Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.


D2

PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika, psychologie

Specializace:

Patopsychologie, psychopatologie, speciálně pedagogická diagnostika

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v období raného a předškolního věku.Praha: IPPP ČR, 2002

 • PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využití v praxi. Brno : MU 1997, 2000. 89 s. ISBN 80-210-1595-0

 • PŘINOSILOVÁ, D. Speciálně pedagogická diagnostika jako předpoklad individuální výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, spol. s r.o., 2003, 2004, s. 20-39, ISBN 80-214-2359-5

 • PŘINOSILOVÁ, D. Zátěžová situace deprivace - faktor variability psychického vývoje v dětství. In Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, spol. s r.o., 2003, 2004, s. 40-72, ISBN 80-86633-08-X

 • PŘINOSILOVÁ, D. Speciálně pedagogická diagnostika v období raného předškolního věku. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004, s.63-73, ISBN 80-7315-071-9

 • PŘINOSILOVÁ, D. Současná situace v oblasti psychologické diagnostiky u dětí s postižením. In Diagnostika dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením. Praha: IPPP, 2005, s. 6-12, ISBN 80-86856-10-0

 • PŘINOSILOVÁ, D. Charakteristika dětského věku. Psychologická problematika. Diagnostické metody u dětí s postižením. (kap. 1, 2, 5) In OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006, s. 8-73, 140-168, ISBN 80-210-3977-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Mezinárodní konference Ostravské univerzity - Pedagogické fakulty "Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami." Název příspěvku: "Diagnostika ve speciální pedagogice z pohledu edukace žáků s těžkým zdravotním postižením"; 30. ledna 2007

 • Konference s mezinárodní účastí Masarykovi univezity - Pedagogické fakulty, Katedry speciální pedagogiky "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole." Název příspěvku "Diagnostika profesní orientace u jedinců se speciálními potřebami"; 12. září 2007

Publikační činnost

 • PŘINOSILOVÁ, D. Informovanost žáků ZŠ v oblasti poruch příjmu potravy a stravovacích návyků. In ŘEHULKA et al. Škola a zdraví 21, Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-138-6, s. 785-791

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice z hlediska edukace žáků s těžkým zdravotním postižením. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2007, ISBN 978-80-7368-287-7, s. 163-167.

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, ISBN 978-80-7315-157-7 Text je realizován v rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443)

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika profesní orientace u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I., Brno: Paido, 2007, s. 289-300, ISBN 978-80-7315-163-8

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Publikační činnost

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika školní zralosti a připravenosti pro školu v kontextu speciální pedagogiky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 65-76, ISBN 978-80-7315-170-6

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika školní zralosti a připravenosti pro školu v kontextu speciální pedagogiky. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: MU, 2008, s. 65-76, ISBN 978-80-210-4736-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Publikační činnost

 • BLÁHOVÁ, P. PŘINOSILOVÁ, D. Vývoj profesních zájmů u romských žáků základní školy praktické. Development of Professional Interests of Roma Pupils at Primary Schools. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 33-33, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GAJZLEROVÁ, L., PŘINOSILOVÁ, D. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. Development of Pre-printing Skills before Commencement of Compulsory Education. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 104-104, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • GAJZLEROVÁ, L., PŘINOSILOVÁ, D. Rozvoj grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky. Development of Pre-printing Skills before Commencement of Compulsory Education. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 85-102. 18. s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

 • NĚMCOVÁ, H., PŘINOSILOVÁ, D. Analýza kresby lidské postavy u dětí na konci předškolního věku. Analysis of Human Figure Drawing in Pre-school Children. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s. 160. s. 123-123, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu. Příspěvek
  PŘINOSILOVÁ, D., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Aktuální formy podpory dětí s odkladem školní docházky v mateřských školách v městě Brně.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Jak pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? 6. a 7. 12. 2010. Přednáška v plénu:
  PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika profesní orientace u žáků se speciálnimi vzdělávacími potřebami.

Publikační činnost

 • PŘINOSILOVÁ, D., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Podpora dětí s odkladem školní docházky v mateřských školách v městě Brně. Preschool Support of Children with Postponed School Entry in the City of Brno. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 21 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • MORAVCOVÁ, M., PŘINOSILOVÁ, D. Analýza sociálních potřeb rodin, které vychovávají dítě s poruchou autistického spektra. Social Needs Analysis of Families with a Child with Autism Spectrum Disorder. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 30 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 61-100, 40 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • PŘINOSILOVÁ, D., ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Aktuální formy podpory dětí s odkladem školní docházky v mateřských školách v městě Brně. Current Forms of Support of Children with School Attendance Deferment in Nursery Schools in Brno. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 261-275, 15 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • MORAVCOVÁ, M., PŘINOSILOVÁ, D. Saturace sociálních potřeb z pohledu rodin s dítětem s poruchou autistického spektra. Social Needs Satisfaction from the Perspective of Families with a Child with Pervasive Developmental Disorder. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 315-333, 19 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Publikační činnost

 • PŘINOSILOVÁ, D. Vliv chronického respiračního onemocnění v období povinné školní docházky. Chronic Airways Disease Influence on Education. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 131-154, 24 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice v rámci profesní orientace žáků se zdravotním postižením. Special Needs Counselling as a Part of Professional Assessment and Career Choice of Pupils with Disabilities. In FRIEDMANN, Z. et. al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assessment to Students with Special Educational Needs and Their Success at the Job Market. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : MU. 2011. s. 73-84, 12 s., s. 314. ISBN 978-80-210-5602-2.

 • PROCHÁZKOVÁ, T., PŘINOSILOVÁ, D. Projekce charakteristických rysů poruch příjmu potravy (PPP) v arteterapeutické tvorbě hospitalizovaných pacientů s PPP. Projection of Characteristic Features of Eating Disorders (ED) in Art-therapy of Patients with ED during Hospitalization. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 49. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • PROCHÁZKOVÁ, T., PŘINOSILOVÁ, D. Projekce charakteristických rysů poruch příjmu potravy (PPP) v arteterapeutické tvorbě hospitalizovaných pacientů s PPP. Projection of Characteristic Features of Eating Disorders (ED) in Art-therapy of Patients with ED during Hospitalization. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 329-342. 14 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • MACHULKOVÁ, A., PŘINOSILOVÁ, D. Faktory ovlivňující kvalitu života učitelů domova pro osoby se zdravotním postižením z pohledu ošetřujícího personálu. Factors Affecting Quality Of Life in Residential Care for People with Disabilities from the Staff Perspective. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 65. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4 (sborník abstraktů).

 • MACHULKOVÁ, A., PŘINOSILOVÁ, D. Faktory ovlivňující kvalitu života učitelů domova pro osoby se zdravotním postižením z pohledu ošetřujícího personálu. Factors Affecting Quality Of Life in Residential Care for People with Disabilities from the Staff Perspective. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 467-485, 19 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • ČERVENKOVÁ, H., PŘINOSILOVÁ, D. Determinanty pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním v sociální firmě. Determinants of Employment of People with Mental Disorders in Social Firm. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 229-250, 21 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 •  

Zahraničí

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 •  

Publikační činnost

 • PŘINOSILOVÁ, D. Profesní uplatnění osob s tělesným postižením v regionu Brno. Professional Fulfilment of Individuals with Physical Disabilities in the Region of Brno. In FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2012. 1. vydání. od s. 141-156, 15 s., s. 232. ISBN 978-80-7315-236-9 (Paido), ISBN 978-80-210-6091-3 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education