Výzkumní pracovníci - DSP: PhDr. Veronika Girglová


D4 - DSP

PhDr. Veronika Girglová

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Logopedie, specifika výuky anglického jazyka na základních školách logopedických

Vybrané publikace, odborná činnost:

 

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Konference Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. PdF UK v Praze, 22. 10. 2010. Příspěvek
  BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. Příspěvek ve sborníku.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu. Příspěvek
  GIRGLOVÁ, V. Výuka anglického jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností

 • Brno: Studentská konference Inkluze versus exkluze: determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. PdF MU, 5. 10. 2010. Příspěvek
  GIRGLOVÁ, V. Specifika výuky anglického jazyka na základních školách v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem, se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností.

Publikační činnost

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J. Výuka anglického jazyka u žáků s narušenou komunikační schopností. Teaching English to Pupils with Communication Disorders. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 225-232, 8 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • GIRGLOVÁ, V., ŠVOJGROVÁ, P. Žáci s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. Pupils with Impaired Communication Ability in Inclusice Primary School. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 127-133, 7 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BOČKOVÁ, B., GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní základní školy. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. s. 114 – 122. 8 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 33. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 95-106. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Teorie praxi - praxe teorii. Univerzita Palackého v Olomouci, 2.- 3.3. 2011 Aktivní účast v sekci logopedické. Prezentace příspěvku:
  GIRGLOVÁ, V. Komunikace a komunikační kompetence žáka s narušenou komuniakční schopností v kontextu základního vzdělávání.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí s názvem: Vzdělávání žáka se zdravotním postižením na základní škole. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky. 7.9.2011. Aktivní účast ve workshopu s názvem: Žák s narušenou komunikační schopností při výuce cizího jazyka v inkluzivním prostředí základní školy.
  GIRGLOVÁ, V.  Zkušenosti pedagogů z inkluzivních škol se vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením.
  GIRGLOVÁ, V. Žák s narušenou komunikační schopností při výuce cizího jazyka v inkluzivním prostředí základní školy.

 • Brno: konference studentů doktorského programu Speciální pedagogika, Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. Brno, Poříčí 9, 11. 10. 2011. Aktivní účast.
  GIRGLOVÁ, V. Analýza komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností z pohledu vyučujícího pedagoga běžné základní školy

Zahraničí

 • Slovenská republika: konference s mezinárodní účastí, Študent na ceste k praxi. Prešov, Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálněj pedagogiky. Vystoupení v Sekci pre študentov rigorózneho a doktorandského štúdia.
  GIRGLOVÁ, V. Problematika výchovně vzdělávacího procesu u žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy.

Publikační činnost

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 33. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • GIRGLOVÁ, V., KLENKOVÁ, J., ŠVOJGROVÁ, P. Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Mainstream Schools. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 95-106. 12 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • GIRGLOVÁ, V. Žák s narušenou komunikační schopností při výuce cizího jazyka v inkluzivním prostředí základní školy. Student with Impaired Communication Ability in Foreign Language Teaching at Inclusive Primary Schools. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 157-164, 8 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education