Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Didaktika 2 (TE2MP_DID2)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.

Osnova

  • Aktuální problémy teorie a praxe vyučování technickým a informačně technologickým předmětům (příprava a tvorba školního vzdělávacího programu, nové dokumenty MŠMT, pedagogická literatura, časopisy).

  • Od Komenského po současnost. Praktická výuka předmětů technického charakteru na základních školách u nás i v zahraničí. (pohled do historie, současná situace u nás i v zahraničí, perspektivy z hlediska potřeb společnosti).

  • Konkrétní didaktika v oblasti využití konstrukčních stavebnic (oblast design a konstruování) (práce se stavebnicemi, návody, sestavování modelů, montáž, demontáž, tvůrčí činnost žáků).

  • Konkrétní didaktika v oblasti práce s elektrotechnickými a elektronickými stavebnicemi (schémata zapojení, elektrotechnické značky, zdroje, spotřebiče, praktické elektroinstalace).

  • Konkrétní didaktika – technické, elektrotechnické a elektronické měření na základní škole (druhy měřidel a způsoby jejich využití na základní škole, měření základních elektrických veličin, mezipředmětové vztahy, výchova k přesnosti).

  • Konkrétní didaktika - provoz a údržba domácnosti (domácí účetnictví, drobná domácí údržba, elektrické spotřebiče v domácnosti).

  • Ekologická a environmentální výchova jako součást technické a informační výchovy (metodika pronikání ekologických problémů do různých odvětví techniky, využití možností Internetu pro zvýšení množství informací, působení učitele a jeho význam v uvedené oblasti).

  • Úloha učitele v procesu osvojování technických vědomostí, dovedností a návyků (rysy osobnosti učitele,mluvený i písemný projev učitele, vyjadřovací schopnosti,vztah učitele k žákům, kolegům, rodičům i k profesi, osobnostní i vzdělanostní růst).

  • Samostatná tvořivá činnost žáků na základní škole (specifika přípravy, rozvoj kreativity a samostatnosti, využití problémových metod a brainstormingu).

  • Hodnocení a klasifikace v technických předmětech, pedagogická diagnostika (problémy slovního hodnocení žáků, didaktické testy,specifika hodnocení výsledků praktických činností, diagnostika žáka).

E-Learning