Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Oborová praxe (TE2BP_OPX)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (cvičící)

Cíle předmětu

Cílem je vytvořit základní představu o praktických aplikacích vědomostí a dovedností získaných teoretickým studiem oboru. Získat schopnost elementární interpretace technických poznatků neodborníkům (žákům, rodičům).

Osnova

  • Hospitace (náslechy – min. 3 vyučovací hodiny) ve výuce praktických činností (dílenských prací) na základní nebo zvláštní škole (provést a odevzdat krátký zápis vlastních poznatků včetně přesné identifikace navštívené školy).

  • Hospitace (náslechy – min. 3 vyučovací hodny) ve výuce informatiky (resp. práce s počítačem) na základní škole (provést a odevzdat krátký zápis vlastních poznatků včetně přesné identifikace navštívené školy).

  • Odborná krátkodobá stáž ve vytypovaném podniku v regionu základní školy (případně vlastního bydliště).

  • Jde o podrobné seznámení s historií vzniku podniku (podnikatelský záměr), s výrobou (nabídkou služeb), s technickým zařízením podniku, ekonomickými parametry, perspektivou apod. Každý student vypracuje projekt odborné exkurze s technickým zaměřením pro žáky konkrétní základní školy. Projekt bude obsahovat název a přesnou adresu vybraného podniku, kontaktní osobu včetně telefonu, textovou, případně obrazovou dokumentaci a vlastní návrh průběhu exkurze (metodický pokyn s názvem „Exkurze jako specifická forma výuky“ je na www stránkách katedry). Cílem exkurze nemá být pouze seznámení s technologií výroby, ale informační vstup do oblasti drobného podnikání a návrh možného působení učitele v oblasti profesní orientace.

E-Learning