Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Aktuality

Osmá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 13. prosince 2018. Její téma znělo Konstruktivistické prvky ve vzdělávání v perspektivě (nejen) oborových didaktik.

Sedmá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 14. června 2018. Její téma znělo Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách.

Šestá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 14. prosince 2017. Její téma znělo (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech.


 

František Tůma získal ocenění České asociace pedagogického výzkumu za rok 2016 v kategorii "Recenzovaný časopisecký článek" za studii Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty uveřejněný v časopise Pedagogická orientace.

Pátá oborovědidaktická konrerence, se konala ve čtvrtek 29. června 2017. Jejím tématem byly transdisciplinarita, sdílení a síťování jako výzvy na horizontu oborových didaktik.

Vyšlo monočíslo časopisu Orbis scholae věnované kulturám vyučování a učení v různých školních předmětech. Editory čísla jsou Jan Slavík a Petr Najvar. Plné texty jsou volně ke stažení na webové stránce časopisu.

Archiv aktualit:

Tým IVŠV (ve složení Petr Knecht, Eva Minaříková a Petr Najvar) se ve dnech 15. a 16. března 2017 zúčastnil výroční konference České pedagogické společnosti pořádané Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

V úterý 13. prosince 2016 ve 14 hod. se v prostorách Galerie RUV v suterénu budovy Poříčí 7/9 konala přednáška doc. Jiřího Zounka a Mgr. Michala Šimáně z ÚPV FF MU na téma "Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií)".

Čtvrtá oborovědidaktická konrerence se konala ve čtvrtek 8. prosince 2016. Jejím tématem byly tvorba a výzkum učebnic v oborovědidaktických souvislostech.

Dne 6. 9. 2016 prezentoval Petr Knecht v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava vyžádaný referát Publikujeme vždy správně? Vybrané příklady porušování publikační etiky a jejich dopady.

V termínu 25.4.-29.4. 2016 absolvovala Karolína Pešková výukový pobyt v rámci programu ERASMUS+ na Universität Augsburg (Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Pädagogik) v Augsburgu. V rámci přednášek a seminářů pro bakalářské a magisterské studenty referovala o školského systému, kurikulárních změnách a současném vývoji učitelského vzdělávání v České republice a prezentovala metodologické přístupy analýzy vizuálních prostředků v učebnicích. Vedla též seminář pro akademické pracovníky a doktorandy katedry pedagogiky zaměřený na výzkumná zjištění projektů aktuálně řešených na IVŠV.

Dne 28. dubna 2016 pořádal IVŠV konferenci Mezi teorií a praxí: metodologie zkoumání procesů výuky.

Dne 24. 3. 2016 prezentoval Petr Knecht v prostorách Akademického konferenčního centra AV ČR vyžádaný referát Predátory již známe. Otevírá se nyní aréna pro semipredátory a publikační mafiány? Referát zazněl v úvodu konference "Predátoři, publikace, peníze na vědu" organizované Fakultou sociálních věd UK.

Vyšlo monočíslo časopisu Orbis scholae věnované využití videa v učitelském vzdělávání. Editory čísla jsou Tomáš Janík, Eva Minaříková a Alexander Gröschner. Plné texty jsou volně ke stažení na webové stránce časopisu.

IVŠV byl spolupořadatelem cyklu metodologických seminářů SEME 2016, které se ve volné návaznosti uskutečnily v lednu a únoru 2016.

Dne 2. 12. 2015 se v rámci cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum konala přednáška Doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed. a Doc. doc. Mgr. Radima Šípa, Ph.D. na téma O praxi nevzdělanosti.

Dne 27. 11. 2015 prezentoval Petr Knecht v prostorách Strahovského kláštera vyžádaný plenární referát Vizuální prvky v učebnicích: analýzy, efekty, problémy a možná řešení. Referát zahajoval Kolokvium  k problematice učebnic organizované Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví.

Dne 14. října 2015 se v prostorách galerie RUV, Brno – Poříčí 7/9 konala konference Pojetí a role oborových didaktik v učitelském vzdělávání.

Dne 30. 9. 2015 se v rámci cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum konala přednáška RNDr. Daga Hrubého na téma Historie maturitní zkoušky.

Při příležitosti 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), konané 16.–18. 9. 2015 na Pedagogické fakultě ZčU v Plzni, byly vyhlášeny letošní ceny ČAPV za pozoruhodné publikační počiny. V kategorii monografie byla udělena první cena za knihu: Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita. Kniha je zdarma ke stažení v sekci Knihy.

Petr Knecht vystoupil s hlavním referátem O strašáku excelentního publikování a predátorských časopisech na 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, konané 16.–18. 9. 2015 na Pedagogické fakultě ZčU v Plzni. Prezentace je ke stažení na webových stránkách konference.

František Tůma uspořádal workshop pro doktorandy na téma Dialogismus a konverzační analýza ve výzkumu interakce ve třídě, který se ukutečnil na 23. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu, konané 16.–18. 9. 2015 na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni.

IVŠV pořádal konferenci Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy, která se konala dne 19. června 2015 v prostorách galerie RUV, Poříčí 7/9.

IVŠV byl spolupořadatelem konference Standardy a kariérní systémy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a česká cesta, která se konala dne 27. listopadu 2014 od 10 do 15 hod. ve 2. patře knihovny v budově Centra výzkumných institutů a doktorských studií PdF MU – Brno, Poříčí 31.

V termínu 19.8.-7.9. 2015 absolvovala doktorandka Tereza Češková studijní stáž na University of Agder, Faculty of Humanities and Education, Department of Education. Hostující pracoviště se profiluje zejména v oblasti kvalitativního výzkumu a vzdělávání učitelů. Stáž byla hrazena z Norských fondů a stipendijního programu MU.

V červnu 2015 se dr. Karolína Pešková účastnila výzkumného pobytu na Universität Wien ve Vídni. Náplní pobytu byla rešerše literatury v univerzitních knihovnách, příprava publlikací a konzultace k projektu GAČR: GA15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy.

V období březen-červen 2015 spolupracoval tým výzkumníků z IVŠV na cyklu seminářů pro inspektory České školní inspekce věnovaným pozorování a hodnocení výuky.

Vítězkou Soutěže studentských prací – Ceny G. A. Lindnera v kategorii "Studenti doktorských studijních programů" za rok 2014 se stala kmenová pracovnice IVŠV – Mgr. Eva Minaříková.

Dne 3. 12. 2014 proběhl v zasedací místnosti IVŠV workshop vedený Dr. Nicole Wolf (Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg, Lehrstuhl Schulpädagogik) na téma formativního hodnocení žáků.

V období 1. 11. - 12. 12. 2014 absolvoval dr. František Tůma stáž na Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE), University of Helsinki (Finsko). Náplní stáže bylo seznámení se s teorií činnosti a prací tamějších výzkumníků. O poznatcích ze stáže František Tůma stručně referoval kolegům z IVŠV na odborné poradě dne 17. 12. 2014.

20. 11. 2014 se od 14 hodin se v zasedací místnosti IVŠV uskutečnila konference studentů DSP Pedagogika (výstup projektů specifického výzkumu KUME 2014  a SKOLA 2014).

Pracovníci IVŠV se podílejí na přípravě druhé analytické zprávy z projektu TALIS 2014.

V průběhu října a listopadu 2014 participuje tým výzkumníků z IVŠV na celostátním školení inspektorů České školní inspekce o způsobech hodnocení a analýzy výuky.

Vyšla kniha Petr Knecht / Eva Matthes / Sylvia Schütze / Bente Aamotsbakken (Hrsg.). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. Knihu je možné zakoupit zde.

Vyšla kniha M. Píšové a kol. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Kniha je dostupná zde.

Od dubna 2014 sídlí IVŠV v nových prostorách ve 4. patře budovy CVIDOS (ve dvorním traktu budovy Poříčí 31). Budova je dostupná průchodem kolem učebny č. 20 v přízemí budovy Poříčí 31.

Dne 10. června 2014 proběhla pracovní návštěva členů týmu Sekce pro kurikulum, všeobecné a odborné vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem setkání bylo vytvořit prostor pro diskuzi o možnostech spolupráce mezi akademickou a decizní sférou v oblasti školství. V návaznosti na toto setkání proběhla přednáška PaedDr. Jana Tupého na téma Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice.

Dne 17. dubna 2014 se v 15 hod. v nové zasedací místnosti IVŠV (CVIDOS, Poříčí 31, 4. patro) uskutečnil Workshop k metodologickým otázkám výzkumu kurikula. Workshop byl pořádán v rámci projektu KUME 2014 – Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Workshop vedli Mgr. Karolína Pešková, Ph.D. a PhDr. Petr Vlček, Ph.D.

Dne 16. dubna 2014 proběhla pracovní návštěva členů týmu Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK. Cílem setkání bylo hledání příležitostí pro prohoubení spolupráce mezi ÚVRV PedF UK a IVŠV PdF MU v návaznosti na společně realizovaný projekt LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání.

Dne 9. dubna 2014 představil doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. na pracovním semináři hlavní myšlenky rozvíjené v nové publikaci Tvorba jako způsob poznávání.

Dne 27. února 2014 se ve 14 hod. v zasedací místnosti děkanátu PdF MU (Poříčí 7/9, 1. patro) uskutečnil seminář k tématu publikačních strategií. Seminář vedl Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

IVŠV uspořádal přednášku spojenou s představením nové knihy Tomáše Janíka a kolektivu Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Přednáška se uskutečnila 4. února 2014 od 15 hod. v zasedací místnosti děkanátu PdF MU (Poříčí 7/9, 1. patro).

Grantová agentura České republiky podpořila tříletý standardní projekt Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky. Řešitelem projektu je doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Projekt bude na IVŠV řešen v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016.

Ve dnech 9.–11. prosince 2013 navštívila IVŠV dr. Erika Keller (Univerzita Graz), která vystoupila s přednáškou LehrerInnenprofessionalisierung / Kompetenzorientierung und Bildungsstandards. V rámci návštěvy proběhlo také několik konzultací se studenty doktorských studijních programů.

Dne 19. listopadu 2013 od 12:00 do 15:00 se v zasedací místnosti děkanátu PdF MU konala celofakultní konference studentů doktorského studijního programu Pedagogika na téma Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky.

Ve dnech 27. – 29. září 2013 IVŠV uspořádal mezinárodní vědeckou konferenci Metodologické otázky výzkumu učebnic a dalších edukačních médií. Bližší informace jsou k dispozici zde.

V období 1. 4. - 31. 7. absolvoval dr. František Tůma stáž na Institutu anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě v Paderbornu (Německo). Náplní stáže byla výuková a odborná činnost, jejíž výstupy byly prezentovány kolegům z IVŠV dne 17. 10. 2013.

Dr. Tomáš Janko vykonal v termínu 2.4.2013 až 31.7.2013 pracovně-studijní stáž na zahraniční univerzitě Friedrich-Schiller-Universität v Jeně (Německo). Stáž byla realizována na výzkumném pracovišti univerzity – Institutu für Erziehungswissenschaft. Během stáže se aktivně zapojil do realizování výzkumných projektů pracoviště a účastnil se také vědeckých kolokvií a workshopů. Výstupy ze zahraniční stáže byly prezentovány formou odborné přednášky na IVŠV PdF dne 16.10.2013.

Tým výzkumníků z IVŠV se v březnu zúčastnil 1. konference německé Společnosti pro empirický výzkum vzdělávání.

Doc. Tomáš Janík přednesl plenární referát (Ne)produktivní kultura vyučování a učení jako výsledek (ne)reformy? na 20. výroční konferenci České pedagogické společnosti s podtitulem Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi.

Grantová agentura České republiky podpořila tříletý standardní projekt Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (z pohledu učitelů angličtiny jako cizího jazyka). Řešitelem projektu je doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

V průběhu ledna a února 2013 se uskutečnil Seriál metodologických workshopů. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Ve dnech 24. – 28. 2. 2013 IVŠV navštívil prof. Peter Menck (Univerzita Siegen), který vystoupil s přednáškou Does Subject Matter? (26. 2. ve 14:00) a vedl workshop One Pattern – Various Realizations: The TIMSS Lessons in the Light of a Theory of the Classroom (27. 2. v 10:00). V rámci návštěvy proběhlo také několik konzultací se studenty doktorských studijních programů.

Na přelomu let 2012 a 2013 probíhá výstavba nové budovy PdF v rámci projektu CVIDOS (Centrum výzkumných institutů a doktorských studií), která má být od roku 2014 domovem výzkumných institutů PdF včetně IVŠV.

Ve dnech 4.12. - 6.12. 2012 navštívili vybraní pracovníci IVŠV výzkumný tým prof. Michaely Gläser-Zikuda na Friedrich-Schiller Universität v Jeně. Během pobytu se aktivně účastnili konference s názvem „Emotions in school and instruction“. Tématem společného setkání byla též budoucí spolupráce obou týmů v oblasti výzkumu emocí a kvality výuky.

Ve dnech 5. – 8. 11. 2012 IVŠV navštívil prof. Johannes Mayr (Univerzita Klagenfurt), který vystoupil s přednáškou Teacher personality: Theory and findings a vedl workshop Auswahl von Lehrerstudenten: theoretische Grundlagen, praktische Erfahrungen und Forschung. V rámci návštěvy proběhlo také několik konzultací se studenty doktorských studijních programů.

1. 11. 2012 IVŠV navštívil prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze), který přednesl přednášku Jak zpracovat teoretickou část práce, primárně určenou pro studenty doktorských studijních programů Pedagogika a Didaktika cizího jazyka.

25. 10. 2012 proběhla v zasedací místnosti Děkanátu PdF MU závěrečná konference projektu SKOLA 2012, na níž vybraní studenti doktorských studijních programů prezentovali pokroky v realizaci svých disertačních výzkumů.

Ve dnech 24. – 26. 10. 2012 navštívil IVŠV doc. Petr Urbánek, Dr. (Technická univerzita v Liberci), který vedl workshop týkající se měření klimatu třídy a souvisejících problémů. V rámci návštěvy proběhlo také několik konzultací se studenty doktorských studijních programů.

Vyšla kniha Petra Najvara, Veroniky Najvarové, Tomáše Janíka a Simony Šebestové Videostudie v pedagogickém výzkumu.

Vyšla kniha Jany Zerzové Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ.

Ve dnech 17. a 18. ledna 2012 proběhlo pod vedením zahraniční lektorky dvoudenní školení v používání software MaxQDA. Školení bylo realizováno v anglickém jazyce a zúčastnilo se jej na dvacet studentů doktorských studijních programů Pedagogika a Speciální pedagogika.

Vyšla kniha Simony Šebestové Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie.

K 1. 1. 2012 bylo v IVŠV zahájeno řešení projektů Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií (GAP407/12/0432) a Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce (GPP407/12/P059).

K 1. 1. 2012 bylo v IVŠV zahájeno řešení projektu MUNI Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (SKOLA 2012).

Ve dnech 12. – 15. 12. 2011 navštívila IVŠV prof. Michaela Gläser-Zikuda (Institut für Erziehungswissenschaft Lehrstuhl für Schulpädagogik und Didaktik, Friedrich-Schiller-Universität Jena), která přednesla přednášku Learning emotions in school – theoretical conceps, research results, and implications for instructional interventions a vedla workshop určený pro doktorandy a akademické pracovníky PdF MU s názvem Mixed methods in research on learning and instruction. Absolvovala také několik konzultací s doktorandy oboru Pedagogika.

8. 12. 2011 vystoupil na IVŠV professor Peter Grundy  (Durham University, University of Vienna) s přednáškou Pragmatics and the language classroom určenou pro studenty doktorských programů oboru Didaktika cizího jazyka a Pedagogika.

Ve dnech 21. – 24. 11. 2011 navštívil IVŠV Jan Slavík, který proslovil přednášku na téma konceptová analýza a absolvoval několik odborných konzultací s doktorandy oboru Pedagogika.

Petr Knecht vystoupil 22. 11. 2011 v Praze dne na závěrečné konferenci projektu KURIKULUM S s přednáškou, v níž prezentoval výsledky výzkumuModerní odborná škola.

Vyšla publikace Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlček, P. (2011). Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. Praha: NÚV. Plný text je k dispozici ke stažení v sekci "Knihy IVŠV".

Vyšla publikace Knecht, P., Šumavská, G., et al. (2011). Moderní odborná škola: názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu. Praha: NÚV. Plný text je k dispozici ke stažení v sekci "Knihy IVŠV".

Vyšlo monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2/2011 s názvem Oborové didaktiky: bilance a perspektivy.

Dne 27. 6. 2011 se pracovníci IVŠV se na PedF UK zúčastnili pracovního semináře řešitelů projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávánízaměřeného na problematiku vztahu 1. a 2. stupně základního vzdělávání.

Doc. Tomáš Janík a doc. Michaela Píšová prezentovali 23. 6. 2011 na Kulatém stolu konaném na Pedagogické fakultě UK výsledky 3. etapy výzkumu Kvalitní škola realizovaného v rámci projektu KURIKULUM G. Účastníci na setkání obdrželi výtisk publikace Kurikulární reforma na gymnáziích – případové studie tvorby kurikula, která shrnuje výsledky výzkumu. Zájemci si ji mohou vyžádat na VÚP nebo získat elektronicky ve formátu PDF v sekci "Knihy".

Vyšla publikace Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Výzkumná zpráva. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. Plný text knihy je k dispozici ke stažení v sekci "Knihy IVŠV".

Doc. Tomáš Janík prezentoval na konferenci Asociace ředitelů gymnázií (Znojmo, 29. 3. 2011) souhrnné výsledky z prvních dvou etap výzkumu kurikulární reformy na gymnáziích.

Dne 24. 3. 2011 organizoval IVŠV pracovní seminář řešitelů projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání zaměřený na problematiku vztahu 1. a 2. stupně základního vzdělávání.

Tomáš Janík vystoupil 30. 1. 2011 v Praze na závěrečné konferenci projektu KURIKULUM G s přednáškou, v níž prezentoval výsledky výzkumu Kvalitní škola. Plný text závěrečné zprávy je k dispozici v plném znění na webových stránkách časopisu Pedagogická orientace.

V rámci předmětu Metodologie vědecké práce I. proběhl dne 4. 11. 2010 seminář 
vedený doc. PaedDr. Janem Slavíkem, CSc. na téma Konceptová analýza výuky.

IVŠV PdF MU pořádal ve dnech 15. 6. – 16. 6. 2010 mezinárodní konferenci New Pathways in the Professional Development of Teachers“.

Centrum pedagogického výzkumu se z důvodů proměny vnitřní struktury PdF MU k 1. 2. 2010 transformovalo v Institut výzkumu školního vzdělávání.

Dne 7. 12. 2009 proběhlo pracovní setkání Skupiny pro výzkum učebnic CPV PdF MU, které se týkalo především metodologie výzkumu učebnic. Kritickému zhodnocení byly podrobeny metodologické přístupy používané v diplomových a disertačních výzkumech, jež aktuálně probíhají pod záštitou CPV PdF MU.

Dne 8. 12. 2009 vystoupil na CPV PdF MU japonský expert v oblasti výzkumu výuky Jasushi Ogura s přednáškou na téma „Vzdělávání učitelů s využitím videotechnologií v návaznosti na videostudii TIMSS“.

V prosinci 2009 vyšlo souborné vydání Bulletinu CPV PdF MU 2009. Bulletin je přináší cenné informace o aktivitách pracovníků a doktorandů CPV PdF MU a o pedagogickém výzkumu v ČR i zahraničí.

Centrum pedagogického výzkumu organizovalo ve dnech 17. – 20. listopadu 2009 mezinárodní workshop The power of video studies in investigating teaching and learning in the classroom III. Pozvání přijali odborníci z předních evropských institucí zabývajících se využitím videozáznamu ve výzkumu školního vzdělávání. Jednacím jazykem workshopu byla angličtina. Semináře se zúčastnili mimo pracovníků a doktorandů CPV PdF MU také odborníci na výzkum výuky z Vídeňské univerzity, Institutu pro didaktiku přírodních věd v Kielu, Jenské univerzity, Karlovy Univerzity a Univerzity Pardubice.

Dne 29. října 2009 se na PdF MU konala Celofakultní mezioborová konference studentů doktorských studijních programů. Cílem konference je poskytnout prostor pokročilým studentům doktorských studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě MU k prezentaci realizovaných disertačních výzkumů, seznámit začínajícící studenty doktorských studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě MU s disertačními výzkumy studentů vyšších ročníků a porovnat oborově specifické vědecké přístupy jednotlivých doktorských studijních programů na PdF MU.

V září 2009 vyšla kolektivní monografie T. Janíka a T. Seidel „The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom“. Monografie vyšla v prestižním německém vydavatelství Waxmann a přispěli do ní přední světoví odborníci zabývající se výzkumem výuky.

V srpnu 2009 vyšla monografie T. Janíka Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Kniha pojednává o konceptu pedagogical content knowledge – didaktické znalosti obsahu, který byl na světovou scénu uveden koncem 80. let 20. stol. Lee S. Shulmanem a jenž se v průběhu dvou desetiletí etabloval nejen v oborových didaktikách a kurikulárním výzkumu a vývoji, ale také v oblasti učitelského vzdělávání.

Dnem 1. září 2009 přibyli do kolektivu pracovníků Centra pedagogického výzkumu tři noví studenti DSP: Mgr. Petr Blažej, Mgr. Eva Minaříková a Mgr. David Solnička.

V září 2009 vyšel sborník anotací příspěvků z konference Kurikulum a výuka v proměnách školy (editorky V. Najvarová a S. Šebestová). Součástí sborníku je dokumentační CD-ROM obsahující úplné verze prezentovaných příspěvků.

Dne 29. října 2009 se na PdF MU koná Celofakultní mezioborová konference studentů doktorských studijních programů. Cílem konference je poskytnout prostor pokročilým studentům doktorských studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě MU k prezentaci realizovaných disertačních výzkumů, seznámit začínajícící studenty doktorských studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě MU s disertačními výzkumy studentů vyšších ročníků a porovnat oborově specifické vědecké přístupy jednotlivých doktorských studijních programů na PdF MU.

Centrum pedagogického výzkumu pořádalo v termínu 24. - 25. června 2009 konferenci Kurikulum a výuka v proměnách školy. Program konferenceFotogalerie.

Štátny pedagogický ústav a Centrum pedagogického výzkumu pořádal v termínu 15. - 16. června 2009 konferenci Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Pozvánka na konferenci

Kolektiv pracovníků CPV pod vedením Tomáše Janíka provedl na zakázku MŠMT analýzu nálezů pedagogického výzkumu v letech 2001-2008. Výsledky této analýzy jsou publikované v monografii, jež je k dispozici elektronicky v sekci Knihy.

V prosinci 2008 vyšlo knižní vydání šesti čísel Bulletinu CPV vzniklých v roce 2008 pod názevm Bulletin CPV 2008. Elektronická verze publikace je k dispozici v sekci Bulletin.

Dne 30. 10. 2008 se v posluchárně č. 50 od 14:00 do 17:00 uskutečnila Celofakultní konference studentů doktorských studijních programů PdF MU. Cílem konference bylo poskytnout prostor pokročilým studentům DSP realizovaných na PdF MU k prezentaci disertačních výzkumů.

Dnem 1. září 2008 přibyli do kolektivu pracovníků Centra pedagogického výzkumu dva noví kolegové. Na pozici odborného asistenta nastopil dr. Milan Kubiatko a do 1. ročníku DSP byl přijat Mgr. Tomáš Janko.

Centrum pedagogického výzkumu a Štátny pedagogický ústav pořádaly v termínu 24. - 25. června 2008 konferenci Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. organizační pokynyprogram konference.

V termínu 19. - 21. 5. 2008 se uskutečnilo společné výjezdní zasedání obou pracovišť spolupracujících v rámci projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. Na jednáních v Pavlově byly diskutovány dosavadní výsledky a další směřování projektu.

Ve čtvrtek 17. 4. 2008 se od 14:00 do 17:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU konal pracovní seminář, jehož cílem bylo poskytnout prostor studentům 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu Pedagogika k prezentaci disertačních projektů.

V termínu 3. - 6. 4. 2008 proběhl seminář dvou kooperujících pracovišť (CPV PdF MU Brno a Katedra pedagogické psychologie Univerzity v Jeně), na němž se připravovala nová publikace s názvem The Power of Videostudies in Teaching and Learning in Classroom. Ke spolupráci budou přizvání odborníci na danou problematiku z univerzit po celém světě.

Dne 12. 2. 2008 se v prostorách PdF MU konala konference Učitel a žák v současné škole. program konference.

Centrum pedagogického výzkumu pořádalo ve dnech 20. a 21. 6. 2007 konferenci Kurikulum v proměnách školy.

V lednu 2008 vyšlo souborné vydání Bulletinu CPV za rok 2007.