Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Expresívní keramika – kurz pro učitele ZŠ, ZUŠ, SŠ, studenty VŠ, arteterapeuty a další zájemce o práci s keramikou konaný v rámci celoživotního studia

Garance: Doc. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Časový rozvrh: podzimní semestr 2014
Všechny pátky – od 14,00 do 18,00 hod, keramická dílna – suterén budovy PdF MU Poříčí 7

Anotace obsahu kurzu: Cílem činnosti v kurzu je seznámení s metodami iniciace spontánní tvorby v oblasti keramiky. Účastníkůmkurzu budou nabídnuty postupně praktické úkoly v keramické tvorbě směřujícími k expresívním výpovědím, a to tak, že sami vytvoří kolekci objektů dovedených do finální podoby realizace (modelování, naglazování a vypálení). Autorka koncepce kurzu vychází z kritického postoje vůči současné většinové keramické produkci v nejrůznějších školních i volnočasových zařízeních, která je zatížena sentimentem, účelovostí a kýčem. Hlína je oblíbeným výtvarným materiálem u tvůrců nejrůznějších věkových skupin, bohužel se však pouze zřídka stává prostředkem sebevyjádření nebo výpovědi se závažnějším obsahovým nábojem. I v oblasti arteterapie, kde tento materiál sehrává důležitou roli, je využívána spíše pouze k ergoterapii než k zobrazování expresívních obsahů.

V závěru kurzu si účastníci mohou odnést všechny vlastní produkty vypálené v peci.

Termíny realizace kurzu - všechny pátky v podzimním semestru 2014 - 1.10. - 20.12.2014, od 14 - 18 hodin
Platba za kurz: 4000,- Kč zahrnuje poplatek za vedení a za veškerý materiál potřebný k práci (hlínu, glazury) a dále energií pro vypálení produktů v peci.
Způsob platby bude upřesněn

Elektronickou přihlášku naleznete v dokumentech ke stažení.