English

Obsah sborníku

 

Bibliografické údaje sborníku

T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita.
ISBN: 978-80-210-5774-6

 

Tomáš Janík Úvod s. i text
Plenární referáty
Kateřina Vlčková Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? s. 1–6 text
Sympozium 1: Výzkum kurikulární reformy na gymnáziích:
smíšená metodologie – smíšené výsledky – smíšené pocity
Tomáš Janík,
Petr Knecht,
David Solnička
Kurikulání reforma na gymnáziích: rozhovory s koordinátory s. 7–16 text
Petr Najvar,
Jan Slavík,
Kateřina Vlčková,
Milan Kubiatko,
Tomáš Pavlas,
Tomáš Janko
Kurikulární reforma na gymnáziích: dotazníkové šetření s. 17–23 text
Michaela Píšová,
Klára Kostková,
Petr Vlček
Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie s. 24–30 text
Jan Slavík,
Tomáš Janík,
Petr Najvar,
Zdeňka Švecová,
Eva Minaříková
Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím s. 31–38 text
Sympozium 2: Komunikace ve školní třídě
Klára Šeďová O pseudodialogu k dialogickému vyučování s. 39–45 text
Roman Švaříček,
Zuzana Šalamounová
Struktura a obsah výukové komunikace mezi učitelem a žáky s. 46–51 text
Zuzana Šalamounová,
Roman Švaříček
Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci s. 52–56 text
Sympozium 3: Jedna škola - dva světy? Úskalí přechodu žáků z 1. na 2. stupeň ZŠ
Dominik Dvořák Přechod mezi stupni základní školy: Od teoretického konceptu k možnostem facilitace s. 57–61 text
Sympozium 4: Vzdělávat dospělé: Aktéři vzdělávání dospělých
Michaela Tureckiová,
Jaroslav Veteška
Význam kvalifikací a kompetencí v profesním vzdělávání dospělých s. 62–67 text
Sekce A1: Smíšený design v pedagogickém výzkumu
Hana Horká,
Zdeněk Hromádka
Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu s. 68–72 text
Alena Seberová Využití smíšené metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese s. 73–79 text
Dominika Stolinská Kvalitativní přístup k interpretaci dat získaných prostřednictvím kvantitativního výzkumu v oblasti interakce učitel-žák na primární škole s. 80–85 text
Lucie Smékalová Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie s. 86–90 text
Sekce A2: Evaluace a autoevaluace
Milan Klement Možnosti hodnocení elektronických studijních opor s. 91–97 text
Jan Činčera Smíšený plán formativních evaluací s. 98–102 text
Michal Svoboda Evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu výzkumu pedagogicko-psychologických jevů s. 103–108 text
Sekce A3: Případové studie
Milan Pol,
Lenka Hloušková,
Martin Sedláček,
Bohumíra Lazarová,
Petr Novotný
Vedení procesů organizačního učení ve škole: případové studie s. 109–117 text
Sekce A5: Obsahová analýza edukačních artefaktů
Hana Lukášová Výzkum pojetí kvality života dětí u žáků pátých tříd s. 118–124 text
Irena Smetáčková Poznámky v žákovských knížkách: koalice, nebo konflikt mezi rodinou a školou? s. 125–129 text
Veronika Najvarová,
Světlana Hanušová,
Martin Adam,
Petr Najvar
Zkoumání povahy žákovských promluv ve výuce anglického jazyka s. 130–137 text
Sekce A6: Adaptace a standardizace dotazníků
Helena Grecmanová,
Jana Kantorová,
Miroslav Dopita,
Jitka Skopalová
Identifikace dimenzí k výzkumu percepce klimatu VŠ s. 138–142 text
Jana Wernerová Subjektivní obtížnost profesních činností studenta učitelství s. 143–148 text
Martina Kekule,
Vojtěch Žák
Zahraniční standardizované nástroje pro zjišťování zpětné vazby z výuky přírodních věd s. 149–156 text
Sekce A7: Přístupy k diagnostice a testování
Jan Průcha Diagnostika komunikačního vývoje předškolních dětí s. 157–161 text
Eva Minaříková Videopřípad jako stavební jednotka IVŠV videowebu pro vzdělávání učitelů anglického jazyka s. 162–167 text
Klára Kostková Hodnocení (rozvoje) interkulturní komunikační kompetence s. 168–174 text
Kateřina Homolová Konstrukce měrného nástroje pro výzkum a modelování současného dospívajícího čtenáře s. 175–179 text
Sekce P1: Učitel, jeho příprava a profesionalizace
Jan Bilík Model role ředitele školy v procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s. 180–188 text
Jana Krátká,
Radek Pospíšil
Zkušenosti studentů pedagogické fakulty s kyberšikanou s. 189–193 text
Lenka Danielová,
Dita Janderková
Požadavky zaměstnavatelů na kompetence učitelů středních odborných škol s. 194–199 text
Petr Soják,
Lenka Kristková
Mapování profesního uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce od roku 2005 - 2011 s. 200–208 text
Petr Soják,
Iva Navrátilová
„Soft skills“ začínajících pedagogů aneb s jakými sociálními dovednostmi a osobnostními kvalitami odcházejí učitelé z pedagogických fakult do profesní reality s. 209–214 text
Sekce P2: Žák, jeho znalosti, kompetence a postoje
Jana Škrabánková Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí s. 215–222 text
Zdeněk Vašíček Klavírní recitál dítěte mladšího školního věku v postojích rodiny. Replikace na ZUŠ s. 223–227 text
Anna Šlechtová Autoevaluace jako nástroj pro podporu a rozvoj skautských oddílů s. 228–233 text
Sekce P3: Kurikulum, jeho struktura, dopady a proměny
Jana Stejskalíková Integrace evropské dimenze do vzdělávání na příkladu dějepisných učebnic s. 234–237 text
Tomáš Janko Reprezentace učiva: co vlastně vnímáme? s. 238–242 text
Miroslav Jireček Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: výzkumné uchopení problematiky s. 243–249 text
Karel Dvořák Výzkum efektivity výuky technických předmětů s. 250–256 text
Pavel Zlatníček Kvalita výuky cizích jazyků – vývoj a pilotáž pozorovacího nástroje s. 257–262 text
Marie Snětinová Možnosti kvantitativních úloh ve výuce fyziky s. 263–266 text
Ping Huang,
Jiří Pospíšil
Reflexe metodologie výzkumu zlepšování efektivity vyučování ve vysokém školství v Číně a Česku s. 267–273 text
Sekce B1: Profesní příprava učitelů a pedagogů
Vladimír Jůva Neformální vzdělávání sportovních trenérů s. 274–279 text
Martina Kánská Profesní start absolventek studijního oboru Sociální pedagogika a poradenství - období pregraduální přípravy s. 280–285 text
Eva Marádová,
Jaroslava Hanušová
Připravenost učitelů k ochraně bezpečí žáků v případech mimořádných událostí ohrožujících život a zdraví s. 286–291 text
Taťána Göbelová Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ – výsledky smíšeného modelu výzkumu s. 292–297 text
Petr Bauman Představy budoucích pedagogů o hodnotách výchovy a vzdělávání s. 298–303 text
Sekce B2: Kurikulum a obsah vzdělávání
Dana Řezníčková,
Miroslav Marada,
Martin Hanus
Porovnání představ a názorů pedagogů různých stupňů škol na standardy geografických dovedností s. 304–309 text
Eduard Hofmann,
Marek Trávníček,
Petr Soják
Integrovaná terénní výuka jako systém s. 310–315 text
Jindřich Lukavský Problematika vyjadřování a hodnocení nefigurativní malby emocí u jedenáctiletých – didaktická analýza s. 316–321 text
Petra Šobáňová Učitelé výtvarné výchovy a jejich znalosti kurikula s. 322–327 text
Sekce B3: Výzkum žáků, jejich prekonceptů a gramotnosti
Věra Ježková Imigranti ve školním vzdělávání v Německu, Velké Británii a Švédsku s. 328–332 text
Eva Šmelová,
Alena Petrová,
Irena Plevová
Reflexe dílčích výsledků z výzkumné studie zaměřené na připravenost k zahájení povinné školní docházky s. 333–337 text
Kateřina Korcová Proměna prekonceptu žáků 3. třídy základní školy s. 338–343 text
Jan Karaffa Analýza výstupů dramatické výchovy a klíčových kompetencí s. 344–348 text
Sekce B4: Osobnostně sociální aspekty vzdělávání
Jan Kolář,
Jan Nehyba,
Bohumíra Lazarová
Osobnostně sociální rozvoj – o významu pojmu optikou pedagogického diskursu s. 349–355 text
Jan Nehyba,
Jan Kolář,
Martin Hak
Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji s. 356–361 text
Richard Macků Rozvoj kompetence k řešení problémů na zážitkových kurzech pro VŠ studenty s. 362–367 text
Helena Pilušová Činnost v tanečních souborech a její vliv na formování osobnosti jedince s. 368–371 text
Jana Krátká Zkušenosti s užitím online dotazníku na www.csfd.cz jako součásti smíšeného výzkumu s. 372–377 text
Sekce B5: Škola a její prostředí
Zora Syslová Využití vlastního hodnocení pro sledování kvality a rozvoje mateřské školy s. 378–382 text
Jarmila Bradová Materialita školskej triedy v procesoch pedagogickej komunikácie. s. 383–387 text
Pavel Vyleťal,
Vladislav Jankových
Zachycení a využití vztahů ve školní třídě sekundárního školství s. 388–392 text
Sekce B6: Výzkum v oborových didaktikách
Alena Hošpesová Trendy ve výzkumu matematického vyučování s. 393–397 text
Michaela Píšová,
Světlana Hanušová
Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků s. 398–404 text
Sekce C1: Učitelská profese: postavení a podmínky práce učitele
Petr Urbánek,
Markéta Votočková,
Jana Wernerová
K metodologii zjišťování podmínek práce učitele s. 405–409 text
Stanislav Střelec,
Jana Krátká,
Evžen Řehulka
K postavení třídního učitele v současné české škole s. 410–415 text
Anna Šafránková
Vladimíra Kocourková
Kvantitativní a kvalitativní rozměr výzkumu postojů učitelů ve vztahu k sociálnímu znevýhodnění žáků s. 416–420 text
Kateřina Kadlčíková Příprava učitele na výuku sexuální výchovy s. 421–428 text
Sekce C2: Představy, názory a postoje žáků
Isabella Pavelková,
Barbora Saitlová
Instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů s. 429–433 text
Eliška Kmínková,
Isabella Pavelková
Obtížnost a zaujetí úkolem v matematice s. 434–438 text
Alena Rakoušová Postoje žáků k řešení slovních úloh s. 439–445 text
Jaroslav Vala Smíšený design ve výzkumu recepce poezie s. 446–450 text
Sekce C3: Žák - jazyk - text - učení
Marie Švrčková Výzkum kvality počáteční čtenářské gramotnosti žáků 1. ročníků základních škol s. 451–455 text
Eva Skopečková Literární text ve výuce cizího jazyka – tvorba a ověřování didaktického modelu s. 456–460 text
Ondřej Šimik Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu – analýza pracovních listů žáků s. 461–466 text
Sekce C4: Mimoškolní edukační aktivity
Alena Vavrdová Muzeum a škola - výsledky výzkumného šetření k problematice jejich komunikace a spolupráce s. 467–473 text
Magdalena Marešová Jak to ta škola dělá? (Klíčové faktory úspěšného zapojení rodičovských dobrovolníků do každodenní práce školy. Exploratorní případová studie Mezinárodní školy v Haagu). s. 474–478 text
Kateřina Lojdová Současné prostředí subkultur – punk s. 479–483 text
Kateřina Pevná Sociálně vyloučení v procesu mezigeneračního učení s. 484–488 text
Lenka Kamanová Sexuální výchova v rodině očima rodičů s. 489–493 text
Sekce C5: ICT ve vzdělávání
Hana Zukalová ICT v terciárním vzdělávání pohledem studentů s. 494–499 text
Veronika Švrčinová Výuka s interaktivní tabulí versus tradiční výuka v primární škole s. 500–504 text
František Tůma Reakce studentů na diskusní aktivity při online výuce neoborového anglického jazyka s. 505–510 text
Vladimíra Zikmundová Formální odlišnost v multimediálním artefaktu a s ním spojená proměna narativu díla s. 511–515 text
Sekce C6: Historiografický výzkum v pedagogice
Petr Knecht,
Eduard Hofmann
Zeměpis v české škole: Vývoj cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem s. 516–520 text
Michal Šimáně Postoje a projevy německého obyvatelstva k československému menšinovému školství v ČSR na příkladu soudního okresu Ústí nad Labem s. 521–525 text
Julia Caltová Historický vývoj úlohy psaného textu ve vybraných metodách vyučování cizím jazykům s. 526–531 text