ZZ - Okruhy Speciální pedagogika - CŽV doplňující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Speciální pedagogika
2015/16


 1. Inkluze - inkluzivní vzdělávání
 2. Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky, školský zákon č. 561/2004 Sb. a jeho novela č. 82/2015 Sb., vyhláška č. 27/2016 Sb.)
 3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení, vyhláška 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 4. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (charakteristika)
 5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (charakteristika RVP ZV, cíle RVP ZV, klíčové kompetence, vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo, průřezová témata)
 6. RVP ZV (žák se speciálními vzdělávacími potřebami – klasifikace, individuální vzdělávací plán)
 7. RVP ZV pro základní školu speciální, I. a II. díl
 8. Multikulturní výchova a vzdělání (evropská dimenze ve vzdělání, současný přístup k řešení otázek multikulturní výchovy a vzdělávání u nás, strategie ve vzdělávání minorit se zaměřením na romské etnikum)
 9. Raná intervence (pojetí, cíl, úkoly, organizace služeb, týmová práce, spolupráce s rodinou)
 10. Kariérové poradenství (předprofesní a profesní příprava, specifika u jedinců se zdravotním postižením)
 11. Logopedie (řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností, symptomatické poruchy řeči)
 12. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy, příklady)
 13. Surdopedie (pojetí, etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací programy pro sluchově postižené)
 14. Komunikace sluchově postižených (mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk)
 15. Specifické poruchy učení nebo chování (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifických poruch chování, organizace péče a vzdělávání žáků s SPU, hodnocení a klasifikace žáků s SPU)
 16. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, výuka žáků s tělesným postižením na základní škole, podmínky integrace žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava)
 17. Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická diagnostika dítěte s MO, raná intervence, úkoly SPC, MŠ, školní zralost)
 18. Chronické nemoci a jejich vliv na edukaci a profesní přípravu jedinců (epilepsie, alergie a astmatická onemocnění)
 19. Význam, úkoly a organizace školy při zdravotnických zařízeních (MŠ, ZŠ, herní terapie – charakteristika, význam)
 20. Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace dětí/žáků s těžším zrakovým postižením, poradenství dle věkových skupin)
 21. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace dětí/žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava)
 22. Poruchy autistického spektra (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kritéria, cíle výchovy a vzdělávání dětí/žáků s autismem, TEACCH program, SPC, možnosti vzdělávání)
 23. Kombinované vady (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, charakteristika vybraných kombinovaných vad, možnosti edukace)
 24. Metoda bazální stimulace (charakteristika)
 25. Etopedie (charakteristika poruch chování – hledisko speciálně pedagogické – etopedické, hledisko sociologické, klasifikace poruch chování, možnosti prevence a řešení poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled školských zařízení, legislativa)
 26. Střediska výchovné péče (charakteristika, zákon č. 109/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 27. Patologické závislosti (pojetí, drogová závislost, závislost na alkoholu, tabakismus, závislost na hracích automatech - klasifikace diagnostická kritéria)

Literatura

 • Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M. (2009) Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno: MU.
 • Bartoňová, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. (2007) Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2012) Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU.
 • Blažková, R., Matoušková, K., Vaňurová, M., Blažek, M. (2000) Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido.
 • Blažková, R. (2009) Dyskalkulie a další specifické poruchy v matematice. Brno: MU.
 • Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU. Brožová, D. (2010) Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno: MU.
 • Bytešníková, I. (2007) Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU.
 • Bytešníková, I. (2014) Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. Brno: MU.
 • Bytešníková, I. (2012 Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada.
 • Čadilová, V., Žampachová, Z. (2008) Strukturované učení. Praha: Portál.
 • Doležalová, L. (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU.
 • Dvořák, J. (2001) Logopedický slovník. Žďár n. S. Logopaedia clinica.
 • Fialová, I. (2011) Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Fialová, I., Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Somatopedie. Brno: Paido.
 • Franková, A. (2012) Podmienky úspěšného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. Brno: MU.
 • Friedmann, Z. et al. (2011) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: MU.
 • Gajzlerová, L. (2014) Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: MU.
 • Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Helus, Z. (2004) Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál.
 • Horáková, R. (2012) Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál.
 • Horáková, R. (2011) Surdopedie. Brno: Paido.
 • Hricová, L. (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU.
 • Chaloupková, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Brno: MU.
 • Jankovský, J. (2001) Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton.
 • Jankovský, J. (2006) Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Praha: Triton.
 • Kachlík, P. (2011) Mapování drogové scény, aktivit a úrovně protidrogové prevence na Masarykově univerzitě. Brno: MU.
 • Klenková, J. (200ž) Logopedie. Praha: Grada.
 • Klenková, J. (2000) Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido.
 • Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I.(2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido.
 • Kocurová, M. (2002) Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy. Pelhřimov.
 • Krahulcová, B. (2002) Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum.
 • Kraus, J. a kol. (2005) Dětská mozková obrna. Praha: Grada, Avicenum.
 • Květoňová-Švecová, L. (2000) Oftalmopedie. Brno: Paido.
 • Květoňová-Švecová, L. (ed.) (2004) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido.
 • Lechta, V. (2008) Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (ed.) (2010) Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.
 • Ludíková, L. (2000) Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia.
 • Ludíková, L. (2001) Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Scientia.
 • Ludíková, L. (2005) Kombinované vady. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Matoušek, O., Kroftová, A. (1998) Mládež a delikvence. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. (1996) Práce s rizikovou mládeží. Praha. Portál.
 • Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU.
 • Opatřilová, D. (2009) Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2005) Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2008) Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU.
 • Opatřilová, D. (ed.) (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Vítková, M. et al. (2011) Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
 • Pokorná, V. (2001) Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál.
 • Procházková, L. (2009) Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno: MU.
 • Procházková, L., Sayoud Solárová, K. et al. (2014) Speciální andragogika. Brno: Paido.
 • Průcha, J., Walterová. E., Mareš, J. (2001) Pedagogický slovník. Praha: Portál.
 • Přinosilová, D. (2007) Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno: MU.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004) Praha: VUP.
 • Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (2015) Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (2008). Praha: VUP.
 • Selikowitz, M. (2000) Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada.
 • Schopler, E., Mesibov, G. (1997) Autistické chování. Praha: Portál.
 • Slepičková, L., Pančocha, K. et al. (2013) Aktéři školní inkluze. Brno: MU.
 • Thorová, K. (2006) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.
 • Švarcová, I. (2006) Mentální retardace. Praha: Portál.
 • Valenta, M. a kol. (2007) Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP.
 • Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie, teoretické základy a metodika. Olomouc: Parta.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido.
 • Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením na neurologické onemocnění. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (ed.) (2004) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školská a sociální. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. Brno: Paido.
 • Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MU.
 • Vojtová, V. (2007) Úvod do etopedie. Brno: Paido.
 • Vrubel, M. (2015) Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: MU.
 • Zelinková, O. (2001) Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. Praha: Portál.
 • Zelinková, O. (2015) Poruchy učení. Praha. Portál.


Verze pro tisk

© 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno