doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: +420/ 549 49 7470
email: 127372@mail.muni.cz

Specializace:
pedagogická: dějiny novověku
vědecká: dějiny slovanských zemí a problematika národnostních menšin a etnohistorických regionů v Evropě

Charakteristika:
1992-1996 studium na FF Ostravské univerzity, obor: dějepis-občanská výchova
2001 Ph.D.: (FF UP Olomouc, katedra historie), disertační práce: "František Řehoř a východní Halič ve druhé polovině 19. století"
2004 PhDr.: (PedF MU, katedra historie), rigorózní práce: "Haličskoukrajinská problematika v dílech Františka Řehoře, Ludvíka Kuby a Adolfa Černého"
2007 doc.: (FF UK Praha), habilitační práce: "Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého"
Odborná praxe:
1998-2003 odborný asistent
2003-2007 vědecký pracovník
2007-dosud docent
Publikační činnost:
Monografie:
1. Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století, Olomouc: Votobia 2004. 269 s.
2. Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého, Praha: Masarykův ústav AV ČR 2006. 333 s.
3. Jiří Mudra. K 90. výročí narození českého vlastence a přítele Lužických Srbů (s albem fotografií). Praha. Společnost přátel Lužice 2011. 135 s.

Kolektivní monografie:
1. Ulbrechtová-Filipoví, H. a kol.: Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v českém literárním procesu ve 20. století. Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století (kapitola: Kašubská problematika v českých časopisech a novinách od počátku do druhé světové války, s. 383-398). Praha: Slovanský ústav AV ČR 2004. 487 s.
2. Černý, M., Kaleta, P., Suchý, J. a kol: Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského (kapitola: Adolf Černý o životě a díle Jakuba Barta-Ćišinského, s. 23-39). Praha: Společnost přátel Lužice a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 2010. 367 s.
3. Pospíšil, I. – Šaur, J. a kol.: Sorabistika – metodologie, zkušenosti a budoucí směřování (kapitola: Společnost přátel Lužice a pražská sorabistika v letech 1990–2010, s. 29-38). Brno: Masarykova univerzita 2011. 98 s.
4. Hulíková, V., Kaleta, P., Langahammerová, J., Štembera, P.: Ludvík Kuba. Poslední impresionista (kapitola: Ludvík Kuba a jeho badatelský zájem o srbskou Lužici, s. 196-215). Praha: Národní galerie v Praze 2013. 301 s.
5. Černý, M., Derlatka, T., Chodějovský, J., Kaleta, P., Pałys, P. Scholze-Šołta, D, Sokolović, D.: Pražské sorabistické studie (kapitola: Adolf Černý a Ludvík Kuba v meziválečném časopise „Łužica“, s. 89-101). Praha: Společnost přátel Lužice, Serbski institut/Sorbisches Institut, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 173 s.
6. Doubek, V., Hladký, L., Vlček, R.: T. G. Masaryk a Slované (kapitola: Albert Zipper a jeho vzpomínky na spolužáka z Vídně Tomáše Masaryka, s. 163-171). Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i. A Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2013. 439 s.
7. F. L. Kroll, M. Řezník, M. Munke (red.): Sachsen und Böhmen. Perspektiven ihrer historischen Verflechtung. Chemnitzereuropastudien. Band 16 (kapitola: Tschechisch-sorbische Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert). Berlin: Duncker & Humblot 2014. 220 s.

Odborné a umělecké edice:
1. Bechyňová, V., Černý, M., Kaleta, P.: Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 2009. 511 s.
2. Kaleta, P., Lorenc, K.: Jan Rokyta (Adolf Černý). Serbska poezija 56. Budyšin. Ludowe Nakładnistwo Domowina 2010. 63 s.
3. Kaleta, P., Žůrek, J.: Ludvík Kuba: Čtení o Polabských Slovanech. Praha: Společnost Přátel Lužice 2012. 141 s.

Články v časopisech a hesla v encyklopediích:
1. Bibliografie Jiřího Loudy za léta 1985-1995. Genealogické a heraldické informace 1996. Brno 1997, s. 31-35.
2. Fedir Vovk a Čechy. Národopisná revue 8. 1998, č. 4, s. 252-254.
3. František Řehoř ve východní Haliči. Národopisná revue 9. 1999, č. 4, s. 229-231.
4. Volodymyr Šuchevyč. Národopisná revue 9. 1999, č. 2, s. 112-114.
5. Zapomenutý nadšenec myšlenky slovanské vzájemnosti. Slovanský přehled 95. 1999, č. 2, s. 259-264.
6. Karpatští Huculové. Národopisná revue 9. 1999, č. 4, s. 187-193.
7. Český etnograf ve východní Haliči. Wieki stare i nowe. 2000, N. 1. s. 124-131.
8. Studium historie na Lvovské státní univerzitě Ivana Franka. Acta Universitatis Olomucensis Facultas Philosophica, Historica, Olomouc 2000, s. 269–272.
9. Olomoucký heraldik Jiří Louda. Střední Morava 20. 2000, č. 11, s. 76-90.
10. Židé ve východní Haliči. František Řehoř a poznání života haličských Židů v 19. století. Historický obzor. 2001, vol. 12, č. 11-12. s. 260-265.
11. Josef Holeček a Rusko. Vodňany a Vodňansko, č. 5 (ed. Stuchlá, P.). Vodňany: Muzeum a galerie Vodňany 2002, s. 131-139.
12. Po stopách židovského dědictví v Haliči. Národopisná revue 12. 2002, č. 3, s. 165–170.
13. Ukrajinská problematika v díle Adolfa Černého. Slovanský přehled 99. 2003, č. 2, s. 169–185.
14. František Doucha a Lužičtí Srbové. Lětopis 50. 2003, č. 2, s. 53–66.
15. Arménská komunita v Petrohradě. Český lid 90. 2003, č. 3, s. 285–290.
16. Fotodokumentace a sběratelství v díle Františka Řehoře. Slovenský národopis 51. 2003, č. 2, s. 235–243.
17. Čeští národopisci u haličských Ukrajinců a Lužických Srbů a jejich odborný odkaz. Acta Universitatis Olomucensis Facultas Philosophica, Historica 31 – 2002, Olomouc 2003, s. 345–349.
18. Lužičtí Srbové, jejich kulturní a vědecká činnost. Národopisná revue 13, č. 1, 2003, s. 37-39.
19. Bohumil Marek – šlezki budžer a přećel Serbow. Rozhlad 54, č. 1, 2004, s. 13–16.
20. Bohumil Marek: Ke 100. výročí narození slezského popularizátora lužickosrbského života. Lětopis 51. 2004, č. 2, s. 108–118.
21. Adolf Černý a Slovanský sborník. K počátkům jeho badatelské a publikační činnosti o Lužických Srbech. Národopisná revue 14. 2004, č. 3, s. 164–170.
22. Kašubové a jejich území. Kašubská problematika v díle Adolfa Černého a jeho kontakty se Stefanem Ramułtem. Historický obzor 16. 2005, č. 5/6, s. 129–135.
23. Arnošt Muka a Adolf Černý. Jeju wědomostny zajim a listowanje wo Połobskich Słowjanach. Rozhlad 55. 2005, č. 4, s. 136–140.
24. Spominanje na Josefa Davida .Rozhlad 55, č. 8, 2005, s. 295–298.
25. Petr Bezruč a Lužičtí Srbové. Vlastivědné listy 31, č. 2, 2005, s. 25–28.
26. Adolf Černý a encyklopedija „Ottův Slovník naučný“. Rozhlad 55. 2005, č. 9–10, s. 356–359.
27. Sorabica in the work of the Czech Slavist Jan (Hanuš) Máchal. Lětopis 53. 2006, č. 2, s. 59–66.
28. Stoćiny towarstwa „Společnost přátel Lužice“. Rozhlad 57, 2007, č. 12, s. 416–420.
29. Jiří Mudra (28. 7. 1921 – 2. 3. 2009). Rozhlad 59, 2009, č. 6, s. 234–236.
30. Jiří Mudra (28. 7. 1921 – 2. 3. 2009). Slavia 78, 2009, č. 1–2, s. 210–212
31. Český kulturní život v Haliči a dílo Františka Řehoře ve druhé polovině 19. století. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24, č. 1. Brno. Masarykova univerzita 2010, s. 139–142.
32. Česko-lužickosrbské vztahy. Akademická encyklopedie českých dějin (vědecký redaktor: Jaroslav Pánek). Svazek II – č. 1. Praha. Historický ústav 2011, s. 266–273.
33. Poláci a polská témata v časopisu "Łužica" v letech 1882-1916. Lětopis 59, č. 2, 2012, s. 40-59.
34. Výrazná česká stopa ve východohaličské Medyce. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 26, řada společenských věd, č. 2. Brno. Masarykova univerzita 2012, s. 73–77.
35. Poláci a polská témata v časopisech "Łužica" (1921-1937) a "Serbski Student" (1919-1937) v meziválečném období. Lětopis 60, č. 2, 2013, s. 46-57.
36. 150. narodniny čěskeho přećela Serbow Ludvíka Kuby. Rozhlad 63, č. 4, 2013, s. 6-9.

Články ve sbornících:
1. Zápisky Františka Řehoře ze srpna 1891. In: Problemi slovyanoznavstva, Vydání 51 (eds. Čornij, V. a kol). Lviv: Lv?vsky nats?onalny un?versitet ?men? ?vana Frank 2000, s. 347-351.
2. Ukrajinci v Ostravě. In: Domowina – Information. „Narodnosće a stat – mjeńšiny we wjetšinje“ / Volksgruppen und Staat – Minderheiten in der Mehrheit“. VI. Seminár słowjanskich narodnych skupinow / VI. Seminar slawischer Volksgruppen und Minderheiten 19. 10. – 21. 10. 2001 w/in Kroměříž/Morava. Ed. Łušćanski, J. (Bautzen / Budyšin. Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH) 2001, s. 47-50.
3. Ludvík Kuba a Ukrajina. Kontakty L. Kuby s F. Řehořem s ukázkami jejich korespondence. In: Ludvík Kuba folklorist, spisowaćel a moler (ed. Łušćanski, J.). Bautzen: Maćica Serbska 2003, s. 23–31.
4. František Řehoř – Lover of Galician Ruthenians. In: Prague perspectives (I). The History of East Central Europe and Russia (eds. Roubal, P., Veber, V.). Prague: National Library of the Czech Republic - Slavonic Library, 2004, s. 21–29.
5. Kaszubi i ich kultura w czechosłowackiej prasie międzywojennej. In Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období (eds. Kaleta, P. a kol.). Praha: Masarykův ústav AV ČR 2005, s. 62–70.
6. Problematyka serbołużycka na łamach czasopisma „Světozor” w latach 1867–1899. In: Kultura krajobrazu Europy Środkowej. Zielonogórskie Studia Łużyckie 4 (eds. Jaworski, T.). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 89–98.
7. Serbske dźeła Adolfa Černeho w Slovanskim Přehledźe. In: Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (eds. Kaleta, P., Martínek, F., Novosad, L.). Praha: Masarykův ústav AV ČR 2005, s. 34–42.
8. Karel Vladislav Zap a jeho Cesty a procházky po Halické zemi. In: Kosętki, Halina. Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki. Tom VII (eds. Kosętka, H.). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków 2005, s. 159–167.
9. Češi a Lužičtí Srbové v 19. století. In: Slovanství a česká kultura v 19. století. Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19. století (ed. Hojda, Z.). Plzeň 24-26. února 2005. Praha: KLP-Koniash Latin Press 2006. s. 142–153.
10. Luzhitsk? Srbsko, které cheske susp?lstvo stol?tt? v XIX. In: Food sorab?stiki. XI M?zhnarodny sorab?stichny sem?nareds (Motornyj, V., Scholze, D.). Lvov - Budishin: centrum Vidavnichy Lv?vskogo nats?onalnogo un?versitetu ?mun? ?vana Frank 2006, s. 43-52.
11. Adolf Černý – etnograf Serbołużyczan. In: Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století: Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí mrtí Ludvíka Kuby (Opole 16. – 17. listopadu 2006). (eds. Kaleta, P., Tyllner, L.). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2007, s. 89-103.
12. Adolf Černý a jeho badatelské cesty v Lužici. In: Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. Století (eds. Kaleta, P. A kol.). Praha. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2008, s. 127–142.
13. Chasopis Nova Lužice, že Yogo role v Chehoslovachchin? hourand v přechodu na total?tarizmu demokrat?? OD (1948-1949). Novinky z Lv?vskogo Un?versitetu, Ser?ya f?lolog?chna, Náhled Issue 48 (eds. Taras Salyha). Lviv: Lv?vsky nats?onalny un?versitet ?mun? ?vana Frank 2009, s. 343–347.
14. Sorab?stichny dorobok Karl Yarom?ra Erbena. In: Food sorab?stiki. XII M?zhnarodny sorab?stichny sem?nar (eds. Motornyj, V., Scholze, D.). Lvov - Budishin: centrum Vidavnichy Lv?vskogo nats?onalnogo un?versitetu ?mun? ?vana Frank 2009, s. 152–156.
15. Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropeiskich. In: Polonistika bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze (eds. Nycz, R., Miodunka, W., Kunz, T.) Kraków: Universitas 2010, s. 179–188.
16. Tomáš Garrigue Masaryk i jego poglądy na kwestię czeską (czechosłowacką) i słowiańską pod koniec I wojny światowej. In: Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej (eds. Grinberg, D., Snopko, J., Zackiewicz, G.). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2010, s. 237–249.
17. Džěło Adolfa Černeho wo Jakubje Barće-Ćišinskim a jeho tworjenju. In: Jakub Bart-Ćišinski (1856–1909). Erneuerer der sorbischen Literatur / Wobnowjer serbskeje literatury. Schriften des Sorbischen Instituts / Spisy serbskeho instituta 54 (eds. Scholze, D., Schön, F.). Bautzen: Domowina-Verlag 2011, s. 274–280.
18. Krimsk? kara?mi se chesk?y Presa že Vidanov stol?ttya XIX. In: Kara?mi že ?h roli v kontekst? sv?tovo? sp?lnosti. Mater?ali m?zhnarodno? naukovo? konferents?? (eds. Berehovskyj, O. - Pobuckyj, S. - Potašnyk, J.). Galich: Nats?onalny zapov?dnik "Davn?y Galich" 2012, s. 17–23.
19. Migrační Češi na Sibiři a venkovských sídel na počátku XX století. In: sibiřské vesnice: historie, současný stav a perspektivy rozvoje. Část ed. Tomilov, N. A.). Omsk: nakladatelství "Nauka" 2012, s. 126-131.
20. Jídlo sorab?stiki. XIII M?zhnarodny sorab?stichny sem?nar (eds. Motornyj, V., Scholze, D.). Lvov - Budishin 2012, s. 167–174.

Editor sborníků a map:
1. Na pozvání Masarykova ústavu 1, Praha 2004 (spolueditoři Michal Pehr, Richard Vašek). 2. Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého, Praha 2005 (spolueditoři František Martínek, Lukáš Novosad).
3. Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období, Praha 2005 (člen editorského kolektivu).
4. Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50 výročí úmrtí Ludvíka Kuby, Praha 2007 (spolueditor Lubomír Tyllner).
5. Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem. Společnost přátel Lužice (1907-2007), Praha 2008 (spolueditor Marcel Černý).
6. I. Nadrobna Ethnografiska kharta Serbskich Hornich a Delnich Łužic. II. Übersichtskarte des Wendischen Sprachgebiets und Spezial-Verkehrskarte Ober- und Niederlausitz (reprint dvou map s dvojjazyčným rejstříkem místních jmen ve speciálním tubusu), Praha 2009 (spolueditor Miloš Malec).
7. Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského. Praha 2010 (spolueditor Marcel Černý).
8. Pražské sorabistické studie. Praha 2013 (spolueditor Marcel Černý).

Granty:
1. 2004-2006 (řešitel): Grant GAČR [Grantová agentura ČR] (č. 409/404/0354): Česko-lužickosrbské kontakty v 19. a 20. století.
2. 2006: Projekt společně připravený se slovinským partnerem (Univerza na Primorskem – Koper): Movement of ideas, people and goods (MŠMT ČR, č. 1/2005).
3. 2007-2009 (řešitel): Grant GAČR [Grantová agentura ČR] (č. 404/07/0646) Slovanské bájesloví v díle K. J. Erbena
4. 2012-2014 (spoluřešitel): Grant GAČR [Grantová agentura ČR] (č. 410/12/1136) T. G. Masaryk a Slované

Zahraniční pobyty a důležité vědecké akce (výběr od roku 1999):
Ukrajina – Státní Univerzita Ivana Franka, Lviv (stipendium Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, leden 1999).
Polsko - Fundacja Judaica, Kraków (dvoutýdenní stipendijní pobyt: Auf den Spuren des jüdischen Erbes in Galizien, srpen 2000).
Rusko – Státní univerzita St. Petersburg (dvouměsíční stipendijní pobyt v rámci MŠMT ČR, St. Petersburg únor-březen 2002).
Rakousko – Universität Wien (měsíční stipendijní pobyt UW, Vídeň, listopad 2002).
Německo – Sorbisches Institut – Bautzrn (třítýdenní Letní prázdninový kurz lužickosrbského jazyka a kultury, červenec-srpen 2002).
Polsko – Uniwersytet Warszawski (měsíční stipendijní pobyt v rámci MŠMT ČR, leden 2003).
Srbsko a Černá Hora – Univerzitet u Beogradu (přednáška: Česko-lužickosrbské kontakty od počátku do konce 19. století, Bělehradská univerzita, Srbsko a Černá Hora, 10. 3. 2004)
Německo – Sorbisches Institut – Bautzrn (třítýdenní Letní prázdninový kurz lužickosrbského jazyka a kultury, červenec-srpen 2004).
Německo – Lüchow (Akademie anlässlich des. 150. Geburtstages von Dr. Arnošt Muka, referát: Arnošt Muka und Adolf Černý. Ihr Fachinteresse und Korrespondenz über die Elbslawen, 10 – 12. září 2004)
Austrálie – University of New South Wales – Sydney (20th International Congress of Historical Sciences, referát: The Sorbs of Lusatia in the Works of the Czech Slavic Scholar Adolf Černý (1864–1952), 3. – 9. července 2005)
Německo – Sorbisches Institut – Bautzrn (třítýdenní Letní prázdninový kurz lužickosrbského jazyka a kultury, červenec-srpen 2006).
Polsko - Uniwersytet Opolski (týdenní stipendijní pobyt v rámci meziakademických výměn, Opole listopad 2006, zároveň účast na mezinárodní konferenci Świat słowiańskiw oczach badaczy i publicystów XIX i XX wieku, 16. – 17. listopadu 2006)
Slovinsko - Univerza na Primorskem – Koper (týdenní badatelský pobyt v rámci MŠMT ČR, listopad 2006)
Polsko – Uniwersytet Opolski – Opole (přednáška: Kontakty czesko-serbołużyckie w XIX wieku, únor 2007)
Polsko – IV Kongres Polonistyki Zagranicznej – Kraków (aktivní účast na kongresu, 9. – 11. října 2008)
Německo – Sorbisches Institut, Bautzen (týdenní badatelský pobyt a účast na mezinárodní vědecké konferenci, říjen 2009)
Německo – Universität Leipzig – Leipzig (týdenní pedagogický pobyt v rámci programu Erasmus, leden 2010)
Slovensko – Univerzita Komenského – Bratislava (týdenní pedagogický pobyt v rámci programu, duben 2010)
Německo – Sorbisches Institut – Bautzen (měsíční badatelský pobyt, stipendium Lužickosrbského institutu, červen 2010)
Polsko – Universytet Gdański – Gdańsk (týdenní pedagogický pobyt v rámci programu Erasmus, prosinec 2010)
Polsko – Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań (týdenní pedagogický pobyt v rámci programu Erasmus, březen 2011)
Polsko – Uniwersytet Opolski – Opole (přednáška: T. G. Masaryk i J. Masaryk, 24. května 2011)
Německo – Universität Leipzig – Leipzig (dvouměsíční stipendium DAAD, červen-červenec 2011)
Polsko – Uniwersytet Opolski – Opole (týdenní pedagogický pobyt v rámci programu Erasmus, listopad 2011)
Polsko – Uniwersytet Gdański – Gdańsk (týdenní pedagogický pobyt v rámci programu Erasmus, prosinec 2011)
Polsko – Międzynarodowe Centrum Kultury – Kraków (tříměsíční stipendium Thesaurus Poloniae, květen-červenec 2012)
Polsko – II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski - Kraków (aktivní účast na kongresu, 13. – 15. 9. 2012)
Německo – Sorbisches Institut – Bautzen (měsíční badatelský pobyt, stipendium Lužickosrbského institutu, listopad 2012)
Polsko – Akademia Umiejętności – Kraków (přednáška: Czesi w Galicji, Krakov, 11. 2. 2013).
Německo – Sorbisches Institut – Bautzen (měsíční badatelský pobyt, stipendium Lužickosrbského institutu, červen 2013)