Výzkumní pracovníci: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.


D1

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Pedagogika

Specializace:

Školský management, pedagogická diagnostika, pedagogické praxe

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ŠŤÁVA, J. Intervence cvičného učitele při rozvíjení profesionálních dovedností studentů učitelství 1. st. ZŠ. In Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. od s. 80-91, 12 s. ISBN 80-210-3884-5

 • ŠŤÁVA, J. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum, Bratislava, 2004, 3/4, od s. 58-62, 5 s. ISSN 1335-5589. 2004

 • ŠŤÁVA, J. Česká výchovně-vzdělávací soustava. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. Základy pedagogiky pro doplňkové pedagogickstudium. ISBN 80-85931-05-8

 • ŠŤÁVA, J. Metody tvořivé práce ve škole. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2001, 3s. 8-10. ISSN 1211-4669. 2001

 • ŠŤÁVA, J. Motivace. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 76-79. ISBN 80-7315-011-2

 • ŠŤÁVA, J. Návrh standardu studijního programu v přípravném vzdělávání učitelů odborných předmětů pro střední školy. In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. vyd. Praha: PedF UK Praha, 2001. s. 121-125. ISBN 80-7290-059-5

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Seminář s mezinárodní účastí „Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky“ konaný dne 15. listopadu 2007, Brno, PdF MU. Přednáška v plénu na téma: Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. Výstup sborník ze semináře s mezinárodní účastí.

Zahraničí

 • Polsko: Mezinárodní seminář „Edukacja wobec procesów integracyjnych“ v rámci „VIII Polsko – Czeskie Historyczne Dni“, Wroclaw, Polsko, 13. 12.. 2007 . Přednáška: ŠŤÁVA, J.: Integrace nadaných žáků v základní škole z pohledu současné legislativy ČR. (publikováno ve sborníku 2008)

Organizace konferencí/workshopů

 • Seminář s mezinárodní účastí „Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky“ konaný dne 15. listopadu 2007, Brno, PdF MU , org. doc. PhDr. O. Šimoník., CSc., PhDr. J. Škrabánková, Ph.D., PaedDr. J. Šťáva, CSc.

Publikační činnost

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 107 – 116. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 107 – 116. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • NAVRÁTIL, V., NOVOTNÁ, J., ŠŤÁVA, J., TRNA, J. Fyzikální a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 167 – 172. ISBN 978-80-7392-006-7.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadprůměrní, nadaní a talentovaní žáci. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 247 – 258. ISBN 978-80-7392-006-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Mezinárodní seminář Učitel a nadaný žák, konaný dne 20. listopadu 2008
  prezentace příspěvku:
   Problematika nadaných žáků ve výzkumném záměru PdF MU.

 • Brno: Mezinárodní konference Práce s talentovanou mládeží, konaná 25. – 27. 9. 2008 pořádaná MŠMT ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, prezentace příspěvku
  ŠŤÁVA, J. Problematika nadaných žáků ve výzkumném záměru PdF MU.

Zahraničí

 • Polsko: Miedzynarodowa Konferencja Naukowa – Wroclaw, 20. listopadu 2008. prezentace příspěvku
  ŠŤÁVA, J. Kompetencje absolwentów studiów nauczycielskich – przyszłych nauczycieli.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: organizátor a garant mezinárodního semináře Učitel a nadaný žák, konaný 20.11.2008 na PdF MU

Publikační činnost

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J. ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J.: Pupils Gifted for Natural Sciences and Evaluation of Their Results Concerning Chemical Olympics. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Education end Talent 1. Brno : PdF MU. 2008, str. 38-47. ISBN: 978-80-7392-033–3. Kapitola v monografii.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J.: Přírodovědně nadaní žáci a evaluace jejich výsledků v rámci chemických olympiád. In ŠIMONÍK, O., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Výchova a nadání 1. Brno: PdF MU, 2008, str. 35-44. ISBN 978-80-7392-024–1. Kapitola v monografii.

 • ŠŤÁVA, J., VÍTKOVÁ, M. Problematika nadaných dětí ve výzkumném záměru PdF MU. In ŠENEKLOVÁ, J. Práce s talentovanou mládeží. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25. – 27. září 2008 v Brně. Brno: 2008, jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, s. 169-174, ISBN 978-80-254-3376-8.

 • ŠŤÁVA, J. Problematika nadaných dětí ve výzkumném záměru PdF MU. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník ze semináře, který se konal dne 20. listopadu 2008 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-7392-055-5. s. 9

 • ŠŤÁVA, J. Problematika nadaných dětí ve výzkumném záměru PdF MU. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací příspěvků na seminář, který se konal dne 20. listopadu 2008 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-7392-053-1. s. 20.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠIMONÍK, O., ŠŤÁVA, J. eds,. Učitel a nadaný žák. Sborník anotací příspěvků na seminář, který se konal dne 20. listopadu 2008 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Zlín: Mezinárodní konference České pedagogické společnosti Škola v proměnách. 4.2.–5.2. 2009. Přednáška v plénu.
  ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci v současné škole.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. pořádané v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. 16.-17.9. 2009. Přednáška v rámci workshopu.
  ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí

 • Brno: odborný seminář s mezinárodní účastí Nadaní žáci – výzva pro učitele. Brno, PdF MU, 18.11. 2009. Přednášky v plénu.
  ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Metody a způsoby práce s nadanými žáky.
  ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠŤÁVA, J. Problematika nadání dětí cizinců v České republice.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Organizátor a garant mezinárodního semináře Nadaný žák – výzva pro učitele. 18.11.2009, PdF MU.

Publikační činnost

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Meody a způsoby práce s nadanými žáky. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 170-178. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., NOVÁK, M., ŠŤÁVA, J. Problematika nadání dětí cizinců v České republice. In ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci – výzva pro učitele. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno: MU, 2009. s. 179-187. ISBN 978-80-210-5039-6

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Možnosti rozvoje nadaných žáků ve škole. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008. s. 10-21. ISBN 978-80-7392-055-5

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., ŠIMONÍK, O. Possibilities of development of gifted pupils at school. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008. s. 9-25. ISBN 978-80-7392-056-2

 • NOVOTNÁ, M., ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. The cooperation of school and pedagogical-psychological service during the care of gifted pupils. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008. s. 26-31. ISBN 978-80-7392-056-2

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., NOVOTNÁ, M. Problematika nadaných žáků z pohledu jejich učitelů. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MSD, 2009, s. 21. ISBN 978-80-210-5023-5

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., NOVÁK, M. Problematika nadání dětí cizinců v České republice. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MSD, 2009, s. 21-22. ISBN 978-80-210-5023-5

 • ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. Metody a způsoby práce s nadanými žáky. In Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře, pořádaného v rámci výzkumného záměru VZ MSM 0021622443: Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro základní vzdělávání. Brno : MSD, 2009, s. 22. ISBN 978-80-210-5023-5

 • ŠŤÁVA, J. Kompetencje absolwentów studiów nauczycielskich. In SZERLAG, A. (Ed.) Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. 1.vyd. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski - Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. od s. 223-229, 6 s. neuveden. ISBN 978-83-7432-532-5

 • ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci v současné škole. In RYBIČKOVÁ, M., HLADÍK, J. (ed) Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. první. Brno : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. od s. 111-118, 8 s. ISBN 978-80-7318-904-4

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Talent a nadání ve vzdělávání. Brno, 9. 11. 2010. Přednáška v plénu.
  ŠŤÁVA, J. Nadaný žák na střední škole.

 • Boskovice: JCMM Brno. 9. 11. 2010. Přednáška pro učitele středních škol.
  ŠŤÁVA, J. Nadaný žák na střední škole

 • Hodonín: JCMM Brno. 16. 11. 2010. Přednáška pro učitele středních škol.
  ŠŤÁVA, J. Přístupy k nadaným žákům na střední škole.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Talent a nadání ve vzdělávání. PdF MU, 7. 9. 2010. Organizátoř: Šimoník, O., Šťáva, J.

Publikační činnost

 • ŠŤÁVA, J. Přístupy k nadaným žákům v současné škole; legislativa možných přístupů škol a učitelů k nadaným žákům. In ŠIMONÍK, O. (ed.) Vzdělávání nadaných žáků. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 9-19, 11 s. ISBN 978-80-210-5349-6

 • ŠŤÁVA, J. The integration of talented pupils at primary schools in educational documents in the Czech Republic. In ŠIMONÍK, O. (ed.) School and Talented Pupil. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 8-15, 8 s. ISBN 978-80-210-5350-2

 • JANDA, M, ŠŤÁV, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 12. ISBN 978-80-210-5274-1

 • JANDA, M, ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 88-106, 19 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • ŠŤÁVA, J. Integrace nadaných žáků v základní škole ve školských dokumentech České republiky. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 201-206, 7 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • ŠŤÁVA, J. Legislative conditions of the education of immigrants im the Czech republic. In Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno : Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2010, 2, od s. 11-121, 11 s. ISSN 1803-6546.

 • ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., JANDA, M., NOVOTNÁ, M., KUBIŠTOVÁ, I. Vyučovací metody vhodné pro výuku nadaných žáků a studentů. In Praktická příručka pro učitele o práci s talentovanými žáky na středních školách. první. Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2010. 44 s. ISBN 978-80-254-8122-6.

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD. 2010.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • .

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Ostrava: X. mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Ostravice, 11. 10. – 12. 10. 2012. Referát v sekci.
  ŠŤÁVA, J. Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky.

 • Brno: Virtuální mezinárodní workshop NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4. Katedra pedagogiky PdF MU. PdF MU, 4.12. 2012. Referát.
  ŠŤÁVA, J. Učitel a nadaný žák v české škole.

 • Praha: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 10.-12. Září 2012.
  ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Učitel a nadaný žák.

 • Ostrava: 1. Mezinárodní pracovní seminář 14. 3. 2012, Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity. Referát:
  ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Rodina a nadaní žáci.
  JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Připravenost učitele na práci s nadanými žáky.
  JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole.

Zahraničí

 • Polsko: Mezinárodní vědecká konference. XXV. Forum pedagogów. Wspólczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemijany, nowe znaczenia. Univerzita Wroclaw, 19.- 20.11.2012. Referát v sekci.
  ŠŤÁVA, J. System edukacji uczniów zdolnych w Republice Czeskiej.

 • Polsko: Mezinárodní vědecká konference. Wielokulturowošć w edukacji akademickej – ku nowej jakości kstalcenia. Akademia Medyczna im. Piastów Ślaskich, Wroclaw, 22.11. 2012. Referát v sekci.
  ŠŤÁVA, J., ŠKRABÁNKOVÁ, J. Podstawy prawne kształcenia uczniów zdolnych – dzieci obcokrajowców w RC

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Virtuální mezinárodní workshop NADANÝ ŽÁK VE ŠKOLE 4. Katedra pedagogiky PdF MU. PdF MU, 4.12. 2012. Organizátor workshopu
  ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G.

Publikační činnost

 • JANDA, M, ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Lifelong Learning and Teachers of Gifted Studenst. In Czech-Polisch Historical and Pedagogical Journal, Brno: Masaryk University, 2012, roč. 4/1012, č. 1, s. 33-46. ISSN 1803-6546.

 • ŠŤÁVA, J. Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky In MALACH, J., SKLENÁŘOVÁ, N. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str. 212-223. CD-ROM. ISBN 978-80-7464-167-1

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. VĚCHTOVÁ, G. Rodina a nadaní žáci. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. První vydání. Repronis Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 104-116, 13 s. ISBN 978-80-7464-104-6.

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. VĚCHTOVÁ, G. Přiravenost učitelů na práci s nadanými žáky. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. První vydání. Repronis Ostravaa: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 126-139, 14 s. ISBN 978-80-7464-104-6.

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. VĚCHTOVÁ, G.  Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. První vydání. Repronis Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 38-46, 9 s. ISBN 978-80-7464-104-6.

 • ŠŤÁVA, J. Diagnostika v práci učitele s nadanými žáky In MALACH, J., SKLENÁŘOVÁ, N. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: OFTIS Ostrava, 2012, str.32

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str.10,ISBN 978-80-7464-104-6

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Rodina a nadaní žáci. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str.14, ISBN 978-80-7464-104-6

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Připravenost učitelů na práci s nadanými žáky. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, R. Učíme nadané žáky. Ostrava: UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS, 2012, str.15,ISBN 978-80-7464-104-6

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ... ... ... ...
  ... ...

Zahraničí

 • ... ... ...
  ... ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...: ...
  ... ...

  ...
 • ...

Publikační činnost

 • ŠŤÁVA, J. Přístupy učitelů k nadaným žákům. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2013. 418 s., od s. 103-120, 18 s. ISBN 978-80-7315-246-8 (Paido), ISBN 978-80-210-6632-8 (MU).zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education