Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce

CONNECTION–CONTACT–COMMUNITY

CONNECTION–CONTACT–COMMUNITY

CONNECTION-CONTACT-COMMUNITY 
Permanent On-line in the Education of Art

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Tereza MIKULOVÁ, Petra VICHROVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Lorrie BLAIRE, Alena DRURY SOJKOVÁ, Hay KENNETH, Amélie LEMIEUX, Katherin PARAYRE, Anita SINNER, Jan SLAVÍK a Ernst WAGNER.

www.dokoran.cz

Obsah
Kolektivní monografie je výsledkem specifického výzkumu z let 2018-19 iniciovaného editorkou Hanou Stehlíkovou Babyrádovou v rámci mezinárodní spolupráce s kanadskými, anglickými německými univerzitami – konkrétně s katedrami specializovanými na výtvarné umění a uměleckou výchovu. Cílem projektu bylo sesbírat a publikovat příspěvky mezinárodního kolektivu autorů, jež propojuje zájem o aktuální otázky výzkumu v oblasti umění a výchovy a také o experimentování v oblasti praxe umělecké výchovy i umění. Klíčovým rysem dnešní doby je stav permanentního online připojení, což je dáno snadnou dostupností obrazových a textových informací na internetu a možností sdílení mediálního obsahu na sociálních sítích. Pro obory výtvarného umění, jako je volná výtvarná tvorba, výtvarná výchova, grafický design a vizuální komunikace, je otevřenost informací z různých zdrojů předpokladem pro vizuální a audiovizuální produkci, zejména prostřednictvím elektronických médií. Běžnost propojení je nový fenomén, který je třeba řešit určitými způsoby; přístupy ke kreativnímu využití stavu propojení jsou však často nepředvídatelné a nekontrolovatelné. Základní formou reflexe tohoto stavu je odborný diskurs vedený za účelem získání zpětné vazby, která odhalí jak generačně podmíněné způsoby vnímání vizuálního umění, tak různé způsoby pochopení informací obsažených v této neustálé produkci.

Content
This monograph is the outcome of research spanning the years 2018-19, and was initiated by the editor, Hana Stehlíková Babyrádová, in cooperation with the departments of fine arts and art education in Canadian, British and German universities. The aim of the project was to collect and publish contributions from renowned experts in the field of art education theory on the key theme of the connection between the current climate of information society, contemporary art and contemporary art education. The key feature of today is the state of permanent on-line connectivity, which is due to the easy availability of images and text information on the Internet and the possibility to share media content on social networks. For visual arts, such as free visual arts, art education, graphic design and visual communication, the openness of information from various sources is a prerequisite for the creation of visual and audio-visual productions, primarily by electronic media. General connectivity is a new phenomenon that needs to be handled in certain ways; however, approaches to the creative use of the state of connectivity are often unpredictable and uncontrollable. The basic form of reflection on this state is through professional discourse, conducted in order to obtain feedback, which will reveal both the generationally conditioned ways of perceiving visual arts, as well as the various ways of understanding the messages contained in this permanent production.

 

 

Mapa stránekHomepage >   akce >   CONNECTION–CONTACT–COMMUNITY

e-galerie
BAW2024