Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Aplikace techniky 3 - Didaktika (ZS1MP_AT3, ZS1MK_AT3)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v praktických činnostech se žáky a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.

Osnova

 • Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie – vzdělávací oblasti RVP. (charakteristika, cíle, vzdělávací obsah, učivo, očekávané výstupy).

 • Technologie vyučování na I. stupni základní školy – teorie vyučování, oborová didaktika (teorie řízení vyučovacího procesu, vyučovací cíle, formy, zásady, metody, prostředky).

 • Příprava a realizace vyučovacího procesu, pedagogická praxe studentů (hospitace, teoretická i praktická příprava učitele na vyučovací jednotky, cvičné výstupy).

 • Člověk a svět práce - hodiny praktických činností na základní škole (specifika práce se žáky, organizace a bezpečnost práce ve školní dílně, laboratoři a v učebně výpočetní techniky).

 • Konkrétní didaktika v oblasti praktických činností s drobným materiálem – papír, karton, dřevo (jednoduché pracovní operace a postupy, nástroje, nářadí, praktická cvičení).

 • Konkrétní didaktika v oblasti využití konstrukčních stavebnic (práce se stavebnicemi, návody, sestavování modelů, montáž, demontáž, tvůrčí činnost žáků).

 • Úloha učitele v procesu osvojování pracovně technických vědomostí, dovedností a návyků (rysy osobnosti učitele,mluvený i písemný projev učitele, vyjadřovací schopnosti,vztah učitele k žákům, kolegům, rodičům i k profesi, osobnostní i vzdělanostní růst).

 • Hodnocení a klasifikace v technických předmětech, pedagogická diagnostika (problémy slovního hodnocení žáků, didaktické testy,specifika hodnocení výsledků praktických činností, diagnostika žáka).

 • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou - editory (řízení vyučovacího procesu, specifika práce s výpočetní technikou, řešení problémů, organizace práce, zadávání úkolů, samostatná práce žáků).

 • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou – práce s informacemi (vyhledávání, zpracování a využití informací – hodnoty, relevance, rizika).

 • Mezipředmětové vztahy v rámci vzdělávacích oblastí, výchovné využití pedagogického procesu, průřezová témata RVP (vyučovací předměty na základní škole, osobnostní a sociální výchova, multikulturní, environmentální a mediální výchova).

 • Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pracovní terapie, úloha učitele dílenských prací a technických činností v Praktické škole, předprofesionální příprava postižených žáků).

E-Learning