Výzkumní pracovníci - D2: Mgr. Miroslav Janda


D2

Mgr. Miroslav Janda

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Poznámka:

Výkonný redaktor časopisu Komenský. Publikace článků z výzkumného záměru

Odborné zaměření:

Teoretický a empirický výzkum u okruhu žáků nadaných a mimořádně nadaných

Specializace:

Teorie a metodika výchovy; Školská politika a legislativa; Pedagogická komunikace; Obecná didaktika; Pedagogika; Teorie výchovy a řešení výchovné problematiky; BOZP, PO

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • Vypracované recenze

  • JANDA, M. Posudek sborníku H. Filové a J. Havla Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických pracích. Brno : MSD a KPdF MU, 2006, 170 s. ISBN 80-86633-67-5. Posudek 2 s.
  • JANDA, M. Posudek sborníku T.Janík, J. Havel „Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů“ z mezinárodního pracovního semináře. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3884-5
 • Ostatní původní práce: portál MU www:svp.muni.cz

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Školská legislativa a management školy - ve vztahu k ŠVP (RVP ZV)

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Klima třídy (školy) jako jedna z podmínek úspěšné tvorby ŠVP

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Diagnostika ve výuce

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Komunikační možnosti škol

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Přístup učitele k nadaným žákům

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Škola, která je komunikativní v rámci předávání informací

 • JANDA, M. Komunikující škola a její informační možnosti pro potřeby rodičů a veřejnosti

 • Organizace věd./odbor. akcí katedrou

  • JANDA, M., POSPÍŠIL, R. (ed.) Jak koncipovat profesní přípravu studentů v souladu s požadavky nového kurikulárního dokumentu RVP ZV a s požadavky na tvorbu ŠVP? – Sborník příspěvků z pracovního semináře ze dne 8.února 2006 (CD-ROM). Brno : Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.

 • Organizace věd./odbor. akcí katedrou

  • Rozvojový projekt: Příprava učitelů a dalších pedagogických pracovníků na tvorbu školních vzdělávacích programů. kód 6016/2006, Brno, 2006

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Seminář s mezinárodní účastí „Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky“ konaný dne 15. listopadu 2007, Brno, PdF MU. Přednáška v plénu na téma: Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. Výstup sborník ze semináře s mezinárodní účastí.

Publikační činnost

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Analýza legislativních podmínek a předpokladů pro práci s nadanými jedinci ve školských dokumentech České republiky. In. ŠIMONÍK, O., ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J. (eds) Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Sborník z mezinárodního semináře. Brno: MSD, 2007, s. 107–116. ISBN 978-80-7392-006-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Publikační činnost

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Popularizace problematiky nadaných dětí v České republice. In. Učitel a žák v současné škole. Sborník příspěvků z konference ČPdS, která se konala 12.února 2008 na PdF MU. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, s. 394-401. ISBN 978-80-210-4752-5.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

dlohodobá pracovní neschopnost

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Publikační činnost

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník anotací referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 12. ISBN 978-80-210-5274-1

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G., VONDRA, T. Nadaní a skutečnost na našich školách. In ŠIMONÍK, O. (Ed.) Talent a nadání ve vzdělávání. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno : MU, 2010. 1. vydání. s. 88-106, 19 s. ISBN 978-80-210-5330-4

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Význam evaluace a autoevaluace v profesi učitele. In GÚBEROVÁ, M., KNEJZLÍKOVÁ, O. Pedagogická evaluace 2010. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta OÚ, 2010. od s. 109 - 118, 10 s. ISBN 978-80-7368-912-4.

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M. Legislativa možných přístupů škol a učitelů k nadaným žákům. In ŠKRABÁNKOVÁ, J., ŠŤÁVA, J., JANDA, M., NOVOTNÁ, M., KUBIŠTOVÁ, I. Praktická příručka pro učitele; o práci s talentovanými žáky na středních školách. Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2010. od s. 10 - 16, 7 s. ISBN 978-80-254-8122-6.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • :

Zahraničí

 • :

Organizace konferencí/workshopů

 • :

Publikační činnost

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Jaké garance poskytují učitelé nadaným žákům na základních školách. In JANDA, M., ŠŤÁVA, J. Nadaní žáci ve škole. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 61-72, 12 s. ISBN 978-80-210-5760-9.

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. In BENDL, S., ZVIROTSKÝ, M. Místo vzdělávání v společnosti: paradigma-ideje-realizace. druhé. Brno: Tribun EU, 2011. 8 s. ISBN 978-80-263-0064-9.

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J., VĚCHTOVÁ, G. Jaké garance poskytují učitelé nadaným žákům na základních školách. In ŠIMONÍK, O. Talented learner. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 52-70, 19 s. ISBN 978-80-210-5701-2. MSM0021622443, záměr.

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. In Brno: Tribun EU, 2011. Vydání druhé 8 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

 • ŠŤÁVA, J., JANDA, M., VĚCHTOVÁ, G. Nadaní a nadání v současné české škole. In Brno: Tribun EU, 2011. Vydání první. od s. 50-51, 2 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

 • JANDA, M., ŠŤÁVA, J.,(ed.). Nadaný žák ve škole. Brno: MU, 2011. 156 s. ISBN 987-80-210-5760-9

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education