Výzkumní pracovníci - DSP: Ing. Martin Dosedla


DSP
od 1.1.2010

Ing. Martin Dosedla

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Informační technologie, výpočetní technika, elektrotechnika a informatika. Oblasti tvorby www aplikací, počítačové grafiky a multimediálních studijních opor. Počítačové sítě a programování.

Specializace:

Didaktika výuky výpočetní techniky a informatiky – Využití hw a sw prostředků k tvorbě multimediálních studijních opor pro vzdělávání s využitím webových technologií, 2D, 3D grafiky a multimedií.

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • DOSEDLA, M. Počítačová 3D grafika a její využití ve výuce i v pedagogické praxi. In HRBÁČEK, J. (ed.) Nové technologie ve výuce, 3. mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 4 s. ISBN 978-80-210-5092-1.

 • DOSEDLA, M. Use of multi-agent systems in project management. In DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. (eds.) Proceedings of the 15th conference EEICT 2009. Vyd. volume 4. Brno : VUT FEKT a FIT, University of Technology. 2009, s. 395-399. 2009, ISBN 978-80-214-3870-5.

 • DOSEDLA, M. KUNEŠ, M. Využítí technologií Adobe Flash, PHP a MySQL v Administračním systému, jehož cílem je získávání průběžných výsledků studentů. In HRBÁČEK, J. (ed.) Nové technologie ve výuce, 3. mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2009, 3 s. ISBN 978-80-210-5092-1.

 • DOSEDLA, M. Adaptive Process Management Overview. In DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F. (eds.) Proceedings of the 14th conference EEICT 2008. Vyd. volume 4. Brno : VUT FEKT a FIT, University of Technology. 2008. s. 398-402. ISBN 978-80-214-3617-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v sekci. Příspěvek:
  DOSEDLA, M.Volba povolání na ZŠ praktických s využitím multimediální výukové opory

 • Brno: 4. mezinárodní konference s názvem "Moderní technologie ve výuce" 11. 11. 2010, Pedagogická fakulta MU. Příspěvek
  DOSEDLA, M.Model navigace při tvorbě interaktivních multimediálních studijních opor.

Publikační činnost

 • DOSEDLA, M. Volba povolání na ZŠ praktických s využitím multimediální výukové opory. Career Choice in Primary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities with the Use of Multimedia Teaching Support. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • DOSEDLA, M. Příprava učitelů technických předmětů na tvorbu multimediálních výukových opor využitelných v oblasti volby povolání na ZŠ praktických. In DRTINA, R., KOTKOVÁ, M. (eds.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. 3 s. ISBN 978-80-7435-014-6.

 • DOSEDLA, M. Příprava učitelů technických předmětů na tvorbu multimediálních výukových opor využitelných v oblasti volby povolání na ZŠ praktických. In Media4u Magazine, Hradec Králové, 7. ročník, X1/2010, 3 s. ISSN 1214-9187. 2010.

 • DOSEDLA, M. (ed.) Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 30 s. ISBN 978-80-210-5333-5. (plné znění článků na přiloženém CD)

 • DOSEDLA, M. Model navigace při tvorbě interaktivních multimediálních studijních opor. In DOSEDLA, M. (ed.) Nové technologie ve výuce 2010. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 4 s. ISBN 978-80-210-5333-5. (plné znění článků na přiloženém CD)

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • DOSEDLA, M. Volba povolání u žáků ZŠ praktických s využitím multimediálních metod výuky. Career Choice at Primary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities Using Multimedia Study Supports. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 39-47, 9 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • DOSEDLA, M. Preference žáků ZŠ praktických při volbě povolání. Preferences of Primary School Pupils in Career Choice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 62. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů)

 • DOSEDLA, M. Preference žáků ZŠ praktických při volbě povolání. Preferences of Primary School Pupils in Career Choice. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 440-448, 9 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • DOSEDLA, M. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy. Education of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Field of Choice of Career and School Support. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 105-114, 10 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018