homepage

 galerie...

Esej k hermeneutice artefaktu se čtyřmi klíči od Jiřího Havlíčka

Jiří Havlíček: Úryvky z vlastních textů…

THE LOST BOOK OF MY LIFE

THE DISCOURSE [3D video and music by Havlicek]

What kind of poetry do you like...[video and sound by Havlicek]

SAATCHI ONLINE - JIRI HAVLICEK PAGE

MY EYES [3D video and music by Havlicek]

SEE BOOK ABOUT JIŘÍ HAVLÍČEK

Jiří Havlíček's artwork

Catalogue published by The Moorland Press

Copyright © Kenneth G. Hay and the authors.

ISBN:0-9552977-0-2

978-0-9552977-0-0

2006


Jiří Havlíček: Vyznání aneb letmé vzpomínky k vlastní tvorbě…

 (mezi imaginací a vyprávěním)  

 

I. 

 

Tam někde mimo svět lidí jiná jsou nebesa a jiná zem

( Li Po, V horách – Otázka a odpověď)

  

 

První vzpomínka Mimochodníkova z dětství mne vede do hloubi předškolního věku...

 

Tehdy ve věku kolem čtvrtého a pátého roku mne fascinovala čarodějná schopnost dospělých, kteří ovládali zázrak: ze změti pro mne naprosto nepochopitelných klikyháků a stigmat, hemžících se černě na bělostném pozadí stránek knihy nebo rozlehlé plachty novin – luštit a do souvislého vyprávění v mluvené řeči, tlumočit příběhy a události skutečné či neskutečné.

To umění jsem jim tiše upřímně záviděl a obdivoval je takřka jako kouzelníky a mocné mágy.

 

Vskutku nepřeháním, neboť jsem je považoval za velmi mocné, když jsem bezmocně žadonil, aby mi něco přečetli z těch pro mne nepochopitelných notací.

Vyprávěli plynule a živě, vlastně dnes vím, že jen četli, co bylo dáno a psáno, hráli jako obratní virtuózové podle notového záznamu, ale jejich interpretace mne naplňovala němým úžasem a obdivem, byť vyprávění netvořili oni sami, ale jen přednášeli podle záznamu.

Když jsem trpce nahlas litoval, že něco tak nedostupného a zázračného neovládám, usmívali se shovívavě, utěšovali mne a slibovali mi, že za nedlouhý čas se tomuto umění oživovat znaky všemocného písma naučím i já.

Já a můj o dva roky mladší bratr jsme si zatím prohlíželi obrazové ilustrace v pohádkových knížkách.

Trochu bezmocně jsme se je snažili napodobit a interpretovat a mnoho pěkných knih poničili čmáráním do nich.

 

Zamyslím-li se nad tím, co vlastně ta změť čárů márů a kliky háků měla představovat, řekl bych dnes, že cosi mezi sněním a zkušeností reality, přesněji mezi obrázkovým písmem a psanými obrázky. To je však málo, protože to bylo dětské kouzlení: byli jsme současně básníky, spisovateli, malíři, avšak hlavně barbarskými čaroději, šamany mimo svět dospělých a ten svět jsme toužili pochopit a uchopit, což tak trochu znamenalo ničit jej probouráváním se do něj mimo brány institucionalizované výchovy a výuky. Trochu předčasně, ale zato s chutí malých běsnících vandalů...

 

Čárali jsme mocnými vzmachy přes ty nerozluštitelné černé texty, asi tak jako sotva opeřené ptáče cvičí svá zakrnělá křidélka a učí se létat, předtím než opustí rodné hnízdo a vznese se do volného prostoru. Jsem dnes své zesnulé matce vděčen, že nám toto barbarství trpěla, i když si na toto ničení stěžovala. Dík její toleranci jsem si oblíbil kreslení a i přes nevůli mých učitelů - později ve škole - kreslil ve výuce různých předmětů na každý malý kousek papíru, co mi přišel pod ruku, takže jsem často nosil domů v žákovské knížce poznámky druhu – je soustavně nepozorný, čmárá si...

 

Učil jsem se vlastně, jak si teprve dnes plně uvědomuji, pro mne prvotnímu a základnímu umění: nikoliv jak tvořit slova v mateřském či jiném naučeném jazyce, ale jak vtělovat myšlenky a představy jako jakési „hologramy“ do obrazů celostního charakteru, do mentálních plánů zachycujících procházení tajuplným labyrintem imaginace bez Ariadnina vlákna jazyka a řeči.

Byly to vždy němé hry a pokud k nim patřila slova - pak jenom jako vzdálené stíny ztrácející se ve třpytu linií a barevných interpolací...

 

Obrazy pro mne vždy byly prvotní, tak jako pro jiné jsou prvotní slova, i když tomu příliš nevěřím a nemyslím, že intelekt je ovládán bičem rozumu a kavalkádami slov...

 

Slova jsou mi hudbou vyluzovanou smyčcem představivosti na strunách vzpomínek, letmých obrazů a doteků na nich ulpívajících.

Proto se instinktivně a intuitivně přikláním k onomu pro mne vskutku vědeckému tvůrčímu pojetí, které není jen papouškováním naučených sekvencí, ale experimentováním s mentálními konstrukty a skladbami, postupem mnohem bližším poetice hudby nežli suchopýru exaktně se tvářících popisů, hemžících se číslicemi a logickými abstrakty. Přiznávám sice i oněm jejich mohutnou informační hodnotu, nepatřím však k jejich obdivovatelům a uctívačům a nelituji toho. Proč?

Nejsem tvůrčím matematickým géniem, ani hudebním skladatelem, neosvojil jsem si taje univerzální matematické komunikace v její vskutku špičkové kreativní podobě, ale zato se mi již v raném školním věku dostalo jiného poněkud trpkého poučení...

 

 

 

My cherubíny tajemně představujeme – mysteriózně symbolizujeme – a životadárné Trojici třísvatou píseň zpíváme, odložme nyní veškeré světské starosti – dosvědčujme tady uchvátanost světa.

 

Hymnus nad slovem Člověka z ortodoxní liturgie (parafráze)

 

 

V onom zmiňovaném předškolním věku jsem si totiž často prohlížel celostránkové barevné ilustrace od Arthura Scheinera v pohádkových knížkách mých i v mnohem bohatších knihovnách mých přátel ze zámožnějších měšťanských rodin.

Seděl jsem při tom často celé hodiny osaměle na koberci a rozevřené knihy byly rozloženy všude kolem. Písmu jsem sice zhola nerozuměl, zato jsem tehdy vládl jinou schopností.

Byl jsem jako uhranut, zcela uchvácen názorností a přesností těch pohádkových obrázků neskutečných světů. Mnohem později mi bylo sděleno, že jde o iluzivní dvojrozměrná zobrazení, - tehdy však byl pro mou vzrušenou dětskou představivost každý ten obraz branou a klíčem k netušeným světům...

Uměl jsem zcela bez potíží do nich doslova vstupovat, pohybovat se suverénně uvnitř každého zobrazení, obcházet předměty a bytosti v nich malířem znázorněné a neuvěřitelný zázrak – procházet jimi jako trojrozměrnými kulisami po cestách vinoucích se tajuplnými tmavými lesy, přes modravé hory do stinných údolí, ke vzdáleným loukám zalitým slunečním či měsíčním svitem. Putoval jsem kolem potůčků a hlaholících bystřin, řek a jezer k chaloupkám, vesnicím, městům a hradům v nedozírné dáli... a víly, skřítci, hastrmani, ohniváci,obři a čarodějnice, rytíři i andělé, lidé dobří i špatní, démoni i spasitelé - vtančili tam se mnou v nekončícím chorovodu za švitoření a zpěvu tisícerého pestrobarevného ptactva. Rozuměl jsem řeči zvířat a moudře jí s nimi promlouval v tajemných zákoutích pohádek, bájí a mýtů...

To nebyla poetika fantazie, jak bych si rád dnes vysvětlil, ale neuvěřitelná schopnost pohybu v paralelních světech, reálnějších nežli ten, v němž jsem jako dítě za oněch časů byl a žil.

Ocital jsem se totiž nikoliv v trojrozměrných statických iluzích, ale v mnohorozměrných příbězích souběžných světů. Ten náš byl vskutku jen jedním z mnoha jiných.

Záhy po vstupu do školních lavic jsem však seznal čím zaplatím...

 

Tato neuvěřitelná schopnost byla organicky a logicky spojena s tím, že jsem neuměl číst psané texty.

Pohádky mi byly čteny dospělými nebo vyprávěny živou řečí!

Rovněž jsem si v oněch časech zcela vědomě osvojil schopnost řídit své sny. Každičkou noc jsem snil své sny na pokračování, řetězil je v návaznosti..., ovládal je jako kouzelný koberec z pohádek Tisíce a jedné noci, byl Šeherezádou, kalifem i čápem současně.

Tyto magické schopnosti jsem však postupně a potupně ztrácel, pozvolna se vytrácely se školní drezúrou.

Naučil jsem se kostrbatě a pomalu slíbená umění - čtení a psaní -, ba i počítat a spoustu jiných užitečných, ale i zhola neužitečných věcí.

A tak postupně přestaly být kýžené, původně čarodějné moci - zázrakem -, zevšedněly a někdy dokonce byly i břemenem. Imaginaci a jejímu prvotnímu rozletu byla důkladně přistřižena křídla. Rozvoj mysli a intelektu, snad tomu říkají - magickou cestou - ti co již nadobro zapomněli, byl přehrazen, zastaven, sveden jinam. A tak jsem postupně zapomínal snít a s nastupující pubertou směnil ubohé trosky ustupujících „létacích“ snů za erotické fantasmagorie a život dospívajícího jinocha.

 

Záliba v kreslení a malování mi naštěstí zůstala a časem jsem ji vypěstoval k určité dovednosti, avšak onu skutečnou magii dětství jsem již nenalezl a nahradil ji snad jen šedí obvyklé intelektuální komunikace, láskou k ženám i četbou, ba psaním veršů a surrealistických textů v podivuhodné směsici.

Okřídlená nesmrtelná imaginace, magická schopnost manipulovat s obrazy, příběhy snů, s vizuální „realitou“ - přešla pozvolna ve schopnost – dešifrovat znakové notace a obchodovat s významy, neboť to je pravým smyslem ekonomiky jazykové a řečové komunikace. Publikum v určité jazykově spřízněné sociální a kulturní skupině je touto dovedností doslova uhranuto jako myška zahnaná do kouta, zoufale přitištěná ke chladné skalní stěně pod ledovým šlahounem upřeného hadího pohledu bez mrknutí, bez víček – a budiž polknuta jako ta slova nevyřčená milované řeči mateřské a pohřbena v lůně poezie nenapsané...

Srdce lká řečí osamělého mozku, vznášejícího se v pomyslném empyraeu na kluzké houpačce mentálních a intelektuálních konstrukcí, - pravá muka sdílení s dušemi stejně zatracenými v očistci slov.

 

Dnes jsem blízek názoru, ba přesvědčení, že takzvaný předhistorický člověk žil a stále je v nás zpřítomňován skrze naše dětství v „realitě“ mýtu a v její poetice, - dokonce snad mnohem úporněji reálný nežli jeho iluzorně dominující a vzdálený pokřivený stín – uměle jako homunkulus v alchymistově ampuli vypěstovaný – človíček historický, mandragora oživlá v časovém intervalu zhruba deseti tisíc posledních solárních oběhů.

Uměle zkonstruovaný historický člověk je ukován v mřížoví dějin jako démoni z pohádek.

Zbav jej okovů a promění se ve strašidelnou krvavou obludu Revoluce a balsfemických Re-forem. Pořádek světa bude obrácen naruby jako pověstná rukavička...

Křehká konstrukce „zvědečtělých“ dějin, stále opravovaných a přepisovaných jako poetický palimpsest podle proměnlivých požadavků mocných tohoto světa a potřeb i choutek služebných interpretů, stejně jako obratnost manipulace s řečí a jazykem, spojená se znalostí písmového kódu si nás nadobro podmanila a snaží se zcela vyloučit jakékoliv „magické“ schopnosti. Čím je však toto čarování s pamětí, kouzlení s fakty?

Se světem a jeho obrazem je totiž ustavičně bezohledně manipulováno.

Naposled jsou tím vinna média či jiný pomyslný šotek, jenž se pološílené paní Racionalitě, té bohyni dávné francouzské revoluce, vloudil nespatřen pod její bojovnou frygickou čapku. Bláznivá čarodějnice v antické republikánské tóze, snad samotná bohyně Kálí, s falickou čapkou spagyriků uctívaná v chrámu sekty scientistů...

 

Christopher Dawson, historik a filosof evropanství katolicky orientovaný, autor studie Porozumět Evropě, - spatřuje tragickou problematiku rozštěpení ducha Evropy v jeho sekularizaci. Universálnost je obětována rozběsněnému nacionalismu, prýštícímu z barbarských kmenových kořenů jednotlivých etnických komunit, náhradou jednotící spirituální ideje zbožštěním lidského ratia v chrámu Rozumu:

„...Osvícenectví se postupně přeměňovalo v jakýsi druh protináboženství. Duchovní síly, jimž byl upírán jejich tradiční náboženský projev, našly svoje vyústění v novém revolučním kultu, ztělesněném v Deklaraci práv člověka a inspirovaném iracionální vírou v Rozum a bezmeznými nadějemi v pokrok lidstva po osvobození od věkovitého útlaku kněží a králů. Politická demokracie a ekonomický liberalismus byly praktickými výsledky těchto názorů a snaha uskutečnit je drastickým rozchodem s minulostí a zavedením nových racionálních institucí vedla k Francouzské revoluci, k vládě teroru a k císařskému imperialismu Napoleonově...“

 

Můj osobní postoj je přinejmenším v lingvistickém ohledu značně radikálnější.

Idolatrie, uctívání obrazů je střídána uctíváním slovní komunikace, přičemž universální církevní jazyk liturgie je vystřídán překladem do národních jazyků. Posvátný „jazyk“ ikonické celosti beze slov, protože jde o vyjádření universálního tvůrčího božského Slova, jež je po věky na počátku všeho stvořeného, ať již silami božskými nebo jejich obrazem – mohutnostmi lidskými, - je obětován kmenovým nářečím. rozpadá se v Bábel zmateného hašteření...

Ve fázi konečné, což můžeme dnes doložit, je kolektivní podvědomí současných „evropanů“ opět sjednocováno na bázi zjednodušené komunikace, ovládáno diktátem vizuálního principu zcela absurdně odbožštěného a odlidštěného. Bezduchost a až satanická agresivita světa reklamy, kšeftu se sportem, lokálními válečnými konflikty, gladiátorským zápolením politických lídrů jsou stigmaty nové kulturnosti konsumerismu, zvláštního to universálního „náboženství“, jež má být bezuzdným násilím vnuceno lidstvu celé modré planety...

 

„Magické“ je vytěsněno médiem „techné“ – to v prvém sledu a v lineární posloupnosti „historických“ kulturních okruhů.

Poetika mýtu odívá se hávem filozofie, doprovázené svým neoddělitelným psychopompem – absurdně sekularizovaným a institucionalizovaným pseudonáboženstvím, někdy převlečeným za maškaru ideologickou a sociálně-politickou. To pro ty, co manipulují či jsou manipulováni. Societa stává se zbytnělým fetišem, komunikuje jen sama se sebou, dokonce médiem deifikované „svobodné volby“, což je nejpustší klam soudobého kolektivního blouznění..., tato hra na pokračování se předvádí nejširšímu publiku jako karikatura ceremonií dávných monarchií - v masmédiích dnes a denně a je obsáhle komentována a interpretována.

Jiný nežli tento kolektivní sen není uznáván za legitimní.

Z her zapomenutého dětství zůstal ještě preferován cynicky komercionalizovaný sport, vlastně dokonalejší karikatura gladiátorského zápolení a pro vyrovnání skryté touhy, plynoucí z obecně potlačované a regulované brutality - kruté nefalšované válečné hry v přímém přenosu s krvavými oběťmi... .

Tento veřejný teror informací je respektovanou formou obludného kolektivního snu.

 

Tato societa totiž konzumuje, to jest doslova pohlcuje a požírá, - samu sebe jako legendární auroboros a pomalu hyne ve vlastních výkalech, sekundárním to odpadu scestného myšlení. Její potenciál spirituality není již „magický“, nýbrž „skatologický“.

Umění již dávno popřelo svůj vlastní smysl a účel, stalo se ornamentem a němým svědkem tohoto dění: antiuměním.

Fenomén tajemství zaniká, je zcizován nejrůznějšími techno-logickými postupy.

Vytěsněná magie se však mstí - v konstruktu virtuálního elektronického světa, sdíleného těmi šťastnějšími. Ostatní neúspěšní putují na „smetiště dějin“, odkud jsou občas ve vybraných skupinkách a s patřičným halasem demonstrativně zachraňováni rozmanitými a málo efektivními sociálními programy.

 

Živý svět je paradoxně začarován do neprostupné spleti stigmat a silokřivek znaků, metafor, hieroglyfů a symbolonických struktur.

Bezprostřední okouzlení tvořící bytosti je zakódováno do těchto houštin jako šípková Růženka do snu, z něhož se sama nemůže probudit.

Vše živoucí ustrnulo ve statické bezčasovosti jazykových, logických a sémantických figur. Racionalita pohltila samu sebe v bezedné analytické posedlosti. Výklad smyslu stal se tautologickým a pokud směřuje k transcendenci je ovládán dominací sebepopření. Jediná smysluplná informace je pak ryzí a nezkreslená dezinformace, šum na pozadí vyprázdněnosti.

 

 

 

Toť sermon, jejž třeba ukončit, ukoptěná lamentace a proto se ve vzpomínce druhé a protentokrát závěrečné - vrátím k tvůrčímu vzmachu jinocha a mladého muže, chráníc se vzpomínat na zítřek mého zrání a stáří...

 

Druhá vzpomínka směřuje do světů dospívajícího zdání..., pochyb-lásky-víry.

 

 

 

 

II.

 

  

GRAPHICA ALCHYMICA SIVE CATHOLICA

 

  

In dolci jubilo

singhet ende weset vro!

Al onse herten wohne

leit in presepio,

dat lichtete als die sonne

in matris gremio.

Ergo merito,

ergo merito,

des sullen alle herten

sweven in gaudio.

...

Ve sladkém jásotu

pějte a těšte se,

hle, blaho veškeré v jeslích zde spočívá.

Září jak slunce

s Matčina klína.

Nuž tedy, právem

nuž tedy, právem

ať srdce veškerá

chvějí se slastí!

 

(nejstarší německá makarónská píseň)

 

  

 

 

Prvním grafickým listem, jehož prostřednictvím jsem se vědomě naklonil nad tematickou hlubinu křesťanské esoteriky, byl mědilept Sefer Jecira, který vznikl během roku 1971. Svou kruhovou, písmovou i obrazovou kompozicí  je věrnou reprodukcí originálního díla nizozemského rytce Pauluse van der Doorta z Antverp. Rytec pracoval pod vedením lipského teosofa Heinricha Khunratha na sérii obrazců, jež byly roku 1609 publikovány ve spise Amphiteatrum Sapientiae Aeternae Solius Verae Christiano-Kabalisticum, Divino-Magicum, Nec Non Physico-Chymicum...

Je to fóliový svazek známý sběratelům starých mědirytin i těm, jak praví francouzský hermetik Papus (Dr. G. Encausse) ve své proslulé Kabale, kteří se z různých důvodů zabývají esoterním výkladem náboženských systémů.

Khunrath v Amphiteatru imaginativní formou předvádí brilantní propojení tradiční židovské kabaly a křesťanství, vzájemné nadčasové obohacování základních představ obou světů. Neméně pozoruhodné je i to, že rosikruciánský Khunrathův obrazec je podoben kontemplačním mandalám orientálního typu. Emblémy a hieroglyfy, vznikající nesčetnými kombinacemi představ o Svaté Trojici, Božím Synovi, prarodičích Adamovi a Evě, kabalistických světech, Stromu Života spolu s hebrejskými skrytými jmény Božími, názvy nebeských hierarchií a přikázáními Desatera mi nadobro učarovaly. Výklad byl mnohoznačný a já všude kolem sebe rozpoznával stopy posvátného jazyka.

 

Asi rok poté došlo k osudovému setkání se Stanislavem Malým. Mladý sochař a básník, původem z Nových Hradů u Litomyšle, po ukončení studia na pražské Akademii výtvarných umění krátkou dobu působil se mnou jako učitel na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pro otevřenost svých křesťanských postojů, personalistickou duchovní orientaci a mohutný vliv na studenty katedry byl donucen opustit půdu univerzity. Stýkali jsme se na fakultě i mimo ni, sblížili jsme se. Později, když musel odejít z Brna do rodných východních Čech, jsem pravidelně za ním dojížděl sám i se společnými přáteli.

Osobnost Malého působila zvláštním pastoračním vlivem. Plně se ve mně obnovil zájem o křesťanskou tematiku po několikaletém období surrealistické aktivity, které jsem se věnoval jako člen brněnské surrealistické skupiny Lacoste. Ta se ostatně rozpadla v důsledku srpnových událostí na prahu roku 1970.

 

Křesťansky orientovaná výtvarná díla pro jejich nezakrytý otevřený „konservativismus“ nebylo možno veřejně prezentovat, avšak právě tato nucená skrytost mne dráždila a přitahovala svou nepřirozenou absurditou. Dnes, kdy je situace zdánlivě naruby, musím přiznat, že vlastně již od počátku osmdesátých let netvořím další práce v duchu jakéhosi katolického figurálního tradicionalismu. Všechny posvátné představy se mi postupně proměnily v inkarnát Svatého Těla. Není důležité, chybí-li aura či dokonce možnost interpretace. Ale to předbíhám.

 

Noční rozmluvy se Stanislavem Malým v létech 1972 až 1974. kdy pobýval v Brně, podstatnou měrou rozšířily mé poznání o významné zdroje evropské křesťanské mystiky. Básnické dílo Stanislava Malého totiž vznikalo souběžně s jeho tvorbou sochařskou. Nemohu posoudit ani dnes, co je prvotní, co k čemu je vlastně komentářem. Duchovní osvícení a inspiraci nalezl v odkazu ávilského mystika Juana de la Cruz. Jeho dílo Výstup na horu Karmel v Ovečkově komentovaném vydání tehdy nejen podrobně studoval, ale řídil se jím i ve svých morálních a životních postojích. Pramen, jehož zdroj byl ve španělské větvi evropské křesťanské mystiky – u sv. Ignáce z Loyoly, u sv. Jana z Kříže a sv. Terezie z Ávily – se nakonec proměnil v plameny, jimž jsem neodolal ani já.

 

Pochopitelně, že dnes po létech si uvědomuji, že reflexe rosikruciánské, karmelitánské či jezuitské mystiky nepředstavují v mém díle limitující momenty. Přesto však dotek nebyl povrchní: jizva, jak vím, se již nikdy neuzavře.

Jsou taková setkání stigmaty našich životů?

Nevím, neboť v pozemské perspektivě nemohu najít přiměřenou odpověď.

 

Na několika listech používám citáty z básnické tvorby Stanislava Malého (Extase sv. Terezie, Heinrich Suso). Žel zůstal zatím jen fragment většího zamýšleného cyklu Evropští křesťanští mystici, jenž měl být doprovázen Malého básněmi.

Jiné listy (sv. Jan z Kříže, Bratr vlk, Stigmatizace sv. Františka) jsem pojal do v pořadí druhé bibliofilie pod titulem Ježíšek, kterou jsem uspořádal na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let.

První série vznikla vlastně kolem roku 1975 pod názvem Ježíš Kristus. Zatím mé listy nejrozměrnějšího formátu.

Jedním z posledních velkých listů je Betlém. Připravoval jsem jej řadu let a použil informace získané studiem lidových Betlémů Moravy, Čech i Slovenska. Lidové křesťanství na mne působilo jako aristokratický rozměr duše prostého člověka, stejně čistý i naivní v upřímné jasnosti.

 

 

Hlubinnou křesťanskou dimenzi evropského lidství nelze zapřít. Ani zběsilým vymknutím komunistické inverze. Mezi synkretismem gnostických učení prvních století po Kristu a ideologickým chaosem dvacátého století lze vést paralelu, jak přesvědčivě dokazuje Eric Voegelin. Démonická posedlost ideologií je však pro mne skryta v doktrinářské touze ideologů vymezovat a oktrojovat pravidla, dogmata, zákony. Jak scestné. Co bylo dříve? Hra nebo pravidla, pravidla nebo hra? Scholastický laboratorní problém intelektuální patafyziky.

 

Ostatně mohu parafrázovat vlastní text k výstavě v olomoucké Galerii v podloubí z roku 1982.

Tyto zjevné kontaminace neposlouží k uspokojivému vysvětlení oslňující materializace „černého světla“. Záblesk pravdy rozpoznáme spíše v upřímné jednoduchosti lidové pašijové hry, kde „utrpení světla“ zbaveno gnostické předpojatosti má kontemplativní hodnotu přímo úměrnou harmonii citové a rozumové složky s láskyplnou angažovaností účastníka. Během tohoto psychodramatu není pak zapotřebí čerpat z hlubin nevědomí probuzení pro další experimenty kriticky odhalující skryté významy a ohraničující jejich neomezenou virtualitu.

Graphica alchymica sive catholica je usilováním o trvalé setkávání s tajemstvím tvůrčího aktu v celé jeho zahalené nahotě...

 

Odtud mne  vzpomínka vede k úvahám obsaženým v ineditním sborníku Ars scatologica z roku 1986.

V sérii skatologických myšlenek Denis Hollier v překladu básníka Pavla Řezníčka v jeho samizdatové revue Doutník zmiňuje Parmenidovu otázku Sokratovi:

 „A věci jako tyhlety, které by se mohly zdát spíše směšné, Sokrate, vlasy, bláto, špína nebo další věci bez významu a hodnoty – je třeba jim dát také Ideu (Formu), každé zvlášť, samotné, oddělené od věci, jež se dotýkají našich rukou?“

Příznačná je Sokratova odpověď:

„...O těchto věcech, které vidíme, soudím, že ty také jsou; ale uznávati nějakou jejich ideu bylo by snad příliš divné. Věru již kdysi mne napadla pochybnost, zdali tomu není se všemi věcmi stejně; potom kdykoli se postavím na to stanovisko, prchám pryč z obavy, abych snad nespadl do nějaké prohlubně tlachání a tam nezahynul; vracím se tedy tam, k věcem, o kterých jsme právě mluvili, že mají ideje, a těmi se usilovně zabývám.“

 

Denis Hollier správně podotýká, že pro blízkost skatologie se smíchem či smíchovou kulturou (M. Bachtin), nemůže k ní filozof zaujmout stanovisko jiné nežli odsuzující, eventuálně vyhýbavé. Ve filosofickém textu smích představuje již neslušnost. Je nepatřičný a nepříslušný. Smích není seriózní argumentací.

 

Jaká nepřekročitelná propast tu zeje mezi světem pohanské antiky a křesťanstvím, mezi světem křesťanství a soudobým postindustriálním šosáctvím. Kdo dnes plně pochopí středověkou fascinaci relikvií, tímto záhadným reliktem posvátného utrpení, schopným iniciovat zázraky?

Vždyť naše doba se dusí všedností, její ekologická agónie je jen odleskem agónie duchovní, inverzí principu martyria. Takže ukřižováni budeme konečně všichni?

 

 

A tak se ustavičně vracím ke svým grafickým listům. Iluminuji je, doplňuji zlacením, knihařskými zásahy v emailech a slepotiskem. Vytvářím hybridy proti pravidlům ortodoxní grafiky.

Tyto vyhasínající jiskry světa středověku jsou snad paranoickou slitinou „moderní“ grafiky a iluminací dávných manuskriptů. Přitahují mne barvotisky z minulého i předminulého století, obdařené mdlou pachutí skomírající psyché fin du siécle znásilňované funícím démonem průmyslové epochy. Zde jsou meze opět zřetelné. Branka pokory se otevírá, můžeme jen sklonit hlavu a vstoupit...

 

 

Divoké pláně keltského ducha, jež se ubránily dobrodiní Pax romana, poseté samotářskými balvany pod nebeským blankytem náhorní plošiny i hlas osiřelé bytosti, znovu a opět vystupující na Horu: to vše přes vlny oceánu času dolehlo i ke mně jako neslyšná ozvěna Malého veršů.

Pochopil jsem, proč se vracím do kraje severovýchodních Čech, kdesi blízko polských a slezských hranic, domova několika generací kameníků. Poznal jsem smysl toho, že krajina Vysočiny a orlického podhůří postupně splývá v mé osobní paměti s francouzskou Bretaní a náhorní plošinou kolem španělské Ávily.

Nejsou to pocity kosmopolity, ale probouzející se vědomí mého evropského domova..., protože Evropa je naší skutečnou vlastí, do níž se opět po desetiletích vracíme.

 

 

 

 

…a úplně mimochodem: velmi lituji, že neumím psát kaligrafickým štětcem na hladinu rybníka v odlesku Luny o půlnoci s dávným druhem Li Po, přiťukávat si dračí miskou naplněnou až po okraj pálenkou z rýže, - pak zrcadlem odejít do chýše skryté v oblačných horách mezi Přátele…

a to budiž příslibem Mimochodníkovým pro Pars III

 

 

Dixit.

 

 

 

 

(text ze sborníku Mimochodem z let 2007 -08)