Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.


D2

PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Poznámka:

od srpen 2008 - leden 2012 MD

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Surdopedie, edukace jedinců s těžkým sluchovým postižením, komunikace sluchově postižených, znakový jazyk, komunikace osob s hluchoslepotou, taktilní znakový jazyk

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, a.s., 2012, 224 s. ISBN 978-80-262-0084-0.

 • HORÁKOVÁ, R. Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011, 126 s. ISBN 978-80-7315-225-3.

 • LANGER, J., SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R. Taktilní znakový jazyk. Manuál k výuce a studiu. Praha: o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010, 33 s. ISBN 978-80-254-8457-9

 • HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: MU, 2006, s. 127-143, ISBN 80-7315-120-0.

 • HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006, s. 243-281, ISBN 80-210-3977-9.

 • HORÁKOVÁ, R. Nedoslýchavost v období senia. In MŰHLPACHR, P. Schola Gerontologica. Brno: MU, 2005, s. 112-117, ISBN 80-210-3838-1.

 • SOURALOVÁ, E., LANGER, J. HORÁKOVÁ R., RÁDLOVÁ, E., ŠARÁTKOVÁ, A. Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, základní zásoba znaků. Výukový CD-ROM, 1. část, Praha: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2006

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007, 100 s., ISBN 978-80-7315-136-2.

 • HORÁKOVÁ, R., SOURALOVÁ, E. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-34-5.

 • DINGOVÁ, N., HORÁKOVÁ, R., ZÁHUMENSKÁ J. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-56-7.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Prezentace na semináři „Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk“ společně s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D. v rámci certifikačního programu České komory tlumočníků znakového jazyka, 12. 5. 2007, Praha, Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

 • Konference s mezinárodní účastí „Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole“ – vystoupení v rámci sekce „Specifika vzdělávání žáků se smyslovým postižením na základní škole“, 12. 9. 2007, Brno, PdF MU.

 • Konference studentů doktorského studijního programu oboru speciální pedagogiky „Speciální pedagogika očima studentům oboru", 1. 11. 2007, Brno, PdF MU.

 • Prezentace příspěvku "Tlumočení pro osoby s hluchoslepotou" v rámci Jeronýmových dnů pořádaných Asociací konferenčních tlumočníků ASKOT, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, Jednotou tlumočníků a překladatelů, Komorou soudních tlumočníků ČR a Ústavem translatologie FF ÚK, 3. 11. 2007, Praha.

Zahraničí

 • Španělsko: účast na 22. mezinárodní konferenci pořádané americkou organizací CODA (Children of Deaf Adult), 26. – 29. 7. 2007, Barcelona. Mezinárodní setkání bylo zaměřeno na porovnání možností péče o slyšící potomky neslyšících rodičů v jednotlivých státech a komunikaci v rodině, především s ohledem na možnosti užívání znakového jazyka.

 • Řecko: účast na mezinárodním setkání uspořádaném v rámci projektu Teachers ICT Competences (Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties), 27. – 30. 9. 2007, Patras. Jednání bylo zaměřeno na rozvoj ICT kompetencí učitelů žáků se sluchovým postižením.

Publikační činnost

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání, in BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

 • HORÁKOVÁ, R. Tlumočnické služby poskytované sluchově postiženým v České republice a analýza jejich využívání, in PANČOCHA, K., VAĎUROVÁ, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-86633-92-3.

 • HORÁKOVÁ, R. Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené. Info Zpravodaj – Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, č. 2/2007, s. 14 – 17

 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007, 100 s., ISBN 978-80-7315-136-2

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Přednáška pro studenty Univerzity třetího věku – "Nedoslýchavost v období senia", Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 25. 1. 2008

 • Brno: Odborný seminář pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje – "Zásady komunikace se sluchově postiženým občanem", Krajský úřad Jihomoravského kraje, 25. 2. 2008

 • Olomouc: Přednáška pro studenty Fakulty sportovních studií UP v rámci předmětu Komparativní speciální pedagogika – "Možnosti péče o jedince s postižením sluchu a jedince s duálním senzorickým postižením", Univerzita Palackého, Fakulta sportovních studií, 14. 3. 2008

 • Brno: Odborný seminář pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje – "Komunikační formy osob se sluchovým postižením", Krajský úřad Jihomoravského kraje, 27. 3. 2008

Organizace konferencí/workshopů:
 

 • Organizace návštěvy účastníků projektu Teachers ICT Competences (Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties) v Brně ve dnech 29. – 30. 5. 2008

Publikační činnost

 • HORÁKOVÁ, R. Možnosti integrace a socializace jedinců s postižením sluchu s ohledem na úroveň jejich komunikačních dovedností a na kulturu neslyšících, in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3

 • HORÁKOVÁ, R. Připravenost pedagogů na integraci žáků s postižením sluchu na 1. stupeň běžných základních škol v Jihomoravském kraji, in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3

 • BOČKOVÁ B., BYTEŚNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol, in KLENKOVÁ, J. et al. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-168-3

 • HORÁKOVÁ, R. Slyšící děti neslyšících rodičů – CODA organizace. Info Zpravodaj – Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, č. 3/2008, 16. ročník, s. 12 – 13

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Odborný seminář pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje – "Komunikace se sluchově postiženými občany", Krajský úřad Jihomoravského kraje, 26. 3. 2009

Publikační činnost

 • HORÁKOVÁ, R. Rady a doporučení pro učitele žáků se sluchovým postižením. Kapitola v e-learningovém kurzu vytvořeném v rámci projektu Teachers ICT Competences (Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties). In http://tictc.cti.gr/mtictc/

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: odborný seminář Asociace logopedů ve školství, o.s. – Specializované vzdělávání logopedů ve školství (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/08.0144). 17. 9. 2010. Vystoupení
  HORÁKOVÁ, R. Poruchy sluchu – ukázka z práce s dětmi se sluchovým postižením.

Publikační činnost

 • HORÁKOVÁ, R. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 141-156, 16 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • HORÁKOVÁ, R. Informovanost pedagogů o integraci žáků se sluchovým postižením jako významný činitel psychosociálního vývoje. In POTMĚŠIL, M. a kol. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 155–173, 18 s. ISBN 978-80-210-5184-3.

 • LANGER, J., SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R. Taktilní znakový jazyk. Manuál k výuce a studiu. Praha: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010, 33 s. ISBN 978-80-254-8457-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Odborný seminář pro pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje – "Jak komunikovat s klientem se sluchovým postižením", Krajský úřad Jihomoravského kraje, 11. 3. 2011

 • Valašské Meziříčí: Odborný seminář „Současné trendy ve výuce dětí a žáků se sluchovou vadou“ pořádaný v rámci 100. výročí založení školy pro sluchově postižené. MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, 25. 3. 2011. Příspěvek s názvem
  HORÁKOVÁ, R. Volba funkčního komunikačního systému u dětí před a po kochleární implantaci a její dopad na výchovně vzdělávací proces.

Zahraničí

 • USA: Odborná stáž v rámci Fulbright - Masarykova stipendia, Seattle, University of Washington – Department of Speech and Hearing Sciences, září – prosinec 2011

Publikační činnost

 • Horáková, R. Surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2011, 126 s. ISBN 978-80-7315-225-3

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Praha: Odborný seminář pořádaný v rámci certifikačního programu pro tlumočníky. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 3. 11. 2012.
  HORÁKOVÁ, R. CODA a křížení rolí v profesi tlumočníka

Zahraničí

 • USA: Odborná stáž v rámci Fulbright - Masarykova stipendia, Seattle, University of Washington – Department of Speech and Hearing Sciences, leden – duben 2012

 • Slovensko: Mezinárodní vědecká konference. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnopedagogických študií, Katedra špeciálnej pedagogiky, 3. – 4. 10. 2012. Vystoupení v pracovní skupině.
  HORÁKOVÁ, R. Důležitost včasného odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a zajištění efektivní péče.

Organizace konferencí/workshopů:

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443 s názvem Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. PdF MU, 12. 9. 2012. Organizace workshopu:
  DOLEŽALOVÁ, L., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Profesní orientace u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením.

 • Brno: Organizace přednášky s mezinárodní účastí pro studenty speciální pedagogiky. PdF MU, 31. 10. 2012. McDONELL, V. (společnost Cochlear): Newborn Hearing Screening and Early Intervention. The situation in Australia.

 • Brno: Organizace přednášky pro studenty speciální pedagogiky. Pedagogická fakulta MU Brno, 5. 12. 2012.
  TICHÝ, T., PŘÍHODOVÁ, J. (společnost Cochlear, společnost Aima, s.r.o.): Sluchové systémy BAHA.

Publikační činnost

 • HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012, 160 s. ISBN 987-80-262-0084-0

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education