VZ - Závěrečná zpráva za rok 2009


Výzkumného záměru MSM0021621622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
realizovaného v letech 2007-2013


Předmět výzkumného záměru

Předmětem výzkumného záměru je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

 

Cíl výzkumného záměru

Cílem výzkumného záměru je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů.

Výzkum je zaměřen na efektivitu výuky ve třídách, které realizují inkluzivní vzdělávání. Předmětem systematické tvůrčí činnosti je zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi škol u nás s ohledem na didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce, evaluovat jejich funkčnost a syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky.


Dílčí cíle výzkumného záměru

Dílčí cíle výzkumného záměru jsou vymezeny na základě analýzy podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s RVP ZV ve vzdělávacích oblastech jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a zdraví, člověk a svět práce s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji.


Kritéria hodnocení VZ - Realizace cílů VZ v roce 2009


Personální zabezpečení – vedení týmu

Řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Administrátor: Mgr. Klára Zelinková, DiS
Ekonom: Bc. David Erbes
Administrativní a technické činnosti: D3 (9)
Pravidelná setkání, internetové stránky VZ, e-mail - koordinace činnosti výzkumné, administrativní a technické


Personální zabezpečení - pracovní kapacita

Výzkumní pracovníci: D1 (29) – stálý tým

Výzkumní pracovníci: D2 (23) – krátkodobé řešení výzkumných úkolů

Studenti DSP: D4 (18) – spolupracovníci výzkumných pracovníků (D1, D2)

Výzkumné týmy: VZ (14) – k plnění výzkumných úkolů vyplývajících z dílčích cílů (D1, D2 a D4)


Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu

 • Koordinace činnosti výzkumných pracovníků D1, D2 a studentů DSP (D4)
 • Koordinace činnosti výzkumných týmů výzkumného záměru (VT VZ)
 • Prezentace činnosti výzkumných pracovníků (vizitky, publikační činnost, zprávy ze zahraničních cest, prezentace v ppt) a výzkumných týmů na webových stránkách www.ped.muni.cz/wsedu, výzkumný záměr
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí na téma Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu (22.-23.4.2009)
 • Příprava a realizace plánované konference s mezinárodní účastí na téma Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (16.-17.9.2009)
 • Příprava a realizace mezinárodního semináře na téma Nadaní žáci - výzva pro učitele (12.11.2009)
 • Vydání sborníků
  • PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. (eds.) Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. Sborník anotací ze semináře s mezinárodní účastí. Brno: MSD, 2009, 36 s. ISBN 978-80-210-4840-2.
  • VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vydání, 500 kusů, příloha. Paido, Brno: 2009, 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (CD ROM s příspěvky v plném znění).
  • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci - výzva pro učitele. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře Brno: MSD, 2009, 26 s. ISBN 978-80-210-5039.
  • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře. Brno: MU, 2009. 284 s. ISBN 978-80-210-5039.
 • Vydání odborných knih (monografií) - z konferencí
  • NĚMEC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vydání, 320 kusů, 381 s. Brno: Paido, MU, ISBN 978-80-210-5033 (MU), ISBN 978-80-210-5033-4 (Paido)
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vydání, 320 kusů, 443 s. Brno: Paido, MU. ISBN 978-80-210-5032-7 (MU), ISBN 978-80-7315-189-8.
  • VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. et. al. Education of Socially Disadvantaged Pupils Across Europe. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU. 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.
  • GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Drama technique in foreign language teaching to learners with SLD. 1. vyd. 200 kusů, Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, 142 s. ISBN 978-60-210-5074-7.
  • ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 3. Brno: MSD, 2009, 106 s. ISBN 978-80-7392-121-7.
  • ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 3. Brno: MSD, 2009, 105 s. ISBN 978-80-7392-110-1.
 • Vydání odborných knih (monografií) - monotematické výzkumných pracovníků D1
  • BARTOŇOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. ISBN 978-80-210-5103-4.
  • FILOVÁ, H., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J. Sebehodnocení inkluzivního prostředí na 1. stupni základních škol. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. 99 s. ISBN 978-80-210-4948-2.
  • BLAŽKOVÁ, R. Dyskalkulie a další specifické poruchy učení. Brno: MU, 2009. 110 s. ISBN 978-80-210-5047-1.
  • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009. 322 s. ISBN 978-80-210-5030-3.
  • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MSD, 2009, 170 s. ISBN 978-80-7392-094-4.
  • MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1.vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2009, 188 s. ISBN 978-80-210-4951-2.
 • Zpracování závěrečné zprávy za rok 2009 (VÍTKOVÁ, M.)
 • Zpracování dotazníku pro výzkumnou infrastrukturu MU 2007-2009 (VÍTKOVÁ, M.)

Průběh řešení - plnění cílů a harmonogramu


Dosažené výsledky – přínos k rozvoji oboru

 • Plánovaný výzkum má přispět k efektivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v kontextu RVP ZV a k vytvoření modelu inkluzivní didaktiky

Efektivita využití institucionální podpory

 • Institucionální podpora je čerpána v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory MŠMT ČR
 •  


Zpracovala: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.V Brně 15. ledna 2010


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education