Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.


D2
od 31.12.2010

PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Speciální andragogika, Speciální andragogika osob se zdravotním postižením

Fakultní výzkumné projekty:

FVP PdF MU 2009 - Terapie ve speciálně andragogické praxi u jedinců s postižením, řešitelka
FVP PdF MU 2008 - Ucelená rehabilitace v terapii neurologických onemocnění v seniorském věku, řešitelka

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku.1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 238 s. ISBN 978-80-210-5287-1.

 • SOLÁROVÁ, K. Význam aktivizace seniorů postižených neurologickým onemocněním. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno : MSD, 2008. s. 132-143. ISBN 978-80-210-4762-4.

 • SOLÁROVÁ, K. Narušená komunikační schopnost a možnosti logopedické intervence u osob s Parkinsonovou nemocí. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno : Mikadapress, 2007. s. 81. ISBN 978-80-7315-167-6.

 • SOLÁROVÁ, K. Logopedická intervence u osob s diagnózou Alzheimerova a Parkinsonova nemoc. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Dilemata speciální pedagogiky. Brno : MSD, 2007. s. 205-214. ISBN 978-80-7392-012-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

 • SOLÁROVÁ, K. Cévní mozkové příhody a prvky ucelené rehabilitace v jejich terapii. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. Brno : Muni PRESS, 2009. s. 130-138. ISBN 978-80-210-4951-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • SOLÁROVÁ, K. Analýza intervence narušené komunikační schopnosti v seniorském věku ve Francii. Intervention im Impaired Communication Ability in Senior Age in France. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 137-150, 14 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Sociální služby pro dospělé osoby s postižením. Social Services for Adults with Disabilities. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 89-102, 14 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Intervence narušené komunikační schopnosti u zdravotně postižených osob v seniorském věku. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno : MU, 2010. od s. 118-134, 17 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza speciálně pedagogických a speciálně andragogických přístupů k terapii osob s neurologickým onemocněním v seniorském věku.1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 238 s. ISBN 978-80-210-5287-1.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference studentů DSP Speciální pedagogika MU. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. PdF MU, 11.10.2011, PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Publikační činnost

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Analýza současných legislativních opatření zabývajících se podmínkami a realizací vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením v České republice. Analysis of Current Legislation on Conditions and Realization of Education of Adults with Disabilities in the Czech Republic. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. s. 35-47, 13 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. Readiness of People with Disabilities for Success at the Job Market as a tool for Social Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 68. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. Readiness of People with Disabilities for Success at the Job Market as a tool for Social Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 522-532, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Osoby se zdravotním postižením a jejich kompetence potřebné pro trh práce. People with Disabilities and their Competences Needed at the Job Market. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 69. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • PITNEROVÁ, P., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Připravenost osob se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce jako nástroj sociální inkluze. Readiness of People with Disabilities for Success at the Job Market as a tool for Social Inclusion. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 511-521, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference studentů DSP Speciální pedagogika MU. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. PdF MU, 9. 10. 2012, PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Publikační činnost

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Zátěž členů pečujících rodin o osoby s Alzheimerovou nemocí. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník příspěvků. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 533-546, 14 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • SAYOUD SOLÁROVÁ, K. Zátěž členů pečujících rodin o osoby s Alzheimerovou nemocí. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Sborník anotací. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education