherské Hradiště 1994, s. 75-80.
82. Švihovský a Trockij. Zpravodaj SČzV, 1994, č. 8, s. 3.
83. Významný volyňský Čech dr. Václav Vondrák. Zpravodaj SČzV, 1994, č. 7, s. 3-4.
84. Historie českých sociálních demokratů v Rakousku. Zpravodaj ČSSD, 1994, č. 1, s. 36.
85. Rakouští Češi v parlamentních a komunálních volbách let 1919-1959. In: Ústřední moc a regionální samospráva. Mikulov 1994, s. 401-407.
86. Organizovaná reemigrace bulharských Čechů a Slováků a jejich usídlování v pohraničí. In: Ročenka Spolku Slovákov z Bulharska. Bratislava, Spolok Slovákov z Bulharska 1994, s. 45-49.
87. Čechy na Volyni v 1868–1947 rokoch. In: Volyň i Volynske zarubižžja. Luck 1994, s. 6-8.
88. Poválečná reemigrace bulharských Čechů a Slováků. In: Studia balkanica bohemoslovaca IV. Brno, Masarykova univerzita 1995, s. 207-214.
89. K představám o československém politickém systému po pádu komunismu. In: Studia historica Nitriensia III. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1995, s. 175-186.
90. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1948. Slezský sborník, 93, 1995, č. 1-2, s. 53-58 a 183.
91. Poválečná reemigrace balkánských Čechů. In: Pro přátele jižních Slovanů, 7, 1995, č. 1, s. 7-13.
92. Dokument k Českému Malínu. Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 5, 1995, č. 7, s. 2.
93. Židé z Podkarpatské Rusi jako optanti pro československé státní občanství v letech 1945-1947. In: Nisko 1939-1994. Akce Nisko v historii “konečného řešení židovské otázky”. Ostrava, FF OU 1995, s. 292-300.
94. K místu volyňských Čechů v 1. a 2. odboji. In: Češi v cizině, sv. 8. Praha 1995, s. 67-74.
95. Čeští a slovenští reemigranti v politických zápasech let 1947-1948. In: Od diktatury k diktatúre. Bratislava 1995, s. 66-70.
96. Departement of History, Faculty of Education, Masaryk University, Brno. In: Historical Institutes, History Departements, Archives and Museums in the Czech Republic - a Guide. Prague 1995, s. 25-26.
97. Rossijskij Čech dr. Václav Vondrák. In: Russian, Ukrainian and Belorussian Emigration between the World Wars in Czechoslowakia, t. 2. Prague, National Library of the Czech Republic 1996, s. 615-627.
98. Vondrák kontra Masaryk. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 13. Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 50-62.
99. Zahraniční Češi a Slováci a jejich reemigrace po první a druhé světová válce. In: Českoslovenství – součást evropanství. Brno, Česko-slovenský výbor 1996, s. 185-190.
100. K prezentaci novodobých světových dějin v učebnicích dějepisu. In: Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 106-109.
101. Katedra historie. In: Půlstoletí Pedagogické fakulty MU. Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 49-52.
102. Čeští zemědělci na Volyni v letech druhé světové války. In: České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1996, s. 131-134.
103. Rakouští Češi v parlamentních a komunálních volbách let 1919-1959. In: Vídeňské svobodné listy, 51, 1996, č. 1-6.
104. Volyňští Češi za 1. ukrajinské republiky. Zpravodaj SČVP, 6, 1996, č. 4, s. 2.
105. Představy poválečné sociální demokracie o uspořádání česko-slovenského poměru. In: Česko-slovenská historická ročenka. Brno, Masarykova univerzita 1996, s. 187-192.
106. Dolnorakouští Češi v letech 1880-1921. In: Vídeňské svobodné listy , 51, 1996, č. 19-20, 23-24 a 25-26.
107. Kulturní život české minority v Jugoslávii ve třicátých letech. In: Pro přátele jižních Slovanů, 9, 1997, č. 1, s. 3-5.
108. Optanti z Podkarpatské Rusi v letech 1945-1948. Slezský sborník, 1997, 95, č. 1-2, s. 140-146..
109. K některým otázkám reemigrace, usidlování a asimilace volyňských Čechů na moravě a ve slezsku v letech 1945-1952. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd č. 8, 1997, s. 7-26.
110. Český tisk v carském Rusku (1888-1917). In: Kulturní periodika na Moravě. Mikulov-Brno-Břeclav, Státní okresní archiv-Muzejní a vlastivědná společnost-Moravská zemská knihovna 1997, s. 209-214.
111. K existenci české tzv. husitské církve na Volyni v 70. a 80. letech 19. století. In: Sborník prací Pdf MU, řada společenských věd č. 16, Brno, Masarykova univerzita 1997, s. 37-61.
112. Ke vztahu Poláků vůči volyňským Čechům. In: Kapitoly z dějin volyňských Čechů. Praha. Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel 1997, s. 84-89.
113. Dr. Václav Vondrák a svaz československých spolků na Rusi v letech 1916-1917. In: Hoši od Zborova. Brno, Moravské zemské muzeum 1997, s. 84-97.
114. K diskusím o škole 2. stupně v letech 1945-1948. In: Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Brno, Masarykova univerzita 1997, s. 107-112.
115. Kulturní život české minority v Jugoslávii ve třicátých letech. Pro přátele jižních Slovanů 1997, 9, č. 1, s. 3-5.
116. Demografický vývoj české minority na Volyni v letech 1868-1914. Historická geografie 29, 1998, s. 323-338.
117. České minority v evropských státech ve 20. století. In: Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. Brno, Česko-slovenský výbor 1998, s. 275-278.
118. Václav Vondrák – český Cavour? Slovanský přehled, 1998, 84, č. 1, s. 105-120.
119. Ke stavu výzkumu dějin krajanů. In: Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii. Praha, Historický ústav AV ČR 1998, s. 169-174.
120. Češi na Volyni v ruské politice let 1906-1912. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica, Studia Historica, Praha, Univerzita Karlova, 42, 1995 (vyšlo 1998), s. 31-45.
121. Diskuse o charakteru střední školy včera a dnes. In: Cesty k tvořivé škole. Brno, Masarykova univerzita 1998, s. 152-156.
122. T. G. Masaryk a Svaz československých spolků na Rusi v letech 1916-1917. In: Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. Hodonín, Masarykovo muzeum 1998, s. 84-89.
123. Zemědělští reemigranti v letech 1945 až 1948. In: Zemědělství na rozcestí 1945 až 1948. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1998, s. 158-162.
124. Tlak nové moci vůči českým a slovenským reemigrantům po únoru 1948. In: Česko-slovenská historická ročenka 1998. Brno, Masarykova univerzita 1998, s. 135-138.
125. Češi v pruském Slezsku a jejich poválečná reemigrace. In: Slezsko v dějinách českého státu. Opava 1998, s. 362-368.
126. Vlastivědná práce volyňských Čechů. In: Sto let Vlastivědy moravské a vlastivědná práce na Moravě. Mikulov-Brno, Státní okresní archiv Břeclav a Muzejní a vlastivědná společnost Brno 1998, s. 187-192.
127. K poválečné reemigraci volyňských Čechů. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 17, 1999, s. 99-139.
128. Memorandum o svobodných volbách v satelitních zemích z roku 1956. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 17, 1999, s. 164-169.
129. České minority v jihoslovanských zemích v 19. a 20. století. In: Pro přátele jižních Slovanů, 11, 1999, č. 4, s. 3-8.
130. Jihomoravský signatář kyjevského zápisu Jan Volf. Jižní Morava, r. 35, sv. 38, s. 306.
131. Národní vědomí zahraničních krajanů. In: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Brno, PdF MU 1999, s. 147-149.
132. Český odboj na Volyni v roce 1942. In: Rok 1942 v českém odboji. Praha, ČSBS 1999, s. 80-83.
133. Volyňští Češi v prvním vojenském a politickém odboji. In: Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C-D, 1999, č. 2, s. 13-22.
134. Masaryk, Ukrajina a tamní Češi. In: Evropanství a T. G. Masaryk. Hodonín 1999, s. 102-108.
135. Zahraniční krajané a stará vlast. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, sv. 2. Praha 1999, s. 653-660.
136. Sociální skladba české minority na Volyni v meziválečném období. In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě. Opava 1999, s. 158-160.
137. Volyňští Češi pro své reemigraci. In: Slovanské historické studie, sv. 26. Praha 2000, s. 327-358.
138. České minority v současné Evropě. In: Evropanství a národní identita. Brno 2000, s. 128-134.
139. Srovnávací evropský výzkum historického vědomí středoškoláků Mládež a dějiny. In: Vzdělávání - brána k evropské integraci. Brno, MU 2000, s. 184-190.
140. Departement of History, School of Education, Masaryk University, Brno. In: Historical Institutes, History Departements, Archives and Museums in the Czech Republic. A Guide. Prague 2000, s. 31-32.
141. Názory studentů na historický formované politické koncepce dneška. In: Výchova k občianstvu 2000. Bratislava, Univerzita Komenského 2000, s. 124-126.
142. K počátkům českého zemědělského vystěhovalectví do Ruska ve 2. polovině 19. století. In: 150 let Slovenského sjezdu (1848). Praha, NK ČR 2000, s. 195-206.
143. Ke kulturnímu životu jugoslávských krajanů před druhou světovou válkou. In: Profesor Hauser jubilující. Sborník prací PdF MU, řada jazyková a literární 34. Brno, MU 2001, s. 185-187.
144. The re-emigration of Czech and Slovaks from Jugoslavia 1945-1948. In: Russia in Czech Historiography. Prague 2002, s. 397-417.
145. Souvislosti reemigrace volyňských Čechů a přesídlení slovenských Rusínů. In: Čo vzala – dala našim rodákom optácia. Košice-Prešov, SVÚ SAV 2002, s. 19-24.
146. Význam družstevnictví pro české krajany v zahraničí a reemigranty. In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2002, s. 131-134.
147. Reemigrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu a Rumunska v 90. letech 20. století. In: Lidská práva v evropském kontextu. Brno, MU 2002, s. 221-226.
148. Ke způsobu života Čechů na Volyni. In: Reemigrace krajanů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Jaroměř, Městské muzeum 2002, s. 7-23.
149. Ke vzniku české tzv. husitské církve na Volyni v 70. letech 19. století. In: Vývoj církevní správy na Morav. Brno-Mikulov, 2002, s. 259-269.
150. Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In: Historikův adresář. Praha, Sdružení historiků 2002, s. 61-62.
151. Prezentacja nowoczesnej historii świata w podręcznikach historii. In: Nauczanie blokove i zintegrovane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. Zielona Góra 2002, s. 283-286.
152. Zmiany w prygotowaniu studentów historii w ramach specializacji nauczycielskiej w Republice Czeskiej. In: Uczeń w nowej szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań, Insytut Historii UAM 2002, s. 121-124.
153. Občanství a národnost, národnostní minority a migrace. In: Občan a občianstvo 2002. Bratislava, FTVŠ UK 2002, s. 142-143.
154. Druga Rzeczpospolita i szkoła czeska na Wołyniu. In: Edukacja – państwo – naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX. w. Wrocław, UW 2002, s. 343-351.
155. Místo katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity při přípravě učitelů dějepisu v letech 1946-2002. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno, MU 2003, s. 29-38.
156. Sokol a zahraniční krajané. In: Sokolství od XIX. do XXI. století. Olomouc: UP 2003.
157. Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v letech 1946-2003. In: Informační příručka. Brno, MU 2003, s. 5-11. 2. vyd. 2004.
158. Náboženská emigrace z českých zemí v 18. století. In: České země v 17. a 18. století. Brno: MU, 2003, s. 74-78.
159. Češi v zahraničí. In: Manuál Encyklopedie českých dějin. Praha, HÚ AV ČR 2003, s. 308-314.
160. Politické a vojenské vystoupení ruských Čechů na začátku Velké války. In: Profesoru C. Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám. Brno, HÚ AV ČR 2003, s. 189-196.
161. Čeští emigranti 18. a 19. století na území dnešního Polska a jejich poválečná reemigrace. In: Historická geografie 32, 2003, s. 309-317.
162. K problematice náboženské emigrace z českých zemí v 18. století. In: Ad vitam et honorem. Profesoru J. Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno, Matice moravská 2003, s. 351-359.
163. Podręczniki historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym v Republice Czeskiej. In: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Toruń, Wydawnictvo A. Marszałek 2003, s. 129-136.
164. K náboženským poměrům Čechů v cizině. In: Katechetika – historie – teologie. Ostrava, OU 2003, s. 23-29.
165. Ke vzniku české tzv. husitské církve na Volyni v 70. letech 19. století. In: Vývoj církevní správy na Moravě. Brno-Břeclav, MZA-SOA-MVS 2002, s. 259-269.
166. Osvětová služba 1. československého armádního sboru v SSSR a Čeští vojáci z Volyně. In: Sborník prací vojenské akademie v Brně, řada C-D, č. 3/2004, s. 35 – 39.
167. Geneze českých minorit v cizině a jejich geografické rozmístění. In: Slovník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 20, s. 45 – 88.
168. Poválečná reemigrace v literatuře let 1993 – 2003. In: Slovník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 20, s. 142 – 151.
169. The State of Historiography of Czech Communities. Abroad. In: Prague Perspectives I. Prague 2004, s. 275 – 288.
170. Slabiny, stinné stránky a selhání některých volyňských Čechů v 1. čs. armádním sboru. In: Dufek, V.: Doplňky k dějinám volyňských Čechů I. Praha, ČVP 2003, s. 100-104 (s V. Dufkem).
171. K bibliografii JUDr. Václava Vondráka-vedoucího činitele ruských Čechů. In: Andros Prohabilis. Brno-Olomouc 2005, s. 361-372.
172. Češi v cizině – část 1-5. In. Vídeňské svobodné listy, 60, 2005, č. 19-36.
173. Češi v cizině – část 1-5. In. České listy, 6, 2005, č. 3-8.
174. K zahraničním stykům Sokola do roku 1938. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Historie č. 12, 2005, s. 117-126. 10 s. ISSN 1213-8452.
175. Volyňští Češi v politických procesech 50. let. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“. Brno, Prius 2005, s. 204-215.
176. Masaryk, Vondrák a světová revoluce. In: T. G. Masaryk a světová revoluce. Hodonín, Masarykovo muzeum 2005, s. 64-67.
177. Health and hygiene conditions in Czech schools a hundret years ago. In: School and health 21. Brno, Paido 2005, s. 38-42.
178. K českému zemědělskému vystěhovalectví do ruského pohraničí v 50. a 60. letech 19. století. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 21, 2006, s. 28-38.
179. Administracja polska wobec ludności czeskiej w Polsce w XX wieku. In: Wsród swoich i obecnych. Kraków, Impuls 2006, s. 317-326.
180. Duchovní péče Ústředního apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci o české krajany v zahraničí, zvláště na Volyni a v Chorvatsku. In: Osobnost v církvi a politice. Brno, CDK 2006, s. 370-373.
181. Balkánští Češi v 19. a 20. století. In: Studia Balkanica bohemo-slovaca VI/1 Brno, MM 2006, s. 457-468.
182. Poválečná střední Evropa v představách Eduarda Beneše a Huberta Ripky. In: Střední Evropa a evropská integrace. Brno, MU 2006, s. 150-156.
183. Volyňský velkostatkář dr. Václav Vondrák jako politik 19. a 20. století. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2006, s. 141-147.
184. České a slovenské vysťahovalectvo v prvej polovici 20. storočia. In: Historická revue, 17, 2006-2007, č. 11-12, s. 48-51.
185. Kladští Češi v letech 1945-1947 ve světle českého a polského archivního materiálu. In: Kladský sborník, 7, 2007, s. 279-290.
186. Česke naselennja Volyni v roky peršoji svitovoji i hromadjanskoji vijny. In: Visnyk Lvivskoho nacionalnoho universytetu im. I. Franko, vypusk 38, 2003 (vyšlo 2007), s. 273-292.
187. Výsledky empirického výzkumu názorů středoškolské mládeže. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, č. 22, 2007, s. 131-136. (s F. Čapkou).
188. Poznámky k historii Čechů v guberniích Nového Ruska a Kavkazu od 50. let 19. století do počátku Velké války. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 44-51.
189. Hygiene in first republic schools. In: Řehulka, E. et al. School and health 21-2. Brno: MU, 2007, s. 43-50. (s F. Čapkou).
190. Tschechische Siedler in Wolhynien von den 1860er bis zu den 1940er Jahren. In: Encyklopedie Migration in Europa. Von 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn-Wien-München-Zürich: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, 2007, s. 1044-1047.
191. Ramowe programy kształcenia podstawowego przesłanką korelacji przedmiotów nauczania historia i wiedza o społeczeństwie w Republice Czeskiej. In: Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2006 (vyšlo 2007), s. 23-30.
192. Počátek přípravy kandidátů učitelství na pedagogických fakultách v roce 1946. In: Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MU, 2006 (vyšlo 2007), s. 6-10.
193. Czechosłowacka grupa wojskowa w Kwasilowie Czeskim na Wołyniu (1939-1940). In: Między przymusową przyjaźnia a prawdziwą solidarnością I. Warszawa: IPN, 2007, s. 130-135.
194. Archivní materiály k církevním dějinám volyňských Čechů. In: Církevní archivy a fondy v České republice. Brno: MU, 2007, s. 7.
195. Podíl armády na reemigraci a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1947. In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945-1947. In: Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945-1948. Brno: UO, 2007, s. 211-218.
196. Czesi na Zemi Kłodskiej po 1945 roku. In: Edukacja. Konteksty historycznopedagogiczne . Kraków: Impuls, 2007, s. 167-180.
197. K hlavním problémům poválečné reemigrace zahraničních krajanů. In: Československo 1945-1992. Brno: MU, 2007, s. 66-72.
198. Wychowanie narodowe Czechoów na Wołyniu w latach 1868-1939. In: Historyczne konteksty edukaci obywatelskiej w społeczeństwie wielokulturowym. Kraków, Impuls 2007, s. 125-130.
199. Školní hygiena před sto lety. In: Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. Brno: MU, 2007, s. 49.
200. K otázce konverze volyňských Čechů k pravoslaví v 80. letech 19. století. In: Acta Universitatis Reginae hradensis, Humanstica 1, 2008, s. 211-231.
201. Ruští Češi v předvečer a průběhu revoluce roku 1917. In: Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: CDK, 2008, s. 27-46.
202. Prameny k dějinám ruských Čechů uložené v Rusku a na Ukrajině. In: České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Praha: Národní archiv, 2007, s. 171-174.
203. K výměně obyvatelstva mezi Maďarskem a ČSR. In: Slováci v zahraničí, sv. 24, 2008, s. 101-114.
204. Diskuse o potřebě vysokoškolské přípravy kandidátů učitelství v letech 1945-1948. In: Retrospektiva a perspektivy poslania Pedagogické fakulty University Komenského v Bratislavě. Bratislava: UK, 2007, s. 81-84.
205. Černovská tragedie a její ohlas ve vybraném českém tisku na Moravě. In: Mýtus a realita. Ružomberok: Katolická universita, 2008, s. 105-108. (s F. Čapkou).
206. School Hygiene a hundred years ago. In: Řehulka, E. et al.: Contemporary Discourse on School and Health Investigation. Brno: MSD, 2008, s. 63-68.
207. Health care and hygiene at czechoslovak schools between the first and second world wars. In: Řehulka, E. et al.: Contemporary Discourse on School and Health Investigation. Brno: MSD, 2008, s. 57-62. (s F. Čapkou).
208. Hygiene conditions in polish schools after world war I. In: Abstract´s Overview 4th International Conference School and Health 21. Brno: MU, 2008, s. 48.
209. Several thoughts on school hygiene at the break of the 19th and 20th centuries. In: Abstract´s Overview 4th International Conference School and Health 21. Brno: MU, 2008, s. 6. (s F. Čapkou).
210. Brněnský polonista profesor Zdeněk Hájek. In: Poláci v Brně a na jižní Moravě. Brno: Polonus, 2008, s. 197-202.
211. Přes moře nebo po souši? Cestování českých emigrantů 2. poloviny 19. a počátku 20. století. In: Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Praha: HÚ AV ČR, 2008, s. 167-171.
212. Češi v Kladsku v první polovině 20. století. In: Kladský sborník, č. 5, s. 323-328.
213. Tschechische Siedler in Wolhynia von den 1860 er bis zu den 1940 er Jahren. In: Encyklopädie Migration in Europe. Second Edition. Padeborn - Wien - München - Zürich: Verlag F. Schöningh 2008, s. 1044-1047.
214. Z histórie volyňských Čechov. In: Keleová , L.: Ošklbané detstvo. Banská Bystrica: Dali, 2008, s. 163-165.
215. Materiály Československého ústavu zahraničního v exilu z poloviny 50. let 20. století. In: Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech. Brno : UO, 2008, s. 93-100.
216. Volyň - domov pěti národností. In: Regiony - časoprostorové průsečíky? Praha: HÚ AV ČR, 2008, s. 263-269.
217. Czesi na Wołyniu. In: Na obrzeżach polityki, cz. 6. Poznaň : UAM, 2008, s. 109-112.
218. Snahy o návrat tzv. ruských optantů z Ukrajiny v 60. letech 20. století. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16, 2009, s. 229-238.
219. K české sociálněekonomické emigraci ve druhé polovině 19. století. In: Historik na Moravě. Brno, MM 2009, s. 351-361.
220. Reflections on Czech high-school students´ attitudes towards the Czech republic´s membership of the EU. In: Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 1/2009, s. 23-27. (s F. Čapkou).
221. Several thoughts on school hygiene at the break of the 19th and 20th centuries. In: Řehulka, E. et al.: School and Health 21. General Issues in Health Education. Brno, MU 2009, s. 41-46 (s F. Čapkou).
222. Views of school hygiene in Poland between the world war. In: Řehulka, E. et al.: School and Health 21. General Issues in Health Education. Brno, MU 2009, s. 51-54.
223. Wołyn´- poszukiwania toźsamości wśród ludności. In: Rocznik Lubuski, t. 32, cz. 1, 2009, s. 245-250.
224. Poglądy na temat higieny szkolnej v Polsce międzywojennej. In: Szkoła – państvo - społeczenstwo między autonomią a podległością. Gdańsk, UG 2009, s. 59-60.
225. Zamyšlení nad postoji české středoškolské mládeže k členství ČR v EU. In: Historie a cestovní ruch perspektivní a podnětné spojení. Praha: Vysoká škola obchodní, 2008, s. 201-214 (s F. Čapkou).
226. Pohledy na školní hygienu v meziválečném Polsku. In: Řehulka E. et al.: Obecné otázky výchovy ke zdraví. Brno: MU, 2009, s. 49-52.
227. Několik úvah o školní hygieně na přelomu 19. a 20. století. In: Řehulka E. et al.: Obecné otázky výchovy ke zdraví. Brno: MU, 2009, s. 39-44 (s F. Čapkou).
228. Zdravotní péče o školní mládež v meziválečném Československu. In: Anotace Škola a zdraví pro 21. století. Brno, MU 2009, s. 66.
229. Konverze volyňských Čechů k pravoslaví v 80. letech 19. století. In: Verbum historiae I. Prešov : Vydavatelstvo M. Vaška, 2009, s. 195- 210.
230. Poznámky k meziválečným českým a slovenským migracím. In: Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
řada společenských věd č. 23, 2009, s. 76-94. 231. Katedra dějepisu a občanské nauky Vyšší pedagogické školy v Brně ve školním roce 1955-1956. In: Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 142-143.
232. Oslavy Komenského a spolek Komenský ve Vídni v roce 1892. In: 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Přerov: Muzeum Komenského, 2009, s. 74-76.
233. Emigracija Čeha u Hrvatsku i njihova poslijeratna reemigracija. In: Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2 (2008), s. 117-124.
234. Masarykův spolupracovník MUDr. Václav Girsa. In: T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2009, s. 102-106.
235. K průběhu reemigrace Čechů z Volyně po druhé světové válce. In: Migrácia obyvatelóv východnej Európy na uzemie Slovenska a Čech. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, s. 280-296.
236. Czesi we Lwowie 1867-1937. In: Modernistyczy Lwów. Warszawa: Uniwersystet Warszawski, 2009, s. 245-252.
237. The Czech emigration from the 16th and 20th Century. In: Czech-polish historical and pedagogical journal, 2010, č. 2, s. 35-52.
238. Integration of School Subjects - History and Social Knowledge in the Framework Curricula for Primary Education in the Czech Republic. In: Education and Integration Process. Historical and Present Contexts. Wroclaw : ATUT, 2009, s. 131-134.
239. Health and hygiene Conditions at Schools a hunderd years ago. In: Health in pedagogical Discourses and school Practices. Kraków: Impuls, 2010, s. 115-128.
240. The Conception of School - Health Relationship in the Schools of the first Republic. In: Health education: Contexts and Inspiration. Brno: MU, 2010, s. 33-38. (s F. Čapkou).
241. Czesi w Polsce. In: Wiadomości Historyczne, 53, 2010, č. 4, s. 10-19.
242. Secondary Schools in the Discussions of the First Half of the 20th Century. In: e-Pedagogika, 2010, č. 1, s. 154-160.
243. Tschechische Siedler in Wolhynien von den 1860er bis zu den 1940er Jahren. In: Enzyklopädie Migration in Europa. 3. Aufgabe. Padeborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2010, s. 1044-1047.
244. K výměně obyvatelstva mezi Maďarskem a Československem. In: Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Prešov: Universum, 2010, s. 95-106.
245. Osudy pedagogických fakult zřízených v roce 1946. In: Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové : UHK, 2010, s. 76-84.
246. Válečné a poválečné dějiny v polských časopisech roku 2009. In: Soudobé dějiny, 17, 2010, č. 3, s. 506-522.
247. K vystěhovalectví z Československa a poměrům krajanů v polovině 20. let 20. století. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 58-93.
248. K existenci tzv. husitské církve na Volyni v 70. a 80. letech 19. století. In: Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918). Ústí nad Labem: Albis internacional, 2010, s. 395-401.
249. Wyniki badań porównawczych świadomości historycznej projetku europejskiego Młodzież i historia w Republice Czeskiej. In: Szkolnictwo pijarske w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej III. Kraków - Lublin: ESPE, 2010, s. 299-309.
250. K českým a slovenským migracím v letech 1918-1938. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 48-56.
251. Volyňský Čech. Příklad Josefa Kučery. In: Člověk na Moravě IV. Brno: MU, 2011, s. 164-175.
252. Warunki zdrowotne i higieniczne w szkołach na pocatku XX w. In: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początku XX wieku. Kraków: Impuls, 2010, s. 267-282.
253. Religious Relations of Czech Emigrants Abroad. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd 24, 2010, č. 2, s. 33-36.
254. Čechi Volynskoj gubernii vo vremja pervoj mirovoj vojny. In: Slovjanskij sborník, r. 9, 2011, s. 26-35.
255. Rodina Czechów na Wolyniu. In: Wychowanie w rodzinie. (Wroclaw – Jelenia Góra), 2011, tom 1, s. 157-162.
256. Czeska emigracja społeczno-ekonomiczna w drugiej połowie XIX wieku. In: Przemiany demograficzne Europy Środkovej w czasach nowożytnych. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, s. 173-190.
257. Institution of School Doctors in the interwar Czechoslovakia. In: School and Health 21. Health Education: Iniciatives for Educational Areas. Brno: MU, 2011, s. 25-32.
258. Social Care for Children and Youth in the First Czechoslovak Republic. In: Abtract´s Overview 7th International Conference School and Health 21. Brno: MU, 2011, s. 68-69.
259. Czech Settlement in Volhynia from 1860s until 1940s. In: The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe. From the 17th Century to the Present. New York: Cambridge University Press, 2011, s. 303-306.
260. Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w czeskim systemie oświaty. In Konflikt i dialog w wybranych społecznościach. Vyd. 1. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2011, s. 251-256.
261. Czechs in Lower Silesia in the 18th - 20th Century. In: Czech-polish historical and pedagogical journal, 3/2011/1, s. 3-12.
262. Direction of the Tertiary Education Reform in the Czech Republic. In Academic Teacher Facing the Ecucational Chalengers of the 21st Century. Wroclaw : ATUT, 2011, s. 197-202.
263. Počátky adaptace volyňských reemigrantů po roce 1947. In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus 2011, s. 7-15.
264. Do istoriji volynskych Čechov. In: Kvasyliv: fragmenty istoriji. Tom 1. Rivne: Volynski oberehy, 2011, s. 170-182.
265. Posledních deset let práce na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/2, s. 3–8.
266. K reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků po Velké válce. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 26/2012/1, s. 67-93.
267. Společnost polsko-československého přátelství v letech 1946–1951. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 154-160.
268. Predsedatěl Sojuza čechoslovackich obščestv v Rossii Vaclav Vondrak (1916-1917gg). In: Slovjanskij sborník, 10, 2012, s. 49-59.
269. Vynyknennja českoji nacionalnoji menšiny v ukrajinskoj Volyni v druhij polovyni XIX st. In: Ukrajina v etnokulturnomu vymiri stoliť. Kyjiv: Nacionalnyj pedahohičnyj universytet Drahomanova 2012, s. 266-274.
270. Memorandum Vaclava Girsy o pomošči ruskim i ukrajinskim emigrantam napravlennyj v Ligu Nacij. In: Russkaja akcija pomošči v Čechoslovakii. Praha: Nacionalnaja biblioteka, 2012, s. 263-268.
271. The strategy of Lifelong Education in the Czech Republic. In: Czech-polish historical and pedagogical journal, 4/2012/1, s. 3-5.
272. Temat higieny szkolnej w Polsce Międzywojennej. In Księga pamiątkowa dla Pani Profesor Grażyna Pańko. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, 2012, s. 73-77.
273. Otnošenije Masaryka k Ukrajině i ukrajinskim Čecham. In: Šljachy rozvytku kultury čechiv Ukrajiny. Kyjiv 2012, s. 19–27.
274. Towarzystwo Społeczno-kulturalne Czechów i Slowaków w Polsce w latach 1956-1961. In: Czesi historia i kultura. Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemyslu Rolno-Spożywczego, 2012, s. 98-104.
275. Fotografia historyczna w warsztacie i nauczyciela historii w Republice Czeskiej. In: Fotografia w edukacji historycznej. Poznaň:UAM, 2012, s. 41-48.
276. Češi na Volyni. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 324-325.
277. Češi v Berlíně. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 326-327.
278. Češi v Bulharsku. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 328-329.
279. Češi v Chorvatsku. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 329-331.
280. Češi v Kazachstánu. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 332-333.
281. Češi v Latinské Americe. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 333-334.
282. Češi v Polsku. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 337-338.
283. Češi v Rusku. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 344-347.
284. Češi v Sovětském svazu. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 347-348.
285. Češi v Srbsku. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 349-350.
286. Češi v zahraničí. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 350-354.
287. Češi ve Francii. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 354-356 (s T. Chrobákem).
288. Češi ve Spojených státech amerických. In: Akademická encyklopedie českých dějin III/2. Praha: HÚ AV ČR, 2012, s. 357-364 (se S. Rakovou).
289. Opieka zdrawotna na Rusi Podkarpackiej w latach 1919-1938. In: Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym. Wrocław: Universytet Medyczny im. Piastów Śląsikch, 2012, s. 98-103.
290. Discussion of the Secondary School System in Czechoslovakia Following the Second World War. In: Czech-polish historical and pedagogical journal, vol. 5/2013/1, s. 3-9.
291. Reemigrace volyňských Čechů. In: Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2013, č. 4, s. 2-3.
292. Reemigrace volyňských Čechů II. In: Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2013, č. 5, s. 1.
293. Reemigrace volyňských Čechů III. In: Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně, 2013, č. 6, s. 1.
294. Čechy na Zakarpatskoj Ukrajině (1919-1939 gg.). In: Ukrajina–Čechija: Istorija ta sohogennja. Oděsa: Vydavnictvo UMV, 2013, s. 126-141.
295. K působení viceguvernéra Podkarpatské Rusi Jaroslava Mezníka v letech 1937-1938. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/1, s. 91-96.
296. Masaryk i Ukrajina. In: Slavjanskij sbornik, č. 11, 2013, s. 22-29.
297. K reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků ze Spojených států a Ruska po Velké válce. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 27/2013/2, s. 65-74.
298. Ke vztahu Masaryka k Ukrajině a Ukrajiny k tamním Čechům. In: T. G. Masaryk a Slované. Praha: HÚ AV ČR, 2003, s. 111-116.
299. Soudobé dějiny v polských historických časopisech v roce 2012. Soudobé dějiny, 20, 2013, č. 3, s. 472-478.
300. Vznik a vývoj českého krajanské hnutí v USA do roku 1914. In: Kucík, Š. – Vaculík, J. (eds.): Slovenské a české krajanského hnutí v USA / do roku 1918. Prešov: Universum, 2014, s. 53–64.
301. Češi na Slovensku v letech 1919–1939. Poznámky k jejich příchodu a odchodu. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 27/2013/2, s. 241–248.
302. Uwagi w kwesti reemigracji i repatriacji do Republiki Czechoslowackiej po I wojnie światowej. In: Człowiek - Idea - Dzieło. Wrocław: Wydawnictwo Chronicon, 2013, s. 561-570.
303. Zakarpatje i jego vice-gubernator Jaroslav Mezník v 1937-1938 godact. In: Slavjanskij sbornik, sv. 12, 2014, s. 20-28.
304. Příspěvek k reemigraci a repatriaci krajanů po Velké válce. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 28/2014/1, s. 31-50.
305. O tzv. antipolské činnosti českých kolonistů na Volyni. In: Sborník Prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 28/2014/1, s. 155-158.
306. Predsedatěl Sojuza čechoslovackich obščestv na Rusi Vaclav Vondrak (1916-1917 gg). In: Novaja rusistika, 2014, č. 1, s. 139-150.
307. Češi na Volyni. In: Dějiny Čechů na Ukrajině. Kyjev 2013, s. 10-58.
308. Češi na Zakarpatské Ukrajině. In: Dějiny Čechů na Ukrajině. Kyjev 2013, s. 165-175 (s P. Kozelkou)
309. Čechy na Volyni. In: Istorjia Čechiv v Ukrajini. Kyjev 2013, s. 259-315.
310. Čechy na Zakarpatskoj Ukrajini. In: Istorija Čechiv v Ukrajini. Kyjev 2013, s. 438-449. (s P. Kozelkou)
311. Viceguvernér Podkarpatské Rusi Jaroslav Mezník v předvečer vyhlášení autonomie země. In: Období nesvobody. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., 2014, s. 82-86.
312. Dějiny Polska v českých učebnicích dějepisu na základních školách. In: Gracová, B. - Labischová, D. - Szymczak, J. (eds.): Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. Ostrava: FF OU, 2014, s. 51-57 (s. F. Čapkou).
313. Ještě k reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků po Velké válce. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 55-71.
314. Američtí Češi a Slováci v průběhu Velké války a reemigrace 1914-1923. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 195-198.
315. Česká literatura o Češích v Polsku. In: Česká polonistická studia: tradice a současnost. Praha: HÚ AV ČR, 2014, s. 206-2014.
316. Proč byli vězněni polští vězni na Špilberku. In: Historik a jeho dílo. Olomouc: UP, 2015, s. 182-191.
317. Vývoj pedagogických fakult zřízených v roce 1946. In: História, súčasnosť a perspektivy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : PU, 2014, s. 76-82.
318. Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, příprava učitelů dějepisu 1946-2012. In: Mihola, J. - Filip, A. (eds.): Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. Brno: MU, 2014, s. 199-204.
319. Ke vzniku a vývoji Masarykovy univerzity. In: Mihola, J. - Filip, A. (eds.): Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. Brno: MU, 2014, s. 115-124.
320. The Problems Facing Czech Teachers in Polish Volhynia in the First Half of the 1930s. In: Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal 7/2015/1, s. 3-7.
321. Nedovedli si pohovořit (Vondrák versus Švihovský). Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 26-37.
322. Znovu k reemigraci a repatriaci Čechů a Slováků z Ruska po Velké válce. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 145-150.
323. K průběhu opce pro československé státní občanství na Podkarpatské Rusi po roce 1945. In: Podkarpatska Rus v roky Drugoji svitovoj vijny. Užgorod 2015, s. 276-283.
324. Repatriacija češskich i slovackich vojennoplennych iz Rossii v načale 1920-ch gg. In: Slavjanskij sbornik, vyp. 13, 2015, s. 25-31.
325. Dva predstavitělja češskoj diaspory v Rossii v gody Pervoj mirovoj vojny. In: Pervaja mirovaja vojna i suďby narodov Centralnoj i Jugo-vostočnoj Jevropy: očerki istorii. Moskva: Institut slavjanoveděnija RAN, 2015, s. 448-468.
326. Re-emigration of Czechs and Slovaks after World War I. and World War II. In: Resettlement and Extermination of the Populations. A syndrome of Modern History. Prague: The Institute of historiy, Czech Academy of Sciencies, 2015, s. 445-469.
327. O repatriacii čechoslovackich legionov iz Rossii. In: Pervaja mirovaja vojna v Istrii Rossii. Saratov 2015, s. 31-37.
328. Organizace českých a slovenských reemigrantů v Rusku po první světové válce. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 29/2015/2, s. 25-31.
329. Czesi w Niemczech w czasie międzywojennym. In: W 90. rocznicę zalozenia Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech. Mniejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym. Bautzen-Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Ślaski w Opole, 2015, s. 31-35.
330. Zdeněk Hájek (1894-1958). In: Czeskie badania nad Polska w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016, s 448-452.
331. Kierunki badaň dydaktycznych w Republice Czeskiej. In Kierunki badaň dydaktycznych - kierunki zmian edukacji historycznej, konferencja Toruń. 2013. s. 59-65. (s F. Čapkou)
332. Edukacja dla demokracji, konstytucjonalizmu i obywatelstwa w historii i wiedzy o społeczeństwie w Republice Czeskiej. In: Toruńskie Spotkania Dydaktyczne - tom VIII. Parlament - konstytucja - demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej. Toruń. PTH, 2011, s. 67-69.
333. The First Fifty Years of the Didactics of History at the Faculty of Education at Masaryk University (1946–1996). Czech-polish historical and pedagogical journal, Vol. 8 (2016), Number 1, pp. 3-10.
334. Sedmdesát let didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (1946-2015). Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 3-13.
335. Soudobé dějiny v polských historických časopisech v roce 2015. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 153-159.
336. Argentinští Češi na konci Velké války. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 160-163.
337. Čech iz Volyni v epochu Pervoj mirovoj vojny. In: Rossijskije i slavjanskije issledovanija (Minsk), 2016, č. 11, s. 9-17.
338. Organizacija češskich i slovackich reemigrantovi z Rossii v 1920-je – 1930-je gody. In: Slavjanskij sbornik (Saratov), 2016, č. 14, s. 12-22.
339. O repatriacii čechov i slovakov iz Rossii posle Velikoj vojny. In: Rossija – SSSR – RF v uslovijach reform i revoljucij XX-XXI vv. Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj universitets, 2016, s. 139-145.
340. Zlepšení zdravotních poměrů na Podkarpatské Rusi v letech první ČSR. In: Škola a zdraví. Brno: MU, 2015, s. 486-491.
341. Zakładanie rodziny w krajach czeskich w pierwsze polowie XIX wieku. In: Wychowanie w rodzinie, t. XIV (02/2016), s. 305-314 (s F. Čapkou) .
342. K dělnické emigraci z českých zemí a Slovenska do Německa v letech 1885-1938. In: Sborník prací PF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 71-81.
343. Společenství polsko-československého přátelství v Krakově v meziválečném období. In: Sborník prací PF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 203-205.
344. Reemigracija ukrajinskich čechov na istoričeskuju rodinu posle Pervoj mirovoj vojny. In: Slavjanskij sbornik (Saratov), vyp. 15, 2017, s. 3-11.
345. A Historian of Czech - Polish Relation Zdeněk Hájek (1894-1958). In: Czech - Polish Historical and Pedagogical Journal, 9/2017/1, s. 3-6.
346. Reemigrace zahraničních Čechů po roce 1945. In: Encyklopedie českých právních dějin, sv. 10. Plzeň-Ostrava 2017, s. 230-233.
347. Russkije Čechi vo vremja Fevralskoj revoljucii 1917 goda. In: Revoljucii 1917 goda v Rossii i slavjanskije narody Jevropy. Praga 2017, s. 17-35.
348. Russkije čechi nakanině i vo vremja revoljucii 1917 goda. In: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Istorija, filologija, 2017. Tom 16, č. 8, istorija, s. 61-71.
349. Reemigrace Čechů a Slováků po první světové válce. In: Historica, 2016/2, s. 156–166.
350. Emigrace tzv. ruských optantů a snahy o jejich návrat na Slovensko. In: Rok po vojne. Banská Bystrica: MSNP, 2017, s. 337–346.
351. Russkije čechi vo vremja Fevralskoj revoljucii 1917. In: 1917 god v istorii Rossii. Saratov 2017, s. 90-105.
352. České bádání o krajanech v Rusku a na Ukrajině do roku 1989. In: Slovanský přehled, 103, 2017, č. 3, s. 671-678.
353. Češi v Bulharsku po první světové válce. In: Studia Balkanica Bohemo Slovaca VII. Brno: MU, 2017, s. 395-399.
354. K podílu vojenské správy na repatriaci Čechů a Slováků z Ruska po první světové válce. Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s. 50-54.
355. Historická polonistika na pedagogické fakultě MU po roce 1989. Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s. 181-186.
356. Čechi Rossii o buduščem češsko-slovackom gosodarstve. In: Istoki čechoslovackoj gosudarstvenosti i Rossija. Minsk 2018, s. 36-42.
357. Predstavlenija čechov Rossii v načale pervoj mirovoj vojny o buduščem čsšsko-slovackom gosudarstve. In: Obrazovanije Čechoslovakov v 1918 gode v istorii Rossii i slavjanskich narodov. Praga 2018, s. 32-37.
358.Czesi w Polsce 1897-1939. Mniejszości narodowe na ziemiach polskich. Szreniawa 2018, s. 168-176.
359. Otnošenije Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi k češskim immigrantam Volynskoj gubernii (1870-1888 gg. Slavjanskij sbornik, Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj universitět, 2018, roč. 16, č. 1, s. 3-17.
360. The Relationship between Schools and Religion in the Czech Lands One Hundred Years Ago. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 10/2018/1, s. 3-7.
361. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v roce 1947. In: Slovensko a Európa v roku 1947. Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2018, s. 184-190.
362. Reemigracija čechiv v 1947 godu s těritorii byvšej Volynskoj gubernii. In SSSR i Čechoslovakija v XX veke. Ključevyje sobytija i vyzovy epochi. Minsk: Kolorgrad, 2018. s. 152-157.
363. Podíl vojenské správy na repatriaci po Velké válce. Sborník prací PdF, řada společenských věd, 32/2018/1, s. 39-46.
364. Řešení vztahu státu a církve v Polsku a ČSR po první světové válce. Sborník prací PdF, řada společenských věd, 32/2018/1, s. 170-173.


Zprávy
1. Hovoříme s pamětníky 17. listopadu 1939. Universitas 1979, č. 5, s. 9-15.
2. Zamyšlení nad květnovými dny. Hlas revoluce, 1980, č. 23, s. 4.
3. Práce nad dějinami. Universitas, 17, 1984, č. 4, s. 72-74.
4. Sovětská škola. Komenský, 105, 1980-1981, č. 10, s. 595-598.
5. VI. mikulovské sympozium. Československý časopis historický, 23, 1975, č. 5, s. 798-799.
6. Národně osvobozenecké hnutí v koloniích a závislých zemích. Komenský, 105, 1980-1981, č. 3, s. 129-132.
7. Významný příspěvek ke 30. výročí osvobození. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 8. Brno 1977, s. 206-207.
8. VII. mikulovské sympozium. Vlastivědný věstník moravský, 30, 1978, č. 1, s. 99-100.
9. K osmdesátinám Miloslava Trapla. Vlastivědný věstník moravský, 31, 1979, č. 1, s. 88-89.
10. Zemědělství na jižní Moravě. Československý časopis historický, 28, 1980, č. 3, s. 479.
11. Za univerzitním profesorem dr. Miloslavem Traplem. Časopis Matice moravské, 99, 1980, č. 1-2, s. 184-187.
12. Sympozium k rolnické politice. Časopis Matice moravské, 100, 1981, č. 1-2, s. 194-195.
13. Konference ke vzniku a vývoji Bulharska. Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 1-2, s. 206-207.
14. Sympozium k dějinám školství na jižní Moravě. Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 1-2, s. 202-203.
15. Konference ke 100. výročí narození J. Dimitrova. Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 3-4, s. 383-384.
16. O významu vítězství nad fašismem. Rovnost, 6. 11. 1974, s. 3.
17. Nové poznatky o jižní Moravě. Rovnost, 15. 8. 1975, s. 5.
18. Jižní Morava ve Vlastivědném věstníku moravském. Rovnost, 10. 12. 1975, s. 5.
19. Cestou hrdinného boje. Brněnský večerník, 12, 12. 5. 1981, s. 4.
20. Kriticky o učebnicích. Universitas, 1975, č. 3, s. 91.
21. K osvobození a novému osídlení jižní Moravy v roce 1945. Universitas, 1975, č. 4, s. 77.
22. Po stopách protifašistického boje. Universitas, 1980, č. 4, s. 69.
23. Sympozium historiků ČSSR a SSSR. Universitas, 1980, č. 4, s. 81.
24. O rolnické politice. Universitas, 1981, č. 2, s. 75.
25. Valné shromáždění Muzejní a vlastivědné společnosti. Universitas, 1981, č. 6, s. 84-85.
26. Zasedání československo-jugoslávské komise historiků. Universitas, 1981, č. 6, s. 86.
27. Mikulovské sympozium. Universitas, 1982, č. 1, s. 83-84.
28. Konference 1300 let bulharského státu. Universitas, 1982, č. 1, s. 79-80.
29. Sjezd československých historiků. Universitas, 1982, č. 3, s. 88-89.
30. Seminář o nově osídleném pohraničí. Universitas, 1982, č. 5, s. 87-88.
31. Celostátní kolo SVOČ pedagogických fakult 1982. Universitas, 1982, č. 5, s. 81-84.
32. Vědecké sympozium o přeměnách vesnice. Universitas, 1983, č. 1, s. 95.
33. XII. mikulovské sympozium. Universitas, 1983, č. 2, s. 81-82.
34. Sympozium k 1100 letům moravsko-bulharských vztahů. Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3-4, s. 410-411.
35. Konference o vzniku SSSR. Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3-4, s. 411-412.
36. Konference o vzniku Československa. Vlastivědný věstník moravský, 36, 1984, č. 1, s. 95.
37. Sympozium k zemědělství. Časopis Matice moravské, 103, 1984, č. 1-2, s. 189.
38. Celonárodní seminář historiků a etnografů. Časopis Matice moravské, 103, 1984, č. 3-4, s. 392.
39. Seminář o stabilizaci obyvatel pohraničí. Universitas, 1983, č. 3, s. 85.
40. Slavistický den UJEP. Universitas, 1983, č. 4, s. 91-92.
41. Pátý seminář o nově osídleném pohraničí. Universitas, 1983, č. 4, s. 79-80.
42. Vědecké zasedání kateder historických věd. Universitas, 1983, č. 4, s. 67.
43. O zemědělství na jižní Moravě. Universitas, 17, 1984, č. 1, s. 96-97.
44. O významu vyučovacích pomůcek. Universitas, 17, 1984, č. 1, s. 100.
45. XIII. mikulovské sympozium. Universitas, 17, 1984, č. 1, s. 101-102.
46. Zasedání k výročí československo-sovětské smlouvy. Universitas, 17, 1984, č. 2, s. 84-85.
47. Dva semináře historiků a etnografů. Universitas, 17, 1984, č. 2, s. 91-92.
48. O zemědělství. Universitas, 17, 1984, č. 2, s. 94-95.
49. O československo-maďarských vztazích. Universitas, 17, 1984, č. 3, s. 78-79.
50. Vědecké zasedání k výročí SNP. Universitas, 17, 1984, č. 4, s. 85-86.
51. Seminář k výzkumu národnostních skupin. Universitas, 17, 1984, č. 4, s. 101-102.
52. Celokrajský seminář ke 40. výročí SNP. Universitas, 17, 1984, č. 5, s. 87-88.
53. Vědecká konference k výročí SNP. Universitas, 17, 1984, č. 5, s. 89-90.
54. O průběhu etnických procesů v pohraničí. Universitas, 18, 1985, č. 1, s. 91-93.
55. Konference ke 40. výročí osvobození. Universitas, 18, 1985, č. 3, s. 91-93.
56. O ukrajinském etniku v ČSSR. Universitas, 18, 1985, č. 4, s. 85-86.
57. Krásný kopec (Mährisch Schönberg – Šumperk). Universitas, 18, 1985, č. 6, s. 35-37.
58. Ocenění dopisovatelů. Universitas, 18, 1985, č. 6, s. 57.
59. O českém a slovenském vystěhovalectví. Universitas, 18, 1985, č. 6, s. 76-77.
60. Objevují moravskou minulost. Rovnost, 24. 1. 1986, příloha s. 2.
61. Návrat domů. Rovnost, 18. 4. 1986, příloha s. 3.
62. Akt spravedlnosti. Rovnost, 29. 5. 1986, příloha s. 2.
63. Týdeník Sociální demokrat a levice. Rovnost, 13. 2. 1987, příloha s. 2.
64. Vlastivědná společnost bilancovala. Rovnost, 10. 2. 1986, s. 3.
65. Ke 100. výročí Rovnosti. Universitas, 19, 1986, č. 2, s. 64-65.
66. Mikulovské sympozium. Universitas, 19, 1986, č. 2, s. 93-94.
67. O Slovácích v českých zemích. Universitas, 19, 1986, č. 4, s. 83-84.
68. O česko-slovenských vztazích. Universitas, 19, 1986, č. 5, s. 90-91.
69. Zasedání komise historiků ČSSR a PLR. Universitas, 19, 1986, č. 6, s. 74-75.
70. Příprava národopisné syntézy. Universitas, 19, 1986, č. 6, s. 70-71.
71. Křeslo pro hosta. Zpravodaj, 1986, č. 4, s. 7-8.
72. Podíl na výchově. Universitas, 20, 1987, č. 6, s. 3-9.
73. Mikulovské sympozium. Universitas, 20, 1987, č. 1, s. 79.
74. Konference didaktiků dějepisu. Universitas, 20, 1987, č. 1, s. 79-80.
75. Tisková beseda k výročí Universitas. Universitas, 20, 1987, č. 3, s. 75-76.
76. Shromáždění k výročí. Rovnost, 31. 10. 1987, s. 3.
77. K výročí vzniku Československa. Universitas, 21, 1988, č. 3, s. 77.
78. Sněmování historiků. Universitas, 21, 1988, č. 4, s. 74-75.
79. 28. říjen státním svátkem. Zpravodaj, 1988, říjen, s. 5-6.
80. K výročí našeho státu. Universitas, 21, 1988, č. 6, s. 63.
81. Celostátní kolo tematické soutěže SVOČ. Universitas, 21, 1988, č. 6, s. 64-65.
82. Zasedání komise historiků ČSSR-SSSR. Universitas, 21, 1988, č. 6, s. 70-71.
83. Sto let II. internacionály. Rovnost, 21. 7. 1989, příloha s. 2.
84. 125 let od založení I. internacionály. Rovnost, 22. 9. 1989, příloha s. 2.
85. Jak vás škola připravuje pro život? Universitas, 22, 1989, č. 6, s. 31-32.
86. Sedmdesát let Československa. Universitas, 22, 1989, č. 6, s. 90.
87. Ke vzniku republiky. Universitas, 22, 1989, č. 1, s. 71-72.
88. O II. internacionále. Rovnost, 26. 5. 1989, s. 1.
89. Šedesátiny Vojtěcha Žampacha. Universitas, 22, 1989, č. 3, s. 95-96.
90. Sjezd československých historiků. Universitas, 22, 1989, č. 3, s. 77.
91. K šedesátinám Vojtěcha Žampacha. Vlastivědný věstník moravský, 1989, č. 2, s. 250-251.
92. Odkaz I. internacionály. Universitas, 22, 1989, č. 5, s. 83.
93. Konference k 70. výročí ČSR. Bulletin z výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Brno 1989, s. 95-97 (s D. Lasovským).
94. Konference v Ústí nad Labem. Bulletin z výsledků vědeckovýzkumné činnosti III. Brno 1989, s. 99.
95. Vojtěch Žampach šedesátiletý. Bulletin z výsledků vědeckovýzkumné činnosti III. Brno 1989, s. 103-109. (s D. Lasovským).
96. Oslavy 70. výročí školy. Universitas, 23, 1990, č. 1, s. 77-78.
97. Kolokvium k 17. listopadu 1939. Universitas, 23, 1990, č. 2, s. 91.
98. Stanislav Julínek. Universitas, 1991, č. 3, s. 70-71.
99. O integraci. Rovnost, 4. 2. 1993, s. 3.
100. O střední Evropě ve 20. století. Universitas, 1993, č. 2, s. 51.
101. My a východní Evropa. Rovnost, 4. 2. 1994, s. 4.
102. Česká minorita na Volyni a zpracování jejích dějin. Český rozhlas, zahraniční vysílání, 9. 2. 1994.
103. Střední a východní Evropa ve 20. století. Univerzitní noviny, 1, 1994, č. 2, s. 12.
104. Osudy volyňských Čechů. Univerzitní noviny, 1, 1994, č. 2, s. 12.
105. My a východní Evropa ve 20. století. Universitas, 1994, č. 2, s. 75.
106. VII. sjezd českých historiků v Praze. Vlastivědný věstník moravský, 46, 1994, s. 61-62.
107. Bulharští Slováci o sobě. Pro přátele jižních Slovanů, 6, 1994, č. 5, s. 29.
108. Jacques Rupnik na Masarykově univerzitě. Univerzitní noviny, 1, 1994, č. 11, s. 1.
109. Lidé v pohybu. Univerzitní noviny, 1995, č. 3, s. 3.
110. Sněmování didaktiků dějepisu. Univerzitní noviny, 1995, č. 7-8, s. 6.
111. O emigraci z Ruska. Univerzitní noviny, 1995, č. 10, s. 12.
112. O česko-slovenských vztazích. Univerzitní noviny, 1995, č. 10, s. 13.
113. O islámském fundamentalismu. Univerzitní noviny, 1995, č. 10, s. 17.
114. K životnímu jubileu Stanislava Julínka. In: Univerzitní noviny, 2, 1996, č. 5, s. 17-18.
115. Slavnostní křest sborníku. In: Univerzitní noviny, 3, 19996, č. 5, s. 22.
116. Slavnostní křest sborníku. In: Pro přátele jižních Slovanů, 8, 1996, č. 6, s. 30.
117. O historickém vzdělávání. In: Univerzitní noviny, 3, 1996, č. 12, s. 12-13.
118. Beseda o druhém odboji. In: Univerzitní noviny, 4, 1997, č. 5, s. 14.
119. Beseda o druhém odboji. In: Národní osvobození, 1997, č.13, s. 6.
120. K životnímu jubileu Stanislava Julínka. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 132-133.
121. Seminář o demokracii na prahu 21. století. In: Univerzitní noviny, 5, 1998, č. 1, s. 31.
122. Ke 100. výročí narození M. Trapla. In: Universitas, 1999, č. 2, s. 24-25.
123. K významným výročím. In: Zpravodaj SČVP, 9, 1999, č. 5, s. 2-3 (s J. Hofmanem).
124. Diplomové práce z dějepisu obhájené na PdF MU v letech 1991-1997. In: Zpravodaj Historického klubu, 8, 1997, č. 2, s. 28-33.
125. Diplomové práce z dějepisu obhájené na PdF MU v letech 1991-1995. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13, 1996, s. 110-113.
126. Diplomové práce z dějepisu obhájené na PdF MU v letech 1996-1998. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 17, 1999, s. 160-163.
127. Demokracie na prahu 21. století. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 17, 1999, s. 164.
128. Zpráva o průběhu sekce historie a občanské výchovy. In: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Brno, PdF MU 1999, s. 152-153.
129. Neznámý historik volyňských Čechů. In: Zpravodaj SČVP, 9, 1999, č. 3, s. 3.
130. Cesta na sokolský slet. Zpravodaj SČVP, 9, 1999, č. 4, s. 3.
131. Nová publikace o poválečné reemigraci. Zpravodaj SČVP, 12, 2002, č. 10, s. 3.
132. Přehled literatury s volyňskou problematikou. Praha, v. n. 2004. 16 s. (s J. Hofmanem).
133. 110 let od narození Zdeňka Hájka. Universitas, 2004, č. 2, s. 23-24.
134. Vývoj nynější katedry historie a jejich personálního obsazení v letech 1946 – 2004. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 156 – 158.
135. Diplomové práce vedené nynějšími pracovníky katedry historie PdF MU v letech 1970 – 2004. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 158 – 172.
136. XVIII. Všeobecný sjezd polských historiků. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 172 – 173.
137. Za univerzitním profesorem PhDr. Jaroslavem Valentou, DrSc. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 174.
138. Oborová medaile Františka Palackého prof. Jerzymu Tomaszewskému. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 174 – 175.
139. Sedmdesátiny historika a didaktika dějepisu. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 176.
140. Přední český historik sedmdesátiletý. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 177.
141. Konference Vítězové a poražení 1918-1945. In: Slovanský přehled, 91, 2005, č. 4, s. 552-553.
142. Konference Výchova k budoucnosti. In: Slovanský přehled, 91, 2005, č. 4, s. 553.
143. Diplomové práce v dějepisu obhájené na Pedagogické fakultě MU v letech 2003-2005. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 21, s. 142-143.
144. K 50. výročí úmrtí Zdeňka Hájka. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, č. 22, 2007, s. 182-185.
145. Diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v letech 2006-2007. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, č. 22, 2007, s. 226-227.
146. Třetí konference Škola a zdraví pro 21. století. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 237.
147. Zpráva o třech konferencích podzimu 2007. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 240-242.
148. Před padesáti lety zemřel Zdeněk Hájek. In: Universitas, 2008, č. 2, s. 52.
149. Pedagogické asistentství křesťanské výchovy. In: muni.cz, 2008, č. 10, s. 8.
150. Ke 115. výročí narození Zdeňka Hájka. Universitas, 2009, č. 2, s. 62-63.
151. Sociolog a historik Miloslav Trapl. In: Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 148-149.
152. Magisterské diplomové práce z dějepisu obhájené na PdF MU v letech 2008-2009. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd 23, 2009, s. 149-151.
153. On the Eightieth Birthday of Stanislav Julínek. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 24/2010/2, s. 181-182.
154. Padesát let řady společenských věd. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 118-121.
155. Magisterské diplomové práce obhájené na PdF MU v roce 2010. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 122.
156. Odhalení pomníku volyňským Čechům a Polákům. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 122-123.
157. Pomník volyňským Čechům. In: Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2011, č. 5, s. 1.
158. K osmdesátinám Stanislava Julínka. Universitas, 2011, č. 1, s. 72.
159. Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v roce 2011. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 174.
160. Za ing. Jiřím Hofmanem. In Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 173-174.
161. Zemřel Stanislav Julínek. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 27/2013/2, s. 249.
162. 115 let od narození didaktika dějepisu Jaroslava Kopáče. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 27/2013/2, s. 250–252.
163. K osmdesátinám Ctibora Nečase. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 27/2013/2, s. 253.
164. Magisterské diplomové práce obhájené na PdF MU v letech 2012–2013. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 27/2013/2, s. 253–254.
165. 120 let od narození Zdeňka Hájka. Universitas, 47, 2014, č. 1, s. 64–65.
166. Zvítězila práce o volyňském Čechu. In: Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2014, č. 7.
167. Rusko a Slovensko v průsečících dějin. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 208.
168. Saratovská konference Rusko v letech první světové války. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 208-209.
169. Konference v Senátu Parlamentu ČR. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 209-210.
170. Miloš Trapl osmdesátníkem. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 210-211.
171. Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v roce 2014. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 212.
172. Přehled o činnosti katedry historie PdF MU za léta 2000 – 2015. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 151-153.
173. Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 153-154.
174. Práce o volyňských Češích po roce 1989. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 154-155.
175. Před 20 lety zemřel didaktik dějepisu Stanislav Opatřil. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 156-158.
176. Za profesorem Jerzym Tomaszewskim. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 158-159.
177. Zemřel český historik Jiří Kořalka. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 159-160.
178. Docent Vladimír Goněc - 65 let. Slovanský přehled, 2015, č. 2, s. 471-472.
179. Za třiceti ročníky řady společenských věd. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 164-171.
180. Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2016. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 171.
181. Letní škola mladých historiků zemí Společenství nezávislých států. In: Slovanský přehled, 103, 2017, č. 2, s. 523-524.
182. Jan Patočka – 110 let od narození. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 149–151.
183. Magisterské diplomové práce obhájené na katedře historie PdF MU v roce 2017. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 158–159.
184. Zemřel prof. Ctibor Nečas. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s. 187-188.


Recenze
1. Kapitoly z dějin olomoucké univerzity 1573-1973. Ostrava, Profil 1973. 370 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 26, 1974, č. 1, s. 98-99.
2. Vlastivědný věstník moravský XXV. Brno, Muzejní spolek 1973. 344 s. In: Československý časopis historický, 23, 1975, č. 1, s. 148-149.
3. Dějiny novověku III. Praha, SPN 1973. 885 s. In: Společenské vědy ve škole, 32, 1975-1976, č. 3-4, příloha s. 8-11.
4. Jižní Morava ve Vlastivědném věstníku moravském 1974. In: Jižní Morava, sv. 11, 1975-I., s. 168-169.
5. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 6. Brno, UJEP 1974. 149 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 27, 1975, č. 1, s. 103-104.
6. Severní Morava, sv. 26. Šumperk, Vlastivědný ústav 1973. 80 s. In: Časopis Matice moravské, 94, 1975, č. 3-4., s. 338-339.
7. Studie k vývoji ostravské průmyslové oblasti V. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada C, č. 8. Praha, SPN 1973. 93 s. In: Vlastivědný sborník moravský, 27, 1975, č. 1, s. 100.
8. Kdo je kdo. Brno, KPÚ 1973. 135 s. In: Společenské vědy ve škole, 30, 1973-1974, č. 5, s. 159.
9. Jižní Morava, sv. 9. Brno, Muzejní spolek 1973, s. 51-70. In: Československý časopis historický, 23, 1975, č. 1, s. 148-149.
10. Krásná literatura ve vyučování dějepisu v 8. ročníku. Brno, KPÚ 1974. 252 s. In: Universitas, 1975, č. 4, s. 110.
11. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 6. Brno 1974, s. 5-33. In: Československý časopis historický, 23, 1975, č. 2, s. 293-294.
12. Sborník prací pedagogické fakulty UJEP, řada společenských věd, č. 6. Brno 1974, s. 5-33. In: Jižní Morava, 11, 1975-I, s. 180-181.
13. Vlastivědný věstník moravský XXVII. Brno, Muzejní spolek 1975. 370 s. In: Československý časopis historický, 24, 1976, č. 5, s. 786.
14. Suchan, A.-Kaplický, V.: Šumperk ve fotografii. Ostrava, Profil 1974. 173 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 28, 1976, č. 1, s. 121-122.
15. Severní Morava, sv. 29-31. Šumperk, Vlastivědný ústav 1975-1976. 80+80+80 s. In: Slezský sborník, 75, 1977, č. 1, s. 74-75.
16. Studie k vývoji průmyslových oblastí. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, řada C, č. 10. Ostrava, PdF 1975. 175 s. In: Vlastivědný sborník moravský, 1977, č. 1, s. 118-119.
17. Vlastivědný věstník moravský XXVIII. Brno, Muzejní spolek 1976. 380 s. In: Československý časopis historický, 25, 1977, č. 3, s. 469.
18. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 21-22. Brno, UJEP 1975. 290 s. In: Universitas, 1977, č. 5, s. 105-106.
19. Káňa, O.: Historické proměny pohraničí. Ostrava 1977. In: Časopis Matice moravské, 96, 1977, č. 3-4, s. 414.
20. K metodickým otázkám regionálních dějin. Ostrava, Profil 1976. 306 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 30, 1978, č. 1, s. 120.
21. Vlastivědný věstník moravský XXIX. Brno, Muzejní spolek 1977. In: Československý časopis historický, 26, 1978, č. 6.
22. Severomoravské vlastivědné časopisy v roce 1977. In: Časopis Matice moravské, 97, 1978, č. 3-4, s. 382-383.
23. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C. 23-24. Brno, UJEP 1977. 268 s. In: Universitas, 1979, č. 3, s. 109-110.
24. Jižní Morava ve Vlastivědném věstníku moravském 1978. In: Jižní Morava, sv. 15. Brno 1979, s. 273.
25. Slezák, L.: Zemědělské osídlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno, Blok 1978. 188 s. In: Jižní Morava, sv. 15, 1979, s. 274.
26. Jižní Morava 1978. Brno, Muzejní spolek 1978. 208 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 32, 1980, č. 1, s. 109.
27. Jižní Morava 1979. Brno, Muzejní spolek 1979. 302 s. In: Vlastivědný věstník moravský,32, 1980, č. 2, s. 258.
28. Jižní Morava ve Vlastivědném věstníku moravském 1979. In: Jižní Morava, 16, 1980-I., s. 235-236.
29. Franěk, O.-Kubíček, J.: Rovnost. Brno, Blok 1980, 76 s. In: Universitas, 1981, č. 1, s. 111-112.
30. Sborník prací historických. AUPO, Historica 20. Praha, SPN 1979, 143 s. In: Časopis Matice moravské, 100, č. 1-2, s. 171.
31. Přehled dějin Moravy I. Brno, UJEP 1980. 171 s. In: Universitas, 1981, č. 4, s. 105-106.
32. Sborník prací pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Historie VIII. Praha, UK 1980. 171 s. In: Československý časopis historický, 29, 1981, č. 5, s. 795-796.
33. Šantavý, F.-Hošek, E.: Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573-1973. Ostrava, Profil 1980. 190 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 33, 1981, č. 3, s. 378.
34. Stopy zaváté časem. Praha, Novinář 1980. 153 s. In: Časopis Matice moravské, 100, 1981, č. 3-4, s. 360-362.
35. Jižní Morava 1980, sv. 16 a 17. Praha, TEPS 1980. 286+157 s. In: Časopis Matice moravské, 100, č. 3-4, s. 371-372.
36. Severomoravské vlastivědné časopisy 1979-1980. In: Časopis Matice moravské, 100, 1981, č. 3-4, s. 372-374.
37. Přeměny jihomoravského venkova. Brno, Blok 1981. 273 s. In: Československý časopis historický, 30, 1982, č. 4, s. 632.
38. Nečas, C.: Nad osudem českých a moravských Cikánů v letech 1939-1945. Brno, UJEP 1981. In: Universitas, 1982, č. 4, s. 106-107.
39. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 28. Brno, UJEP 1981, 224 s. In: Universitas, 1982, č. 5, s. 103-104.
40. Heřman, J.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha ÚCN 1981, 195 s. In: Jižní Morava, 18, 1982, sv. 21, s. 225.
41. Slezák, L.: Združstevněná vesnice. Brno, Blok 1981. 183 s. In: Jižní Morava, 18, 1982, sv. 21, s. 243-244.
42. Heřman, J.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha ÚCN 1981. 195 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 34, 1982, č. 3, s. 408.
43. Kapitoly z dejín polnohospodárstva v Československu. Bratislava, Pravda 1982, č. 3-4, s. 352.
44. Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 1. Praha, ÚEF ČSAV 1981, 172 s. In: Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 3-4, s. 352.
45. Celnictví v Československu. Praha, Naše vojsko 1982. 358 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 35, 1983, č. 1, s. 117-118.
46. Sborník k dějinám 19. a 20. století, sv. 7 a 8. Praha 1981-1982. 582+354 s. In: Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3-4, s. 340-341.
47. Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 2-4. Praha, ÚEF ČSAV 1982, 135+55+73 s. In: Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3-4, s. 348-349.
48. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 29. Brno, UJEP 1982. 161 s. In: Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3-4, s. 391-392.
49. Studie a vzpomínky z dějin závodů v ČSSR, sv. 4. Praha 1981. 200 s. In: Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3-4, s. 397.
50. Zemědělská politika v Československu I. Brno VŠZ 1982. 96 s. In: Časopis Matice moravské, 103, 9184, č. 1-2, s. 166-167.
51. Frolec, V. a kol.: Horní Věstonice. Brno, UJEP 1984. 626 s. In: Universitas, 17, 1984, č. 5, s. 98-101.
52. Gottwaldovsko od minulosti k současnosti, sv. 4. Gottwaldov, Okresní archiv 1982. 226 s. In: Časopis Matice moravské, 103, 1984, č. 1-2, s. 171-172.
53. O významu tradic. AUPO, sv. 3. Praha, SPN 1983. 228 s. In: Časopis Matice moravské, 103, 1984, č. 3-4, s. 347-348.
54. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 30. Brno, UJEP 1983, 156 s. In: Časopis Matice moravské, 103, 1984, č. 3-4, s. 386-387.
55. Sborník prací historických X. AUPO, Historica 22, Praha, SPN 1983. 203 s. In: Časopis Matice moravské, 103, 1984, č. 3-4, s. 387-388.
56. Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Historica 29-30, 1978-1979. Bratislava, SPN 1983. 245 s. In: Časopis Matice moravské, 103, 1984, č. 3-4, s. 388-389.
57. Nejnovější dějiny. Rovnost, 100, 19. 3. 1985, s. 5.
58. Zwettler, O.: Historicko-geografický obraz jižních Čech v letech 1900-1914. Brno, UJEP 1984. 294 s. In: Časopis Matice moravské, 104, 1985, č. 1-2, s. 140-141.
59. O hrdinech odboje. Rovnost, 27. 8. 1985, s. 3.
60. Neproletarskije partii Rossii. Moskva 1984. 566 s. In: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1-2, s. 146-147.
61. Problemy istorii krizisa političeskogo stroja. Moskva 1984. 296 s. In: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1-2, s. 147-149.
62. Nedbálek, F.: Zvláštní akce 17. listopad a její průběh v Brně. Brno 1985. 88 s. In: Universitas, 19, 1986, č. 3, s. 109.
63. Červek, Z.: Rolnictvo a socialismus. Brno, UJEP 1985. 175 s. In: Universitas, 19, 1986, č. 5, s. 103-104.
64. Sborník prací filozofické fakulty, C 32. Brno, UJEP 1985. 158 s. In: Universitas, 19, 1986, č. 6, s. 97-98.
65. Zieliński, H.: Historia Polski 1914-1939. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódž, Ossolineum 1985. 2. vyd. 427 s.
66. Józef Piłsudski o państwie i armii. Warszawa, Panśtwowy Institut Wydawniczy 1985, sv. 1-2. 343+285 s. In: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 3-4, s. 363.
67. Slováci v zahraničí 11. Martin, Matica slovenská 1985. 264 s. In: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 3-4, s. 386.
68. K odboji na Žďársku. Rovnost, 29. 12. 1986, s. 5.
69. Brouček, S.: Krajané a domov. Praha 1985. 149 s.
70. Hrozienčík, J.: Slováci v Bulharsku. Martin, Matica slovenská 1985. 166 s. In: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 1-2, s. 135-136.
71. Józef Piłsudski w opiniach politików i wojskowych. Warszawa 1985. 464 s. In: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 1-2, s. 136-138.
72. Čejka, Z.: Československí vojaci na frontoch druhej svetovej vojny. Praha 1985. 80 s. In: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 1-2, s. 142-143.
73. Červek, Z.: Rolnictvo a socialismus. Brno, UJEP 1985. 175 s. In: Ekonomika polnohospodárstva, 1987, č. 6, s. 278.
74. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 33. Brno, UJEP 1986. 166 s. In: Universitas, 20, 1987, č. 6, s. 104-105.
75. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, G 31. Brno, UJEP 1987. 166 s. In: Universitas, 20, 1987, č. 6, s. 108-109.
76. Panecki, T.: Ruch oporu na zachodze Europy 1940-1945. Warszawa 1986. 80 s. In: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 3-4, s. 311-312.
77. Ročenka Univerzity J. E. Purkyně 1976-1985. Brno, UJEP 1987. 497 s. In: Universitas, 21, 1988, č. 1, s. 106-107.
78. 40 let pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Brno, UJEP 1986. 117 s. In: Universitas, 21, 1988, č. 3, s. 109-110.
79. Špičák, M.: Východomoravská vesnice. Brno, UJEP 1987. 162 s. In: Universitas, 21, 1988, č. 3, s. 111-112.
80. Minulost zavátá časem. Hlas revoluce, 1988, č. 30, s. 6.
81. Historie a metodologie. Praha, ČSI ČSAV 1986. 430 s. In: Časopis Matice moravské, 107, 1988, č. 1, s. 122-123.
82. Tomaszewski, J.: Rzeczpospolita wielu narodów. Warszawa, Czytelnik 1985. 285 s. In: Časopis Matice moravské, 107, 1988, č. 1, s. 143-145.
83. Dukla večne živá, sv. 8. Košice, Východoslovenské nakladateľstvo 1986. 125 s. In: Časopis Matice moravské, 107, 1988, č. 1, s. 149-150.
84. Špičák, M.: Východomoravská vesnice. Brno, UJEP 1987. 162 s. In: Československý časopis historický, 36, 1988, č. 4, s. 624-625.
85. Vysoké školy v boji za mír. Brno, UJEP 1987. 150 s. In: Universitas, 21, 1988, č. 5, s. 102-103.
86. Universitas Purkyniana Brunensis. Brno, UJEP 1987. In: Universitas, 21, 1988, č. 5, s. 103.
87. Sborník prcí filozofické fakulty brněnské univerzity, C 34. Brno, UJEP 1987. 143 s. In: Universitas, 21, 1988, č. 5, s. 105-106.
88. Dokumenty spolupráce. Brno, UJEP 1987. 183 s. In: Universitas, 21, 1988, č. 5. s. 110.
89. Nečas, C.: Na prahu české kapitálové expanze. Brno, UJEP 1987. 129 s. In: Universitas, 21, 1988, č. 6, s. 96-97.
90. Hemmerling, Z.: Ruch ludowy w Polsce, Bulgarii i Czechoslowacji 1893-1930. Warszawa. Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza 1987. 456 s. In: Časopis Matice moravské, 107, 1988, č. 2.
91. Terlicki, O.: General Sikorski, t. II. Kraków-Wrocław, Wydawnictwo Literackie 1986. 312 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 1, s. 142.
92. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada C, 35. Brno, UJEP 1988. 155 s. In: Universitas, 22, 1989, č. 2, s. 108-109.
93. Zborník materiálov zo seminára mladých vedeckých pracovníkov. Košice. SVÚ SAV 1987. 144 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 2, s. 305-306.
94. Fijalka, M.: 27. wolyńska dywizja piechoty Armiji Krajowej. Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax 1986. 227 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 2, s. 289.
95. Czerniakiewicz, J.: Repatriacja ludności polskiej z ZSSR 1944-1948. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1987. 263 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 2, s. 289-290.
96. Český antifašismus a odboj. Praha, Naše vojsko 1988. 558 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 2, s. 288-289.
97. Širc, V.: Minulost zavátá časem. Louny 1988. 107 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 2, s. 281-282.
98. Góral, J.-Kotewicz, R.-Tobjański, Z.: Zarys dziejów Zelowa. Zelów, Urząd miasta i gminy 1987. 154 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 3, s. 466-467.
99. Češi v cizině, sv. 2. Praha, ÚEF ČSAV 1987. 341 s. In: Československý časopis historický, 37, 1989, č. 3, s. 472.
100. Chojnowski, A.: Piłsudczycy u wladzy. Wrocław, Ossolineum 1988. 294 s. In: Časopis Matice moravské, 1989, č. 1, s. 139-142.
101. Zborník Univerzity Komenského. Historica, r. 34 (1983). Bratislava, SPN 1987. 345 s. In: Časopis Matice moravské, 1989, č. 1, s. 176-177.
102. Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Brno, UJEP 1988. 24 s. In: Universitas, 1989, č. 6, s. 87.
103. Ročenka Univerzity J. E. Purkyně 1986-1987. UJEP 1989. 299 s. In: Universitas, 1989, č. 6, s. 93.
104. Harna, J.-Kamenec, I.: Na společné cestě. Praha, Horizont 1988. 244 s. In: Časopis Matice moravské, 108, 1989, č. 2, s. 298-300.
105. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada C, č. 39. Brno, MU 1992, 17 s. In: Universitas, 1993, č. 2, s. 61.
106. Středoškolská učebnice Světové dějiny II. Univerzitní noviny, 1, 1994, č. 3, s. 36.
107. Zwettler, O.: Populační a národnostní změny v bývalém Sovětském svazu v letech 1897-1970. I. Populační růst. Brno, MU 1992. 95 s. In: Český časopis historický, 92, 1994, č. 1, s. 178.
108. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, č. 40. Brno, MU 1993. 194 s. In: Universitas, 1994, č. 2, s. 78-79.
109. Nečas, C.: Podnikání českých bank v cizině 1898-1918. Brno, MU 1993. 137 s. In: Universitas, 1994, č. 2, s. 78.
110. Výstava a publikace o Slovácích v Bulharsku. In: Pro přátele jižních Slovanů, 1994, č. 5, s. 25.
111. O národnostních menšinách. In: Pro přátele jižních Slovanů, 7, 1995, č. 1, s. 36-37.
112. Tři polské syntézy nejnovějších dějin. In: Soudobé dějiny, 2, 1995, č. 1, s. 62-65.
113. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, 43, C 41. Brno, MU 1994. 149 s. In: Universitas, 1995, č. 3, s. 73.
114. Nečas, C.: Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. Brno, FF MU 1994. 220 s. In: Universitas, 1995, č. 4, s. 77-78.
115. O zločinech ukrajinských nacionalistů. In: Soudobé dějiny 1995, č. 4, s. 641-643.
116. Tobjański, Z.: Czesi w Polsce. Kraków 1994. 223 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13, 1996, s. 121-122.
117. Lazuga, W.: Rządy polskie w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897. Poznań 1991. 254 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13, 1996, s. 122-123.
118. Pipes, R.: The Russian Revolution. New York 1990. 713 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13, 1996, s. 123-124.
119. Polska odrodzona 1918-1939. Państwo – spoleczeństwo – kultura. Warszawa 1988. 626 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13, 1996, s. 124-126.
120. Papierzyńska-Turek, M.: Między tradycją a rzeczywitością. Państwo wobec prawoslawia 1918-1939. Warszawa 1989. 484 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13, 1996, s. 126-128.
121. Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Kraków 1993. 248 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 13, 1996, s. 128-130.
122. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, C 42. Brno, MU 1995. 152 s. In: Universitas, 1996, č. 3, s. 73.
123. Malíř, J.: Od spolků k moderním politickým stranám. Brno, MU 1996. 373 s. In: Universitas, 1997, č. 1, s. 71.
124. Maternicki, J.-Majorek, Cz.-Suchoński, A.: Dydaktika historii. 2. vyd. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994. 460 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 140-141.
125. Podręcznik historii – perspektywy modernizacji. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1994. 145 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 141-142.
126. Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydaktycznej. Poznań, Instytut Historii UAM 1996. 211 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 143.
127. Radzwill, A.-Roszkowski, W.: Historia 1789-1871. Historia 1871-1945. Historia 1945-1990. Podręcznik dla szkól średnich. 2. vyd. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994-1995. 405+360+361 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 144.
128. Mikołajewicz, J.: Wiedza o źyciu w społeczeństwie. Podręcznik dla szkół podstawowych i średnich. 5. vyd. Poznań-Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1995. 238 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 145.
129. Leksykon historii powszechnej 1900-1945. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 1996. 507 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 16, 1997, s. 146-147.
130. Slownik politików XX wieku. Poznań, Wydawnictwo Poznańske 1995. 319 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 147-148.
131. Iwanow, M.: Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939. Warszawa-Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991. 399 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 148-149.
132. Torzecki, R.: Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II. wojny swiatowej na terenie II. Rzeczypospolitej. Warszawa, PWN 1993. 348 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 149-151.
133. Tomaszewski, J.: Czechoslovak Diplomats on the National Minorities in Poland, 1924-1939. Acta Sueco-Polonia, Nr. 2, Uppsala 1994, pp. 53-62. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 151-152.
134. Tomaszewski, J.: Czeska oświata na Wolyniu przed rokiem 1939. Przegląd Humanistyczny, 6, 1995, s. 87-98. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 16, 1997, s. 152-153.
135. Tomaszewski, J.: Czechoslowacja. Warszawa, Trio 1997. 307 s. In: Soudobé dějiny, 4, 1997, č. 3-4, s. 568.
136. Botík, J.: Slováci v Bulharsku. Bratislava, Slovenské národné múzeum 1994. 80 s. In: Soudobé dějiny, 4, 1997, č. 3-4, s. 569.
137. Cambel, S.: Slovenská dedina (1938-1944). Bratislava, SAP 1996. 219 s. In: Soudobé dějiny, 4, 1997, č. 3-4, s. 569-570.
138. Milan Hodža – štátnik a politik. 2. vyd. Bratislava, Veda 1994. 188 s. In: Soudobé dějiny, 4, 1997, č. 3-4, s. 570-571.
139. Víťazstvá a prehry slovenského družstevníctva (1845-1945). Bratislava, Nadácia L. Novomeského 1996. 81 s. In: Soudobé dějiny, 4, 1997, č. 3-4, s. 573.
140. Studia wschodnie. Prace historyczne II. Wrocław, IH UW 1993. 144 s. In: Soudobé dějiny, 4, 1997, č. 3-4, s. 580.
141. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 17. Ostrava, Sfinga 1995. 423 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 68, 1997, č. 1, s. 103.
142. Zahradníček, V.-Linková, M.: Krajanská sbírka Náprstkova muzea 1-3. Praha, Národní muzeum 1994. 169+220+208+201 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 50, 1998, č. 1, s. 95-96.
143. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, C 43. Brno, MU 1997. 180 s. In: Universitas, 1998, č. 1, s. 74.
144. Chojnowski, A.: Ukraina. Warszawa, Trio 1997, 233 s. In: Soudobé dějiny, 5, 1998, č. 1, s. 129-130.
145. Kęsik, J.: Zaufany komendanta. Wrocław, Wydawnictwo UW 1995. 213 s. In: Soudobé dějiny, 5, 1998, č. 1, s. 130-131.
146. Slováci v Rumunsku. Bratislava, Dom zahraničných Slovákov 1995. 287 s. In: Soudobé dějiny, 5, 1998, č. 1, s. 135.
147. Źycie codzienne polskich zeslańców w ZSSR w latach 1940-1946. Wrocław, Wydawnictwo UW 1997. 313 s. In: Soudobé dějiny, 5, 1998, č. 1, s. 136-137.
148. Valášková, N.-Uherek, Z.-Brouček, S.: Alies or One‘s Own People. Czechs Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Prague 1997. 118 s. In: Časopis Matice moravské, 117, 1998, č. 1, s. 207-209.
149. Čapka, F.: Slovník českých a světových dějin. Brno, CERM 1998. 431 s. In: Universitas, 1998, č. 3, s. 68-69.
150. Dorovský, I.: Makedonci žijí mezi námi. Brno, MU 1998. 351 s. In: Universitas, 1998, č. 3, s. 61.
151. Česko-slovenská historická ročenka 1997. Brno, MU 1997. 335 s. In: Universitas, 1998, č. 4, s. 69-70.
152. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, C 44. Brno, MU 1998. 191 s. In: Universitas, 1998, č. 4, s. 70.
153. Politický extrémismus a radikalismus v České republice Brno, MU 1998. 303 s. In: Universitas, 1998, č. 4, s. 70-71.
154. Kocourek, L.: Historická vlastivěda. Úvod do studia. Ústí nad Labem, PdF UJEP 1998. 155 s. In: Komenský, 123, 1998, č. 3-4, s. 87.
155. O polsko-ukrajinské spolupráci. In: Soudobé dějiny, 1998, č. 2-3, s. 298-301.
156. Čechy v Halyčyni. Biografičnyj dovidnyk. Lvov, Centr Jevropy 1998. 119 s. In: Soudobé dějiny, 1998, č. 2-3, s. 359.
157. Dorovský, I. a kol.: Charváti ještě žijí mezi námi. Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v ČR 1996. 127 s. In: Soudobé dějiny, 1998, č. 2-3, s. 360.
158. Edvard Beneš a středoevropská politika. Brno, MU 1997, 129 s. In: Universitas, 1999, č. 1, s. 61.
159. O dějinách pravoslavné církve. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 17, 1999, s. 180.
160. O ruských optantech. In: Zpravodaj SČVP, 9, 1999, č. 9, s. 2.
161. Koneczny, A.: Śląsk a wojna powietrzna lat 1940-1944. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998. 211 s. In: Soudobé dějiny, 6, 1999, č. 2-3, s. 377.
162. Kruško, S.: Optanty. Prjašiv, Koordinacijnyj komitet reoptantov 1997. 267 s. In: Soudobé dějiny, 6, 1999, č. 2-3, s. 377-378.
163. Podolák, P.: Národnostne menšiny v Slovenskej republike z hľadiska demografického vývoja. Martin, Matica slovenská 1998. 91 s. In: Soudobé dějiny, 6, 1999, č. 2-3, s. 378.
164. Trapl, M.. František Matouš Klácel - život a dílo. Olomouc, Univerzita Palackého 1999. 130 s. In: Vlastivědný věstník moravský, 52, 2000, č. 1, s. 96-97.
165. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická, č. 45. Brno, MU 1999. 190 s. In: Univerzitas, 2000, č. 3, s. 68.
166. Hryczak, J.: Historia Ukrajiny 1772-1999. Lublin 2000. 355 s. In: Soudobé dějiny, 2000, č. 3, s. 423.
167. Nižňanský, E.: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoevrópskom kontexte. Nitra 1999. 293 s. In: Soudobé dějiny, 2000, č. 3, s. 426-427.
168. O trianonské mírové smlouvě (Deák, L.: Trianon-ilúzie a skutočnosť. Bratislava, Kubko Goral 1996. 32s.) In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společenských věd, č. 18, 2001, s. 147-148.
169. Profil představitele maďarské minority (Deák, L.: Politický profil Jánose Esterházyho. Bratislava, Kubko Goral 1996. 24 s.) In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, ŘSV č. 18, 2001, s. 148-149.
170. Příspěvek k československo-polským vztahům (Pałys, P.: Kłodzko, Racibórz i Głubczyce w stosunkach polsko-czechoslowackich w latach 1945-1947. Opole 1997. 95 s.) In: Sborník prací PdF MU, ŘSV 18, s. 149-150.
171. K dějinám krajanů (Štěříková, E.: Země otců. Z historie a ze vzpomínek. K 50. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Praha, Exulant 1995. 503 s.) In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18, 2001, s. 150-151.
172. Srovnávací studie o demokracii ve střední Evropě (Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektiwie porównawczej. Wrocław, Wydawnictwo UW 1998. 252 s.) In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18, 2001, s. 151-152.
173. Letz, R.: Dějiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920-1948). Martin-Bratislava, Matica slovenská 2000. 294 s. In: Soudobé dějiny, 2000. 294 s. In: Soudobé dějiny, 2000, č. 4, s. 681.
174. Poliszczuk, W.: Dowody zbrodni OUN i UPA. Toronto 2000. 778 s. In: Soudobé dějiny, 2000, č. 4, s. 681-682.
175. Poliszczuk, W.: Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy. Toronto 1996. 92 s. In: Soudobé dějiny, 2000, č. 4, s. 682-683.
176. Goněc, V.: Z osudů ruské demokracie – Alexandr Kerenskij. Brno, MU 1999. 169 s. In: Universitas, 2001, č. 2, s. 71-72.
177. Vondrášek, V.-Chrastil, S.-Markel, M.: Dějiny Vojenské akademie v Brně 1951-2001. Praha, MO ČR 2001. 240 s. In: Časopis Matice moravské, 120, 2001, č. 2, s. 569-570.
178. Serczyk, W. A.: Historia Ukrainy. Wrocław-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2001. 427 s. In: Soudobé dějiny, 2001, č. 4, s. 837.
179. Studia Zachodnie 5. Zielona Góra, Vyźsza Szkola Pedagogiczna 2000. 260 s. In: Soudobé dějiny, 2001, č. 4, s. 837-838.
180. Čapka, F.: Dějiny Moravy v datech. Brno, CERM 2001. 216 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 156.
181. Cambel, S.: Štátník a národohospodár Milan Hodža 1878-1944. Bratislava, Veda 2001. 233 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 159.
182. Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku. Kraków, Uniwersitas 2000. 305 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 161.
183. Nemcy v Krymu. Simferopol, Tavrija-Pljus 2000. 252 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 161-162.
184. Siemaszko, W. i E.: Ludobójstwo dokonane przes nacjonalistów ukrajińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. I.-II. Warszawa, Wydawnictwo von Borowiecky 2000. 1434 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 164-165.
185. Vanat, I.: Materialy do istorii Ukrajińskoji narodnoji rady Prjašivščyny (1945-1952). Prjašiv, EXCO 2001. 119 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 166.
186. Vanat, I.: Volynska akcija. Prjašiv, Sojuz rusyniv – ukrajinciv Slovackoji Respubliki 2001. 250 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 167.
187. Vovkanyč, I. I.: Čechoslovaččyna v 1945-1948 rokach. Narys istorii perechidnoho periodu. Užhorod, Wydawnyctvo V. Paďaka 2000. 352 s. In: Soudobé dějiny, 2002, č. 1, s. 167.
188. Siwek, T.-Zahradnik, S.-Szymeczek, J.: Polská národní menšina v Československu 1945-1954. Praha, ÚSD AV ČR 2001. 115 s. In: Slovanský přehled, 88, 2002, č. 4, s. 548.
189. Poválečné dějiny v polských historických časopisech roku 2001. In: Soudobé dějiny, 9, 2002, s. 3-4, s. 574-578.
190. Kumor, B.: Historia kościola 8. Czasy współczesne 1914-1922. Lublin, KUL 2001. 704 s. In: Soudobé dějiny, 9, 2002, č. 3-4, s. 650.
191. Štěříková, E.: Pozvání do Slezska. Praha, Kalich 2001. 600 s. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 19, 2003, s. 138-139.
192. Ukrajinské práce o dějinách volyňských Čechů. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 19, 2003, s. 143.
193. Smaga, J. – Przebinda, G.: Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Kraków, Znak 2003. 337 s. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 19, 2003, s. 143-144.
194. Kujawska, M.: Problemy wspolczesnej edukacji historycznej. Poznań, Uniwersytet A. Mickiewicza 2001. 230 s. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 19, 2003, s. 146.
195. Tomaszewski, J. – Źbikowski, A. (ed.). Źydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Warszawa, Wydawnictwo Cyklady 2001. 572 s. In: Soudobé dějiny, 10, 2003, č. 3, s. 439-440.
196. Walaszek, A. a kol. (ed.): Polska diaspora. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2001. 605 s. In: Soudobé dějiny, 10, 2003, č. 3, s. 440.
197. Polské historické časopisy v roce 2002 o poválečných dějinách. In: Soudobé dějiny, 2, 2003, s. 605-610.
198. Valášková, N.: František Řehoř a jeho etnografická činnost. Praha, EÚ AV ČR 1999. 182 s. In: Slovanský přehled 2004, č. 3, s. 375-376.
199. Kaleta, P.: Cesta do Haliče. Olomouc, Votabia 2004. 266 s. In: Slovanský přehled, 2004, č. 3, s. 468.
200. Kruško, S.: Areštanty. Prjašiv, KVR 2003. 52 s. In: Soudobé dějiny 10, 2003, č. 3, s. 435.
201. Landau, Z.-Tomaszewski, J.: Bank Polska Kasa Opieki S. A. 1929-1999. Warszawa 2002. 320 s. In: Soudobé dějiny 10, 2003, č. 3, s. 435-436.
202. Uherek, Z. – Valášková, N – Kužiel, S. – Dymeš, P.: Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do ČR. Praha, EÚ AV ČR 2003. 198 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 198 – 199.
203. Miljukov, P. N.: Istoria vtoroj russkoj revoljucii: Vospominanija. Memuary. Minsk, Charvest 2002. 752 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 199.
204. Polak w świece. Leksykon Polonii i Polaków za granicą. Warszawa, Polska Agencja Informacyjna 2001. 439 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, 2004, s. 199 – 200.
205. Dufek, V.: Doplňky k dějinám volyňských Čechů I. Praha, SČVP 2003, 174 s. In: Slovanský přehled, 91, 2005, č. 4, s. 538-539.
206. Kolejka, J. Bakuninovo evropanství. Brno, MU 2004. 66 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 21, s. 150.
207. Ukrajinska Centralna rada: postup nacijetvorennja ta deržavobudovnyctva. Kyjiv, Ukrajinska vydavnyča spilka 2002. 357 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 21, s. 152.
208. Volyň i Polissja: UPA ta zapillja 1943-1944. Dokumenty i materialy. Kyjiv-Toronto, NANU 1999. 723 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 21, s. 152-153.
209. FILAR, W.: Volyń 1939-1944. Esterminacja czy walki polsko-ukrajińskie. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszalek 2004. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 21, s. 154.
210. Necov, N. P.: Dějiny Vojvodova. Plzeň, Vědecká knihovna 2006. 144 s. In: Soudobé dějiny, 13, 2006, č. 1-2, s. 187-188.
211. Basler, H. – Brandejs, M. – Kroupa, J. K. – Starek, J. Die Wiener Tschechen 1945-2005. Wien-Praha: 2006. 494 s. In: Soudobé dějiny, 2006, č. 3-4, s. 527-528.
212. Potylčak, O. Radjanskyj vijskovyj polon ta internuvannja v Ukrajini (1938-1945). Kyjiv: 2004. 482 s. In: Soudobé dějiny, 2006 (vyšlo 2007), č. 3-4, s. 534.
213. Šmigel’, M. – Kruško, Š. Opcia. Prešov: 2005. 276 s. In: Slovanský přehled, 2007, č. 1, s. 122.
214. Kruško, Š. a kol. Encyklopedický slovník presídlenia . Prešov: 2005. 480 s. In: Slovanský přehled, 2007, č. 1, s. 42.
215. Válečné a poválečné dějiny v polských historických časopisech v letech 2005. In: Soudobé dějiny, 2007, č. 1, s. 177-189.
216. Beauvois, D.: Trójkąt ukraiński. Lublin 2005. 813 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 250-251.
217. Volkova, S. A.: Čechy na pivdni Ukrajiny (druha polovina XIX – perša tretyna XX stolitta). Simferopol 2006, 152 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd č. 22, 2007, s. 252-253.
218. Moravcová, I.: Obrázky z dějin českého menšinového školství v zahraničí. Pardubice 2006. 282 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 254.
219. Wysocki, R.: Organizacja ukrajińskich nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939. Lublin 2003. 433 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 256-527.
220. Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II. Rzeczypospolitej 1931-1948. Toruń 2004. 350 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 257-259.
221. Hryciuk, G. Przemiany narodowościowe i ludnościowe v Galicji Wschodniej i na Wołyniu v latach 1931-1948. Toruń 2005. 424 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 259-260.
222. Antypolska akcia OUN-UPA 1943-1944. Warszawa 2003. 166 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 260-261.
223. Kruško, Š.: Domov v cudzine alebo žili sme na Ukrajine. Prešov: 2007. 77 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 261-262.
224. K nové literatuře o dějinách zahraničních Čechů. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 22, 2007, s. 266-268.
225. Válečné a poválečné dějiny v polských historických časopisech roku 2007. In: Soudobé dějiny, 15, 2008, č. 1, s. 206-215.
226. České vědomí Ukrajiny. Praha, UK 2005. 84 s. In: Slovanský přehled 2008, č. 1, s. 141.
227. Válečné a poválečné dějiny v polských historických časopisech roku 2007. In: Soudobé dějiny, 2008, č. 1, s. 206-215.
228. Hloušek, V. - Kaniok, P.: Evropské politické strany po východním rozšíření EU. In: Universitas, 2009, č. 1, s. 74.
229. Andrš, B.: Česká Alexandrovka. Praha. Národní knihovna ČR 2009. 264 s. In: Slovanský přehled, 95, 2009, č. 2, s. 253.
230. Polský válečný exil v Londýně ve vzpomínkách. In: Soudobé dějiny, 15, 2008, č. 3-4, s. 764-770.
231. Čapka, F.: Odbory v českých zemích v letech 1918-1948. Brno, MU 2008. 285 s. In: Slovanský přehled, 95, 2009, č. 3, s. 401-402.
232. Friedl, J. – Jirásek, Z.: Rozpačité spojenectví. Praha, Nakladatelství A. Skřivan ml. 2008. 399 s. In: Český časopis historický, 107, 2009, č. 3, s. 646-648.
233. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická (C), č. 54. Brno, MU 2007. 153 s. In: Universitas, 42, 2009, č. 3, s. 75-76.
234. Kostiuk, M.: Die deutschen kolonien in Wolhynien. Im 19. und am Afnang des 20. Jahrhunderts. Wiesentheid 2006. 261 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 179.
235. Buravskij, O. A.: Poljaky Volyni v druhij polovyni XIX – na počatku XX. st. Žytomyr 2004. 168 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 180.
236. Topinka, E.: Archiv spolku česká beseda ve Lvově (1867-1936). Lvov 2007. 543 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 181-182.
237. Klabjan, B.: Češkoslovaška na Jadranu. Koper 2007. 425 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 182-183.
238. Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. Liberec 2007. 678 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 183-184.
239. Olszewski, P.: Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921. Piotrków Trybunalski 2001. 287 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 184-185.
240. Repressirovannyje čechi. Vypusk 1. Odessa 2007. 67 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 185-186.
241. Dąbrowski, D.: Rceczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939. Torún 2007. 413 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 186.
242. Česka zahalnoosvitnja škola. Luck 2008. 112 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 188-189.
243. Serhijčuk, V.: Poljaky na Volyni u roky druhoji svitovoji vijny. Kyjiv 2003. 576 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 188-189.
244. Kalakura, O.: Poljaky v etnopolityčnych procesach na zemljach Ukrajiny v XX stolitti. Kyjiv 2007. 505 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 191-192.
245. Tomaszewski, J.: Czechy i Słowacja. Warszawa 2006. 415 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 193-194.
246. Friedl, J.: Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstva Spraw Zagranicznych w Warszawie (1945-1949). Czeski Cieszyn 2007. 335 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 196-197.
247. Baron, R.: Między Polską i Czechami. W optyce historyka z Brna. Toruń 2009. 281 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 199.
248. Snyder, T.: Tajna wojna. Kraków, Znak 2008. 340 s. In: Slovanský Přehled, 2010, č. 1-2, s. 241-242.
249. Lutaj, M.: Čechy na Žytomyrščyni : istorija i sohodennja. Žitomyr: Vydavzyctvo Žitomyrskoko deržarnoko universytetu im. I. Franko, 2008. 208 s. In: Slovanský Přehled, 2010, č. 1-2, s. 85-86.
250. Herzig, A. - Ruchniewicz, M.: Dzieje Zemi Klodzkiej. Hamburg - Wroclaw, 2008. 568 s. In: Slovanský Přehled, 2010, č. 1-2, s. 65-66.
251. Štěříková, E.: Zelów. Česká exulantská obec v Polsku. Praha : Kalich, 2010. 433 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 194-195.
252. Dvě práce o Zelowě. In: Slovanský Přehled, 2010, č. 3-4, s. 329-330.
253. Ornst, J.: Česká kolonie Malá Zubovščina na Ukrajině. Praha: SČVP, 2009. 176s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 195-196.
254. Majewski, P. M.: "Niemcy sudeccy" 1848-1948. Warszawa: Wydawnictwo UW, 2007.554s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 198-199.
255. Fasora, L.- Hanuš, J.: Masarykova univerzita v Brně. Brno: MU, 2009. 265s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 199-200.
256. Zudová-Lešková, Z.: Cesty k sebe. Češi v odboji na Slovensku v rokoch 1939-1943. Praha: HÚ AV ČR, 2009. 349s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 202-203.
257. Palys, P.: Skupiska czeskie w Klodzkiem, Raciborskiem, Glubczyckiem i Žytawskiem wobec planów zmiany granic państwowych po II wojnie światowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. 100s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 203-204.
258. Davies, N. - Moorhouse, R.: Mikrokosmos. Portrét jednoho středoevropského města. Praha: Nakladatelství BB/art, 2006. 607s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 205-206.
259. Kulak, T.: Wroclaw. Przewodnik historyczny. Wroclaw: Wydawnictvo Dolnoślaskie, 2006. 338s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 24 (1-2010), s. 206-207.
260. Burda, B.: Szokolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesnonowożytnym (1526-1740). Zielona Góra: Uniwersytet Zielenogórski, 2007. 306 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 124.
261. Erben, K. J.: Slovanské bájesloví. Praha : EÚ AV ČR, 2009. 511 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 125.
262. Krejčiřík, M.: Kleinové. Brno: Archiv města Brna, 2009. 446 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 126-127.
263. Fasora, L. – Hanuš, J.: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno: MU, 2010. 339 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 127.
264. Jelínek, P.: Zahraničně-politické vztahy Československa a Polska 1918-1924. Opava: Matice slezská, 2009. 226 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 25/2011/1, s. 145-146.
265. Soudobé dějiny v polských historických časopisech roku 2010. In: Soudobé dějiny, 18, 2011, č. 3, s. 483-484.
266. Kosman, M.: Dějiny Polska. Praha: Karolinum, 2011. 452 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 181-182.
267. Štěpánek, V.: Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. Brno: MU, 2011. 471 s. In: Universita, 2012, č. 2, s. 77-78.
268. Zubov, A. B.: Istorija Rossii. XX vek 1894-1939. Moskva: Izdatělstvo AST-Izdatělstvo Astrel, 2010. 1023 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 184-185.
269. Szymczak, D.: Między Habsburgami i Hohenzollernami. Kraków: AVALON, 2009. 424 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 185.
270. Jarniecki, M.: Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechoslowackich w latach 1918-1939. Kalisz – Poznań: UAM, 2009. 301 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 185-186.
271. Cat-Mackiewicz, S.: Polityka Becka. Kraków: Universitas, 2009. 197 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 186-188.
272. Rychlíková, M.: Životní anabáze jednoho krajana. Ludvík Feigl – Čech známý neznámý. Praha: Národní muzeum, 2011. 117 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 26/2012/1, s. 188-189.
273. Motyka, G.: Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła“. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2011, 520 s. In: Slovanský přehled, 98, 2012, č. 1–2, s. 170–172.
274. Kučer, V. – Potylčak, O.: Ukrajina 1941–1944: trahedija naroda za fasadom Svjaščennoji vijny. Kyjiv – Bila Cerkva: Bilocerkivdruk, 2011. 368 s. In: Slovanský přehled, 2012, č. 3-4, s. 381-382.
275. Čapka, F. – Slezák, L.: Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana. Brno: MU, 2011. 246 s. In: Slovanský přehled, 2012, č. 3-4, s. 382.
276. Topinka, J.: Tomáš Masaryk i Ukrajinci. Archivní dokumenty. Lviv:Centr Evropy, 2010. 440 s. In: Slovanský přehled, 2012, č. 3-4, s. 382-383.
277. Kvasyliv: fragmenty istoriji, tom 1. Rivne: Volynski oberehy, 2011. 398 s. In: Slovanský přehled, 2012, č. 3-4, s. 250.
278. Soudobé dějiny v polských odborných časopisech roku 2011. In: Soudobé dějiny, 19, 2012, č. 2, s. 357-369.
279. Vondrášek, V. – Pešek, J.: Slovenský poválečný exil a jeho aktivity 1945-1970. Bratislava 2011. In Slovanský přehled, 99, 2013, č. 3-4, s. 321-322.
280. Šulgin, V. V.: Těni hotoryje prochodjat. Sankt Petěrburg 2012. 285 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 262–263.
281. Pukiš, V.: Čechi Severnogo Kavkaza. Gody i suďby: 1868–2010. Rostov na Donu 2012. 610 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 263.
282. Smykała, P.: Piotrówka – Petersgrätz – Petrův Hradec. Opole 2012. 271 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 263–265.
283. Tatariv, B. O.: Novitni husyty. Česko-slovacki vojskovi formuvennja v rosijskomu vojsku. Kyjiv 2010. 102 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 265–266.
284. Pałys, P.: Pomiędzy Polską a Niemcami. Racibórz 2011. 240 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 266–267.
285. Muratov, A. – Muratov, D.: Suďby Čechiv v Rossiji, XX. vek. Praga 2012. 343 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 268.s
286. Kovaljov, M. V.: Russkoje istoriki – emigranty v Prage (1920–1940 pp.) Saratov 2012- 408 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 268–269.
287. Cat-Mackiewicz, S.: Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939. Kraków 2012. 545 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 269–270.
288. TRAPL, M. - KONEČNÝ, K. - MAREK, P.: Politik dobré vůle. Praha: Vyšehrad, 2013. 434 s. In: Slovanský přehled, 2014, č. 1, s. 207-210.
289. KOŘALKA, J. - HOFMANN, J.: Tschechen in Rheinland und in Westfalen 1890-1918. Wiestaden: Itarrasowitz Verlag, 2012. 426 s. In: Časopis Matice moravské, 2013, č. 2, s. 492-494.
290. Daniel, O.: Bigbít nebo turbofolk. Představy imigrantů z bývalé Jugoslávie. Praha: AntropoWeb, 2013. 154 s. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 28/2014/1, s. 170-171.
291. Klodnicki, Z. - Lukovič, M. a kol.: Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. Brno : MU, 2013. 252 s. In: Universitas, 2014, č. 2, s. 75-77.
292. Kostjuk, M.: Evangelično-ljuteranska kircha v Lucku. Luck 2010. 68 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 213-214.
293. Rybkov, A. G.: Čechoslovackij korpus v Povolžje 1918 – 1920 gody. Saratov 2014, 184 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 214-215.
294. Serapionova, J. P.: Socialnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka. Moskva – Sankt Petěrburg 2014. 370 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 215-217.
295. Isakowicz - Zaleski, T.: Przemilczane ludobójstwo na kresach. Kraków 2010. 175 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 218-219.
296. Koprowski, M. A.:Wołyń. Epopeje polskich losów 1939-2013. Zakrzewo 2013. 150 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd 28/2014/2, s. 219.
297. Soudobé dějiny v polských historických časopisech v roce 2013. In: Soudobé dějiny 21, 2014, č. 3, s. 463-473.
298. Namont, J. – Ph.: Československá kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914-1940). Praha: Academia, 2015. 562 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 166-167.
299. Janák, D. – Jirásek, Z.: Z historie československých vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu (1923-1939). Opava: Slezská univerzita, 2014. 241 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 167.
300. Borák, M.: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922 – 1953. Opava: Slezská univerzita, 2013. 273 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1, s. 168.
301. Pavlík, J.: Otakar Červený, mecenáš československých legií v Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 172 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 29/2015/2, s. 152-153.
302. Zychowicz, P.: Pakt Piłsudski – Lenin. Poznań: REBIS, 2015. 472 s. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 29/2015/2, s. 153-154.
303. ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. Století. Praha: Kalich, 2014. 530 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 172.
304. VLHA, Marek: Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Brno: MM, 2015. 422 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 174.
305. BALÍK, Stanislav – FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří – VLHA, Marek: Český antiklerikalismus. Praha: Argo, 2015. 490 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 175.
306. SYRNÝ, Marek: Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944. Náčrt dejin Komunitickej strany Slovenska v odboji a v Povstani. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2013. 335 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 178.
307. GUBA, Ivan – SYRNÝ, Marek (eds): Jozef Lettrich. Publicistika (1945-1948). Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2014. 351 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1, s. 180.
308. Szczepankiewicz – Battek, J.: Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce. Warszawa: 2015. 151 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 206.
309. Życie codzienne, gospodarka, kultura i spoleczeństvo polskie w latach 1772-1918. Poznań 2015. 314 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 209-210.
310. Majewski, M. Ł.: Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm. Warszawa 2014. 303 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 210-211.
311. Motyka, G.: Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Warszawa 2015. 720 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 211-212.
312. Współczesna edukacja historyczna. Doświadczenia. Oczekiwania. Poznań 2015. 308 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 213.
313. Czas przeszły. Tom 1-3, 2014-2016, 196+182+249 s. In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 213.
314. Ročenka Spolku Slovakov z Juhoslávie, č. 5. Bratislava 2016. 109 s. In: In: Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2, s. 214.
315. Polské historické časopisy o moderních dějinách v roce 2016. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 160–161.
316. Pisuliński, Jan: Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944 - 1947. Rzesów: Libra, 2017. 590 s. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1 , s. 175.
317. Pałys, Piotr: Kwestia Żytawska 1945 – 1949. Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2016. 154 s. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 176.
318. Polónyová, Soňa: Z kultúrnych dejín Slovákov v Maďarsku (1945 – 1990). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. 178 s. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 177.
319. 70 let Vídeňských svobodných listů 1946 – 2016. Vídeň: Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku, 2016. 70 s. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 178–179.
320. Miller, Jaroslav – Burešová, Jana – Trapl, Miloš: Český exil v Austrálii (1948 – 1989). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 276 s. In: Sborník prací PdF MU - řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 179–180.
321. Češsko-Slovackij (Čechoslovackij) korpus 1914-1920. Dokumenty i matěrialy. Tom 1. Češsko-slovackije vojinskije formirovanija v Rossii. 1914-1917. Moskva: Novalis, 2013. 1016 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s.
322. Rybkov, Alexandr Grigorjevič: Čechoslovackij korpus v Povolžje: 1918 god. Saratov: Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut REU im. G. V. Plechanova, 2017. 219 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s. 323. Jiráek, J. – BARTEČEK, I.: Češi a Slováci v Chile ve 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. 272 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s.
324. GOŁDYN, Piotr: W kręgu polsko-rumuńskiej wspólpracy oświatowej w pierwszej polowie XX wieka. Wybrane aspekty. Poznaň – Kalisz: UAM, 2017. 123 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s.
325. Jarnecki, Michał – KOŁAKOWSKI, Piotr: „Ukraiński Piemont“. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939. Warszawa: RYTM, 2017. 378 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s.
326. Motyka, Grzegorz: Wołyń ´43. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016. 285 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s.
327. Koprowski, Marek A.: Mord na Wołyniu. Tom I. Zakrzewo: Replika, 2017. 317 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s.
328. Basler, Helena – Kroupa, Jiří K. (eds): Die Wiener Tschechen 1945-2015. Ein Beispiel für eine gelungene Integration? Wien – Praha: Tsechechisches kulturhistorisches Institut, 2017. 292 s. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, 31/2017/2, s.


Příspěvky na vědeckých konferencích
1. Úvod do diskuse k vysokoškolské učebnici Dějiny novověku III. Filozofická fakulta UK v Praze 11. 3. 1975.
2. Reemigrace volyňských Čechů na jižní Moravu v letech 1945-1947. VI. mikulovské sympozium 9. 4. 1975.
3. Reemigrace volyňských Čechů v letech 1945-1947. Filozofická fakulta UJEP v Brně 4. 6. 1975.
4. Regionální historie a dějiny zahraničních Čechů a Slováků. Pedagogická fakulta UJEP v Brně 13. 10. 1976.
5. Die Freundschafttezienhungen der Stadt Brünn. Pädagogische Hochschule in Dresden 10. 5. 1977.
6. Revoluce 1917 a česká menšina na Volyni. VII. mikulovské sympozium 28. 9. 1977.
7. Zemědělství a volyňští Češi. IX. mikulovské sympozium 24. 10. 1979.
8. Volyňští Češi v letech občanské války v Rusku. X. mikulovské sympozium 17. 10. 1980.
9. České menšinové školství na Volyni v letech 1870-1917. XI. mikulovské sympozium 16. 10. 1981.
10. Kulturní život české minority v Jugoslávii ve 30. letech. Československo-jugoslávská historická komise v Martině 21. 10. 1981.
11. Češi a Slováci v Bulharsku v letech 1944-1950. Univerzita J. E. Purkyně v Brně 19. 5. 1982.
12. K procesu asimilace volyňských Čechů v letech 1945-1952. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 22. 4. 1982.
13. Reemigrace bulharských Čechů a Slováků na jižní Moravu v letech 1949-1950. XII. mikulovské sympozium 21. 10. 1982.
14. Příprava a průběh majetkoprávního vyrovnání s reemigranty z Volyně v letech 1949-1958. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 25. 11. 1982.
15. Bulharští Češi a jejich reemigrace v letech 1949-1950. ÚEF ČSAV v Praze 25. 11. 1982.
16. Česká minorita na Ukrajině do vzniku SSSR. Univerzita J. E. Purkyně v Brně 8. 12. 1982.
17. Počátky asimilace volyňských Čechů. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 21. 4. 1983.
18. Charakteristika sociálně ekonomické struktury české minority v polské části Volyně v letech 1921-1939. Filozofická fakulta UJEP v Brně 25. 5. 1983.
19. Die Freundschaftbezienhungen zwischen Brno und Voroněž. Pädagogische Hochschule in Dresden 11. 10. 1983.
20. Reemigranti z Volyně v letech 1949-1953. Vysoká škola zemědělská v Brně 12. 10. 1983.
21. Podíl Čechů na industrializaci Volyně v letech 1870-1939. XIII. mikulovské sympozium 21. 10. 1983.
22. K procesu realizace dějepisu jako učebního předmětu v učebnicích pro 5.-7. ročník základní školy. Pedagogická fakulta UJEP v Brně 26. 10. 1983.
23. Snahy o reemigraci zahraničních Čechů po vzniku ČSR. Filozofická a právnická fakulta UJEP v Brně 27. 10. 1983.
24. Osídlování severozápadních Čech volyňskými Čechy v letech 1945-1948. Celonárodní seminář historiků a etnografů v Chomutově 29. 11. 1983.
25. Úloha státu při reemigraci zahraničních Čechů po první a druhé světové válce. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 1. 12. 1983.
26. Česká minorita na Volyni v předvečer podepsání československo-sovětské smlouvy v roce 1943. Univerzita J. E. Purkyně v Brně 9. 12. 1983.
27. Reemigrace a usídlování maďarských Slováků v pohraničí českých zemí po roce 1946. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 3. 5. 1984.
28. Kulturní život české minority v Jugoslávii. Filozofická fakulta UJEP v Brně 23. 5. 1984.
29. Účast volyňských Čechů ve Slovenském národním povstání. Pedagogická fakulta Banská Bystrica 4. 7. 1984.
30. Právní a organizační předpoklady reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1948. Konference Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Sobotíně 7. 11. 1984.
31. Čechi v Volyni i jich reemigracija v ČSR v 1945-1947 gg. MGU v Moskvě 20. 11. 1984.
32. Čechoslovackije vojennyje časti na teritorii SSSR vo vremja VOV v 1941-1945 gg. MGU v Moskvě 5. 12. 1984.
33. Otzvuk pervoj rossijskoj revoljucii v Čechii. MGU v Moskvě 10. 1. 1985.
34. Přesídlení Ukrajinců z ČSR do SSSR v roce 1947. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 12. 4. 1985.
35. Česká minorita v Jugoslávii ve 30. letech. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2. 7. 1985.
36. Archivní prameny centrální provenience k problematice reemigrace a usídlování zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. XV. mikulovské sympozium 25. 10. 1985.
37. Reemigrace rumunských Slováků a jejich usídlování v pohraničí českých zemí v letech 1946-1949. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 26. 2. 1986.
38. Poválečná sociální demokracie a řešení československého poměru. Ústav pro etnografii a folkloristiku v Praze 22. 5. 1986.
39. Reemigrace Čechů a Slováků z balkánských zemí v letech 1945-1950. Filozofická fakulta UJEP v Brně 10. 6. 1986.
40. Osídlování západních Čech reemigranty z Volyně v letech 1945-1948. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 12. 6. 1986.
41. Česká minorita na Volyni ve světle prvního ruského sčítání lidu v roce 1897. Filozofická fakulta UJEP v Brně 17. 9. 1986.
42. Budování síní tradic. Pedagogická fakulta UJEP 22. 10. 1986.
43. Sídlištní struktura, sídliště a obydlí české minority na Volyni před sto lety. XVI. mikulovské sympozium 24. 10. 1986.
44. K reemigraci Slováků a Čechů z Jugoslávie v letech 1945-1950. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 12. 5. 1987.
45. Husitská tradice v prostředí české minority na Volyni v letech 1868-1888. Filozofická fakulta UJEP 21. 5. 1987.
46. Účast volyňských Čechů v revolučních zápasech ruského lidu. Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích 15. 9. 1987.
47. Češi na Ukrajině ve třech ruských revolucích. Univerzita Komenského v Bratislavě 5. 10. 1987.
48. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Pedagogická fakulta Ústí n. L. 9. 2. 1988.
49. Zahraniční Češi a Slováci jako zdroj nových pracovních sil v letech 1945-1950. Ústav československých a světových dějin ČSAV v Praze 11. 2. 1988.
50. Vztahy mezi Čechy a Slováky ve světle názorů představitelů Strany slobody v letech 1946-1948. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 9. 6. 1988.
51. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků po první a druhé světové válce. Československo-sovětská komise historiků v Banské Bystrici 7. 9. 1988.
52. Reemigrace zahraničních Čechů po první světové válce. Vysoké učení technické v Brně 10. 10. 1988.
53. Vznik Československa a reemigrace zahraničních Čechů. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 6. 12. 1988.
54. Prameny a literatura k problematice reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Univerzita J. E. Purkyně v Brně 4. 11. 1988.
55. Sídliště a obydlí volyňských Čechů v 80. letech 19. století ve světle dobové ruské publicistiky. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze 1. 12. 1988.
56. Časopis Sociální demokrat v letech 1919-1920. Univerzita Karlova v Praze 2. 3. 1988.
57. Česká minorita na Volyni v letech nacistické okupace 1941-1944. Právnická fakulta UJEP v Brně 15. 3. 1989.
58. Současná sovětská historiografie. Pedagogická fakulta Ústí n. L. 20. 4. 1989.
59. Sto let II. internacionály. Univerzita J. E. Purkyně v Brně 25. 5. 1989.
60. Počátky českého masového vystěhovalectví do Ruska koncem 60. let 19. století. Univerzita Palackého v Olomouci 15. 6. 1989.
61. Czesi w Polsce w 18.-20. wieku. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 13. 10. 1989.
62. Počátky mírového hnutí v Brně před první světovou válkou. Městská mírová rada v Brně 19. 10. 1989.
63. K prezentaci historie druhé světové války v učebnicích dějepisu. Pedagogická fakulta UJEP v Brně. 2. 11. 1989.
64. Čeští učitelé v národním odboji na ukrajinské Volyni v letech 1941-1944. Právnická fakulta UJEP v Brně 21. 11. 1989.
65. 120 let školského spolku Komenský ve Vídni. Komeniologická konference PdF MU 26. 3. 1991.
66. Komenský a české minoritní školství v zahraničí. Uherskobrodské komeniologické kolokvium. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě 12. 9. 1991.
67. Svaz Čechů z Volyně v letech 146-1958. XXII. mikulovské sympozium v Mikulově 8. 10. 1992.
68. Niederoesterreichische Tschechen in den Jahren 1880-1921. Symposiums in Zwettl 24. 10. 1992.
69. Reemigrace německých Čechů v letech 1945-1947. Konference Čechy a Sasko v proměnách dějin v Ústí n. L. 11. 11. 1992.
70. Reemigrace Čechů z poválečného Polska. Konference Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století. Vojenská akademie v Brně 4. 2. 1993.
71. Rakouští Češi v parlamentních a komunálních volbách 1919-1959. XXIII. mikulovské sympozium 6. 10. 1993.
72. Die Reemigration in die Tschechoslowakei 1945-1948. Jahrestagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee 20. 11. 1993.
73. Vědeckovýzkumná činnost katedry historie PdF MU. II. kolokvium učitelů historie. Slezská univerzita v Opavě 1. 2. 1994.
74. K průběhu opce pro československé státní občanství na Podkarpatské Rusi v letech 1945-1948. Konference Češi, Slováci a východní Evropa ve 20. století. Vojenská akademie v Brně 3. 2. 1994.
75. Česká minorita na Volyni 1868-1947. Národní muzeum v Praze 8. 2. 1994.
76. Stav a úkoly historiografie volyňských Čechů. I. sympozium k dějinám volyňských Čechů. SĆzV v Praze 28. 2. 1994.
77. Náboženské poměry volyňských Čechů v 70.-80. letech 19. století. II. sympozium k dějinám volyňských Čechů. SČzV v Praze 13. 4. 1994.
78. Pozemková reforma a zahraniční Češi. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 22. 4. 1994.
79. Reemigrace balkánských Čechů a Slováků po druhé světové válce. IV. celostátní balkanistické sympozium. FF MU 25. 5. 1994.
80. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě 31. 5. 1994.
81. Tschechische Minoritäten auf dem Balkan im 19. und 20. Jahrhudert. V. euroseminář. PdF MU 27. 6. 1994.
82. Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. II. sjezd Společnosti pro dějiny vědy a umění v Americe v Praze 28. 6. 1994.
83. Polský pohled na volyňské Čechy. III. sympozium k dějinám volyňských Čechů. SČzV v Praze 30. 6. 1994.
84. Židé z Podkarpatské Rusi jako optanti pro československé státní občanství v letech 1945-1947. Konference Akce Nisko v historii “konečného řešení židovské otázky”. Ostravská univerzita v Ostravě 21. 10. 1994.
85. Reemigrace bulharských Slováků v letech 1945-1950. Krajanské muzeum Ústavu pro zahraniční Slováky Matice Slovenské v Bratislavě 12. 5. 1994.
86. Čechy na Volyni v 1868-1947 rokach. Mižnarodna naukova konferencija Luck 13. 7. 1994.
87. Představy o politickém systému po pádu komunismu v Československu. Konference o politických systémech. Vysoká škola pedagogická v Nitře 8. 11. 1994.
88. Čeští a slovenští reemigranti v politických zápasech let 1947-1948. Konference Od diktatury k diktatuře: Slovensko 1945-1953. Historický ústav SAV v Bratislavě 8. 12. 1994.
89. Volyňští Češi v druhém zahraničním odboji. IV. sympozium k dějinám volyňských Čechů. Sdružení Čechů z Volyně v Praze 26. 1. 1995.
90. Život Čechů na východní Volyni v letech 1921-1939. V. sympozium k dějinám volyňských Čechů. Sdružení Čechů z Volyně v Praze 27. 3. 1995.
91. K prezentaci novodobých světových dějin v učebnicích dějepisu. Konference Tvorba učebnic v Polsku, na Slovensku a v ČR. PdF MU 21. 6. 1995.
92. Vztah volyňských Čechů k volyňským Němcům a Židům. VI. sympozium k dějinám volyňských Čechů. Sdružení Čechů z Volyně v Praze 26. 6. 1995.
93. Ruský Čech dr. V. Vondrák. Konference Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v ČSR mezi dvěma válkami. Slovanská knihovna v Praze
15. 8. 1995. 94. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků po 1. a 2. světové válce. Konference Česko-slovenské vztahy 1918-1992. Česko-slovenský výbor v Luhačovicích 29. 8. 1995.
95. Poválečná sociální demokracie a česko-slovenský poměr. Konference Obnova společného státu Čechů a Slováků v roce 1995. FF a PdF MU 20. 10. 1995.
96. Usídlování volyňských vojáků v pohraničí českých zemí v letech 1945-1946. VII. sympozium k dějinám volyňských Čechů. Sdružení Čechů z Volyně v Praze 6. 11. 1995.
97. Svaz Čechů z Volyně 1946-1957. Sympozium k 50. výročí založení SČzV. Sdružení Čechů z Volyně v Žatci 22. 3. 1996.
98. Češi na Volyni v ruské politice let 1906-1912. Společnost pro výzkum střední a východní Evropy v Praze 26. 3. 1996.
99. Čeští zemědělci na Volyni v letech 2. světové války. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 18. 4. 1996.
100. Český krajanský tisk v carském Rusku 1888-1917. XXIV. mikulovské sympozium v Mikulově 18. 10. 1996.
101. Optanti z Podkarpatské Rusi v letech 1945-1947. Slezský ústav SZM v Opavě 22. 10. 1996.
102. Čeští sociální demokraté o česko-slovenském poměru v letech 1945-1947. Obec Slováků v Praze 23. 10. 1996.
103. K diskusím o škole 2. stupně v letech 1945-1947. Pedagogická fakulta MU v Brně 30. 10. 1996.
104. Diskuse o střední škole včera a dnes. Pedagogická fakulta MU 14. 11. 1996.
105. Česká odbojová organizace Blaník na Volyni. Český svaz bojovníků za svobodu v Praze 15. 4. 1997.
106. Dr. Vondrák jako předseda Svazu československých spolků na Rusi. Moravské zemské muzeum v Brně 20. 5. 1997.
107. České menšiny v evropských zemích. Česko-slovenský výbor v Luhačovicích 26. 8. 1997.
108. K poúnorovém postavení reemigrantů. Česko-slovenská komise historiků v Brně 22. 10. 1997.
109. Ke stavu výzkumu dějin krajanů. Historický ústav AV ČR v Praze 18. 11. 1997.
110. Masaryk a Svaz československých spolků na Rusi. Masarykovo muzeum v Hodoníně 19. 11. 1997.
111. Volyňští Češi v prvním vojenském a politickém odboji. Vojenská akademie v Brně 2. 6. 1998.
112. Počátky českého zemědělského vystěhovalectví do Ruska ve 2. polovině 19. století. Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR v Praze 11. 6. 1998.
113. Československý zahraniční ústav v exilu. Univerzita Karlova v Praze 29. 6. 1998.
114. Zemědělští reemigranti v letech 1945-1948. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 23. 9. 1998.
115. Vztah státu k zahraničním krajanům. Historický ústav AV ČR v Praze 6. 10. 1998.
116. Vlastivědná práce volyňských Čechů. XXV. mikulovské sympozium v Mikulově 15. 10. 1998.
117. Národní vědomí zahraničních krajanů. Pedagogická fakulta MU 20. 10. 1998.
118. K účasti ruských Čechů v prvním odboji. Český svaz bojovníků za svobodu v Brně 22. 10. 1998.
119. Vztah evropské mládeže k obecným historicko-politickým konceptům národ, demokracie a evropská integrace. Pedagogická fakulta MU 4. 11. 1998.
120. Češi v pruském Slezsku a jejich poválečná reemigrace. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 11. 11. 1998.
121. Masaryk, Ukrajina a tamní Češi. Masarykovo muzeum v Hodoníně 18. 11. 1998.
122. Mnichov a volyňští Češi. Sdružení Čechů z Volyně v Praze 19. 11. 1998.
123. Působení Miloslava Trapla na Masarykově univerzitě v Brně v letech 1945-1950. Filozofická fakulta UP v Olomouci 19. 5. 1999.
124. Pomnichovské poměry na Podkarpatské Rusi ve světle československého tisku. Pedagogická fakulta MU 3. 6. 1999.
125. Stav výzkumu dějin krajanů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Sekce dějin východní Evropy VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové 11. 9. 1999.
126. Sociální struktura české minority na Volyni v meziválečném období. Slezský ústav SZM v Opavě 6. 10. 1999.
127. Vstup volyňských Čechů do 1. čs. armádního sboru v SSSR v roce 1944. Historický ústav AČR v Praze 19. 10. 1999.
128. České minority v evropských státech. PdF MU 11. 11. 1999.
129. Perzekuce českých studentů v letech nacistické okupace. Český svaz bojovníků za svobodu v Brně 16. 11. 1999.
130. Názory studentů na historicky formované politické koncepce dneška. FTVŠ UKo v Bratislavě 2. 2. 2000.
131. Češi v pruském Slezsku a jejich poválečná reemigrace. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 11. 11. 1998..
132. Zmiany w przygotowaniu studentów historii w ramach specjalizacji nauczycielskiej w Republice Czeskiej. Uniwersytet A. Mickiewicza v Poznani 15. 6. 2000.
133. České vystěhovalectví na Volyň. Okresní muzeum v Mladé Boleslavi 23. 6. 2000.
134. Srovnávací evropský výzkum historického vědomí středoškoláků Mládež a dějiny. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 15. 9. 2000.
135. Časopis Sociální demokrat v letech 1919-1920. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 24. 10. 2000.
136. Szkola czeska na polskim Wołyniu w łatech 1921-1939. Centrum badań sląskoznawczych i bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego v Polanici Zdrój 7. 5. 2001.
137. Prezentacja nowoczesnej historii świata w czeskich podręcznikach. Uniwersytet Zielenogórski w Zielonej Górze 14. 9. 2001.
138. Život Čechů na Volyni v letech 1868-1947. Městské muzeum v Jaroměři 21. 9. 2001.
139. Občanství a národnost, národnostní minority a migrace. Univerzita Komenského v Bratislavě 6. 2. 2002.
140. Souvislosti opce slovenských Rusínů a reemigrace volyňských Čechů. Společenskovedný ústav SAV a Koordinačný výbor reoptantov v Prešově 9. 3. 2002.
141. Družstevnictví u zahraničních krajanů a reemigrantů. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 15. 5. 2002.
142. Představitel ruských Čechů dr. Václav Vondrák. Univerzita Komenského v Bratislavě 17. 9. 2002.
143. Podręczniki historii w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w Republice Czeskiej. Uniwersytet Wrocławski w Wrocławiu 26. 9. 2002.
144. Česká tzv. husitská církev na Volyni v 70. letech 19. století. Státní okresní archiv Břeclav v Mikulově 10. 10. 2002.
145. Podíl katedry historie Pedagogické fakulty MU na přípravě učitelů dějepisu pro výchovu v multikulturní společnosti. Pedagogická fakulta MU 6. 11. 2002.
146. Sokol a zahraniční Češi. Univerzita Palackého v Olomouci 6. 12. 2002.
147. The Volhynien Czechs in the light of Reports by the State Security Service (1946-1948). State University of Vilnius 27. 2. 2003.
148. Perzekuce volyńských Čechů v 50. letech 20. století. ÚSD AV ČR v Praze 15. 4. 2003.
149. Archivní materiály k církevním dějinám volyňských Čechů. Centrum pro církevní dějiny ve Vranově 28. 4. 2003.
150. Problemy edukacyjne w spoleczeństwie wielokulturowym. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 25. 9. 2003.
151. Náboženská problematika zahraničních Čechů. Pedagogická fakulta OU v Ostravě 10. 10. 2003.
152. Polityczne aspekty walorów krajobrazu pogranicza na przykladzie roszczeń teritorialnych po 1. i 2. wojnie światowej. Uniwersytet Zielenogórski w Zielonej Górze 24. 10. 2003.
153. Osvětová služba 1. ČSAS a volyňští Češi. Vojenská akademie v Brně 13. 11. 2003.
154. Reformator Kościola i most między konfesjami. Poznań 26. 6. 2004. (s J. Miholou).
155. Moravské oběti bolševického teroru na Ukrajině. 23. kongres Společnosti pro vědy a umění v Olomouci 1. 7. 2004.
156. Problemy pogranicza czeskiego. Instytut Badań Literackicg PAN w Warszawie 4. 10. 2004.
157. Archivní prameny k českému hospodářskému vystěhovalectví v 19. a 20. století. Státní okresní archiv v Mikulově 12. 10. 2004.
158. Czechosłowacka grupa wojskova w Kwasiłowie na Wołyniu w łatach 1939 – 1940. Uniwersytet Wrocławski w Wroclawiu 4. 11. 2004.
159. Masaryk, Vondrák a světová revoluce. Masasrykovo muzeum v Hodoníně 16. 11. 2004.
160. Polska wobec mniejszości czeskiej v XX wieku. Universytet Wrocławski w Wrocławiu 1. 12. 2004.
161. Příprava studentů k regionální problematice na katedře historie PdF MU v Brně. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě 3. 12. 2004.
162. Wplywy czynników zewnętrznych na życzie polityczne w Czechoslowecji po drugiej wojnie światowej. UniwersytetWrocławski-Instytut Historyczny w Wrocławiu 21. 12. 2004.
163. Stav studia dějin zahraničních Čechů a Slováků do roku 1918. FF UP v Olomouci 29. 6. 2007.
164. Češi v cizině 1850-1938. Akademische Verein Wien 17. 3. 2007.
165. Laudatio na knihu Tschechen in Wien. Botschaft der Tschechische Republik in Wien 25. 4. 2007.
166. Kontakty amerických Čechů a Slováků do roku 1918. Matica slovenská, Bratislava 14. 5. 2007.
167. Školní hygiena před sto lety - Brno, PdF MU 28. 8. 2007.
168. K obrazu zdraví žáků a hygienického stavu na školách první republiky - Brno, PdF MU 28. 8. 2007. (s F. Čapkou).
169. Kladsko a Český koutek – Češi v Kladsku v 19. – 20. století – HÚ FHS Hradec Králové 6. 9. 2007.
170. Přes moře nebo po souši? – MÚ AV ČR v Praze 7. 9. 2007.
171. Wyniki badań porównawczych świadomości historycznej projektu europejskiego Mlodzieź i historia w Republice Czeskiej – Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lubline 16. 10. 2007.
172. Ohlas Hlinkovy cesty 1907 v moravském tisku. HÚ KU v Ružomberku 18. 10. 2007. (s F. Čapkou).
173. Czech Emigration in Kroatia. Chorvatská akademie pro vědy a Ústav pro vědeckovýzkumnou a uměleckou činnost v Bjelovaru - 18. 10. 2007.
174. Ruští Češi v předvečer a v průběhu revolucí roku 1917. HÚ AV ČR v Brně 26. 10. 2007.
175. Materiály z činnosti Československého ústavu zahraničního v exilu – OU v Brně 22. 11. 2007.
176. Integracja przedmiotów nauczania Historia i Wiedza o spoleczeństwie w ramowych programach kształcenia podstawowego w Republice Czeskiej – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 13. 12. 2007.
177. Další směry výzkumu dějin zahraničních Čechů. Universita Palackého v Olomouci 14. 1. 2008.
178. Volyň - domov pěti národností. HÚ AV ČR v Praze 23. 1. 2008.
179. Pohledy na školní hygienu v meziválečném Polsku. 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. PdF MU v Brně 26. 8. 2008.
180. Wołyń - kraj wielu narodowości. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 12. 9. 2008.
181. Výsledky empirického výzkumu středoškoláků na členství v Evropské unii (s F. Čapkou). Pedagogická fakulta University Komenského v Bratislavě 19. 9. 2008.
182. Brněnský polonista Zdeněk Hájek. Konference Moravská historiografie. Moravský zemský archiv v Brně 2. 10. 2008.
183. Česko-polský výzkum názorů středoškoláků na členství v Evropské unii (s F. Čapkou). IX. česko-polské historické dny Multikulturalita v edukaci. Pedagogická fakulta MU 9. 10. 2008.
184. Oslavy Komenského v roce 1892 ve Vídni. Konference 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Muzeum Komenského v Přerově 14. 10. 2008.
185. Family Identity Czech People on Volhynia. Konference Family - Indentity - Memory. Instytut Historii UAM w Poznaniu 18. 10. 2008.
186. JUDr. Václav Vondrák - předseda Svazu československých spolků v Rusku (1916-1917). Konference Muži 28. října. Masarykův ústav AV ČR v Praze 23. 10. 2008.
187. Die tschechische sozial - ökonomische Auswanderbewegung in der zweite Hälfte des XIX. Jahrhunderts. Konference Przemiany demograficzne Europy Środkowej od XVIII. wieku. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 24. 10. 2008.
188. Przyczynek do historii Wołynia. Wydział Nauk Spolecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Wrocławiu 27. 10. 2008.
189. Sostojanije studija istorii čechov na Volyni. Konference Husivski čytannja. Odeskyj nacyonalnyj universytet v Odese 3. 11. 2008.
190. MUDr. Václav Girsa - předseda Svazu československých spolků v Rusku (1916-1917). Konference T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Masarykovo muzeum v Hodoníně 11. 11. 2008.
191. Czesi na Wołyniu. Konference Obrzeża polityki. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu 12. 11. 2008.
192. Czesi we Lwowie 1880-1938. Konference Modernistyczny Lwów. Wydzial Polonistyki UW w Warszawie 11. 12. 2008.
193. Pohledy na školní hygienu před sto lety v Německu a Rusku. Seminář škola a zdraví ve filosofických a historických souvislostech. PdF MU Brno 10. 3. 2009.
194. Zdravotní péče o školní mládež v meziválečném Československu (s F. Čapkou). Konference Škola a zdraví 21. PdF MU Brno 26. 8. 2009.
195. Působení školních lékařů za 1. ČSR. Konference Škola a zdraví 21. PdF MU Brno 26. 8. 2009.
196. K výměně obyvatel mezi ČSR a Maďarskem po 2. světové válce. Společenskovedný ústav SAV v Košicích 16. 9. 2009.
197. České vystěhovalectví do SSSR v polovině 20. let 20. století. Seminář Češi na Ukrajině. PdF MU Brno 18. 9. 2009.
198. Poglądy na temat higieny szkolnej ve II. Rzecy posolity. Konference Szkoła – państvo - społeczenstwo między autonomią a podległością. Uniwersytet Gdański v Gdańsku 24. 9. 2009.
199. Osudy pedagogických fakult v letech 1946-1953. Konference Stav výzkumu škol po roce 1945. Filosofická fakulta University Hradec Králové v Hradci Králové 14. 10. 2009.
200. Diskuse o jednotné škole v 1. polovině 20. století. Konference Tradice veřejného demokratického vzdělávání v českých zemích. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 12. 11. 2009.
201. Szkolnictwo wiekszości v stosunku do szkolnictwa wiekszości. Miedzynarodowa konferencja Konflikt - uczenie miedzykulturowe - zmiana. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 19. 11. 2009.
202. Warunki zdrawotne i higieniczne v szkolach przed sto laty. Miedzynarodowa konferencja Zdrowie jako kapital. Akademia Medyczna w Wroclawiu 26. 11. 2009.
203. Fotografie historyczna w warsztacie i nauczyciela historii v Republice Czeskiej. Miedzynarodowa konferencja Fotografie w warsztacie historika v nauczyciela w Poznaniu 5. 12. 2009.
204. Náboženské poměry zahraničních krajanů. Konference Křesťanská výchova a etika ve výchovně vzdělávacím procesu. PdF MU 11. 12. 2009.
205. K existenci tzv. husitské církve na Volyni v 70. a 80. letech 19. století. Konference Náboženství v českých zemích v "dlouhém" 19. století. Městské muzeum v Duchcově 13. 5. 2010.
206. Rodzina Czechów na Wolyniu. Konference Wychowanie w rodzinie. Uniwersytet Wrocławski a Kolegium Karkonoszki Jelenia Góra 27. 5. 2010.
207. Instituce školních lékařů za 1. ČSR. Konference Škola a zdraví pro 21. století. PdF MU 1. 9. 2010.
208. Reforma szkolnictwa czeskiego po II. wojnie światowej. Konferencja Edukacja - Kulturo - Spoleczeństwo. Uniwersytet Wrocławski 22. 9. 2010.
209. České a slovenské migrace v meziválečném období. Konference Diversities of Common History and the Presence of Our Past. Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz 24. 9. 2010.
210. Czeskie osady protestantskie na Dolnym Ślasku w 18.-20. ww. Konferencja Kulturne klimaty Dolnego Śląska i ziem czeskich na przestrzeni XVIII i XXI wieku. Uniwersytet Wrocławski, Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Wroclawiu 9. 11. 2010.
211. Kierunki przeobrażeň szkoly wyzszej w Republice Czeskiej. Konference Nauczyciel akademicki wobec wyzwań edukacynych XXI wieku. Akademina Medyczna im. Piastów Śląskich Wroclaw 25. 11. 2010.
212. Social Care for Children and Youth in the First Czechoslovak Republic. Konference škola a zdraví pro 21. století. PdF MU. 27. 6. 2011.
213. Edukacja dla demokracji, konstytucionalizmu i obywatelstwa v Historii i Wiedzy o spoleczeństwie w Republice Czeskiej. VIII. toruńskie spotkania dydaktyczne. Instytut Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 16. 9. 2011.
214. Memorandum dr. Václava Girsy Společnosti národů o pomoci ruským a ukrajinským emigrantům a pomoc ruským Čechům. Konference Russkaja pomošč 1921. Slovanská knihovna v Praze. 5. 10. 2011.
215. Počátky adaptace reemigrantů z Volyně po roce 1947. Identita emigrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. 7. 10. 2011.
216. Strategia edukacji caloźyczowej w Republice Czeskej. XII. dni polsko-czeskie. Instytut Pedagogigi Uniwersytetu Wrocławskiego. 22. 11. 2011.
217. Opieka zdrowotna w czechosłowackim kraju Rus´ Podkarpacka w latach 1919-1938. Akademia Medyczna Wrocław. 24. 11. 2011.
218. Posledních deset let dějepisné práce na katedře historie PdF MU. Pedagogická fakulta MU 1. 12. 2011
219. Otnošenije Masaryka k Ukrajině i ukrajinskym Čecham. Nacionalnyj aviacionyj universytet Kyjiv. 17. 3. 2012.
220. Češskoje nacionalnoje menšinstvo na ukrajinskoj Volyni v nečele XX. veka. Nacionalnyj pedahohičnyj universytet Drahomanova Kyjiv 26. 4. 2012.
221. Z žycia czeskich rodzin rolnicznych w Bulgarii w pierszej polowie XX. wieku. Karkonoska państowa wysza szkola Jelenia Góra. 19. 5. 2012.
222. Towarzystwo spoleczno-kulturalne Czechów i Slowaków w Polsce w latach 1956-1960. Muzeum Narodowe rolnictwa w Szreniawie. 23. 6. 2012.
223. Zur Auswanderung von Arbeitern am den böhmischen Ländern und den Slowakei nach Deutschland von 1885-1938. Technische Universität Chemnitz. 30. 6. 2012.
224. Przesłość Polski w czeskich podręcznikach do nauczania historii. 2 kongres zagranicznych badaczy dziejów Polski Kraków 13. 9. 2012 (s F. Čapkou).
225. 65. výročí reemigrace volyňských Čechů. Senát Parlamentu ČR v Praze 27. 9. 2012
226. Reemigracja z USA do Czechosłowacji po 1 wojnie światowej. Uniwersytet Zielenogórski 24. 10. 2012.
227. Masaryk a Ukrajina. Konference T. G. Masaryk a Slované. Masarykův ústav a Historický ústav AV ČR v Praze 7. 11. 2012
228. Čechy v Zakarpatskij Ukrajini (1919-1939 rr.). Konference Ukrajina – Čechija: istorija ta sohodennja. Odeska miska tovarystvo Česka rodyna v Oděse 10. 11. 2012
229. Diskuse o jednotné škole v letech 1945-1948. Konference směry změn v oblasti edukace v Polsku a Československu po roce 1945. Pedagogická fakulta MU 21. 11. 2012
230. Vznik a vývoj českého krajanského v USA do roku 1914. Konference slovenské a české krajanské hnutí v USA. Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku 27. 11. 2012
231. Dějiny Polska v českých učebnicích dějepisu. Konference Vzájemný obraz souseda v učebnicích dějepisu. Ostravská univerzita 24. května 2013.
232. Kierunki badaň dydakticznych w Republice Czeskiej. Konference Kierunki badaň dydakticznych. Toruń: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. 6. 9. 2013 (s F. Čapkou).
233. Stav studia dějin Čechů v Polsku. Konference Česká polonistická studia v evropském kontextu. Praha: MZV. 12. 9. 2013.
234. Reemigrace Čechů a Slováků po 1. a 2. světové válce. Konference Přesídlování národů – cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy ve 20. století. Praha: Historický ústav AV ČR. 24. 10. 2013.
235. Zakarpatskaja Ukrajina v 1937-1938 gg. Konference Vplyv peršeji Čechoslovackoji respubliki na rozvitok demokratiji v Schidnoj Evropi. Kyjiv: Nacionalnyj Avia Universitet. 2. 11. 2013.
236. Czesi v Niemczech w czasie międzywojennym. Konference Minejszości narodowe w Niemczech w okresie międzywojennym. Opole: Śląski. 12. 11. 2013.
237. Předseda Svazu československých spolků na Rusi dr. Václav Vondrák (1916-1917). Konference Revoluce 1917 v Rusku. Filozofická fakulta MU. 28. 11. 2013.
238. Wkład redaktora Věnceslava Švihovského w formowanie się świadomości narodowej Czechów w Rosji. Konference Udział ludzi i instytucji w kształtowaniu świadomości narodowej i obywatelskiej na przestrzeni XIX – XXI wieku. Wydzial Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Wrocławiu. 3. 12. 2013.
239. Viceguvernér Podkarpatské Rusi dr. Jaroslav Mezník v předvečer autonomie. Konference Období nesvobody 1939-1945. Právnická fakulta MU 12. 3. 2014.
240. Zakladanie rodziny w krajach czeskich w pierwszej połowie XIX wieku. Konference Wychowanie w rodzinie III. Karhoska Państwowa Szkola Wyższa w Jeleniej Góre 16. 5. 2014. (s F. Čapkou)
241. Dva ze spoluzakladatelů České družiny v Rusku dr. Václav Vondrák a Věnceslav Švihovský. Konference Rusko a Slovensko. Muzeum SNP v Banské Bystrici 27. 8. 2014.
242. Rodzina Czechów na Wołyniu. Konference Nasz Wołyń. V. spotkanie Wołynian Wrocław 13. 9. 2014.
243. Problémy českých učitelů na polské Volyni v polovině 30. let 20. století. XV. česko-polské historické a pedagogické dny. PdF MU 15. 10. 2014.
244. Opce pro československé státní občanství na Podkarpatské Rusi po roce 1945. Konference Podkarpatská Rus v éře 1. ČSR. Užhorodská státní univerzita v Užhorodě 17. 10. 2014.
245. Vývoj pedagogických fakult zřízených v roce 1946. Konference História, súčasnosť a perspektivy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. PdF PU v Prešově 23. 10. 2014.
246. O repatriacii čechoslovackich legionov iz Rossii. Konference Rossija v gody pervoj mirovoj vojny. Saratovskij socialno-ekonomičeskij institut Rossijskogo ekonomičeskogo universitěta im. G. V. Plechanova v Saratově 28. 10. 2014.
247. Dva představitelé české menšiny v Rusku v letech 1 světové války. Konference Podíl volyňských Čechů na vzniku a obnově ČSR. Senát Parlamentu ČR 21. 11. 2014.
248. Řešení vztahu státu a církve v Polsku a ČSR po 1. světové válce. Konference Moderní člověk a náboženství. Masarykovo muzeum v Hodoníně 26. 11. 2014.
249. Zdravotnictví na Podkarpatské Rusi v letech 1. ČSR. Konference Škola a zdraví pro 21. století. PdF MU 11. 9. 2015.
250. Příchod volyňských Čechů do Žatce. Okresní archiv Louny 9. 10. 2015.
251. Názory ruské pravoslavné církve na české imigranty ve Volyňské gubernii (1870-1888). Konference Víra v církev, víra ve stát. FF MU 5. 11. 2015.
252. Pięćdziesiąt lat dydaktyki historii na Wydziale Pedagogicznym w Brnie. 16 dni polsko-czeskie. Instytut Pedagogiki Wrocław 19. 11. 2015.
253. Česká ilegální organizace Blaník na Volyni 1941-1944. Ministerstvo obrany ČR v Praze 28. 11. 2015.
254. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků po 2. světové válce. PdF UK v Praze 9. 12. 2015.
255. Emigrace tzv. ruských optantů a snahy o jejich návrat na Slovensko. Muzeum SNP v B. Bystrici 28. 2. 2016.
256. O repatriacii čechov i slovakov iz Rossii posle Velikoj vojny. Saratoskij sociálno-ekonomičeskij institut 26. 5. 2016.
257. Česká bádání o krajanech v Rusku a na Ukrajině do roku 1989. HÚ AV ČR v Praze 14. 9. 2016.
258. Řešení vztahu církve a státu po 1. světové válce na příkladu Polska a ČSR. Konference Církev a společnost. PdF MU, 4. 10. 2016.
259. Migrace krajanů z Ukrajiny do ČSR po 1. světové válce. Konference Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti. Sdružení Čechů z volyně, Litoměřice, 8. 10. 2016.
260. Obszary i formy współpracy poznańskich i brneńskich dydaktyków historii. Konference Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy. Uniwerzitet A. Mickiewicza Poznaň, 13. 10. 2016.
261. Historik česko-polských vztahů prof. PhDr. Zdeněk Hájek. Konference Polsko a české země v aktuálních kontextech historie, pedagogiky a oborové didaktiky, PdF MU, Brno, 26. 10. 2016.
262. Bulharští Češi po první světové válce. VII. mezinárodní balkanistické sympozium. Brno: FF MU, 29. 11. 2016.
263. Russkije čechi vo vremja Fevralskoj revoljucii 1917 goda. Saratovskij sociálno-ekonomičeskij institut Rossijskogo ekonomičeskogo univerziteta im. G. V. Plechanova v Saratově 17. 2. 2017.
264. Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v roce 1947. Múzeum SNP v Banskej Bystrici 27. 4. 2017.
265. Čechoslovackij korpus v Rossii (1917-1920) i jego tak nazyvajemoje Vosstanije. Sankt Petěrburgskij gosudarstvennyj universitět Petrohrad, 5. 6. 2017.
266. Czesi w Polsce 1897-1939. Muzeum Narodowe. Rolnictwa i Przemyslu Rolno – Spożywczego Szreniawa. 23. 6. 2017.
267. Historická polonistika na PdF MU. XI. sjezd českých historiků v Olomouci 13. 9. 2017.
268. Česká dělnická emigrace do Německa na přelomu 19. a 20. století. XI. sjezd českých historiků v Olomouci 14. 9. 2017.
269. České spolky v Rusku v revolucích 1917. Vojenský historický ústav Praha 19. 9. 2017.
270. Češi v Bělorusku. Běloruská státní univerzita v Minsku 19. 10. 2017.
271. Russkije čechi vo vremja fevralskoj revoljucii 1917 goda. Rossijskij Centr nauki i kultury v Prage 27. 10. 2017.
272. Odnośnie relacji między szkolą i religią w Czechach przed stu laty. Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławskiego 7. 11. 2017.
273. Češi na Podkarpatské Rusi a osovnost dr. J. Mezníka. Konference Čtvrtstoletí spolu. ČSR a Podkarpatská Rus. Národní archiv v Praze 28. 3. 2018.
274. Predstavlenija russich čechov o buduščem čechoslovackom gosudarstve v gody Velikoj vojny. Konference Obrazovanije Čechoslovackoj respubliki v 1918 godu v istorii Rossiji i slavjanskich narodov. Rossijskij centr nauki i kultury v Prage 30. 3. 2018.
275. Volyňští reemigranti v roce 1948. Konference Slovensko a Európa v roku 1948. Muzeum SNP Banská Bystrica 12. 4. 2018.


Redakce
1. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 13. Brno, MU 1996. 131 s.
2. Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno, MU 1996. 115 s.
3. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 16. Brno, MU 1997. 156 s.
4. Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Brno, MU 1997. 126 s.
5. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 17. Brno, MU 1999. 182 s.
6. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18. Brno, MU 2001. 161 s.
7. Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno, MU 2003. 326 s.
8. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 19. Brno, MU 2003. 160 s. (s J. Miholou).
9. Informační příručka. Brno, MU 2003. 38 s.
10. Katedra historie. Informační příručka. Brno, MU 2004. 47 s.
11. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 20. Brno, MU 2004. 204 s. (s J. Miholou).
12. Historie 2004. Celostátní studentská vědecká konference. Brno, MU 2005. 253 s. (s R. Štěrbou).
13. Československo 1918-1945. Brno, MU 2005. 61 s. (s J. Miholou).
14. Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MU, 2006 (vyšlo 2007). 212 s. (s J. Němcem).
15. Československo 1945-1992. Brno: MU, 2007, 84 s. (s J. Miholou).
16. Sborník prací Pedagogické fakulty MU – řada společenských věd, č. 22, 2007. 274 s. (s J. Miholou).
17. Czech - Polish Historical and Pedagogical Journal, č. 1, 2009. 113 s. (s J. Němcem).
18. Sborník prací Pedagogické fakulty MU – řada společenských věd, č. 23, 2009. 202 s. (s J. Miholou).
19. Czech - Polish Historical and Pedagogical Journal, č. 2, 2010. 137 s. (s J. Němcem).
20. Katedra historie. Informační příručka. Brno : PdF MU, 2010. 5. vyd. 68 s.
21. Department of History. Faculty of Education. Brno : MU, 2010. 2. vyd. 12 s.
22. Sborník prací Pedagogické fakulty MU – řada společenských věd, č. 24/2010/1 (s J. Miholou).
23. Sborník prací Pedagogické fakulty MU – řada společenských věd č. 24/2010/2 (s J. Miholou).
24. Sborník prací Pedagogické fakulty MU – řada společenských věd, č. 25/2011/1 (s J. Miholou).
25. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd č. 25/2011/2. 133 s. (s J. Miholou).
26. Czech-polish historical and pedagogical journal, č. 3/2011/1. 83 s.
27. Czech-polish historical and pedagogical journal, č. 3/2011/2. 85 s.
28. Katedra historie. Informační příručka. Brno: PdF MU, 2011. 6 vyd. 98 s.
29. Czech-polish historical and pedagogical journal, č. 4/2012/1. 58 s.
30. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd č. 26/2012/1. 206 s. (s J. Dvořákem).
31. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd č. 26/2012/2. 363 s. (s J. Dvořákem).
32. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd č. 27/2013/1. 198 s.
33. Czech-polish historical and pedagogical journal, č. 4/2012/2. 72 s.
34. Czech-polish historical and pedagogical journal, č. 5/2013/1. 77 s.
35. Czech-polish historical and pedagogical journal, č. 5/2013/2. 75 s.
36. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd č. 27/2013/2. 284 s. (s J. Dvořákem).
37. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, č. 28/2014/1. 176 s. (s P. Kaletou)
38. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal č. 6/2014/1. 113 s.
39. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal č. 6/2014/2. 76 s.
40. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 28/2014/2. 231 s. (s L. Kratochvílem).
41. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/1. 175 s. (s L. Kratochvílem).
42. Czech-polish historical and pedagogical journal 7/2015/1. 57 s.
43. Dějiny Čechů na Ukrajině. Kyjev 2013. 600 s. (s L. Muchinou).
44. Slovenské a české vystěhovalectví do USA. Martin 2014 (se Š. Kucíkem).
45. Czech polish historical and pedagogical journal 7/2015/2. 93 s.
46. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 29/2015/2. 161 s. (s L. Kratochvílem).
47. Czech polish historical and pedagogical journal 8/2016/1. 147 s.
48. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/1. 187 s. (s L. Kratochvílem).
49. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 30/2016/2. 220 s. (s L. Kratochvílem).
50. Czech polish historical and pedagogical journal 8/2016/2. 137 s.
51. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd, 31/2017/1. 187 s. (s L. Kratochvílem).
52. Czech polish historical and pedagogical journal 9/2017/1. 81 s.
53. Czech polish historical and pedagogical journal 9/2017/2. 86 s.
54. Sborník prací PdF MU – řada společenských věd 31/2017/2. 209 s. (s L. Kratochvílem)


Granty
1. MŠMT ČR. Mládež a dějiny. Odborný spolupracovník. 1996-1998.
2. PdF MU. Volyňští Češi po své reemigraci. Řešitel. 1998.
3. FRVŠ. Výchova k evropanství. Odborný spolupracovník. 1999.
4. FRVŠ. Evropská studia pro učitele. Spoluřešitel. 2000.
5. FRVŠ. Celoživotní vzdělávání učitelů dějepisu s přihlédnutím k potřebám regionu. Spoluřešitel. 2000.
6. FRVŠ. Centrum pro evropská studia. Spoluřešitel. 2001.
7. Hlávkova nadace. Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950. Řešitel. 2001.
8. LP MŠMT ČR. Češi v cizině – emigrace a návrat do vlasti. Řešitel. 2001-2002.
9. FRVŠ. Celoživotní vzdělávání učitelů dějepisu s přihlédnutím k potřebám regionu. Odborný spolupracovník 2002-2004.
10. MŠMT ČR. Rozšiřující studium učitelství dějepisu na ZŠ pro potřeby jihomoravského regionu. Odborný spolupracovník. 2002-2004.
11. GA ČR Poválečná reemigrace a repatriace Čechů z ciziny. Řešitel. 2001-2003.
12. FRVŠ. Lidská práva v evropském kontextu. Spoluřešitel. 2002.
13. IVF. The Conference The role of history and history teachers in the shaping of a multi-cultural society. Řešitel. 2002-2003.
14. GA ČR. Znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí po druhé světové válce. Odborný spolupracovník. 2003-2005.
15. Výzkumný záměr. České dějiny v mezinárodních souvislostech do roku 1945. Odborný spolupracovník. 2003-2008.
16. KEGA. Súčasné historické vedomie. Odborný spolupracovník. 2003-2005.
17. MŠMT ČR. Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského studijního programu Pedagogika. Odborný spolupracovník . 2004.
18. PdF MU. Podpora účasti na celostátním kole SVOČ v oboru historie. Řešitel. 2004.
19. GA ČR. Češi v cizině 1850-1938. Odborný spolupracovník. 2004-2007.
20. Výzkumný záměr. Škola a zdraví pro 21. století. Odborný spolupracovník. 2005-2010.
21. GA ČR. Dějiny odborů v českých zemích v letech 1918-1948. Odborný spolupracovník. 2006-2008.
22. KONTAKT – Česko-polská spolupráce – Historické vědomí středoškoláků. 2006 - 2007.
23. GA ČR. České a slovenské migrace 1918 - 1938. Odborný spolupracovník. 2008 - 2010.
24. MZV ČR. Česko-polské fórum. X. česko-polské dny. Koordinátor 2009.
25. MZV ČR. Česko-polské fórum. Czech-polish historical and pedagogical journal. Koordinátor 2011.
26. IVF Konference Mediální aspekty výuky dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Řešitel 2011-2012.
27. GAČR. Reemigrace a repatriace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1918-1923. Řešitel 2012-2014.
28. MŠMT. Mobility. Česi a Slováci v USA. Spoluřešitel. 2012-2013.
29. MŠMT. Mobility-Polsko. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. 2016-2017.

Ceny
1. Cena rektora MU za vědeckovýzkumnou práci v roce 2002.
2. Cena rektora MU za vědeckovýzkumnou práci v roce 2004.
3. Cena Českého svazu bojovníků za svobodu za práci Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (2004).
4. Pamětní medaile Československé obce legionářské za udržování legionářských tradic (2005).
5. Cena předsedy GA ČR za monografii Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce (s F. Čapkou a L. Slezákem) (2006).
6. Cena děkana PdF MU za monografii Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce (s F. Čapkou a L. Slezákem) (2008).
7. Cena děkana PdF MU za monografii České menšiny v Evropě a ve světě (2010).
8. Čestné uznání děkana PsF MU za celoživotní zásluhy o rozvoj fakulty (2016).
9. Cena gen. Rudolfa Medka udělovaná Slovanskou knihovnou Národní knihovny v Praze za práci k dějinám česko-ruských vztahů (2018).