Výzkumní pracovníci - D2: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

D2

Mgr. Lenka Slepičková

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Sociologie, metodologie

Specializace:

Sociologie rodiny, sociologie medicíny, metody kvalitativního a kvantitativního sociálního výzkumu

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • SLEPIČKOVÁ, L. Couples undergoing infertility treatment in the Czech Republic: Broad range of possibilities in a traditional milieu. Social Theory and Health, Hampshire, UK : Palgrave Macmillan, 8, 2, od s. 1-23, 23 s. ISSN 1477-8211. 2010.

 • SLEPIČKOVÁ, L. Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 45, 1, 27 s. ISSN 0038-0288. 2009.

 • BARTOŠOVÁ, M., SLEPIČKOVÁ, L. Složené rodiny a perspektiva dětských aktérů: nové tematické a metodologické přístupy ve výzkumu rodin po rozvodu. In Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU, 2009, 4, od s. 73-90, 18 s. ISSN 1214-813X. 2009.

 • SLEPIČKOVÁ, L., FUČÍK, P. Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. In Sociologický časopis, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 45, 2, od s. 9-29, 21 s. ISSN 0038-0288. 2009.

 • BARTOŠOVÁ, M., SLEPIČKOVÁ, L. Problematické tranzice k mateřství. In Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU Brno, 5, 2, od s. 35-54, 20 s. ISSN 1212-365X. 2008.

 • SLEPIČKOVÁ, L. Vajíčko, spermie, zkumavka ... A Gender. Postoje českých žen a mužů k asistované reprodukci a adoptivnímu rodičovství. In Gender - rovné příležitosti - výzkum, Praha : SoÚ AV ČR, 8, 2, od s. 68-75, 7 s. ISSN 1213-0028. 2007.

 • SLEPIČKOVÁ, L. Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 42, 5, od s. 937-951, 15 s. ISSN 0038-0288. 2006.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ...

Zahraničí

 • ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...

Publikační činnost

 • ...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ...

Zahraničí

 • ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K., SLEPIČKOVÁ, L. Měření výsledků inkluzivních aktivit prostřednictvím konceptu participace.Measuring the Outcome of Inclusive Activities through the Concept of Participation. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 27-36, 10 s., s. 299. ISBN 978-80-7315-220-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5709-8 (MU).

 • HOREHLEĎ, P., SLEPIČKOVÁ, L. Zájem osob ve výkonu trestu o vzdělávání: Příklad kuřimské věznice. Inmates´ interest in educational activities: Kuřim´s Penitentiary. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. Brno : MU, 2011. 1. vyd. s. 89-99, 11 s., 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

 • PINKOVÁ, P., SLEPIČKOVÁ, L. Překážky zaměstnávání osob se zdravotním postižením na straně zaměstnavatelů. Obstacles Limiting Employment of People with Disabilities from the Point of View of Employers. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 67. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • PINKOVÁ, P., SLEPIČKOVÁ, L. Překážky zaměstnávání osob se zdravotním postižením na straně zaměstnavatelů. Obstacles Limiting Employment of People with Disabilities from the Point of View of Employers. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 497-510, 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • PANČOCHA, K., SLEPIČKOVÁ, L. Postoje k osobám s postižením u obecné populace ČR. Attitudes of General Public towards People with Disabilities in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 41-50, 10 s., s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018