Výzkumní pracovníci - DSP: Mgr. Tomáš Doležal


 D4 - DSP

Mgr. Tomáš Doležal

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Dramatická výchova, tvořivá dramatika, dětské a mladé divadlo

Specializace:

Improvizace a jiné techniky v dramatické výchově, dramatické hry a improvizace, základy a praktikum tvořivé dramatiky, úvod do pedagogiky a základy pedagogického myšlení, dětské, studentské a jiné mladé divadlo, dramaticka jako cesta k divadelnímu tvaru

Vybrané publikace, odborná činnost:

Realizace projektů:

 • XII 2002 – V 2004, Dramatická výchova ve vzdělávacím projektu o epilepsii – na projektu zaměřeném na osvětu týkající se vědomostí o epilepsii u školních dětí – srovnání efektivnosti různých forem zprostředkování informací, aktivní účast : odborný lektor

 • XI 2006 – doposud, Školní vzdělávací program pro vaši školu – projekt realizovaný SVČ Lužánky Brno podpořený ESF v ČR a MŠMT ČR zaměřený na modernizaci vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí, aktivní účast : interní lektor

 • XI 1992 – doposud, Výukové programy – Lekce dramatické výchovy. Ukázkové bloky výuky pro třídy ZŠ a SŠ (včetně tříd s žáky s SVP) realizované na SVČ Lužánky i přímo na školách, aktivní účast : odborný lektor a garant

 • Od I 2008, Divadlo bez bariér – divadlo a dramatická výchova pro zdravotně postiženou mládež. Projekt MK ČR zaměřený na podporu aktivit zdravotně postižených občanů v roce 2008, aktivní účast: řešitel projektu.

 • Člen celostátní odborné rady pro dětské divadlo a přednes a odborné rady pro studentské divadlo. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze.

  Fakultní výzkumné projekty v roce 2009:

 • Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV MSM 0021622443

 • Interaktivní divadlo pro třídy s inkluzí MUNI/41/022/2009 3021

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • DOLEŽAL, T. Dramatická výchova ve vzdělávacím projektu o epilepsii. In 3. konference Škola a zdraví a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 27. – 29.8. 2007. Brno: Pedagogická fakulta MU. 2007 (sborník konference v tisku)

 • DOLEŽAL, T. Školní vzdělávací program pro vaší školu. In Dítě mezi výchovou a uměním - Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. 4. – 6. 10. 2007. Praha: Divadelní fakulta AMU. 2007(sborník konference v tisku)

 • DOLEŽAL, T. Výukový program: Lekce dramatické výchovy. In Dítě mezi výchovou a uměním - Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. 4. – 6. 10. 2007. Praha: Divadelní fakulta AMU. 2007(sborník konference v tisku)

 • DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ, M. Kompetence absolventa specializace dramatická výchova. In Dítě mezi výchovou a uměním - Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. 4. – 6. 10. 2007. Praha: Divadelní fakulta AMU. 2007(sborník konference v tisku)

 • DOLEŽAL, T. Rámcový vzdělávací program na našich školách: garant obsahu(programu) a moderátor konference. In Školní vzdělávací program pro vaši školu. 9. – 10.11. 2007. Hrotovice: Středisko volného času Lužánky. 2007

Organizace konferencí/workshopů

 • DOLEŽAL, T. Strukturované drama: lektor odborného workshopu. In Divadelné inšpiracie 2006. 9. – 11. 11. 2006. Trnava: Trnavská univerzita. 2006

 • DOLEŽAL, T. – HOLCOVÁ, M. Multikulturní výchova – seminář pro učitele: lektor. In Školní vzdělávací program pro vaši školu. 23. – 25.2. 2007. Brno: Středisko volného času LUŽÁNKY. 2007

 • DOLEŽAL, T. Dramatická výchova ve vzdělávacím programu pro 1. stupeň : lektor odborného semináře. In P2 – projekt zpřístupňující DVPP školám s ročníky 1. stupně. 29. 10. a 19. 11. 2007. Hodonín: Středisko služeb školám. 2007

 • DOLEŽAL, T. Hry pro tvořivé vyučování : lektor odborného semináře. In P2 – projekt zpřístupňující DVPP školám s ročníky 1. stupně. 29. 10. a 19. 11. 2007. Hodonín: Středisko služeb školám. 2007

 • DOLEŽAL,T., RODRIGUEZOVÁ, V. Využití dramatické výchovy ve škole a v mimoškolní činnosti. In Drápek 2007 – festival dramatické výchovy. 8. – 10. 10. 2007. Brno: Pedagogická fakulta MU. 2007

Publikační činnost

články v odborném tisku

 • DOLEŽAL, T. Rámcový vzdělávací program na našich školách: sestavovatel sborníku konference. In Školní vzdělávací program pro vaši školu. 9. – 10.11. 2007. Hrotovice: Středisko volného času Lužánky. 2007 (sborník v tisku)

 • DOLEŽAL, T. O Nadělení. In Amatérská scéna 1/2007, Praha: IPOS, 2007. s. 29

 • DOLEŽAL, T. Region Dětská scény 2006 na Hané.In Deník Dětské scény č.0/2006. Trutnov – NIPOS Praha, 2006. s. 16.

 • DOLEŽAL, T. Regionální Dětská scéna Moravskoslezského kraje v Ostravě. In Deník Dětské scény č.0/2002. Trutnov – NIPOS Praha, 2002. s. 14-15.

 • DOLEŽAL, T. Nahlížení 12. celostátní dílna středoškolské dramatiky a divadla. In Amatérská scéna 6/2000. , Praha: IPOS, 2000. s. 9. ISSN 0002 - 6786

 • DOLEŽAL, T. Národní přehlídky dětská scéna. In Tvořivá dramatika č. 2/2001. Praha – IPOS, 2001, s. 16 – 17, ISSN 1211-8001

 • RODRIGUEZOVÁ, V.,RyYCHECKÁ, P., DOLEŽAL, T. Co si děti povídali? – mozaika záznamů a dojmů z dětského diskusního klubu. In Tvořivá dramatika č. 2/2000. Praha – IPOS, 2000, s. 7 – 9, ISSN 1211-8001

 • DOLEŽAL, T. Nadělení ´96 – nesoutěžní přehlídka a dílna studentského i jinak mladého divadla. In Amatérská scéna 1/1997, Praha: IPOS, 1997. s. 7 - 9

 • VÁCLAVEK, J. To bych tomu našemu Nadělení přál (rozhovor z T. DOLEŽALEM). In Amatérská scéna 1/2007, Praha: IPOS, 2007. s. 29 - 30

 • Metodické materiály (manuály) a příručky lektorovaných kurzů, seminářů a výukových programů.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami. 22.-23.4. 2009, Pedagogická fakulta MU.

 • Brno: Uplatnění dramatické výchovy v osobnostně sociální výchově – odborný seminář pro zahraniční účastníky. 7.-9.9. 2009. Studio dramatické výchovy LABYRINT

Zahraničí

 • Rusko: 13th European children theatre encounter. 1.-14.7. 2009, Ruská federace: Zvenigorod. Organizátor: EDERED (evropská asociace dětského a mladého divadla) a Ruské centrum AITA/IATA (mezinárodní asociace amatérského divadla)

Organizace konferencí/workshopů

 • Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami - konference. 22. až 23. 4. 2009, Brno : Pedagogická fakulta MU/ moderátor konference a garant workshopů

 • 13th European children theatre encounter – mezinárodní dílna. 1. až 14. 7. 2009, Ruská federace: Zvenigorod / lektor divadelní dílny

 • Uplatnění dramatické výchovy v osobnostně sociální výchově – odborný seminář pro zahraniční účastníky. 7. až 9. 9. 2009, Brno: Studio dramatické výchovy LABYRINT/lektor o odborný garant semináře pro zahraniční účastníky

 • Člen celostátní odborné rady pro dětské divadlo a přednes a odborné rady pro studentské divadlo. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze.

Publikační činnost

 • DOLEŽAL, T. Lekce dramatické výchovy - výukový program pro školy. In Tvořivá dramatika, 2009, roč. 20, č. 1 (56), s. 22 - 27. ISSN 1211-8001

 • DOLEŽAL, T. Dramatická výchova ve třídách s integrací. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami. Brno : Pedagogická fakulta MU. 2009, s. 8 ISBN 978-80-210-4849-2

 • DOLEŽAL, T. Dramatická výchova ve třídách s integrací. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami – sborník vybraných příspěvků z konference. Brno : Pedagogická fakulta MU. 2009, v tisku

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: odborný seminář (celostátní akce) Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. PdF MU Brno, 13. 5. 2010. Přednáška.
  DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ, M. Rozvoj klíčových kompetencí u studentů učitelství dramatickou výchovou.

 • Brno: odborný seminář (celostátní akce) Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. PdF MU Brno, 25.11. 2010. Přednáška.
  DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova a rozvoj komunikativních kompetencí.

 • Ostrava:konference (evropská akce) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PdF OU Ostrava, 14.1. 2010. Vystoupení v pracovní skupině.
  DOLEŽAL, T. Paralely dramatické výchovy při vzdělávání studentů učitelství a žáků základních škol

Zahraničí

 • Slovenská republika: konference (evropská akce) Primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica, PdF MB, 14.-15. 10. 2010. Přednáška.
  DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ, M. Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech ZŠ v Brně.

Publikační činnost

 • DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ M. Rozvoj klíčových kompetencí u studentů učitelství dramatickou výchovou. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Brno: MU, 2010. 18-34. ISBN 978-80-210-5246-8

 • DOLEŽAL, T., PAVLOVSKÁ M. Rozvoj komunikativní kompetence ve škole a dramatická výchova. In ŠIMONÍK, O. (ed.). Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Brno: MU, 2010. 79-85. ISBN 978-80-210-5368-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education