VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
Rozpracování programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 21. století na podmínky ČR


   
  ÚVOD
 

Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech.

   
Cíl 1 Solidarita ve zdraví v evropském regionu
  Do roku 2020 by se měl současný rozdíl ve zdravotním stavu mezi jednotlivými členskými státy evropského regionu snížit alespoň o jednu třetinu
   
Cíl 2 Spravedlnost ve zdraví
  Do roku 2020 snížit zdravotní rozdíly mezi socioekonomickými skupinami nejméně o jednu čtvrtinu zlepšením úrovně deprivovaných populačních skupin
   
Cíl 3 Zdravý start do života
  Do roku 2020 vytvořit podmínky, aby všechny narozené děti a děti předškolního věku měly lepší zdraví umožňující jim zdravý start do života
   
Cíl 4 Zdraví mladých
  Vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svoji roli ve společnosti
   
Cíl 5 Zdravé stárnutí
  Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti
   
Cíl 6 Zlepšení duševního zdraví
  Do roku 2020 zlepšit podmínky pro psychosociální pohodu lidí a pro lidi s duševními poruchami zajistit dostupnost komplexních služeb
   
Cíl 7 Prevence infekčních onemocnění
  Podstatně snížit nepříznivé důsledky infekčních nemocí prostřednictvím systematicky realizovaných programů na vymýcení, eliminaci nebo zvládnutí infekčních nemocí, které významně ovlivňují zdraví veřejnosti
   
Cíl 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí
  Do roku 2020 by se na území celého evropského regionu měla snížit nemocnost, četnost zdravotních následků a předčasná úmrtnost v důsledku hlavních chronických nemocí na nejnižší možnou úroveň
   
Cíl 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy
  Do roku 2020 zajistit, aby počty zranění, postižení a úmrtí, která jsou důsledkem nehod a násilných činů trvale a výrazně poklesly
   
Cíl 10 Zdravé a bezpečné životní prostředí
  Do roku 2015 zajistit bezpečnější životní prostředí, v němž výskyt zdraví nebezpečných látek nebude přesahovat mezinárodně schválené normy
   
Cíl 11 Zdravější životní styl
  Do roku 2015 by si lidé v celé společnosti měli osvojit zdravější životní styl
   
Cíl 12 Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
  Do roku 2015 výrazně snížit nepříznivé důsledky návykových látek, jako je tabák, alkohol a psychoaktivní drogy
   
Cíl 13 Zdravé místní životní podmínky
  Do roku 2015 by obyvatelé měli mít více příležitostí žít ve zdravých sociálních i ekonomických životních podmínkách doma, ve škole, na pracovišti i v místním společenství
   
Cíl 14 Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech resortů
  Do roku 2020 by si všechna odvětví měla uvědomit a přijmout svoji odpovědnost za zdraví
   
Cíl 15 Integrovaný zdravotnický sektor
  Do roku 2010 zajistit lepší přístup k základní zdravotní péči, která je orientována na rodinu a na místní společenství a opírá se o flexibilní a vhodně reagující nemocniční systém
   
Cíl 16 Řízení v zájmu kvality péče
  Do roku 2010 zajistit, aby řízení resortu zdravotnictví od zdravotních programů až po individuální péči o pacienta na klinické úrovni byla orientována na výsledek
   
Cíl 17 Financování zdravotnických služeb a rozdělování zdrojů
  Do roku 2010 zajistit takový mechanizmus financování a rozdělování zdrojů pro zdravotnictví, který bude spočívat na zásadách rovného přístupu, efektivity, solidarity a optimální kvality
   
Cíl 18 Příprava zdravotnických pracovníků
  Do roku 2010 zajistit, aby odborníci ve zdravotnictví i zaměstnanci dalších odvětví získali odpovídající vědomosti, postoje a dovednosti k ochraně a rozvoji zdraví
   
Cíl 19 Výzkum a znalosti v zájmu zdraví
  Do roku 2005 zavést takový zdravotní výzkum a informační i komunikační systém, který umožní využívat a předávat znalosti vedoucí k posilování a rozvoji zdraví všech lidí
   
Cíl 20 Mobilizace partnerů pro zdraví
  Do roku 2005 zapojit do naplňování strategie ZDRAVÍ 21 občany, jejich organizace, veřejný i soukromý sektor
   
Cíl 21 Opatření a postupy směřující ke zdraví pro všechny
  Do roku 2010 přijmout a zavést postupy směřující k realizaci ZDRAVÍ 21, a to na celostátní, krajské a místní úrovni, které budou podporovány vhodnou institucionální infrastrukturou, řízením a novými  metodami vedení


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program