ZZ - Okruhy Logopedie - CŽV rozšiřující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Logopedie
2012/13

 1. Logopedie – vymezení předmětu, úkolů. Význam vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům Historický vývoj péče o osoby s narušenou komunikační schopností. Osobnosti logopedie. Logoped, logopedický asistent – kvalifikační i osobnostní předpoklady.
 2. Komunikace, komunikační schopnosti, komunikační proces. Význam komunikace v životě člověka. Etapy komunikačního procesu. Narušená komunikační schopnost - vymezení, různá dělení a klasifikace.
 3. Systém péče o osoby s narušenou komunikační schopností u nás i v zahraničí. Platná legislativa vztahující se k poskytování logopedické intervence. Logopedická prevence – primární, sekundární, terciární. Rozvoj komunikačních schopností v rámci výchovně-vzdělávacího procesu.
 4. Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči – předřečové období a vlastní vývoj řeči. Psychomotorický vývoj dítěte a jeho vývoj řeči. Jazykové roviny v ontogenezi řeči. Fonetika, předmět výzkumu fonetiky, základní prvky mluvené řeči. Systém českých hlásek, tvoření jednotlivých hlásek. Anatomie a fyziologie mluvních orgánů – ústrojí respirační, fonační, artikulační.
 5. Speciálněpedagogická diagnostika logopedická - cíl, metody, zásady diagnostiky. Model logopedického vyšetření. Pomůcky a přístroje užívané v logopedické diagnostice a terapii.
 6. Narušený vývoj řeči, klasifikace. Možnosti ovlivňování vývoje řeči, logopedická intervence u dětí s opožděným vývojem řeči. Průpravná cvičení užívaná při ovlivňování vývoje dětské řeči - rozvoj jednotlivých oblastí. Dyslalie – etiologie, klasifikace, diagnostika, zásady logopedické terapie. Metodika navození hlásek. Vývojová dysfázie – etiologie, symptomatologie, logopedická intervence u dětí s touto formou narušené komunikační schopnosti. Možnosti zařazení dětí s vývojovou dysfázií do školských zařízení.
 7. Mutismus – etiologie, symptomatologie, komplexní péče o osoby s touto formou narušené komunikační schopnosti. Tumultus sermonis – etiologie, symptomatologie, logopedická intervence. Balbuties, etiologie, symptomatologie, komplexní péče o osoby s balbuties.
 8. Rhinolalia – etiologie, klasifikace, symptomatologie, logopedická intervence. Adenoidní vegetace. Palatolali – etiologie, klasifikace rozštěpů, charakteristické rysy palatolalie, komplexní péče o děti s palatolalií.
 9. Afázie – etiologie, symptomatologie, klasifikace, komplexní péče o osoby s afázií. Dysartrie – etiologie, klasifikace, symptomatologie, zásady logopedické intervence. Poruchy hlasu – etiologie, symptomy, hlasová hygiena v dětství i u dospělých osob.
 10. Specifické poruchy učení a specifické poruchy řeči, etiologie. Logopedická intervence.
 11. Symptomatické poruchy řeči, etiologie, rozvoj komunikačních schopností u osob se symptomatickými poruchami řeči. Narušená komunikační schopnost u osob s mentálním postižením. Specifika logopedické intervence u dětí s mentálním postižením.
 12. Narušená komunikační schopnost u dětí s tělesným postižením, specifika logopedické intervence.
 13. Specifika logopedické intervence u dětí s těžkým zrakovým postižením a u dětí nevidomých.
 14. Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika systémů užívaných v naší praxi.
 15. Poradenský systém ve školství, SPC pro děti/žáky s vadami řeči, úkoly a činnost SPC.

Literatura

 • Allen, K. E., Marotz, L. R. (2002) Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál.
 • Bytešníková, I. (2007) Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí v předškolním věku. Brno: MU.
 • Dvořák, J. (1998) Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Edice Logopaedia clinica.
 • Gangale, D. C. (2004) Rehabilitace orofaciální oblasti. Praha: Grada Publishing.
 • Janovcová, Z. (2003) Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU.
 • Kittel, A. (1999) Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing.
 • Klenková, J. a kol. (2007) Terapie v logopedii. Brno: MU.
 • Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: Grada.
 • Klenková, J. (1998) Augmentativní a alternativní komunikace. In Vítková, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, s. 58-62.
 • Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově opožděných dětí. Brno: Paido.
 • Kopečný, P. (2014) Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. 1. vyd. Brno: MU.
 • Kraus, J. a kol. (2005) Dětská mozková obrna. Praha: Grada Publishing.
 • Lechta, V. a kol. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (2004) Koktavost. Praha: Portál.
 • Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (1990) Logopedické repetitorium. Bratislava.
 • Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecifický narušený vývin reči. Bratislava.
 • Vatera, W., Boudzio, M. (1996) Od prvního hlasu k prvním slovům. Metodická příručka. Praha: Tech-Market.
 • Vohradník, M. (2001) Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience. Dolní Břežany: Scriptorium.
 • Vojta, V. (1993) Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Včasná diagnóza a terapie. Praha: Grada.
 • Vojta, V. Peters, A. (1995) Vojtův princip. Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha: Grada Publishing.


Verze pro tisk
© 2010 Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky