Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Studijní informace

Přijímací zkouška do bakalářského studia 2024/2025

Oborová talentová zkouška do bakalářského studia Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání pro akedemický rok 2023/2024

ZÁKLADNÍ POPIS ZKOUŠKY
Zkouška je jednokolová a probíhá distančně. Komise při ní posoudí a ohodnotí prezentační portfolio a povinný úkol v elektronické formě. Uchazečky a uchazeči vloží dva samostatné a patřičně označené soubory do e-přihlášky nejpozději do 19. dubna 2024 včetně. Materiály budou archivovány jako doklad oborové zkoušky.

A. Prezentační portfolio
Poznámka:
– Elektronický soubor ve formátu .pdf (označený celým jménem, bez diakritiky)
– Úvodní strana portfolia musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč*ka hlásí.
– Prezentačním portfoliem se rozumí ukázky studijních prací, školních prací a volné tvorby, které v přiměřeném rozsahu a zpracování představí úroveň tvorby, výtvarné zaměření a výtvarné aktivity uchazeče nebo uchazečky.
– Případné formy audiovizuální tvorby uchazeč*ka v portfoliu předloží jako dílčí informaci v podobě dokumentace a popisu díla (součástí popisu může být odkaz na externí webovou platformu, kde lze dílo zhlédnout).

B. Povinný úkol na téma podle předem stanoveného zadání (viz poznámka)
Téma: HRANA
Práce realizované v libovolném médiu postihující proces, případně výsledný stav.
Součástí povinného úkolu bude technický popis díla a jeho krátká tematická anotace (do 1000 znaků).

Poznámka:
– Elektronický soubor ve formátu .pdf (označený celým jménem, bez diakritiky)
– Úvodní strana povinného úkolu musí obsahovat téma zadání, jméno, příjmení, datum narození, adresu, celý název střední školy a oborové kombinace, na které se uchazeč hlásí.
– V případě, že uchazeč*ka vytvoří povinný úkol v audiovizuální formě, předloží dokumentaci a popis díla s odkazem na externí webovou platformu, kde bude možné dílo zhlédnout.
 

HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
– Každé části zkoušky je přiřazeno shodné bodové hodnocení 0–40 bodů. S ohledem na výjimečnou kvalitu a jedinečnost portfolia nebo povinného úkolu komise může zvýšit hodnocení u jednotlivých částí zkoušky až o 10 bodů. Celkové bodové hodnocení se tedy pohybuje v rozsahu 0–100 bodů.
– Přijímací komise je jmenována vedoucím katedry a je nejméně tříčlenná.
– Pro úspěch u talentové zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 20 % z celkového bodového hodnocení, tedy 20 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 20 bodů, budou v talentové zkoušce hodnoceni jako neúspěšní.

Další informace k příjímacímu řízení najdete na stránkách pedagogické fakulty.

Mapa stránekHomepage >   Studijní informace >   Přijímací zkouška do bakalářského studia 2024/2025

e-galerie
BAW2024