Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.


D2

PhDr. Ilona Fialová, Ph.D.

IS MUNI

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, edukace žáků s tělesným postižením - somatopedie, integrativní speciální pedagogika, inkluzivní vzdělávání

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • FIALOVÁ, I. Specifikace edukace dětí a žáků s epilepsií. In PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006, s. 189-198. ISBN 80-7315-120-0

 • FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno : MU, 2011. s. 207. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5591-9.

 • FIALOVÁ, I. Postavení dítěte s PUK v oblasti vzdělávání. In Michalík, J. a kol. Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2012. s. 89-91. ISBN 978-80-86532-28-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2007

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Aktivní účast na konferenci "Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole" konané dne 12.09. 2007, v Brně, na PdF MU "Problematika výchovy a vzdělávání žáků s diagnózou epilepsie na základních školách".

Publikační činnost

 • FIALOVÁ, I. Edukace žáků s diagnózou epilepsie na základních školách. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. 1. vyd. Brno : MSD, spol. s.r.o. Skorkovského 70a, Brno 636 00, 2007. od s. 44 - 49, 6 s. ISBN 978-80-86633-92-3.

 • FIALOVÁ, I. Specifika edukace dětí a žáků s epilepsií. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno : Paido Brno, 2006. od s. 189-198, 10 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2008

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu. Brno: Pedagogická fakulta MU 17.9.2008.

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí k výzkumnému záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu s názvem Vzdělávání žáků s mentálním postižením. Konfrontace se zkušenostmi v Baden – Württembergu, rok výzkumu 2008, Pedagogická fakulta MU 17.9.2008. VZ MSM0021622443

Publikační činnost

 • FIALOVA, I. Aspekty ovlivňující úspěšnou interpersonální komunikaci v edukačním procesu žáků s diagnózou epilepsie na základní škol. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. vyd. první. Brno: Paido, 2008, od s. 18-31, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

 • FIALOVÁ, I. Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (s dg. diabetes mellitus a fenylketonurie) v prostředí základní školy. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. vyd. první. Brno: Paido, 2008, od s. 1-17, 17 s. ISBN 978-80-7315-167-6 (plné znění článků na CD ROM).

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Komenský, Brno : PdF MU v Brně, 132, 3, od s. 31-35, 5 s. ISSN 0323-0449. 2008.

 • BAZALOVÁ, B., FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku- zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyvaskyle. Speciální pedagogika, Praha : Uziverzita Karlova v Praze - Pedagogická, 18, 1, od s. 71-77, 7 s. ISSN 1211-2720. 2008.

 • FIALOVÁ, I. Problematika edukace žáků s chronickým onemocněním (s dg. diabetes mellitus a fenylketonurie) v prostředí základní školy. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2008, od s. 187 – 200, 13s. ISBN 978-80-7315-170-6 (Paido), ISBN 978-80-210-4736-5 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Komparace a analýza faktorů determinujících přechod ze školy do profesního života./Comparison and analysis of determinants for the transition from school to working life. In Mühlpachr. P. (ed.) Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. od s. 60-70, 11 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80210-4762-4.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, PdF MU, katedra speciální pedagogiky, 16.–17. 9. 2009.

 • Brno: 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Pedagogická fakulta, katedra psychologie, 24. -26. 8. 2009. Vystoupení v pracovní skupině: Životní styl dětí a dospívajících: rizikové a ochranné faktory.
  FIALOVÁ, I. Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním na středních školách v Jihomoravském kraji.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, PdF MU, katedra speciální pedagogiky, 16.–17.9.2009.

Publikační činnost

 • FIALOVÁ, I. Přístupy k žákům se záchvatovým onemocněním (se zřetelem na žáky s epilepsií) v riziku poruch chování. Approaches to Pupils with Seizure Diseases (with Focus on Epilepsy) at Risk for Behaviour Diorders. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2009, s. 160. s. 101-101, 1 s. ISBN 978-80-7315-188-1 (plné znění článku na CD ROM).

 • FIALOVÁ, I. Analýza přístupů ke vzdělávání žáků s epilepsií na základních školách v regionu Brno-město. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. První vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2009. od s. 55-64, 10 s. Publikace Pd-22/09-02/58. ISBN 978-80-210-4951-2.

 • FIALOVÁ, I., HANÁKOVÁ, M. Bazální stimulace při všestranném rozvoji osobnosti dětí a žáků s těžkým postižením v prostředí základní školy a mateřské školy speciální. In HÁJKOVÁ, V. (ed.) a kol. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. První vydání. Praha : Somatopedická společnost, o.s., 2009. od s. 44 – 55, 12 s. ISBN 978-80-904464-0-3.

 • FIALOVÁ, I. Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Analysis and Comparison of Factors Determining Professional Orientation of Pupils with Physical Impairments and Health Disadvantage. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2009. s. 450. s. 353-364. 12 s. ISBN 978-80-7315-189-8 (Paido), ISBN 978-80-210-5032-7 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference s mezinárodní účastí ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Pořádaná v rámci řešení výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" MSM0021622443. Brno, PdF MU, 15. 9. 2010. Aktivní účast ve workshopu
  FIALOVÁ, I. Chronické onemocnění nesmí být bariérou při inkluzivním vzdělávání žáků.

 • Praha: Celostátní seminář Somatopedické společnosti, o.s. na téma: Problematika výchovy a vzdělávání osob s postižením. Pedagogická fakulta UK Praha, Katedra speciální pedagogiky, 12. 11. 2010. Aktivní účast na semináři.
  FIALOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením na středních školách a analýza faktorů determinujících jejich profesní orientaci

 • Praha: Mezinárodní konference Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Pedagogická fakulta UK v Praze. 22. 11. 2010. Přednáška na konferenci.
  FIALOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením na středních školách a analýza faktorů determinujících jejich profesní orientaci.

Publikační činnost

 • FIALOVÁ, I. Aspekty ovlivňující úspěšné vzdělávání žáků s diagózou epilepsie na základních školách. Factors Influencing Successful Education of Pupils with Diagnosis of Epilepsy in Primary Schools. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, 12 s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • FIALOVÁ, I. Aspekty ovlivňující úspěšnou edukaci dětí a žáků s diagózou epilepsie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno : Paido, 2010. od s. 201-211, 11 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

 • FIALOVÁ, I. Chronické onemocnění nesmí být bariérou při inkluzivním vzdělávání žáků. Chronic Disease Mustn´t be a Barrier to Inclusive Education of Pupils. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. od s. 113-128, 16 s. ISBN 978-80-7315-202-4 (Paido), ISBN 978-80-210-5332-8 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Edukace žáků s diagnózou diabetes mellitus na základních školách. Education of Pupils with Diagnosis of Diabetes Mellitus in Primary Schools. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU, 2010. 1. vydání. od s. 217-231, 15 s. ISBN 978-80-7315-201-7 (Paido), ISBN 978-80-210-5331-1 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Alergické onemocnění jako příklad zdravotního znevýhodnění, ovlivňujícího hodnotovou orientaci, kvalitu života a vzdělávání žáků na základních školách. Allergy as Example of Health Impairment Affecting Values, Quality of Life and Education of Primary School Pupils. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive ducation in current czech school. Brno : MU, 2010. 1. vydání. od s. 189-203, 15 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • FIALOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením na středních školách a analýza faktorů determinujících jejich profesní orientaci. In KVĚTOŇOVÁ, L., PROUZOVÁ, R. (eds.) Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. od s. 123-141, 19 s. ISBN 978-80-7290-472-3.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XII. mezinárodní speciálně pedagogická a dramaterapeutická konference „Teorie praxi – praxe teorii“, konaná v Regionálním centru v Olomouci, kterou pořádal Ústav speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, 2. 3. 2011. Vystoupení ve workshopu - Sekce somatopedická:
  FIALOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy.

 • Tábor: Účast na Historicky IV. národní konferenci Bazální stimulace s mezinárodní účastí, konané ve dnech 10.-11. 11. 2011 v Táboře, za účasti autorů konceptu Prof. Dr. Andrease Fröhlicha a Prof. Dr. Christel Bienstein, Konference byla pořádána ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

 • Brno: 5. konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se zdravotním postižením. PdF MU, Brno, 7. 9. 2011. Vystoupení ve workshopu
  FIALOVÁ, I. Problematika vzdělávání žáků s obezitou na základních školách z pohledu pedagogů.

Organizace konferencí/workshopů

 • Brno: 5. konference s mezinárodní účastí Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Brno, PdF MU, katedra speciální pedagogiky, 7. 9. 2011.
  FIALOVÁ, I. Vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy.

Publikační činnost

 • FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní oerinetaci jedinců se zdravotním postižením. Brno : MU. 2011. 207 s. ISBN 978-80-210-5591-9

 • FIALOVÁ, I. Edukace žáků s diagnózou celiakie na základních školách. Education of Students with Coeliac Disease in Elementary Schools. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 103-118, 16 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • FIALOVÁ, I. Postoje učitelů k edukaci žáků s obezitou na základních školách. Teachers’ Attitudes towards Education of Students with Obesity in Elementary Schools. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2011. s. 119-130, 12 s., s. 298. ISBN 978-80-7315-219-2 (Paido), ISBN 978-80-210-5708-1 (MU).

 • FIALOVÁ, I., SCHUBERTOVÁ, P. Vliv Vojtovy terapie na edukaci dětí s tělesným postižením. Effects of Vojta Therapy on Education of Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 31. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů).

 • FIALOVÁ, I., SCHUBERTOVÁ, P. Vliv Vojtovy terapie na edukaci dětí s tělesným postižením. Effects of Vojta Therapy on Education of Children with Physical Disabilities. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 70-82. 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1. (plné znění článku na CD ROM).

 • FIALOVÁ, I., PRNÁ, M. Plavání jako významná terapeutická aktivita, podílející se na všestranném rozvoji jedinců s tělesným postižením. Swimming as Significant Therapeutic Activity, which Contributes to Comprehensive Development of Individuals with Physical Disabilities. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 195-208, 14 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Olomouc: XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, pořádaná Ústavem speciálněpedagogických studií UP Olomouc, 14. 3. 2012. Tématem konference bylo speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. Příspěvek na workshopu
  FIALOVÁ, I. Edukace žáků s obezitou na základní škole

Zahraničí

 • Slovensko: Mezinárodná vedecká konferencia, Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Bratislava, 3. 10. 2012. Příspěvek v rámci akademické sekce
  FIALOVÁ, I. Přístup k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu v ČR.

Publikační činnost

 • FIALOVÁ, I. Specifika přístupu k dětem se zdravotním znevýhodněním. In BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s. 199-211. ISBN 978-80-210-6044-9.

 • FIALOVÁ, I. Postavení dítěte s PUK v oblasti vzdělávání. In MICHALÍK, J. a kol. Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu, 2012. s. 89-91. ISBN 978-80-86532-28-8.

 • FIALOVA, I. Analýza přístupů pedagogů k žákům s celiakií na základních školách. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of Access in kontext with inklusive education of pupils with special educational needs I. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 99-113. s. 298. ISBN978-80-210-5995-5.

 • FIALOVÁ, I. Alergické onemocnění jako příklad zdravotního znevýhodnění dětí v předškolním věku. In Řízení školy. Speciál pro MŠ, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., IX, 10/2012, od s. 17-19, 3 s. ISSN 1214-8679. 2012.

 • FIALOVÁ, I. Atopický ekzém u předškolních dětí. In Řízení školy. Speciál pro MŠ, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., IX, 6/2012, od s. 14-15, 2 s. ISSN 1214-8679. 2012.

 • OPATŘILOVÁ, D., FIALOVÁ, I. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012. s. 465-478, 15 s. ISBN 978-80-210-5941-2.

 • FIALOVÁ, I. Přístup k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním ve školách hlavního vzdělávacího proudu v České republice. In GABARÍK, M., MELIKANT, M., SLOVÁK, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 - 2012. Zborník k medzinárodnej vedeckej konferencie. 1.vydání. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2012. od s. 105-120, 11 s. ISBN 978-80-89256-94-5.

 • FIALOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v prostředí základní školy. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: „TEORIE PRAXI - PRAXE TEORII“. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. od s. 373-390, 18 s. ISBN 978-80-244-2966-3.

 • OPATŘILOVÁ, D., FIALOVÁ, I. Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Paido, 2012, s. 65, 15 s. ISBN 978-80-7315-231-4.

 • FIALOVÁ, I. OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012 s. 222. ISBN 978-80-7316-233-8.

 • FIALOVÁ, I. Základní vzdělávání. In FIALOVÁ, I. OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012 s. 113-162. ISBN 978-80-7316-233-8.

 • FIALOVÁ, I. Střední vzdělávání. In Fialová, I. OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012 s. 163-191. ISBN 978-80-7316-233-8.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education