ZZ - Okruhy Inkluzivní (speciální) pedagogika - CŽV rozšiřující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Inkluzivní (speciální) pedagogika
CŽV rozšiřující
2016/17, 2017/2018


 1. Inkluze – pojetí, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika.
 2. Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky, školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR).
 3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení).
 4. Systém kurikulárních dokumentů (Bílá kniha, RVP, RVP ZV, dvě úrovně RVP, vzdělávací oblasti). Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální a střední odborné vzdělávání.
 5. Diagnostika ve speciální pedagogice ve školním věku. Podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 6. Logopedie (řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností).
 7. Symptomatické poruchy řeči (pojetí, řeč u žáků s MO, charakteristika dysartrie, řeč u žáků s mentálním postižením, zvláštnosti ve vývoji řeči žáků nevidomých).
 8. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy).
 9. Surdopedie (pojetí, etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací programy pro žáky se sluchovým postižením).
 10. Komunikace žáků se sluchovým postižením (mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk).
 11. Specifické poruchy učení nebo chování (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifických poruch chování, legislativa).
 12. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, podmínky inkluzivního vzdělávání žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava).
 13. Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická diagnostika žáka s MO, úkoly SPC).
 14. Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu žáků (epilepsie, alergie a astmatická onemocnění).
 15. Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace žáků s těžkým zrakovým postižením, poradenské služby dle věkových skupin).
 16. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava, poradenské služby).
 17. PAS (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kriteria, cíle výchovy a vzdělávání žáků s PAS, TEACCH program, SPC, možnosti vzdělávání).
 18. Souběžné postižení více vadami (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, definice kombinovaných vad podle MŠMT ČR, klasifikace, charakteristika vybraných vad, možnosti edukace).
 19. Etopedie (charakteristika poruch chování – hledisko speciálněpedagogické – etopedické, hledisko sociologické, klasifikace poruch chování, možnosti prevence a řešení poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled školských zařízení, legislativa).
 20. Patologické závislosti (pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích automatech - klasifikace diagnostická kritéria). Patopsychologie – charakteristika základních pojmů.

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M. Specifické poruchy učení. Brno: 2012. ISBN 80-7315-232-1.
 • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.
 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6678-6.
 • BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-161-4.
 • BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.
 • BARTOŇOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7513-242-0.
 • BARTOŇOVÁ, M., PITNEROVÁ, P., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido, 2013. ISBN 978-80-7315-243-7.
 • BAZALOVÁ, B. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0693-4.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU, 2011. ISBN 97880-210-5781-4.
 • BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5930-6.
 • BOČKOVÁ, B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5609-1.
 • BROŽOVÁ, D. Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno : MU, 2010. ISBN 978-80-210-5329-8.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU. 2007. 1. vyd. ISBN 978-80-210-4454-8.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I. Komunikace dětí v předškolním věku. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3008-0.
 • ČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-475-5.
 • DOLEŽALOVÁ, L. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5993-1.
 • Defektologický slovník. Praha: nakladatelství H+H, 2000. ISBN 80-86022-76-5.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár n. S. Logopaedia clinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.
 • FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5591-9.
 • FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-233-8.
 • GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7608-2.
 • HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-145-4.
 • HORÁKOVÁ, R. Surdopedie. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-225-3.
 • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0084-0.
 • HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-210-5564-3.
 • CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Brno: MU, 2011. ISBN 978-80-5646-6.
 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Výchova a vzdělávání nadaných žáků. Brno: MU, 2013. ISBN 078-80-210-6552-9.
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • KANTOR, J. a kol. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením. Výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: UP, 2014. ISBN 978-80-244-4358-4.
 • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.
 • KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
 • KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-229-1.
 • KOPEČNÝ, P. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7339-5.
 • KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, Avicenum, 2004, 343 s. ISBN 80-247-1018-8.
 • KVĚTOŇOVÁ, L., STRNADOVÁ, I., HÁJKOVÁ, V. Cesty k inkluzi. Praha: UK, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.
 • KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál, 2008, 191 s. ISBN 978-80-7367-433-5.
 • LUDÍKOVÁ, L. Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN: 80-244-1154-7.
 • MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, 340 s. ISBN 80-7178-771-X.
 • MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999. ISBN 80-7067-981-6.
 • MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
 • MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996, 1998. ISBN 80-85931-60-5.
 • MÜHLPACHR, P. Sociální patologie. Brno: MU, 2001. ISBN 80-210-2511-5
 • MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80244-0231-9.
 • MÜLLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. 2. přepracované vydání. Olomouc: 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.
 • NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.
 • NOVÁK, J. Dyskalkulie – specifické poruchy počítání. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004. ISBN 80-7311-029-6.
 • NOVÁKOVÁ, J. Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6661-8.
 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5030-3.
 • OPATŘILOVÁ, D. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6221-4.
 • OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3819-5.
 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU 2005. ISBN 80-210-3718-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-240-6.
 • OŠLEJŠKOVÁ, H., VÍTKOVÁ, M. et al. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6673-1.
 • PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6344-0.
 • PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 2010, 3., přepracované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-7315-198-0.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: 2004, IPPP. ISBN 80-86633-08-X.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU, 2014. ISBN 978-80-210-7689-1.
 • PITNEROVÁ, P. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU, 2014. ISBN 878-80-210-7596-2.
 • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha : Portál, 2001, ISBN 80-7178-570-9.
 • PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a zahraničí. Brno: MU, 2014. ISBN 789-80-210-7607-5.
 • PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K., et al. Speciální andragogika. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
 • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie – praxe - výzkum. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-8566-72-2.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Edited by Kateřina Smolíková. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. ISBN 8087000005
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (Se změnami provedenými k 1.9.2007) Edited by Jaroslav Jeřábek - Jan Tupý. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 8087000021.
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Edited by Jaroslav Jeřábek - Jan Tupý. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2008. ISBN 978-80-87000-25-0.
 • SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-773-7.
 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku. Brno : MU, 2010. ISBN 978-80-210-5287-1.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 3. přepracované vydání. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7.
 • THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
 • VAĎUROVÁ, H., MÜHLPACHR, O. Kvalita života. Teoretická a metodologická východiska. Brno: MU, 2005. ISBN 80.-210-3754-7.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
 • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.
 • VALENTA, M. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2007. ISBN: 978-80-7320-099-2.
 • VÍTEK, J. Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-154-6.
 • VÍTEK, J., VÍTKOVÁ, M. Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-210-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-85931-51-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-155-9.
 • VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno : MU, 2010, 332 s. ISBN 978-80-210-5159-1.
 • VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: UK, 2003. ISBN 80-246-0708.
 • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha. Portál. 2003 ISBN 80 -7178-800-7.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education