Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Lenka Pavlíčková


D4 - DSP

Mgr. Lenka Pavlíčková

IS MUNI

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; doktorandka

Odborné zaměření:

Didaktika matematiky, didaktika fyziky, didaktika přírodovědy

Specializace:

Vzdělávání žáků s poruchami učení, vzdělávání nadaných žáků

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ŠIROKÁ, L. Problematika dyskalkulie na základní a střední škole: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 172 s.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Pedagogická fakulta MU, 17. 9. 2008. Příspěvek na téma
  Dyskalkulie jako komunikační bariéra při vytváření matematických pojmů a vztahů.

 • Brno: Setkání učitelů matematiky - vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 24. 9. 2008. Příspěvek na téma:
  Problematika dyskalkulie na základní a střední škole (publikováno ve sborníku).

Publikační činnost

 • ŠIROKÁ, L. Problematika dyskalkulie na základní a střední škole. In SYTAŘOVÁ, I. (ed.) Setkání učitelů matematiky, vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 91 – 106. ISBN 978-80-210-4675-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 16.9.-17.9. 2009. Příspěvek na téma
  PAVLÍČKOVÁ, L. Vliv specifických poruch učení na profesní orientaci žáka.

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Vliv dyskalkulie na profesní orientaci žáka. Influence of Dyscalculia on Student's Professional Orientation. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Speciual Educationa Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno : MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1. (Plné znění článků na CD-ROM)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Problematika dysklakulie v rámci inkluzivního vzdělávání na základních školách. Dyscalculia within Inclusive Education in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • BLAŽKOVÁ, R., ŠIROKÁ, L. Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchami učení v matematice na základních školách. Inclusive Education of Children with Learning Disabilities in Mathematics in Primary Schools. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 249-258, 10 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • ŠIROKÁ, L. Problematika dyskalkulie na střední škole. In HORVÁTH, P., LENGYELFALUSY, T., ZÁBORSKÝ, M. Sborník příspěvků ze 7 žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. Žilina : Žilinská univerzita, 2010. 10 s. ISBN 978-80-554-0216-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Zahraničí

 • Slovinsko: světová konference, MPTL´16 - HSCI 2011. MPTL'16 Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning. HSCI'2011- 8th International Conference on Hands on Science. University of Ljubljana. 15. - 17. 9. 2011. Vystoupení v pracovní skupině.
  TRNA, J., MAKYDOVÁ, L., PAVLÍČKOVÁ, L. ICT support of science learning task solving by students with dyscalculia and gifted students.

Publikační činnost

 • TRNA, J., MAKYDOVÁ, L., PAVLÍČKOVÁ, L. ICT support of science learning task solving by students with dyscalculia and gifted students. In Proceedings book of the joint international conference MPTL'16 - HSCi 2011. Ljubljana : University of Ljubljana, Slovenia, 2011. pp. 81 -87. ISBN 978-961-269-637-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education