Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.


D2

PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Francouzská a česká lingvistika

Specializace:

Fonetika francouzského jazyka, vývoj francouzského jazyka, obecná lingvistika, dějiny Francie, kanadská francouzština, čeština pro cizince

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Adverbes spatiaux en français du XIIe siècle. In SPFFOU 239/2008 - STUDIA ROMANISTICA 8. 1. vyd. Ostrava: FF Ostravské uiverzity v Ostravě, 2008. od s. 121-131, 10 s. ISBN 978-80-7368-483-9

 • SCHEJBALOVÁ, Z., KYLOUŠKOVÁ, H. Výuka francouzské výslovnosti u žáků se specifickými poruchami učení. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. od s. 67-83, 17 s. ISBN 978-80-7315-167-6

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Francouzská a česká lingvistická terminologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 53 s. ISBN 978-80-210-4446-3

 • SCHEJBALOVÁ, Z. L'évolution des fonctions de l'article partitif en francais. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. 302 s. 3818/Pd-20/03-17/92. ISBN 80-210-3229-4.

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Les adverbes spatiaux en franais du XIIesiècle. In Studia romanistica 8. Sborník prací FF OU číslo 239/2008. FF OU, Ostrava: 2008. str. 121-131.

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Jazykové novotvary v současné francouzské publicistice. In Časopis pro moderní filologii 2. Ročník 90/2008. ÚJČ AV ČR. Praha: 2008. ISSN 0862-8459. str. 88-92. ISSN 0862-8459.

 • SCHEJBALOVÁ, Z. La bande dessinée pour l´enseignement interdisciplinaire. In Lingua Viva, České Budějovice : Katedra jazyků Jihočeské univerzity, 7/2008, 7, od s. 33-43, 10 s. ISSN 1801-1489. 2008.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443. 17. září 2008 na PdF MU, Sekce Cizojazyčný projev u žáků s narušenou komunikační schopností - didaktický příspěvek
  Hádej, jak se jmenuji.

Publikační činnost

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Comment faciliter l´apprentissage du français aux apprenants tchèques atteints des troubles spécifiques du langage oral et écrit. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. eds. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno : Masarykova univerzita 2008.124 stran. ISBN 978-80-210-4782-2

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Hádej, jak se jmenuji. In Cizí jazyky 2. Ročník 52. Plzeň: Fraus 2008. ISSN 1210-0811. str. 57-61.

 • SCHEJBALOVÁ, Z., KYLOUŠKOVÁ, H. Výuka francouzské výslovnosti u žáků se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, J. a kol. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. od s. 67-83, 17 s. ISBN 978-80-7315-167-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. 4.6. 2009. Vystoupení v plénu/přednáška.
  SCHEJBALOVÁ, Z. Prvky dramatické výchovy ve výuce francouzského jazyka.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 22.4. 2009. Vystoupení v sekci.
  SCHEJBALOVÁ, Z. Dramatická výchova při výuce francouzského jazyka u žáků s vývojovými poruchami učení a chování.

Publikační činnost

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Dramatická výchova při výuce francouzského jazyka u žáků s vývojovými poruchami učení a chování. In PAVLOVSKÁ, M., REMSOVÁ, L. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009. s. 223-230, 7 s. ISBN 978-80-210-4849-2

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Des éléments du jeu dramatique dans le cours de français pour les apprenants tchèques atteints de troubles spécifiques d´apprentissage et de comportement. In GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009. s. 112-119, 8 s. ISBN 978-80-210-5074-7

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Česko-francouzský a francouzsko-český slovník základní terminologie speciální pedagogiky. Brno : Pedagogická fakulta MU, 2009, 197 s. ISBN 978-80-210-5072-3

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Cizojazyčná výuka a nadaný žák. PdF MU, 3. 6. 2010. Přednáška.
  SCHEJBALOVÁ, Z. Nadaný žák v cizojazyčné výuce (francouzský jazyk)

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Vystoupení v pracovní skupině Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. a Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvky
  SCHEJBALOVÁ Z. Multisenzoriální přístup v cizojazyčné výuce (francouzský jazyk
  SCHEJBALOVÁ Z. Nadané děti v České republice a ve Francii

Publikační činnost

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Nadané děti v České republice a ve Francii. Gifted Children in the Czech Republic and France. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 8. s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Quelques remarques concernant les enfants intellectuellement précoces en République Tchèque In VÍTKOVÁ, R., GRENAROVÁ, J. (eds.) Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreing Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 167-183, 17 s. ISBN 978-80-7315-199-7

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami PedF MU Brno, 2.6.2011, Vystoupení v pracovní skupině.
  Schejbalová, Z. Nácvik a hodnocení pravopisu francouzštiny u dětí s SPU

Publikační činnost

 • SCHEJBALOVÁ, Z. Digitální fotoaparát a multisenzoriální výuka cizích jazyků. In Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno : PdF MU, 2011, 136, 1, od s. 14-16, 3 s. ISSN 0323-0449.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018