•  
 
Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem MU a Prováděcím předpisem – Organizace a průběh rigoroózního řízení na PdF MU.

Seznam akreditovaných oborů rigorózního řízení na PdF MU je k dispozici na webových stránkách PdF MU: http://www.muni.cz/ped/study/programmes/advanced_examinations a na úřední desce fakulty.

Na podstranách naleznete: