Výzkumní pracovníci - D2: PhDr. Soňa Chaloupková, Ph.D.


D2

PhDr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

IS MUNI

rok 2009 2010 2011 2012 2013

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Psychopedie, edukace žáků s lehkým mentálním postižením

Vybrané publikace, odborná činnost:

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2009

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: studentská konference "Sociální práce v kontextu speciální pedagogiky" KSpP Pdf MU, 12.5.2009.

Publikační činnost

 • CHALOUPKOVÁ, S. Vliv edukace žáků s těžkým postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením na jejich osobnost a socializaci. In MÜHLPACHR, P. (ed.) Sociální inkluze v prostředí biodromální speciální pedagogiky. 1. vydání, Brno: MU, 2009, s. 188 s. 96-103, 8 s. ISBN 978-80-210-4951-2.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: konference studentů DSP Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí. PdF MU. 5. 10. 2010. Příspěvek
  CHALOUPKOVÁ, S. Vzdělávací program žáků s lehkým mentálním postižením.

Publikační činnost

 • CHALOUPKOVÁ, S. Postavení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v základních školách praktických ve městě Brně. Framework Educational Programme for Primary Education at Primary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Brno. In HAVEL, J., VÍTKOVÁ, M. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, 2010, ... s. ISBN 978-80-7315-199-7. (plné znění článku na CD ROM).

 • CHALOUPKOVÁ, S. Přístupy ke vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In PANČOCHA, K. (ed.) Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 70-81. 11 s. ISBN 978-80-210-5340-3.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Přístupy k vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2010. s. 269-282, 13 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Analýza rámcových vzdělávacích programů na základních školách praktických v rámci Jihomoravského kraje. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2010. s. 283-294, 11 s. ISBN 978-80-210-5383-0.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • Brno: Konference DSP 2011. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. Brno.
  CHALOUPKOVÁ, S. Analýza vyučovacího procesu v ZŠ praktických v České republice.

Publikační činnost

 • CHALOUPKOVÁ, S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základní školách praktických v České republice. Brno : MU. 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5646-6.

 • BARTOŇOVÁ, M., CHALOUPKOVÁ, S. Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Individualization and Differentiation of Teaching Process in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 251-260, 10 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Publikační činnost

 • CHALOUPKOVÁ, S. Zavádění prvků terapeuticko-formativních přístupů ve vyučovacím procesu na základních školách praktických v České republice. Implementing Formative Therapeutic Approaches in Teaching of Pupils in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Czech Republic. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 179-190, 12 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education