Výzkumní pracovníci - DSP: PhDr. Lenka Gajzlerová


D4 - DSP

PhDr. Lenka Gajzlerová

IS MUNI

rok 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Somatopedie, Specifické poruchy učení, využití PC technologií ve speciální pedagogice

Vybrané publikace, odborná činnost:

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

  • GAJZLEROVÁ, L., PŘINOSILOVÁ, D. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. Development of Pre-printing Skills before Commencement of Compulsory Education. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 104-104, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

  • GAJZLEROVÁ, L., PŘINOSILOVÁ, D. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. Development of Pre-printing Skills before Commencement of Compulsory Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 85-102. 18. s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

  • GAJZLEROVÁ, L., HRICOVÁ, L. Využití e-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým zdravotním postižením v Německu (Neckargemünd, Baden-Württemberg). Use of E-learning in Professional Preparation of Persons with Severe Health Impairments in Germany (Neckargemünd, Baden-Württemberg). In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

  • GAJZLEROVÁ, L., HRICOVÁ, L. Virtuální vzdělávání - využití e-learningu při profesním vzdělávání osob s těžkým postižením (Neckargemünd, Baden-Württemberg). Virtual Education - Use of E-learning in Professional Preparation of Persons with Severe Health Impairments (Neckargemünd, Baden-Württemberg) In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 81-88, 8 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

  • GAJZLEROVÁ, L. Mediální výchova pro děti a mladistvé s postižením a znevýhodněním. Media Education for Children and Youth with Disabilities and Disadvantages. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Special educational Support to Children and Youth with Special Educational Needs Outside School. Brno : MU. 2011. s. 193-205, 13 s., s. 258. ISBN 978-80-210-5693-0.

  • GAJZLEROVÁ, L., HRICOVÁ, L. Příklady úspěšného profesního vzdělávání osob s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím e-learningu v Badensku-Württembersku. Examples of Successful Professional Education of Persons with Profound Disabilities via E-learning in Baden-Württemberg. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 123-130, 8 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

  • GAJZLEROVÁ, L. Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením. Integration of Digital Technologies to Education - Use of Computers in Educating Students with Intellectual Disabilities in Germany. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 63. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů)

  • GAJZLEROVÁ, L. Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením. Integration of Digital Technologies to Education - Use of Computers in Educating Students with Intellectual Disabilities in Germany. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 449-458, 10 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

  • GAJZLEROVÁ, L. Integrace digitálních technologií do edukačního procesu - zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením – Příklady PC Programů. Integration of Digital Technologies to Education – Use of Computers in Educating Students with Intellectual Disabilities in Germany – Examples of PC Programmes. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 319-330, 12 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013



zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education