Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

O nás

Institut výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je vědecko-výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je součástí CVIDOS (Centra výzkumných institutů a doktorských studií).

Posláním institutu je rozvíjet výzkum školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

Výzkumná pozornost je přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování a učení, učitelské profesionalizace a další.

Motto výzkumem k lepšímu vzdělávání zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování jejich praxe. Ve snaze o naplnění těchto cílů se využívá postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární i komparativní. Vedle kvantitativní a kvalitativní metodologie se využívá také metodologie smíšené.

Institut zpracovává expertízy, evaluační studie, oponentní posudky a další materiály pro MŠMT ČR a jeho organizace. S výzkumnými zjištěními a výsledky analýz vstupuje institut do veřejných diskusí o vzdělávání – jeho ambicí je stát se respektovaným partnerem s vůdčím hlasem, jenž zde bude reprezentovat náhledy a postoje výzkumné komunity.

Institut sleduje problematiku pedagogické metodologie, a další témata, zejména vztah vědecké a praktické pedagogiky, obecné otázky oborových didaktik, výzkum založený na analýze videozáznamu, komparativní metodologie ve výzkumu kurikula a výzkum učitelské profesionalizace.

Institut se spolupodílí na zabezpečování doktorského studia v oborech Pedagogika, Didaktika cizích jazyků a Výtvarná výchova a to organizováním odborných seminářů, workshopů a přednášek k problematice pedagogické metodologie a oborových didaktik, na kterých vystupují významní odborníci z ČR i ze zahraničí.

Institut vede ediční řadu Pedagogický výzkum v teorii a praxi, v níž zatím vyšly více než dvě desítky publikací. Vedle toho se podílí na vydávání časopisů Pedagogická orientace a Orbis scholae.

Institut navazuje na tradice fakulty, které sahají až k jejímu vzniku v roce 1946. Vědeckou orientaci fakulty tehdy reprezentovaly osobnosti jako Jan Vaněk, Vilém Chmelař, Otokar Chlup, Ladislav Dvořáček, František Trávníček a další. Časté reorganizace fakulty v dalších letech však vědeckému bádání nepřály. Pokusem zvrátit nepříznivou situaci byla iniciativa některých pracovníků fakulty (Bohumír Blížkovský, František Holešovský, Stanislava Kučerová a Josef Maňák), kteří využili příznivých podmínek obrodného procesu a v roce 1968 založili Laboratoř pro pedagogický výzkum, která však v období tzv. normalizace mohla existovat pouze formálně. Pokusem o její funkční uplatnění po roce 1989 bylo obnovené pracoviště s názvem Laboratoř výzkumu výchovy a vzdělávání, ale ani jí se nepodařilo získat výraznější podporu fakulty. Obrat k lepšímu nastal v roce 2003, kdy bylo zřízeno Centrum pedagogického výzkumu. Jeho transformací vznikl v roce 2010 Institut výzkumu školního vzdělávání. Od roku 2012 je Institut součástí CVIDOS (Centra výzkumných institutů a doktorských studií).

Podrobněji se Institut představuje v publikaci Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2003–2010): Janua reserata.