ZZ - doplňující, kvalifikační studium - Předmět B - Logopedie

Okruhy k závěrečné zkoušce
Povinný předmět B: Speciálněpedagogické poradenství a intervence v předškolním a školním věku -
LOGOOPEDIE

2016/17


 1. Logopedie - vymezení předmětu, úkolů. Významu vědního oboru, vztah logopedie k jiným vědním oborům, mezioborová spolupráce.
 2. Narušená komunikační schopnost - vymezení, různá dělení a klasifikace.
 3. Ontogeneze řeči, stadia vývoje dětské řeči – předřečové období a vlastní vývoj řeči. Jazykové roviny v ontogenezi řeči.
 4. Systém péče o jedince s narušenou komunikační schopností v České republice. Platná legislativa v poskytování logopedické intervence.
 5. Poradenský systém ve školství, SPC poskytující služby dětem a žákům s narušenou komunikační schopností, úkoly a činnost SPC.
 6. Systém vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností.
 7. Specifika narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku.
 8. Specifika narušené komunikační schopnosti u dětí školního věku.
 9. Specifika logopedické intervence a rozvoje komunikační schopnosti u dětí předškolního věku.
 10. Specifika logopedické intervence a rozvoje komunikační schopnosti u dětí školního věku.

Literatura
 • Bartoňová, M. et al. (2005) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MU.
 • Bartoňová, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MU.
 • Bednářová, J., Šmardová, V. (2007) Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: ComputerPress, a.s.
 • Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bočková, B. (2013) Analýza komunikační schopnosti dětí a žáků - možnosti v diagnostice vývoje řeči. In Klenková, J. et al Jedinci s narušenou komunikační schopnosti a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: Masarykova univerzita.
 • Bytešníková, I. (2012) Komunikace dětí předškolního věku. Praha: GradaPublishing, a.s.
 • Bytešníková, I. (2007) Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU.
 • Hartmann, B., Lange, M. (2008) Mutismus v dětství, mládí a dospělosti. Praha: Triton.
 • Klenková, J. (2006) Logopedie. Praha: GradaPublishing.
 • Klenková, J., Kolbábková, H. (2002) Diagnostika předškoláka – správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC nakladatelství.
 • Krahulcová, B. (2013) Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Beakra.
 • Lechta, V. (2004) Koktavost. Komplexní přístup. Praha: Portál.
 • Lechta, V. a kol. (2002) Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta.
 • Dvořák, J. (2003) Vývojová fonologická porucha. Žďár nad Sázavou, Logopaediaclinica.
 • Dvořák, J. (2003) Vývojová verbální dyspraxie. Žďár nad Sázavou, Logopaediaclinica:
 • Hájek, K. (2007) Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Klenková, J. (2006) Logopedie. 1. vyd. Praha: Gradapublishing.
 • Kucharská, A. a kol. (2013) Školní speciální pedagog. Praha: Portál.
 • Lechta, V. a kol. (2005) Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (2010) Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (2003) Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál.
 • Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Bratislava.
 • Riefová, S. F. (2007) Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • Vitásková, K. Peutelschmiedová, A. (2005) Logopedie. Olomouc, Univerzita Palackého.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education